הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/01/18 00:08:52        
רחסמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  3   1661   1661     1661 ךוברבא
  862   4820   4958   +0.27%   4892 לקידמ סקליא
  38151   6230   6398   -2.86%   6248 הכירצ הרטקלא
          926.9 יגיטסא
  591   1710   1768   +1.22%   1742 גאמירב
  901   514   515.6   -0.17%   514.7 ףלוג
  8851   2688   2714   +0.52%   2704 בכר קלד
  66044   147.4   156.1   -1.97%   149.1 365 ריבשמה
  14000   98.6   98.6     98.6 5גא 365 ריבשמה
  1381   1755   1786     1766 דופיליו
  3312   4520   4607   -0.72%   4529 ירוטקיו
  1831   830   877   +6.37%   841.6 1פא ירוטקיו
          373.3 רחס הממח
  22858   246.2   259.3   -2.01%   249 םעט ביט
  1187   3716   3785   +0.65%   3724 סיסלט
  1658   1581   1595   -2.70%   1588 הקינכטדמ
  18570   1243   1260   +0.56%   1250 תויתשת ןוסלדנמ
  22   5454   5454     5454 הדנילמ וטנ
  590919   207   214.3   -1.35%   211.4 תרושקת ינאס
  1432   11   11   -26.67%   11 2פא תרושקת ינאס
  30678   4.8   5.9     5.8 3פא תרושקת ינאס
  3753   10600   10690   +0.57%   10660 פוקס
  4   2870   2870     2870 קוויש רימע
  22975   913.2   949.8   +4.24%   942.5 פורג סקיפוק
  7483   2600   2630   -0.08%   2612 וסרק
  14   2640   2640   -0.37%   2688 וקלאר
  8141   20020   20400   +2.05%   20370 יול ימר
  178712   2360   2408   +0.64%   2377 לסרפוש
  2662   10810   11060   +0.18%   10880 סגנידלוה ןארידת