הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/11/18 17:21:27        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  801529   1205   1257   -0.08%   1252 וקפוא
  45723   18900   19240   -1.41%   18940 ונכט תמרוא
  51316   43100   43780   -0.85%   43110 תוכרעמ טיבלא
  253447   3570   3624   +0.76%   3595 ץח ינולא
  248038   1873   1900   +0.43%   1881 תומא
  90735   4662   4750   +0.34%   4714 יטיס טרופרא
  2321714   189.4   191.3   +0.21%   189.9 ןזב
  7698836   447.8   455   +0.76%   452 קזב
  127625   8300   8459   +1.64%   8412 ימואלניב
  111163   3095   3147   +0.29%   3109 בולג תיזג
  5403435   1292   1320   +0.62%   1292 טנוקסיד
  20214   65600   67230   +2.58%   67140 הצובק קלד
  1539490   1063   1103   +4.17%   1098 םיחודק קלד
  214129   2206   2240   +1.09%   2220 סקינפה
  164957   2860   2897   +0.81%   2874 לארה
  7623   115200   117100   +0.43%   116700 לארשיל הרבח
  199483   5450   5554   -1.47%   5505 ראואט
  639527   8240   8456   -4.89%   8240 עבט
  19677084   42   42.6   +1.92%   42.5 וקמארשי
  1880615   2304   2334   +0.30%   2322 ליכ
  3130789   2382   2407   -0.21%   2390 ימואל
  55490   7414   7590   -0.84%   7424 ןוסרפבייל
  70563   10710   10800   +0.56%   10780 הקיטובור רוזמ
  259429   6651   6724   +0.89%   6719 יחרזמ
  23119   16160   16510   +0.37%   16260 ןורסילמ
  132368   40420   41090   +0.56%   41050 סיינ
  22835   52920   53150   +0.40%   53150 םירטסהדוס
  77159   19170   19440   +1.15%   19350 ילאירזע
  2553107   2615   2666   +0.30%   2645 םילעופ
  21494   56860   57770   +0.77%   57310 טפנ זפ
  149145   23170   23610   -1.52%   23380 וגירפ
  6455   40870   41490   +0.49%   41300 תוקזחה לאתפ
  479145   2497   2539   +1.08%   2524 לסרפוש
  92140   8400   8470   +0.24%   8420 סוארטש