הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/19 15:47:44        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  121570   1341   1367   -2.04%   1345 וקפוא
  13649   19820   20140   -1.39%   19920 ונכט תמרוא
  4699   50440   50900   -0.70%   50830 פא.פא.ייא
  10929   45210   45580   -0.24%   45370 תוכרעמ טיבלא
  57151   3558   3600   -0.19%   3593 ץח ינולא
  71896   1819   1841   +0.38%   1828 תומא
  68031   4556   4604   -0.50%   4570 יטיס טרופרא
  896306   179.4   181.6   -0.11%   180.5 ןזב
  5506862   317.7   321.5   -0.94%   317.7 קזב
  127555   8388   8464   +0.58%   8450 ימואלניב
  69325   2781   2811   -0.60%   2801 בולג תיזג
  1739032   1212   1223   -0.82%   1215 טנוקסיד
  8046   59320   61360   +1.11%   60990 הצובק קלד
  208430   1061   1083   +0.19%   1074 םיחודק קלד
  195060   1866   1895   -0.42%   1881 סקינפה
  1114066   2322   2346   -0.13%   2331 לארה
  9571   100100   102600   +0.89%   101900 לארשיל הרבח
  73600   5071   5136   +0.77%   5110 ראואט
  465343   6906   7153   +2.89%   7123 עבט
  7441572   37.9   38.5   +0.26%   38.1 וקמארשי
  1021379   2112   2141   -0.05%   2124 ליכ
  1382611   2331   2356   +0.51%   2348 ימואל
  7082   7639   7716   +0.46%   7652 ןוסרפבייל
  182630   6545   6645   +0.43%   6613 יחרזמ
  7382   15260   15520   +0.46%   15430 ןורסילמ
  23420   38620   39170   -0.28%   38980 סיינ
  15430   18270   18430   +0.27%   18390 ילאירזע
  1499436   2372   2410   +1.05%   2403 םילעופ
  4691   52610   53640   -0.85%   52740 טפנ זפ
  27253   16400   16650   +0.42%   16620 וגירפ
  5453   38000   38750   -0.39%   38320 תוקזחה לאתפ
  272707   2522   2549   -0.59%   2524 לסרפוש
  50317   8589   8680   -0.62%   8594 סוארטש