הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

שומיש יאנת

BULL.CO.IL רתאב שומיש יאנת

("הרבחה") מ"עב הנכות תוישעת יקסע ףרג תרבח
,("רתאה") BULL.CO.IL ,הז טנרטניא רתא תלעב הנה
לתב ךרע תוריינל הסרובהמ םינותנו עדימ ללוכה
("ל"וח עדימ") םלועב תוסרובמ ("הסרובה") מ"עב ביבא
לע םינותנ סיסב ,S&P COMSTOCK תרבח י"ע קפוסמה
י"ע קפוסמ ההסרובב תורחסנה תוירוביצ תורבח
עדימ טנ סנזיב תרבח י"ע תוקפוסמה תושדח ,הרבחה
.("ןכותה יקפס" :דחיב ןלהל) (THEMARKER) מ"עב ןווקמ
הניא ליעל טרופמכ םינותנ תלבקו ,הז רתאל הסינכה
השיג דוק תועצמאב תישענו םולשתב הז בלשב הכורכ
תמכסהל ףופכבו הז םכסה יאנת תאירק רחאל ,ישיא
.ויאנתל שמתשמה

שומישו התטילשב הרבחה תולעבב יוצמה ,רתאל הסינכ
הרומש הרבחל ,ןלהל םיטרופמה םיאנתל םיפופכ ,וב
רתאל הסינכה יאנתב םייוניש עצבל תוכזה
.ןלהל םיטרופמה

וא םירומאה םיאנתל המכסה הווהמ רתאל שמתשמה תסינכ
תלבק תא רשאל ןינועמ ךניא םא .תעל תעמ ויהיש יפכ
.תיבה דומעל הרזח רזחותו ןאכ ץחל אנא ,םכסהה יאנת

תולעב .1

והשלכ עדימ לע תולעב לע תויוכז לכ ויהי אל שמתשמל
רתאב שמתשהל דבלב האשרה אוה הז םכסה .רתאב יוצמה
וא/ו שומיש לכ השעי אלש בייחתמ שמתשמהו ישיא שומישל
.רתאה תועצמאב וידיל עיגיש עדימ לכ שדחמ ץיפי
תויוכז לכ ללוכ רתאב תולעבה תויוכז ,הרקמ לכב
הרבחה תולעבב תע לכב ורתווי ,ינחורה ןיינקה
.רתאה לש ןכותה יקפס תולעבבו

םירצוי תויוכז .2

עורגל ילבמ ,תוברל רתאב םייוצמה עדימהו םינותנה לכ
ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובהמ םינותנ ,רומאהמ
סיסב ,("ל"וח עדימ") םלועב תוסרובמ ,("הסרובה")
,הסרובב תורחסנה תוירוביצ תורבח לע םינותנ
עדימ טנ סנזיב תרבח י"ע תוקפוסמה תושדח
,םירויא ,טסקט (THEMARKER) מ"עב ןווקמ
,הנכות ימושי ,הקיפרג יעטק ,לילצ ,הקיפרג
הרבחה לש השוכר םה ("עדימה") תונומתו םיפרג
וא/ו שדחמ ץיפהל ןיא .הרבחה לש ןכותה יקפסו
אלל עדימה ןמ קלח לכ םסרפל וא/ו קיתעהל וא/ו רדשל
לש ןכותה יקפסו הרבחה לש תשרופמה התמכסה
םינגומ וב עיפומה עדימהו ןכותהו רתאה .הרבחה
,לארשי תנידמ לש םירצוי תויוכז יקוח י"ע
תונידמ לש םירצוי תויוכז יקוחו ל"ניב תונמא
.ירחסמ אלו דבלב יטרפ שומישל םידעוימ םהו תורחא

רחסמ ינמיס .3

לשו הרבחה לש ,רתאה לש ,וגולה ,רחסמה ינמיס
ינמיס םה רתאב םייוצמה ,רתאה לש ןכותה יקפס
.הרבחה לש ןכותה יקפס לשו הרבחהלש םייניינק רחסמ
רחסמ ינמיס םה רתאב םייוצמה םירחאה םינמיסה לכ
הלועפ לכ השעת אל .המאתהב ,םהילעב לש םייניינק
.רחסמה ינמיס לע ןיינקה תויוכזב עוגפל הלולעה

