הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

28/02/17 07:38:46        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          שהי רנבא
          וקפוא
          ונכט תמרוא
          תוכרעמ טיבלא
          ץח ינולא
          תומא
          יטיס טרופרא
          ןזב
          קזב
          גיב
          ימואלניב
          בולג תיזג
          טנוקסיד
          הצובק קלד
          םיחודק קלד
  468420   1925   1965   -1.63%   1929 לארה
          לארשיל הרבח
          ראואט
          עבט
          וקמארשי
          ליכ
  4278147   1573   1592   +1.21%   1590 ימואל
  395287   5988   6054   +0.13%   6018 יחרזמ
          ןליימ
          ןורסילמ
          סיינ
          םירטסהדוס
          םוקלס
          ילאירזע
  2687102   2212   2251   -0.40%   2227 םילעופ
          טפנ זפ
          םורטורפ
          רנטרפ
          וגירפ
          פורג סוארטש