הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

25/04/17 09:28:53        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          שהי רנבא
          וקפוא
          ונכט תמרוא
          תוכרעמ טיבלא
          ץח ינולא
          תומא
          יטיס טרופרא
          ןזב
          קזב
          גיב
          ימואלניב
          בולג תיזג
          טנוקסיד
          הצובק קלד
          םיחודק קלד
          לארה
          לארשיל הרבח
          ראואט
          עבט
          וקמארשי
          ליכ
          ימואל
          יחרזמ
          ןליימ
          ןורסילמ
          סיינ
          םירטסהדוס
          םוקלס
          ילאירזע
          םילעופ
          טפנ זפ
          םורטורפ
          רנטרפ
          וגירפ
          פורג סוארטש