הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/01/18 00:09:26        
םיתורש
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  71679   632   665.8   +5.45%   663.7 זיסרבוא
  4040   33   45   +11.93%   39.4 1פא זיסרבוא
  1305   2471   2490   -0.60%   2475 ןיירוא
          23 סנרטיבייא
  914904   140.7   143   +1.65%   141.6 לע לא
  342   2399   2399   +3.01%   2399 תנמא
  9   1876   1876     1876 ןרא
  40   775   775   +0.41%   758.1 ןרב
  2500   99.3   99.4   +1.43%   99.4 2 גא ןרב
  30   38.9   38.9   +5.20%   28.3 4 פא ןרב
  88   16300   16470   -0.61%   16370 דלוג
  320   272   272     272 םייפנכ לבולג
  3155   19950   20250   -0.55%   19960 אכ לאנד
  51689   463.6   468   +1.60%   464.5 סיילפ סמלוה
  4458   1876   1913   +1.55%   1905 םייפנכ
  63   760.3   760.3   +0.13%   757.1 ןדול
  1528   875   881.4   +0.30%   875.1 ןממ
  148477   157.3   160.7   -0.63%   157.6 גולובונ
  1599   373.1   373.1     373.1 םוקטסקנ
  2   8510   8510     8510 ןוזנדירפ
  46036   109.3   110.5     109.3 7גא ןוזנדירפ
  487668   67   75   +8.16%   71.6 ןוריצ
          26 5פא ןוריצ
  3714   979.8   988.7   +1.24%   987 קפר
  4067   2267   2285   -0.18%   2281 רירגש
  15096   1400   1420   +1.59%   1409 רובגית
          72 ןפת