הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/01/18 00:05:48        
הישעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  28830   418.9   424.9   +0.93%   422.8 לוגבא
  9421   1300   1340   -0.90%   1323 ן'גובא
  17600   166   167.7   -0.83%   167 יטיליבא
  21000   26.4   26.4   +0.38%   26.4 תורבא
  182   3000   3040   -0.03%   3037 יטראוא
  4936   2533   2590   +0.59%   2565 סדוקוידוא
  135496   1501   1533   -0.20%   1504 וקפוא
  33061   1052   1150   +1.98%   1131 סי'גולונכט טיברוא
  1942   2754   2808   -3.23%   2759 מראפ דמרוא
  15800   22450   22800   -1.23%   22510 ונכט תמרוא
  2055   390.8   400   +0.20%   392 ידלאיא
  1455282   43.6   52   +2.65%   46.5 לקידמ רויקסייא
  1512   1700   1700   -2.97%   1700 וקמיא
  9106   2291   2365   +0.65%   2310 המראפ קטניא
  46   730.6   730.6     730.6 תוישעת רטניא
  5400   40.9   40.9   +2.51%   40.9 רויקרטניא
  3772   3381   3557   +0.11%   3523 ןיילוסניא
  856   2323   2450   -3.23%   2395 רמיפניא
  241242   1643   1660   -0.90%   1646 םורניא
  32225   1227   1256   +2.39%   1244 סקיטואנוריא
  87817   112.5   115.1   -0.18%   113.1 רמתיא
  193491   14.2   14.5   -2.04%   14.4 לקידמ טיבלא
  37210   47520   48300   -0.23%   47990 תוכרעמ טיבלא
  56415   336   345.4   -1.94%   338 רזיימוגלא
  11300   1740   1758   -0.63%   1742 תרושקת טולא
  1597   3280   3297   +1.38%   3296 יימולא
  45677   120   123.4   -0.08%   120.6 לקידמ םוילא
  1826   703   703.7   -0.11%   703.1 למשח רומלא
  51608   260   275   -3.26%   261.2 קפסלא
  43024   1808   1894   +6.23%   1877 ןורלא
  9563   1100   1114   -0.54%   1109 תמא
  5   2862   2862     2862 המלש לגנא
  50000   17.9   18   +2.29%   17.9 דמידנא
  561543   176   178.7   +1.83%   177.6 היגרנא טיילנא
  229880   322.4   337   +2.16%   335.3 סקי'גרנא
  16854   275   294.3   -1.09%   280.3 רוואפ ולופא
          99.6 סנסופא
  94042   425   457.9   -0.02%   440.9 יילפא
  639   16930   17660   +1.99%   17430 תוקזחה ןוקפא
  2   1264   1264     1264 תוישעת הקירפא
  221441   7.8   8.1   -1.27%   7.8 לאיטסקא
  20364   1340   1374   -0.44%   1364 זנלסקא
  10404   165.6   172.7   +1.07%   170.2 לאסארא
          56.5 ןמגרא
  1474   3762   3799   +0.05%   3791 דרא
  91607   201.6   207   -2.55%   202.5 תירא
  61900   146.5   150   -1.54%   147.2 ןוליבב
  938565   63.3   64.7   -1.70%   63.6 פורגויב סונוב
          100.4 יפסאיב
  6631   371.3   376.1   -0.08%   375.5 ויו ויב
  59746   885   930   -1.03%   900.5 םייטויב
  1229   1454   1458   -1.22%   1456 טיילויב
  26483   366   370   +0.38%   366.7 ןיילויב
  477   85   85   +0.36%   83.5 ש-וקידמויב
  5123   2000   2200   +0.52%   2110 סקידמויב
          8 םייט דנויב
          49.3 סקוודנויב
  88927   139.3   151   +3.45%   144.1 לסנקויב
  169   1559   1570   +1.62%   1568 ןמריב
  10382   7510   7950   -2.05%   7757 שמש תיב
  7002   1792   1829   +1.40%   1817 ייווסניירב
