הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

24/02/18 11:47:09        
טפנ ישופיח
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          87.6 ןדא
  7630   1937   1977   -0.30%   1968 היגרנא יס יפ וא
  59403   4975   5001   -0.02%   5000 זג ןולא
  507976   190   193.9   -0.16%   193.1 תוקזחה וקרא
  11272328   161   163.8   +0.06%   163.4 ןזב
          1 שהי תועבג
          494.8 י'גרנא רבילוג
  12022   106.6   110   +6.23%   109.1 ןשיירולפסקא בולג
  5065   4560   4613   -1.49%   4577 ןולא רוד
  396   134300   142700   +1.32%   137900 היגרנא קלד
  4108792   1011   1079   +2.91%   1060 םיחודק קלד
  147189   133.9   145.2   +0.43%   141.1 תילארשי תונמדזה
  59227610   43.3   44.9   +0.23%   44.4 וקמארשי
  4670   7205   8198   +2.67%   8006 חותפ ןהכ
  7806   132.1   143.9   -0.99%   139.8 ץלח תודיפל
  10563   614.1   620.7   -0.68%   616 ןיעידומ
  8120   811.6   829   +0.24%   826.3 שהי רטפ סטיוואנ
  19454   2269   2385   +0.17%   2324 אטפנ
  36629   56930   57600   -0.47%   57000 טפנ זפ
  1320   136   153.5   -2.20%   146.9 ש-שהי סקטורטפ
  3475   403   432.8   +0.78%   424.2 םיימיכורטפ
  5795951   224   236.5   +2.67%   231 שהי ויצר
  22116   89.2   92.9   -0.97%   92 שהי םוילורטפ ויצר
  76260   1995   2097   -0.19%   2061 םוילורטפ רמת