תוירחא .4
םישגומ ,םיעצומ רתאב םיעיפומה עדימהו תורישה
.("AS-IS") םהש תומכ שמתשמה תושרל םידמעומו
דבלב שמתשמה לש ישיאה ושומישל םה עדימהו תורישה
תאשונ הניא הרבחה .תידעלבה ותוירחא לעו
אלו שמתשמה יכרוצל תורישה תמאתהל תוירחאב
דצ לכל וא שמתשמל םרגיש קזנ לכל תוירחאב אשית
שומישמ הפיקע וא הרישי האצותכ ,אוהש רחא
,תורישי ודרוהש הנכותה ימושיב וא/ו רתאב
רומאהמ עורגל ילבמ .רתאב שומישהמ האצותכ ולעפוה וא
,תיארחא הרבחה ןיא ןידה תוארוהל תופיפכב ,ליעל
:יבגל ,אללכמ וא שרופמב

;רתאב יוצמה רמוחהו עדימה 4.1

םהילא השיגה רשא ,תולועפהו עדימה ,רמוחה 4.2
;רתאל השיגה תועצמאב תרשפאתמ

םהילא השיגהש ,םיתוריש וא הנכות ,רצומ לכ 4.3
;רתאה ןמ הינפה וא/ו תוירושיק תועצמאב העצבתה

בקע םרגיהל לולע וא םרגנ רשא קזנ לכ 4.4
;רתאה ךרד םלוה יתלב וא שיגר ,יוסח עדימ לש חולשמה

וא םגפ בקע םרגיהל לולע וא םרגנ רשא קזנ לכ 4.5
;רתאל השיגה תא וא רתאה תא הליעפמה הנכותב הלקת

;ותרבעה ךרדב םייוקיל וא/ו רתאב עדימה תונימז 4.6

ןוכנ היהי גצומה תורישהש ידכ לכה השוע הרבחה
תווהל רמייתמ וניא תורישה םלוא ,ןתינש לככ קיודמו
.וב םיטרופמה םיאשונה ללכ לש ,טרופמ וא ,אלמ םלש חותינ
םיימשר םינותנ לע ססובמו יקלח ,דבלב יללכ וניה תורישה
תקידב עצבל ילבמ ןכותה יקפסמ השכר הרבחש םיירוקמו
עדימב תועט וא קויד-יא הלגתיו הדימב .םינותנה תונוכנ
.ונקתל לכותש ידכ הרבחל ךכ לע עידוהל שי ,רתאב רשא
,תורישב םסרפתמה עדימה ןיב המאתה -יא וא הריתס לכב
םיירוקמ וא םיימשר םימוסרפב עיפומ וניהש יפכ עדימה ןיבל
םיירוקמה וא םיימשרה םימוסרפב עיפומה רמוחה קר ,בתכב
אשית אל הרבחה יכ רהבוי .ןוכנל בשחיי ,רומאכ בתכב
ידי לע ,תורישב גצומה רמוחב ושענש םייונישל תוירחאב
.רחא ישילש דצ לכ ידי לע וא שמתשמה

םיסכנב תוליעפ יכ תאזב השיגדמ הרבחה
עיפומה רחא עדימ לכו ןוהה קוש ,םיסנניפ
םהו תדחוימ תיעוצקמ תויחמומ תושרוד רתאב
.דבלב שמתשמה תוירחאבו תעד לע םישענ
ףילחת הווהמ וניא רתאב תורישהו עדימה
.ל"נה םימוחתב יעוצקמ ץועייל

םייוניש .5
,רתאב יוניש לכ תושעל תידעלבה תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה
.הדיצמ תוירחא לכ ילבו שארמ העדוה לכ ילב ,הביס לכמ תע לכב

םירושיק .6
םיינורטקלא תוירושיקו םיעיבצמ ,תוינפה וכותב ליכמ רתאה
לע םייוצמה םירחא םיבאשמ וא עדימ תורוקמ לא (HYPERLINKS)
ידי לע תרחא רמאנ אל םא .טנרטניאה יבחרמב םירחא םירתא
לא םיינורטקלא תוירושיקו םיעיבצמ ,תוינפה ,הרבחה
,תוסח ןתמ וא הכימת תעבהכ שרפתהל םילוכי םניא ונממו רתאה
.םירחא תורוקמ םתוא יבגל הרבחה ידי לע ,אללכמ וא שרופמב

