הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/07/19 01:38:24        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  229674   755.5   770   -0.43%   763 וקפוא
  30394   22270   22510   -0.67%   22360 ונכט תמרוא
  9118   51100   51990   +1.04%   51470 פא.פא.ייא
  40540   55170   56400   +1.51%   56370 תוכרעמ טיבלא
  208907   4595   4735   +2.59%   4719 ץח ינולא
  361329   2370   2430   +1.51%   2415 תומא
  131730   4401   4456   -1.23%   4401 ןאי'גרנא
  82364   6280   6426   +1.86%   6419 יטיס טרופרא
  6505299   180.2   184.6   +1.32%   184.4 ןזב
  8935663   254.2   259.8   +0.75%   256.9 קזב
  323418   8720   8888   -1.19%   8745 ימואלניב
  73313   2930   2954   +0.58%   2947 בולג תיזג
  3983607   1474   1497   -0.13%   1489 טנוקסיד
  21781   58080   60600   -3.87%   58160 הצובק קלד
  413742   997.6   1020   -2.10%   997.6 םיחודק קלד
  338883   2182   2240   -1.53%   2185 סקינפה
  694037   2686   2770   -1.72%   2690 לארה
  8563   80750   82880   -1.70%   80790 לארשיל הרבח
  126678   5901   6072   -1.66%   5930 ראואט
  1073854   3000   3062   +0.53%   3021 עבט
  4641183   71.7   72.8   -0.55%   71.9 וקמארשי
  1972933   1784   1832   -1.27%   1793 ליכ
  2816562   2508   2556   -1.56%   2519 ימואל
  52346   11200   11490   +3.90%   11450 ןוסרפבייל
  362983   8198   8278   -0.70%   8220 יחרזמ
  53477   17550   18220   -0.49%   18130 ןורסילמ
  62002   51520   52940   -2.53%   51640 סיינ
  54533   23110   23540   -0.04%   23280 ילאירזע
  1775946   2717   2758   -0.87%   2734 םילעופ
  13277   50000   50660   -0.83%   50210 טפנ זפ
  197239   17850   18340   -0.88%   18010 וגירפ
  3490   44170   44710     44400 תוקזחה לאתפ
  306793   2406   2454   +0.45%   2444 לסרפוש
  191691   10500   10690   +1.14%   10670 סוארטש
  130685   1320   1344   +0.90%   1340 הסדנה ריפש