הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

 

   
 
   
 


לע אלמ עדימל תשגל ולכות המשרהה רחאל
ינותנ ,תילארשיה הסרובב םירחסנה ךרע תוריינ
,םיירוטסיהו םיימוי םיפרג ,תואקסע טורפ ,רחסמ
.
םהינזאמו תונושה תורבחה לע אלמ עדימ