םיתורישב שומיש תוארוה .7

םאתהב לועפל בייחתמו םיכסמ אוה יכ תאזב ריהצמ שמתשמה 7.1
עגונה לכב תעל תעמ םסרפת הרבחה רשא שומיש תוארוהל
שומיש השועה שמתשמ ,ליעל רומאה לע ףסונ .םיתורישב שומישל
:ןמקלדכ בייחתמו ריהצמ ל"וחמ עדימו הסרוב ינותנב

תעד תווח וא הצלמה םושמ עדימה םוסרפב ןיא יכ יל עודי .א
לע ךמתסהל ןיאו ,ךרע תוריינ לש הריכמ וא השיכרל רשקב
.העקשה תוטלחה תלבק םשל עדימה

עדימה ןכותל םיארחא ןכותה יקפסו הרבחה ןיא יכ יל עודי .ב
םיפסונ תומיאו הקידב ןועט עדימב שומיש לכ .ותונוכנל וא/ו
אל יכ בייחתמ ינאו דבלב ותוירחא לע השעייו שמתשמה ידי לע
תונוכנ תא אדוול גאדאו עדימה לע ךמתסהב הקסע לכ עצבא
.םירחא םיעצמאב עדימה

ךא תוברל ,עדימב תויוכזה לכ יכ יל עודיש ריהצמ ינא .ג
תויוכז ,םירצויה תויוכז ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ
ןינק לכו הצפהה תויוכז ,םייעוצקמה תודוסה ,םיטנטפה
.דבלב ןכותה יקפסלו הרבחל םיכייש ,רומאכ רחא ינחור

,יוטיב ןפואב תויוכזה יכ יל עודיש ריהצמ ינא .ד
.הרבחל תוכייש ,רתאב עדימה תצפהו תנסחא ,דוביע

ןפואב יל תנתינ עדימל השיגה יכ יל עודיש ריהצמ ינא .ה
.דבלב ישיא

ילבמ .עדימה תא םיברב םסרפא אל יכ בייחתמו רשאמ ינא .ו
וא/ו רצומ לכ םיברב םסרפא אל ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל
ןיבו ח"וד וא טוטרשכ ספדומ אוהש ןיב ,עדימה לש טלפ
תרחא הרוצ לכב וא םייטנגמ םיעצמא לע ץבוקכ ןתינ אוהש
רומאכ טלפ וא/ו רצומ לכ סיפדא אלו םלצא אל ,לפכשא אל יכו
םוסרפ וא הצפה ךרוצל ונממ קלח לכ וא עדימה ךותמ ליעל
תא לדחמב רשפאל אלש בייחתמ ינא דוע .איהש ךרד לכב
.ליעל תוטרופמה תולועפהמ רתוי וא תחא עוציב

םילעופ ןכותה יקפסו הרבחהש תורמל יכ ,ךכל רע ינא .ז
ןוכנ היהי םדי לע רבעומה עדימהש תנמ לע רשפאה תדימב
תויועטו םייוקיל ,תואיגש עונמל תורשפא ןיא ,קיודמו
ינא ,ליעל רומאל בל םישב .ותרבעה ךרדב וא עדימה ןכותב
,ןהילהנמ ,ןכותה יקפסה תא ןכו הרבחה תא הזב רטופ
לכל תוירחא לכמ ןמעטמו ןמשב ,ןחוכמ םילעופהו ןהידבוע
תויללכב עוגפל ילבמו תוברל ,עדימב האיגש וא יוקיל
,עדימה לש ונכותב וא ותרבעה ךרדב ,ליעל רומאה
יתאצות ,ףיקע ,רישי קזנ וא דספה ןדבוא לכלו
ידכ ךות ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םרגיש רחא וא
חוכמ תאזו ,ותרבעה ךרדמ וא עדימה ןכותמ האצותכוא
ינידו ,תונלשרה תלוועו ןיקיזנה יניד תוברל ןיד לכ
.םיזוחה


