הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

20/09/18 07:03:03        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          וקפוא
          ונכט תמרוא
          תוכרעמ טיבלא
          ץח ינולא
          תומא
          יטיס טרופרא
          ןזב
          קזב
          ימואלניב
          בולג תיזג
          טנוקסיד
  18099   57800   59550   +2.91%   59480 הצובק קלד
          םיחודק קלד
          סקינפה
          לארה
          לארשיל הרבח
          ראואט
          עבט
          וקמארשי
          ליכ
          ימואל
          ןוסרפבייל
          הקיטובור רוזמ
          יחרזמ
          ןורסילמ
          סיינ
          םירטסהדוס
          ילאירזע
          םילעופ
          טפנ זפ
          םורטורפ
          וגירפ
          תוקזחה לאתפ
  160287   2350   2361   +0.43%   2360 לסרפוש
          סוארטש