הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

26/03/17 03:32:18        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  2176431   245.7   251.7   -1.40%   246.4 שהי רנבא
  644820   2807   2855   -1.05%   2840 וקפוא
  59546   20360   20620   -0.39%   20540 ונכט תמרוא
  77112   41570   42340   -1.75%   41660 תוכרעמ טיבלא
  245359   3406   3480   -1.56%   3411 ץח ינולא
  727402   1759   1785   +0.39%   1780 תומא
  91731   4620   4671   +0.21%   4665 יטיס טרופרא
  4831837   143.8   146   -1.71%   144 ןזב
  5516373   639   649.8   -0.93%   642 קזב
  13606   26530   27090   -1.84%   26660 גיב
  210921   5889   5983   +1.45%   5947 ימואלניב
  207624   3670   3791   -2.33%   3690 בולג תיזג
  3694462   802   812.8   +0.58%   809.2 טנוקסיד
  9239   86800   88280   -0.98%   86840 הצובק קלד
  331257   1314   1339   -1.49%   1320 םיחודק קלד
  356273   1983   2064   +2.50%   2049 לארה
  12589   69100   70600   -0.10%   70030 לארשיל הרבח
  169650   8306   8442   -0.13%   8375 ראואט
  669422   11870   12120   +1.26%   12020 עבט
  25367483   63.7   64.2   -0.16%   63.9 וקמארשי
  1508099   1560   1596     1580 ליכ
  4918978   1659   1683   -0.24%   1664 ימואל
  684893   6097   6323   +3.43%   6306 יחרזמ
  266439   14940   15330   +0.39%   15300 ןליימ
  57270   20010   20730   -1.07%   20300 ןורסילמ
  88481   24130   24420   +0.08%   24360 סיינ
  42623   17050   17370   -1.03%   17330 םירטסהדוס
  236542   3694   3753   +0.70%   3749 םוקלס
  112646   19550   20170   -1.40%   19650 ילאירזע
  3634273   2313   2350   -0.56%   2314 םילעופ
  12651   59130   59800   -1.02%   59320 טפנ זפ
  162834   20050   21160   +3.67%   20930 םורטורפ
  589971   1996   2039   +0.65%   2025 רנטרפ
  153181   24720   25170   +0.40%   25080 וגירפ
  84980   6130   6255   +0.44%   6232 פורג סוארטש