,יכ רהבומ ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמו קפס רסה ןעמל .ח
,ןחוכמ םילעופהו ןהידבוע ,ןהילהנמ ,ןכותה יקפסהו הרבחה
וא הלקת ,יוקיל ,תועט לכל םייארחא ויהי אל ןמעטמו ןמשב
לש וא/ו מ"עב הרבחה לש םילדחמ וא םישעממ םיעבונה שוביש
.המעטמו המשב םילעופה לש וא/ו הידבוע

לע םג ולוחי ליעל םיטרופמה םיאנתה יכ רשאמ ינא .ט
.םדי לע ורפוי אלש ךכל יארחא ינאו יידבוע

,"םימורופ"-ב ףתתשהל םישלוגל רשפאמ הרבחה רתא 7.2
לש תועדוהב ןייעלו רתאב וגצויש תועדוה בותכל
"םימורופ"-ב שומיש השועה שמתשמ .םירחא םישלוג
:ןמקלדכ בייחתמ ריהצמ

הווהמ םימורופב ןויע וא/ו שומיש לכ יכ רהבומ .א
םיאנתל םאתהב אלש שומיש לכ יכו שומישה יאנתל המכסה
.טלחהב רוסא ולא

וא/ו קפוסמה ןכות וניא םימורופב עיפומה ןכותה .ב
,תונוכנ לתיארחא הניא הרבחה ,רתאה ידי לע ךרענ
,תואיגשל ,םימורופב תועדוהה ביטו תונימא ,קויד
וא/ו קוח תורפה ,הרבחב וא םדאב העיגפ ,תויעטה
.םימורופה תרגסמב םסרפתמה ינעגופ ןכות לכ

רישי ,קזנ וא ןדבוא לכל תיארחא הניא הרבחה .ג
שומיש וא/ו הייפצמ האצותכ םרגיהל םילולעש ףיקע וא
.םימורופבש עדימב

םתוירחאב םה םימורופב םיעיפומה תועדוההו ןכותה .ד
.םימורופב םיפתתשמה לש תידעלבה

תוירושיק םג לולכל תויושע םימורופבש תועדוהה .ה
רסה ןעמל רהבומ - םירחא תורוקמ וא/ו טנרטניא ירתאל
ןתוליעפל ,ולא תוירושיקל יארחא רתאה ןיא יכ קפס לכ
.םירחא תורוקמ ןכותל וא/ו הניקתה

רומאה ול עודי יכ רשאמ םימורופב ןייעמה וא/ו שמתשמה .ו
תויהל לולע אוה םימורופב שומישב יכ ול עודי יכו ליעל
יקוח יתלב ,דבוכמ אל ,ינעגופ ,העטמ ,יוגש עדימל ףושח
הרבחהמ העיבת וא השירד ,הנעט לכ ול היהת אל יכו - 'דכו
.הז ןיינעב

וא/ו תועקשה עצבל םילקושה םישמתשמל הבושח הרהזא .ז
:םימורופה ןכות ךמס לע ןהשלכ תולועפ וא/ו תואקסע

אוה םימורופב שומישהש ול עודי יכ רשאמו םיכסמ שמתשמה
םיכורכה םינוכיסה לכ לע ,שמתשמה לש תידעלבה ותוירחא לע
ותלועפב םיכורכה םינוכיסה לכ תא ומצע לע חקול אוהו ךכב
.ול םרגנש וא/ו םרגיהל לולעש קזנ לכל ידעלבה יארחאה אוהו

הנעט לע שרופמ ןפואב רתוומ וניה יכ תאזב ריהצמ שמתשמה
עדימ וא/ו םינותנ וא/ו תוצלמהל עגונה לכב רתאה לש ותוירחאל
.םימורופב

וא/ו הטמשה וא/ו ןוקית וא/ו יוניש לכל יארחא וניא רתאה .ח
הבתכנש יהשלכ העדוהל השענש אוהש גוס לכמ קזנ וא/ו הלבח
.םימורופל החלשנש וא/ו

