הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

21/05/18 03:52:22        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  708475   1729   1795   +2.64%   1750 וקפוא
  70455   18570   19000   +0.48%   18940 ונכט תמרוא
  53021   40000   40540   +1.05%   40540 תוכרעמ טיבלא
  360301   3196   3277   +1.53%   3243 ץח ינולא
  264877   1850   1885   +1.68%   1874 תומא
  84617   4066   4131   +1.03%   4114 יטיס טרופרא
  5707578   155.1   159.7   +1.02%   158.7 ןזב
  7806981   416   431.4   +2.62%   431 קזב
  174843   7676   7889   +2.65%   7850 ימואלניב
  348209   3287   3339   +1.15%   3339 בולג תיזג
  5097560   1023   1051   +2.05%   1044 טנוקסיד
  19006   55100   56730   +1.42%   56320 הצובק קלד
  1165257   1013   1056   +2.44%   1050 םיחודק קלד
  562310   1914   1959   +2.10%   1946 סקינפה
  274975   2642   2705   +2.21%   2688 לארה
  12401   73330   74750   +0.16%   74400 לארשיל הרבח
  170870   8833   9000   +1.01%   9000 ראואט
  845658   7402   7600   +0.81%   7580 עבט
  14149195   40.7   41.9   +1.71%   41.6 וקמארשי
  1103868   1652   1686     1660 ליכ
  3528779   2259   2279   +0.62%   2277 ימואל
  179232   10610   10820   -5.00%   10630 הקיטובור רוזמ
  327211   6784   6910   +1.90%   6901 יחרזמ
  39045   14370   14920   +2.28%   14810 ןורסילמ
  125717   36890   37520   +0.86%   37460 סיינ
  56727   30830   31280   -0.38%   31240 םירטסהדוס
  218766   2353   2480   +2.78%   2443 םוקלס
  83014   16810   17250   +2.26%   17200 ילאירזע
  2198045   2574   2595   +0.39%   2590 םילעופ
  10059   51810   52670   +0.06%   52190 טפנ זפ
  377958   33930   34640   +0.99%   34640 םורטורפ
  530786   1305   1390   +2.31%   1371 רנטרפ
  46496   27030   27450   +0.29%   27310 וגירפ
  5221   39020   40000   +1.90%   39780 תוקזחה לאתפ
  254456   2187   2222   +0.23%   2206 לסרפוש
  334240   7000   7097   +0.01%   7060 סוארטש