  5   1040   1040     1040 לירב
  433   549.9   549.9   +0.40%   549.9 םרב
  3315   913.8   956.1   +1.01%   930.4 דנרב
  658   1750   1752   -0.34%   1750 רלימנרב
          14.5 תועקשה םלסור'ג
  16200   51   52.2   +1.37%   51.7 ןואג
  740   500   500   +3.95%   500 הצובק ןואג
  66417   39.3   42.1   -3.13%   40.2 םאידוג
  2219   737   777.9   +1.26%   758.3 קיטסלפ ןלוג
  16495   2700   2759   -1.09%   2715 תליג
          1243 קינורטאמג
  14   3633   3633     3632 לאומש ןג
  8081   2758   2830   -1.59%   2785 רגינג
  14   351   351     351 ןפג
  16901   150   150   +0.87%   150 םראפ יד
  383830   45.1   47.4   -0.43%   45.8 לקידמויב ייאןאיד
  3055   11680   11850   -0.76%   11750 לילג אתלד
          333.2 ויב תיסדה
  3657   7671   7700   +0.71%   7679 טלמה
  1172   13970   14270   +0.21%   14150 הנכות ןאוו
          3.6 יפיטוו
  806232   38.7   44.2   -0.72%   41.1 קומסטיוו
  52868   77   79   -1.27%   78 זייטנוו
  4   1893   1893     1893 לכלנז
  5551   1567   1568   +1.36%   1568 דח
  11105   7955   8000   +0.88%   7992 ןליח
  52817   1223   1233     1224 תמח
  98472   11520   11660   -0.52%   11550 ראואט
  319860   7000   7100   +0.07%   7005 עבט
  5448437   210.2   225   +21.14%   222.9 רדגוט
          276 תוכרעמ פוט
  1200   177.4   177.4   +3.08%   177.4 סר'צנו סלפונכט
  3008   2230   2309   -1.83%   2256 רודלט
  29358   541.5   550.6   -0.33%   547.7 סקרווטנ דרלט
  11093   2144   2156   -0.69%   2156 סקינורטינוי
  33746   38.4   40.1   -1.78%   38.7 בוטיכ
  819175   1460   1484   -1.68%   1463 ליכ
  56703   359.6   366   +1.59%   363.4 היגולונכטויב ללכ
  31903   304.5   313   +0.72%   308 טייפ ןכ
  9443   1593   1615   +2.15%   1615 תירפכ
          773 תימרכ
  4225   4076   4130   +0.71%   4109 ןוסרפבייל
          396.8 שיכל
  10334   2946   3003   -1.27%   2964 קי'גמ
  1775779   10.9   11.3   -0.90%   11 סוגידמ
  6335   3160   3180   -0.91%   3160 יוידמ
  7141   499.5   514.9   -2.39%   502.6 לקידמ
  31894   10050   10240   +2.40%   10240 הקיטובור רוזמ
  653   11000   11340   -3.16%   11040 רישי בושחמ
  81897   325   339.8   -5.39%   328.3 ימוטמ
          529.7 יטמ
  47284   4125   4186   -0.89%   4136 סקירטמ
  21885   1750   1795   +1.65%   1783 סקינורטימ
  228985   656   743   -5.61%   687.6 זייס יימ
  26199   15910   16000   +1.34%   15930 ןליימ
  22817   67   69.5   -0.29%   68.4 קידמורקימ
  900   231   231   +0.96%   231 טנורקימ
  645   38000   38250   +0.18%   38090 םית םלמ
  4135   4275   4330   -0.53%   4303 תורבעמ
          26.8 סר'צנו ןיעמ
          1135 1 המיסקמ
  4228   2280   2328   -0.77%   2310 רמ
  3900   48   48.4   +2.56%   48 תוקזחא היבחרמ
  35886   129   131.8   -1.59%   129.8 האדיבנ
  35363   9566   9648   +1.21%   9585 הבונ
  248   33240   33640   +1.02%   33540 וטנ
  41996   31560   32100   -2.32%   31640 סיינ
  1457   24000   24520   +0.70%   24370 הרדח ריינ
  5732   3012   3280   +2.32%   3178 ןסינ
