הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/01/18 00:24:01        
רחש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  55725009   109.54   109.6   -0.01%   109.59 0120 ילקש לשממ
  15175545   100.48   100.55     100.55 0121 ילקש לשממ
  16981632   102.73   102.77   -0.02%   102.77 0421 ילקש לשממ
  51022223   119.59   119.7   -0.04%   119.68 0122 ילקש לשממ
  16917503   102.61   102.7   -0.09%   102.66 1122 ילקש לשממ
  61561988   150.31   151.1   -0.45%   150.58 0142 ילקש לשממ
  23634515   120.91   121.08   -0.20%   120.91 0323 ילקש לשממ
  49859341   119.15   119.42   -0.22%   119.16 0324 ילקש לשממ
  35108065   103.21   103.37   -0.25%   103.24 0825 ילקש לשממ
  81377636   140.01   140.33   -0.23%   140.12 1026 ילקש לשממ
  93807586   104.45   104.7   -0.38%   104.48 0327 ילקש לשממ
  6875067   120.11   120.59   -0.46%   120.24 0347 ילקש לשממ
  3826113   100.4   100.42     100.42 1018 ילקש לשממ
          103.99 0118 ילקש לשממ
  8680148   111.82   111.85   +0.01%   111.85 0219 ילקש לשממ
  13604980   104.3   104.33   -0.02%   104.33 0519 ילקש לשממ