הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/01/18 00:02:48        
םיתורשו רחסמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  3   1661   1661     1661 ךוברבא
  71679   632   665.8   +5.45%   663.7 זיסרבוא
  786567   233   242.7   -2.33%   234.5 סנאלב לפוא
  1305   2471   2490   -0.60%   2475 ןיירוא
  2723   4704   4761   +0.32%   4722 ןוה יקוש וארטא
  270454   5.5   5.5   -11.29%   5.5 לטיפק ןיילנוא-יא
  1039   4800   4844   -0.33%   4805 תועקשה תיב יאיביא
          23 סנרטיבייא
  862   4820   4958   +0.27%   4892 לקידמ סקליא
  61398   3557   3745   +1.01%   3583 בהז טנרטניא
  3953   7631   7876   +0.04%   7761 אתסיא
          205.2 םיסנניפ יתיא
  914904   140.7   143   +1.65%   141.6 לע לא
  38151   6230   6398   -2.86%   6248 הכירצ הרטקלא
  342   2399   2399   +3.01%   2399 תנמא
  828   2630   2685   -0.30%   2673 טסילנא
  30   1850   1850     1850 דרוקא ראסא
          926.9 יגיטסא
          2.2 הקירפא ויפא
  9   1876   1876     1876 ןרא
  8150742   575.7   585   +1.13%   580 קזב
  46484   6819   7100   +3.12%   6932 סנשייקינוימוק יב
  591   1710   1768   +1.22%   1742 גאמירב
  40   775   775   +0.41%   758.1 ןרב
  88   16300   16470   -0.61%   16370 דלוג
  901   514   515.6   -0.17%   514.7 ףלוג
  320   272   272     272 םייפנכ לבולג
  8851   2688   2714   +0.52%   2704 בכר קלד
  1569   2369   2370   +0.59%   2369 ןד
  3155   19950   20250   -0.55%   19960 אכ לאנד
  51689   463.6   468   +1.60%   464.5 סיילפ סמלוה
          527.8 תונולמ הרשכה
  1187   458   492.3   +3.45%   491.2 קשה יבודלא ןמלה
  66044   147.4   156.1   -1.97%   149.1 365 ריבשמה
  1381   1755   1786     1766 דופיליו
  3312   4520   4607   -0.72%   4529 ירוטקיו
  770   1778   1801   -3.98%   1783 איג ףוח
  39943   1917   2004   +3.96%   1997 ללח
          373.3 רחס הממח
  22858   246.2   259.3   -2.01%   249 םעט ביט
  1187   3716   3785   +0.65%   3724 סיסלט
  400   3997   3997     3997 לטורשי
  4458   1876   1913   +1.55%   1905 םייפנכ
  63   760.3   760.3   +0.13%   757.1 ןדול
  1658   1581   1595   -2.70%   1588 הקינכטדמ
  25533   583   587.6   -0.09%   586.4 תועקשה רומ
  15892   1235   1248   +0.57%   1242 תועקשה שד בטימ
  1528   875   881.4   +0.30%   875.1 ןממ
  18570   1243   1260   +0.56%   1250 תויתשת ןוסלדנמ
  23214   1955   1995   -1.20%   1975 יואנ
  148477   157.3   160.7   -0.63%   157.6 גולובונ
  22   5454   5454     5454 הדנילמ וטנ
  1599   373.1   373.1     373.1 םוקטסקנ
  21755   121   122   +0.50%   121.6 תוכרעמ םוקטאס
  590919   207   214.3   -1.35%   211.4 תרושקת ינאס
          15.1 המניס
  81628   3400   3427   +1.07%   3416 םוקלס
  3753   10600   10690   +0.57%   10660 פוקס
  4   2870   2870     2870 קוויש רימע
  45950   1267   1304   +2.61%   1299 יאיביא םילעופ
  25854   30   31   +0.66%   30.7 םיסנניפ יטלאיפ
  4126   193   193.5   +1.47%   193.2 הלוסנינפ
          4888 קראפטננפ
  297130   2069   2119   +1.98%   2110 רנטרפ
  2   8510   8510     8510 ןוזנדירפ
  487668   67   75   +8.16%   71.6 ןוריצ
  635   1994   1999   +2.51%   1998 החנמ וק
  76926   535   582   +2.48%   565.1 וקניווק
  22975   913.2   949.8   +4.24%   942.5 פורג סקיפוק
  7483   2600   2630   -0.08%   2612 וסרק
  1163   1400   1449   -2.07%   1417 הפועת ירשק
  14   2640   2640   -0.37%   2688 וקלאר
  8141   20020   20400   +2.05%   20370 יול ימר
  3714   979.8   988.7   +1.24%   987 קפר
  4067   2267   2285   -0.18%   2281 רירגש
  474   217   217   -0.14%   217.3 סנזיב םהוש
  178712   2360   2408   +0.64%   2377 לסרפוש
  2662   10810   11060   +0.18%   10880 סגנידלוה ןארידת
  6   6194   6194     6194 תועקשה אית
  15096   1400   1420   +1.59%   1409 רובגית
          72 ןפת