הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

15/11/19 09:07:17        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  470735   495.4   504   -0.30%   497.6 וקפוא
  51326   26370   26810   +1.94%   26810 ונכט תמרוא
  18384   45730   46590   +0.20%   46090 פא.פא.ייא
  48666   56110   57300   +0.46%   57190 תוכרעמ טיבלא
  234216   4823   4893   +1.19%   4857 ץח ינולא
  291702   2490   2534   -0.24%   2494 תומא
  140656   4025   4080   +0.90%   4056 ןאי'גרנא
  130262   6299   6420   -0.69%   6307 יטיס טרופרא
  5534000   175.3   179   +0.34%   178.9 ןזב
  12844370   281   286.5   +0.82%   282.5 קזב
  192848   9801   10100   +1.55%   9993 ימואלניב
  143085   3480   3540   +0.71%   3540 בולג תיזג
  2605699   1548   1592   +1.80%   1585 טנוקסיד
  64952   49700   51930   +0.91%   49900 הצובק קלד
  2352374   870.8   928   +2.78%   890 םיחודק קלד
  191235   1991   2011     1999 סקינפה
  219408   2813   2848   +1.71%   2848 לארה
  16020   69270   70980   -3.03%   69500 לארשיל הרבח
  426554   7786   8100   +3.43%   7966 ראואט
  1951400   3290   3443   -1.76%   3350 עבט
  3041878   1615   1648   -1.94%   1620 ליכ
  3219156   2532   2559   -0.58%   2559 ימואל
  46188   12220   12480   +2.72%   12480 ןוסרפבייל
  248845   8536   8644   +0.94%   8600 יחרזמ
  45485   21240   21640   +0.38%   21320 ןורסילמ
  98963   54210   55860   -0.43%   55060 סיינ
  73531   26340   26800   +2.41%   26800 ילאירזע
  1526720   2798   2823   +1.04%   2823 םילעופ
  25917   51700   53400   -1.71%   52280 טפנ זפ
  76483   16600   17030     16690 וגירפ
  8499   53730   54240   +0.15%   53790 תוקזחה לאתפ
  289881   2280   2312     2301 לסרפוש
  86898   10510   10640   +0.28%   10580 סוארטש
  312730   1426   1439   +0.63%   1433 יוניבו ןוכיש
  206938   1751   1796   +1.94%   1787 הסדנה ריפש