ףילחת שמשמ םימורופב עיפומה עדימה ןיא יכ רשאמ שמתשמה .ט
הלועפ לכל תיארחא הניא הרבחהו תיאמצע הקידב וא/ו רקחמל
ךמתסהב עצובי אל/עצוביש אוהש ןפואו גוס לכמ לדחמ וא/ו
.םימורופה לע

םימורופב םיפתתשמה םמצעל םיסחיימש תוהזה יכ חינהל ןיא .י
תועדוהה יבתוכ יכ חינהל ןיאו ,תיתימאה םתוהז הניה
יכו קיודמ וא/ו יתימא וניה םיקפסמ םהש עדימה יכ םיעדוי
.ןוכנ ןכא אוה עדימה

גיוסמ יתלב ןפואב תאזב בייחתמו םיכסמ םימורופב ףתתשמה .אי
:ןמקלדכ לועפל

,רחא רמוח לכ וא ןכות ,םינותנ ,עדימ ,העדוה לכ חולשל אל .1
םהשלכ תוכז וא תובייחתה וא םכסה רפמ וא/ו יקוח וניאש
וא/ו עגופ וא/ו דירטמ וא/ו סג וא/ו םייאמ וא/ו קיזמ וא/ו
וא/ו הביד תאצוה תווהל לולע וא/ו ץימשמ וא/ו ינעזג
.רחא םדא לש ותויטרפ תרפה ידכ תולעל לולע וא/ו ערה ןושל

.רחא םרוג לכל וא/ו םדאל תוזחתהל אל .2

וא/ו םירחאה םישמתשמה תא לדשל לולעה עדימ םימורופל חולשל אל .3
אל ,ןכ ומכ .קזנל םורגל הלולעש וא/ו תיקוח יתלב הרטמ םדקל
קזנ םורגל הלולעה בשחמ תנכות ואו/ סוריו ללוכה רמוח חולשל
.םישלוגה םורופב םישמתשמל וא/ו רתאל

אלש ןיבו ןווכתמב ןיב ,ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב ,רפהל אל .4
וא/ו הסרובה תוארוה תא טרפבו ןיד לכ תוארוה ,ןווכתמב
.תרחא הסרוב לכ

תרזוח יתלב תושרו ןוישר הווהמ םימורופל העדוה חולשמ .5
רתאל העדוהה חלוש תאמ םולשת אללו ןמזב תלבגומ הניאש
.הנכותבו העדוהב שומיש לכ תיישעל

לכו הרבחה יכ תועדוהה חלושל וא/ו בתוכל ,שמתשמל עודי .6
- תועדוה קוחמל ,ןקתל ,תונשל ,ךורעל יאשר היהי המעטמ גיצנ
םוסרפ תא עונמל ,םימורופב םוסרפל דגנתהל ,ןלוכ וא ,ןקלחב
וא/ו עדימ וא/ו רמוח לכ איצוהל וא/ו םימורופב העדוהה
ידעלבה התעד לוקיש יפ לע לכה ,םימורופל החלשנש העדוה
.שארמ העדוה ןתמ לכ אלב הרבחה לש טלחומהו

המעטמ ימ וא/ו הרבחה היהת ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .7
וא/ו עדימ לכ יבגל ,טלחומה ותעד לוקיש יפל רומאכ לועפל יאשר
בתכב םיטרופמה םיאנתה תא רפמ וא/ו הריתסב דמוע רשא רמוח
חלושל וא/ו בתוכל שארמ העדוה ךכ לע ןתנש אלל תאזו הז
.שמתשמל וא/ו

םיכסמ ,םימורופל תועדוהה חלוש וא/ו בתוכ וא/ו שמתשמה .8
וא/ו האצוה לכ ןיגב הרבחה תא תופשל בייחתמו הזב
ויפלכ הנפותש השירד וא/ו העיבת תמחמ ,ויהיש לככ קזנ
בתכב תורומאה תוארוההמ הארוה לש הרפה בקע 'ג דצ ידי לע
תאזו ,והשלכ 'ג דצל תכיישה תרחא תוכז לכ לש וא/ו ,הז
ודי לע ךרענ וא/ו בתכנ וא/ו חלשנש רמוחלוא/ו עדימל רשאב
.אוהש ןפוא לכב

