הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

21/05/18 03:50:04        
םיירחסמ םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  32088   1690   1741   -0.86%   1730 דוגא
  174843   7676   7889   +2.65%   7850 ימואלניב
  1253   643.9   647.1   +0.02%   644 םילשורי קנב
  5097560   1023   1051   +2.05%   1044 טנוקסיד
  815   69310   70370   -1.32%   69440 לארשי היסקד
  3528779   2259   2279   +0.62%   2277 ימואל
  327211   6784   6910   +1.90%   6901 יחרזמ
  2198045   2574   2595   +0.39%   2590 םילעופ
  11778   9038   9263   +2.80%   9263 יביפ