הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

23/07/17 01:39:21        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  325119   2270   2347   -1.13%   2277 וקפוא
  34506   20720   20910   -0.29%   20750 ונכט תמרוא
  37726   44440   44920   +0.11%   44840 תוכרעמ טיבלא
  156580   3520   3578   -1.48%   3520 ץח ינולא
  100451   1895   1909   -0.42%   1895 תומא
  75751   4757   4846   -2.06%   4757 יטיס טרופרא
  8705643   161   162.7   +0.56%   161.9 ןזב
  10569917   530.1   540.7   -1.28%   530.1 קזב
  38955   24850   25040   -0.52%   24870 גיב
  164563   6468   6560   -0.80%   6470 ימואלניב
  205488   3428   3460   +0.87%   3460 בולג תיזג
  2442487   915   927.5   -0.88%   915 טנוקסיד
  11851   74710   75600   -0.84%   74750 הצובק קלד
  422956   1351   1365   -0.37%   1356 םיחודק קלד
  252037   2112   2142   -0.05%   2116 לארה
  13610   77110   78340   -0.35%   77330 לארשיל הרבח
  242425   9716   9868   +0.46%   9761 ראואט
  595412   11400   11680   +2.11%   11590 עבט
  14075628   53.9   54.8   -1.10%   54 וקמארשי
  1476477   1686   1704   -0.12%   1686 ליכ
  2487486   1762   1779   -0.40%   1765 ימואל
  305995   6401   6480   +0.98%   6480 יחרזמ
  244224   13680   14070   +3.31%   14050 ןליימ
  32351   18830   19060   -1.41%   18880 ןורסילמ
  59281   27690   28040   -0.82%   27850 סיינ
  33054   20700   20980   -0.48%   20730 םירטסהדוס
  106504   3405   3467   -0.93%   3405 םוקלס
  151647   19120   20000   -2.15%   19570 ילאירזע
  1665847   2507   2524   +0.04%   2511 םילעופ
  11676   59610   59990   +0.07%   59770 טפנ זפ
  83266   24900   25040   -0.32%   24900 םורטורפ
  322980   1791   1813   -0.28%   1796 רנטרפ
  66229   25900   26580   +2.35%   26530 וגירפ
  41155   6790   6829   +0.22%   6818 פורג סוארטש