לע םסרופמה רמוח וא/ו עדימ יכ ןימאמ ,שמתשמכ ,ךנה םאב .9
שי ואו/ךיתויוכזב עגופש ןפואב קתעוה םימורופב
אנא - והשלכ קוח תרפה וא/ו ךב תרחא העיגפ ןכותב
.אלמ טוריפ ףוריצב הרבחל תידיימ ךכ לע עדוה

םישמתשמה יטרפ תויטרפ תרימשל תיארחא הניא הרבחה .10
תא ףושחל תוכזה תא המצעל תרמוש איה ףסונבו ,םימורופב
:םיאבה םירקמב (הל םיעודי ולאש לככ) שמתשמה יטרפ

וא/ו רמוחה וא/ו םימורופב שמתשמה השועש שומישה םא
.םייקוח םניא - שומיש וב השוע שמתשמהש עדימה
-
רושק שומיש וב השוע שמתשמהש עדימה וא/ו רמוחה םא
םיכילה ךרוצל שרדנ וא/ו םייטפשמ םיכילהל עגונ וא/ו
.תכמסומ תושר ידי לע וא/ו והשלכ 'ג דצ ידי לע
-
שרדנ שומיש וב השוע שמתשמהש עדימה וא/ו רמוחה םא
תוארוה לש ןיקתהו ןוכנה םמושיי תא ףוכאל תנמ לע
.ולא םיאנתו
-
שרדנ שומיש וב השוע שמתשמהש עדימה וא/ו רמוחה םא
.הרבחה לש םיסרטניא תנגהל
-

תוארוה תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה .11
לוקיש יפ לע ,ןוכנל האריש תע לכב םימורופב שומישה יאנתו
חסונב ןייעל םישקבתמ םימורופב םיפתתשמהו טלחומה התעד
.םייונישב ןכדעתהל תנמ לע תעל תעמ שומישה יאנת

ידדצ -דח ,ידיימ ןפואב קיספהל תיאשר אהת הרבחה .12
היהת אל שמתשמלו ,םימורופ-ה תא ,שארמ הארתה לכ ןתמ אללו
.ךכ ןיגב השירד וא/ו העיבת תוכז וא/ו הנעט לכ

אלשו רחא לש ידוסה דוקב שמתשהל אלש בייחתמ שמתשמה 7.3
הרסמ הרבחה רשא שמתשמל אלא,ולש ידוסה דוקה תא רוסמל
.הז שמתשמל בתכב הרושיא

תויטרפה תנגה תוינידמ .8

ךתמשרה תרגסמב תרסמש םיטרפב שמתשהל תיאשר היהת הרבחה
ףסאיש עדימ לכב ןכו רתאב ךשומיש וא/ו ךתופרטצה וא רתאל
ךלש שומישה רחא תוקחתה ידי לע ךלש שומישה יסופד תודוא
:םיאבה םירקמב (COOKIES תועצמאב תוברל) רתאב

וא/ו רתאהש םינכתהו עדימה ,םיתורישה רופיש ךרוצל 8.1
וא/ו ישיא ןפואב שמתשמל ועיצי וא/ו םיעיצמ םיישילש םידדצ
.רתאה ייונממ קלחל וא/ו ללכל

םינוש םיתורישו םירצומ רבדב ךתוא עדייל תנמ לע 8.2
לע וא/ו הרבחה ידי לע םירכמנהו ךתוא ןיינעל םייושעה
איבהל יאשר היהי רתאה הז הרקמב .םיישילש םידדצ ידי
:תועצמאב עדימ ךתעידיל

.תרחא תבותכ וא ךירוגמ תבותכ (1

.ךדי לע הרסמנש ינורטקלאה ראודה תבותכ (2

תועדוה תוריש תועצמאב ךלש ירלולסה ןופלטה גצ (3
.ןופלטה גצ לע תובותכ

,ךתושרבש דיינה ןופלטה רישכמ לש ילוקה ראודה תביתל (4
.רתאב ךרוקיב ןמזב ךדי לע ורסמיי ל"נה םיטרפה לכש לככ