  256207   242   261.6   -1.80%   245.3 ןשנמייד וננ
          27.8 ן'ג טסקנ
  42   484.9   484.9     484.9 ראואלפנאס
  15945   4068   4111   -0.27%   4080 סנייפאס
  10892   25680   26000   -0.23%   25900 םירטסהדוס
  230   855.2   855.2   +3.67%   855.2 ןירגלוס
  239098   192.6   200.9   +2.57%   199.6 וטומוס
          646.4 יאיס
  159508   413   439   +5.47%   435.7 פורג יט-פייס
  7635   781.1   793   -0.38%   787.6 ןרייס
  8   3370   3370     3368 לאניס
  90   20080   20240   -0.10%   20160 1 ונס
  26361   1235   1272   +2.92%   1269 קטנאפס
  735   689.7   704.7   -0.87%   698.6 גנירפס
  1282   5120   5153   -0.16%   5133 דב לע
  26970   900   968.7   +5.67%   942.6 תושע
  2276   6262   6450   +0.22%   6314 רטניופ
  24613   6741   6923   +1.92%   6863 סקופ
  4786   14820   15080   +0.81%   14980 הלומרופ
  29385   69.7   73.5   -3.73%   72.2 ן'זיו הלומרופ
  329121   321.2   334.9   -1.26%   328.1 טייסרופ
  512   3490   3490     3490 ןוטייפ
  2629   453   453.2   -1.82%   453.1 יביסיפ
  157694   507.3   517   -0.41%   513.8 םטסירולפ
  1508   16850   17300   +2.62%   17260 תוישעת ןואסלפ
  1956   544.8   567.1   +0.11%   556.5 לגרק וטסלפ
          513.4 ליפוטסלפ
  4040   2067   2100   +0.72%   2092 םרלפ
  1843   12980   13150   -0.91%   13030 סמפ
  352198   328   355   +2.19%   336.5 קרווטנ יזטנפ
  171084   234.9   240.1   -1.41%   236.9 סקילטורפ
  29159   31990   32500   -1.54%   31990 םורטורפ
  21780   31020   31270   +1.60%   31100 וגירפ
  22605   356.2   368.5   -1.87%   361.9 קרווטנ ןוירפ
  18542   2903   2998   +2.47%   2990 קטרוירפ
  42821   157   160   -0.82%   157 םאצ
  355918   46.5   48   +2.60%   47.4 םטסהמידק
  512   1498   1498   +1.35%   1498 ואטילווק
  230645   55.1   56.8   +1.45%   55.8 טנלפלוק
  129835   976   1034   +7.40%   1023 ןגויפמוק
  4181   32500   32730     32630 לילק
  46001   1900   1921   +1.00%   1911 עדהמק
  18907   2368   2395   +3.62%   2373 קטמק
  951   10880   11090   -0.73%   10920 ורטסק
  6519   108.8   108.9   +2.83%   108.9 הינסק
  92019   70.4   74.7   +0.14%   70.9 טניופ לטיפק
  3800   10710   10930   -0.74%   10720 1 רורק
  15817   686   700.1   +0.43%   696.3 לבר
  88274   175.1   178.4   +0.68%   177 ליהדר
  20862   113.7   128.2   +8.25%   120.7 ק.א.ט פורגובור
  2927   6429   6500   +2.20%   6497 ינומיר
  5934   1514   1539   +0.07%   1522 ןוא םר
  293   3458   3458     3458 חקר
  20472   7307   7424   -0.53%   7317 פורג סוארטש
  9002   1753   1770   +0.74%   1767 גאלש
  745   800   821.9   +0.17%   808.2 תוישעת ןמש
  59   451   451     451 בינש
  5333   2850   2900   +0.70%   2870 פנש
  47472   1380   1411   -0.43%   1390 הסדנה ריפש
  777   3758   3824   -0.13%   3769 תויגולונכט תאת
  61372   35   36   -1.94%   35.3 ןג רידת
  31685   61.4   62.5   +0.33%   61.6 הזועת
  5039   281   281.8   +1.63%   281 ןורפת
  232535   51.1   53.8   +1.91%   53.3 ססנייסויב סקיפארת