הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/07/18 01:17:43        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  455518   2057   2180   -1.62%   2071 וקפוא
  35909   18870   19160   -0.58%   18930 ונכט תמרוא
  44554   43860   44490   -0.70%   43990 תוכרעמ טיבלא
  192059   3327   3407   +2.53%   3399 ץח ינולא
  169854   1838   1853   +0.54%   1847 תומא
  123774   4040   4116   +0.12%   4065 יטיס טרופרא
  5305375   164.1   168.3   +1.21%   167 ןזב
  4821146   386.9   393   +1.03%   393 קזב
  75713   7670   7740   -0.39%   7670 ימואלניב
  155186   3254   3280   +0.77%   3280 בולג תיזג
  1344891   1103   1113     1113 טנוקסיד
  7399   51900   52490   +0.36%   52270 הצובק קלד
  429684   926   934   +0.26%   932.1 םיחודק קלד
  156998   1869   1888   +0.91%   1882 סקינפה
  222630   2656   2693   +1.43%   2690 לארה
  9713   78920   80600   +1.00%   79550 לארשיל הרבח
  150907   7811   7932   +0.72%   7875 ראואט
  391926   8421   8583   -1.03%   8421 עבט
  14504715   37.7   38.4   +0.26%   38 וקמארשי
  816033   1710   1737   +0.35%   1726 ליכ
  3325574   2166   2199   -1.41%   2175 ימואל
  32136   10900   11030   +0.36%   11010 הקיטובור רוזמ
  179275   6800   6870   +0.32%   6850 יחרזמ
  35509   14640   14840   +0.95%   14830 ןורסילמ
  146438   39260   39810   +1.30%   39810 סיינ
  17781   32460   32980   -0.85%   32580 םירטסהדוס
  218075   2040   2090   -0.24%   2067 םוקלס
  38165   17790   18110   -0.55%   17920 ילאירזע
  1731054   2517   2539   +0.04%   2535 םילעופ
  20586   51220   51790   -0.19%   51350 טפנ זפ
  121003   36010   36460   -1.13%   36010 םורטורפ
  595316   1460   1501   -0.87%   1485 רנטרפ
  48126   27150   27910   -2.19%   27210 וגירפ
  1788   38040   38350   +0.05%   38210 תוקזחה לאתפ
  249613   2210   2234   +0.09%   2221 לסרפוש
  64769   7349   7444   +0.73%   7432 סוארטש