םידדצל רחא וא יטסיטטס עדימ תריסמו חותינ ךרוצל 8.3
ךתוא ההזי אל רומאכ עדימש דבלבו םימסרפמ תוברל םיישילש
ךרוצל .ךרוצה הרקמב ךמע רשק תריציל .ימש ןפואב תישיא
רחא בקעמךרוצל .רתאה ידי לע ןתינש תורישה תקוזחת
לכל ףופכבו הז םכסה תוארוהל ףופכב רתאב ךלש תוליעפה
טרופמל םאתהב רתאהמ והשלכ עדימ לבקל קיספהל שקבת םא .ןיד
תינורטקלאה תבותכל רתאל תע לכב תונפל לכות,ליעל
.ךתינפל תונעיהל לדתשי רתאה גיצנו info@mivzak.com

םאתהב ךדי לע םירסמנה םיטרפב שומיש השעת הרבחה 8.4
,תויטרפה תנגה קוח תוארוה תוברלו ןיד לכ תוארוהל
םינתינה םירושיאהו תומכסהל םאתהב ןכו ,- 1981 א"משתה
תא המצעל תרמוש הרבחה .רתאל תופרטצהה ספוטב ךדי לע
.תויטרפה תנגה לש וז תוינידמ ןכדעלו תונשל תוכזה

עדימה תחטבאל םיריבסה םידעצה לכב טוקנת הרבחה 8.5
תא חטבאל הלוכי הניא הרבחה תאז םע .ךדי לע רסמנה
תורידח ינפמ תמלשומ החטבא תרושקתהו עדימה תוכרעמ
ךכיפל .םיישילש םידדצ לש רוסא שומישו תושרומ יתלב
םירקמב ,הפיקע וא הרישי ,תוירחא לכב אשת אל הרבחה
ןירשימב ,עבונה ךדי לע רסמנה עדימב שומישו יוליג לש
האצותכ וא םירחא לש תושרומ יתלב תורידחמ ,ןיפיקעב וא
.הרבחה תטילשב םניא רשא םילדחמ וא/ו םישעממ

טופיש תוכמס .9

טופישה תוכמס .לארשי תנידמ יקוחל ףופכ היהי הז םכסה
הנותנ היהת הז םכסהמ הלועה ךוסכס לכב ןודל תידעלבה
קוח תוארוה ולוחי הז םכסה לע .ביבא לתב טפשמה תיבל
.1970 א"לשתה (הזוח תרפה לשב תופורת) םיזוחה
לע םינתינה םידעסה ןמ עורגל וא תויללכה ןמ עורגל ילבמ
ןפואב קיספהל תיאשר היהת הרבחה ,ןיד לכ תוארוה יפ
םיתורישה ןתמ תא ,שארמ הארתה לכ ןתמ אללו ידדצ דח ,ידיימ
.םידעצ הדגנ וטקניש ילב ,הז םכסה יפלש

הרהזא
תוליעפל יכ שמתשמה ינפב השיגדמ הרבחה
תויעוצקמו תויחמומ תשרדנ םיסנניפ םיסכנב
םיסכנ לש וניא עצומה תורישה .תדחוימ
העצה ,הצלמה ,תעד תווח הווהמ השלכ םיסנניפ
תורישה ןיא .ם הריכמ וא הקזחא ,השיכרל
ףילחהל אב וניא אוהו העקשהל ץועיי הווהמ
ץועיי ןתמו שמתשמ לש יאמצע תעד לוקיש
תועקשה ץעוי ידי לע ץועיי תוברל ,יעוצקמ
לעופה שמתשמ לכ .שמתשמה יכרצב בשחתהב ,ךמסומ
תואצותל תוירחאב אשי תורישה יפ לע
ץועיי ןתמ םושמ תורישב ןיא .דבלב ויתולועפ
םיאשונמ םיוסמ אשונב העקשהה תויאדכ רבדב
הנתומ רתאב עדימב שומישה .תורישב םיטרופמה
.ליעל םיאנתה לכל שמתשמה לש תיעמשמ דח המכסהב


םיטרופמה םכסהה יאנת לכ תא יתארק יכ תאזב רשאמ יננה
.רומאכ םיאנתל םאתהב עצבתי רתאב עדימב שומישה יכו ליעל