הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

24/02/18 11:47:47        
תוקזחאו העקשה
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          163.9 יטיווקא הרטלוא
  2189   215.6   221.9   +0.60%   218.9 דרוא
  326   17200   17630   -0.68%   17420 שעת סאיאייא
          8296 1 אמאגרטניא
  10422   940   981   -0.02%   970.5 הימדה טיבלא
  11243   7007   7125   -1.52%   7045 וקלא
  1256   90000   91480   -0.46%   90780 הרטקלא
          39.9 יפ.רא.םא
  2296   2952   2982   -0.07%   2965 חותיפ הילימא
          319.8 יטלאיר יס .פא
  6373   9800   9999   -1.26%   9800 לטיוקא
          42.3 ייאי'גיב
  11102   4260   4394   +0.18%   4355 רישי חוטיב
  79604   2250   2500   +4.17%   2500 הירכ ןיי'צקולב
          1198 יסףאי'ג
  7600   23.6   23.6   +0.85%   23.6 תוקזחא טימולוד
          76 לטיפק טקרייד
  176035   1292   1323   -0.83%   1310 תועקשה טנוקסיד
  46346   61030   63600   +1.76%   63500 הצובק קלד
          308.6 תוקזחא ןוה
          7648 אמגיס ן'זיו
          60 ש-לטיפק הלטיו
  37375   65640   67970   +0.16%   66810 לארשיל הרבח
  6   159800   161300   +0.38%   160400 1 ןוריח
  6543   21170   21890   -0.37%   21700 לאוי
          870.9 דנרט רזוי
          2157 אוצי
          49 תועקשה רדיל
  440   1813   1864   +0.16%   1830 לטיפק תודיפל
  2594   7432   7629   +0.90%   7548 רימש חטבמ
          159 סקמ לייבומ
          36.2 תונולמ ץנ
  8000   306.6   306.7   -1.29%   306.7 הקינורטקלא ינאס
          2158 'ץיפס
          170 בדליע
  4   19210   19210   +0.21%   19150 דרע
          32 סקי'גולואטורפ
  2508   1504   1521   +0.60%   1514 רוצ
          123 החימצ
          997.1 לטיפק ןמק
  70335   10450   11320   +3.23%   10870 ןונק
  72397   68   68.5   -1.59%   68.3 ו.נ ןדרק
  512   195   195   -4.64%   203.3 זגו טפנ ןמש
  79454   79   85   -4.42%   80 םימי עפש
  4482   1606   1654   -0.55%   1621 האדת
          75 אדמת