הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/01/18 00:07:50        
ן"לדנ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  27351   289   297.9   -0.28%   289.7 הרואא
  3250   118.4   119   -1.50%   118.4 13גא הרואא
  10   165   165     164 5פא הרואא
  20   227.2   227.2     227.2 ןולרא ביבא
  746   1240   1248   +1.14%   1241 הינב ביבא
  21901   661.1   667.3   +0.12%   661.9 רגדא
          162.4 לא-ירדא
  7   2952   2952   +0.57%   2813 סייביטפוא
  50057   181.1   195.2     188.3 ארטקפוא
  6097   498   503   +0.28%   499.4 ןורוא
  68261   398.1   404   -0.15%   399.7 םירוזא
  11047   910   920   -0.61%   914.4 ראראסאיא
  10200   7077   7288   -0.14%   7182 פורג ואידייא
  144038   3504   3557   -0.90%   3508 ץח ינולא
  5831   774.5   789.8   +0.83%   779.2 ןלדנ הרטקלא
  1338   12810   12940   +0.23%   12880 תואנולמו ןלדנ בורלא
  154142   2065   2095   -1.20%   2065 תומא
  1733   1870   1900   -1.10%   1895 םיבאשמ לגנא
  10093   701   709.3   -1.04%   704.2 פורג ןפסא
  300729   20.6   21.2     20.9 הקירפא
  673   7300   7470   -0.15%   7396 םירוגמ הקירפא
  2139   8654   8748   +1.71%   8704 םיסכנ הקירפא
  368000   2.6   2.6     2.6 פורג הנרא
  47018   4270   4389   -0.91%   4270 יטיס טרופרא
  3214   245   245   -1.25%   245 רדשא
  14076   1844   1870   +0.11%   1846 םיסכנ םורטשא
  24785   1540   1580   +0.39%   1554 הצובק םורטשא
  496   3500   3540   +0.43%   3513 ריאי.ב
          394 ןוכית ינוב
  14524   23110   23500   -1.49%   23160 גיב
          584 4פא גיב
  2535   1555   1597   +0.19%   1588 בהזה תיב
  16667   40190   41040   -0.05%   40770 יו ןא קארב
  545   172500   175900   +0.87%   174000 םי בג
          113.2 ריע תושדחתה יאבג
  148352   3578   3600   -0.91%   3579 בולג תיזג
  852   7079   7364   +0.85%   7140 ץינוד
  564996   103   103.1   +0.10%   103.1 1גא ץינוד
  528   1150   1163   +0.44%   1151 לסרוד
  2821   6034   6120   +0.78%   6092 ירמד
  3800   238   246   +0.33%   240.5 אפלא הרשכה
  1100   86.9   87   +0.58%   86.9 6פא אפלא הרשכה
  2211   3323   3355   -0.15%   3348 בושיה תרשכה
          124.2 תועקשה םוידורה
          2733 ןוטסטיאוו
  307   93.7   93.7     93.7 ן"לדנ סקוב ייוו
  2100   17.9   17.9   +22.60%   17.9 1פא ן"לדנ סקוב ייוו
  1715   10010   10170   +1.10%   10130 ראליו
  8730   1253   1274   +0.32%   1265 הינתיו
  53034   945   960.1   +1.85%   954 ן"לדנ 'ג'גח
  4320   1897   1929     1925 רומ ןנח
  63066   285.8   289.7   +0.10%   288.5 הצובק יבקעי
  32139   427.9   436.9   +0.67%   433.5 הדנק לארשי
  486   43780   44340   +0.43%   44060 סרשי
  113629   967.1   970.5   +0.15%   969.6 תילכלכ
          480.9 9פא םי תילכלכ
          147.9 בהל
          112 7גא בהל
  104   2930   2989   +1.14%   2932 1 היזדול
  166413   62   65   +2.76%   63.3 הצובק ןוזול
  2500   84   84   +0.36%   84 9גא הצובק ןוזול
  62096   17   18.2   +2.35%   17.4 4פא הצובק ןוזול
          61.7 יול
  4100   46.5   46.5   +3.10%   46.5 רפוע יקסניול
  1193   13850   14290   +1.22%   14090 הסדנה ןיטשניול
  2603   7191   7460   +0.67%   7240 םיסכנ ןיטשניול
  367   767.6   790   +5.40%   789.9 לטנביל
  5089   559.8   559.9   +0.56%   559.9 וכיסל
  39636   547.7   552.5   +0.24%   549.5 הישעת ינבמ
  31172   744.1   758   +1.99%   751.9 ןוכית ילדגמ
  6508   4631   4750   +0.98%   4735 רוא הגמ
  306452   77   77.7   -0.13%   77 טירוגמ
  353   509.7   509.7     509.7 ראואפידמ
  2   18350   18350     18350 ןירדהמ
          12730 1 רדה יעטמ
          63500 5 רדה יעטמ
  26644   83.3   84.6   +2.83%   83.6 סאדימ
  118304   19.6   20.8     19.6 4 פא סאדימ
  73837   258   267.4   -1.54%   262 דנלרימ
  92710   18.4   19.8   +4.40%   19 1פא דנלרימ
  2801   32.4   32.4   +9.09%   32.4 2פא דנלרימ
  12356   885   907.9   +2.27%   901.2 םירושימ
  21568   14890   15030   -0.86%   14900 ןורסילמ
  28294   181.5   185.2   -0.98%   181.6 טיר םיבינמ
  812   41600   42660   -0.56%   42430 ברנמ
  35559   471.6   481.9   +1.45%   476.5 םיטקיורפ ברנמ
  237480   2.9   5.8   -3.33%   2.9 1פא םיטקיורפ ברנמ
  1435   40   40   +1.27%   40 2פא םיטקיורפ ברנמ
          450 יואלצמ
  1281   194   194   +8.38%   194 יטיסואנ
  2932   7211   7235   -0.19%   7226 תוקזחה ראטסרונ
  288500   27   29.9   -2.53%   27 ןוזירוה וינ
  2310   34480   35480   +1.93%   35450 ןינב םיסכנ
  447   532   532   +0.76%   532 פורג לאנתנ
          103.9 3הגא פורג לאנתנ
  37671   2899   3003   -1.41%   2930 טימאס
  27   9393   9393     9393 L דס הרוכב םיס
          6800 ליישרמוק םיס
  261821   730   738.1   -0.38%   731.2 ן"לדנ עלס
  17860   110.9   117.5   +0.27%   110.9 3פא ן"לדנ עלס
  4178   3100   3213   -2.65%   3128 ןיילייקס
  19   44   44   +87.83%   21.6 2פא ןיילייקס
  127778   18200   18550   -0.44%   18300 ילאירזע
  1037   2510   2560   -0.35%   2556 ןוגילופ
  347   230   230   -4.06%   243.2 רטנס הזאלפ
  9   2649   2649     2649 יקסבוקשרפ
  3731   1252   1275   -0.08%   1263 ןמרמה חמצ
  72   1248   1248   +0.40%   1243 יתפרצ
          120.1 10גא יתפרצ
  35398   32   33.3   +2.88%   32.2 ץנ תצובק
  7307   147.5   152.7   +0.54%   149.5 תומזי ןדרק
  12095   232   235   +2.86%   233.9 ן"לדנ ןדרק
  5852   690.9   692.1   +0.30%   691.5 דבר
  1577   14140   14260   -0.49%   14150 ןלדנ עובר
  2   1618   1618     1599 ןיטשטור
  140705   1542   1556   -0.83%   1545 1טיר
  96734   844   847.4   +0.12%   846 יוניבו ןוכיש