הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

21/03/18 12:33:59        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  67022   1137   1151   -2.32%   1139 וקפוא
  26570   19500   19890   +1.90%   19810 ונכט תמרוא
  20780   45200   46200   -2.03%   45260 תוכרעמ טיבלא
  91122   3247   3312   +1.20%   3296 ץח ינולא
  33302   1924   1938   +0.26%   1930 תומא
  6922   4036   4064   -0.42%   4038 יטיס טרופרא
  354995   166.6   166.9   +0.30%   166.8 ןזב
  2871430   498   506.8   -1.67%   499 קזב
  37517   7255   7358   +0.32%   7273 ימואלניב
  696642   3343   3415   +0.44%   3394 בולג תיזג
  384173   1022   1037   -0.96%   1027 טנוקסיד
  1569   59900   60430   +0.23%   59950 הצובק קלד
  131074   1095   1103   +0.37%   1097 םיחודק קלד
  26158   2000   2022   -0.05%   2011 סקינפה
  44399   2732   2760   +0.55%   2752 לארה
  2647   71010   72000   +0.80%   71570 לארשיל הרבח
  30105   10360   10430   +0.10%   10370 ראואט
  50434   6068   6147   -1.27%   6068 עבט
  1121275   44.1   44.3     44.1 וקמארשי
  601967   1521   1544   +0.86%   1530 ליכ
  6745368   2115   2165   -2.39%   2123 ימואל
  28389   10950   11160   -1.52%   10990 הקיטובור רוזמ
  27004   6635   6712   -0.16%   6674 יחרזמ
  9525   14300   14600   -1.03%   14350 ןורסילמ
  4686   33650   33980   +1.10%   33900 סיינ
  6426   33000   33280   -0.69%   33050 םירטסהדוס
  37767   2628   2674   -1.20%   2642 םוקלס
  16794   16800   17220   -1.23%   16840 ילאירזע
  587916   2460   2501   -1.48%   2465 םילעופ
  3122   56110   56860   -0.23%   56540 טפנ זפ
  50276   33160   33900   +0.06%   33820 םורטורפ
  132443   1741   1771   -2.36%   1741 רנטרפ
  6197   27910   28300   -1.34%   28000 וגירפ
  38948   2377   2409   -0.04%   2388 לסרפוש
  26138   7685   7750   +0.53%   7741 סוארטש