הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/01/18 00:03:27        
חוטיב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  3666   23460   24070   +1.41%   23790 חוטיב ייאידייא
  40   3675   3675     3675 ןולייא
  152083   2609   2692   -1.40%   2609 לארה
  11465   6775   6880   +0.65%   6818 חוטיב ללכ
  251915   390.1   399   +0.79%   395.8 חוטיב לדגמ
  22068   4739   4830   +1.25%   4795 הרונמ
  91354   1985   2012   -0.15%   1987 סקינפ