הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/01/18 00:06:09        
םיירחסמ םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  20983   1921   1946   +0.05%   1927 דוגא
  49580   7561   7675   -0.71%   7577 ימואלניב
  8578   705   719   +0.64%   709.4 םילשורי קנב
  705629   1002   1014   +0.20%   1007 טנוקסיד
  424   73010   73450   -0.41%   73140 לארשי היסקד
  692432   2140   2161   -0.79%   2140 ימואל
  83211   6411   6519   -0.26%   6465 יחרזמ
  430279   2560   2589   -0.78%   2560 םילעופ
  4980   9121   9273   +0.68%   9247 יביפ