הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

27/05/17 20:28:39        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  1134915   2286   2331   +0.79%   2310 וקפוא
  124770   20630   20800   -0.77%   20650 ונכט תמרוא
  129292   42480   43000   +0.75%   43000 תוכרעמ טיבלא
  452310   3511   3600   -0.78%   3549 ץח ינולא
  1142022   1826   1865   -1.76%   1837 תומא
  260055   4980   5187   -3.61%   5000 יטיס טרופרא
  7403979   151   155.2   -0.91%   151.7 ןזב
  9151362   611.1   620.8   +1.36%   620 קזב
  41787   27310   28040   -2.43%   27320 גיב
  575581   5953   6170   +2.29%   6129 ימואלניב
  531862   3447   3490   -0.52%   3458 בולג תיזג
  6587451   883   904.2   +1.69%   903 טנוקסיד
  13470   83310   84360   +0.55%   83500 הצובק קלד
  1268766   1374   1398   +0.43%   1397 םיחודק קלד
  493945   2067   2119   -0.38%   2089 לארה
  16461   65000   66750   -1.15%   65980 לארשיל הרבח
  404711   9114   9214   +1.64%   9212 ראואט
  907052   10250   10420   +1.18%   10330 עבט
  47756685   72.5   73.5   +0.27%   73.1 וקמארשי
  2129442   1526   1559   -1.93%   1526 ליכ
  9633151   1659   1712   +2.72%   1700 ימואל
  695126   6210   6323   +0.18%   6266 יחרזמ
  374944   13970   14180   -1.55%   13970 ןליימ
  77749   18780   19400   -1.81%   18950 ןורסילמ
  284279   27640   28120   +2.78%   28070 סיינ
  65588   18610   18770   +0.16%   18660 םירטסהדוס
  225353   3488   3572   -2.34%   3503 םוקלס
  200055   19960   20750   -3.66%   20000 ילאירזע
  6533553   2259   2305   +1.59%   2298 םילעופ
  49914   60290   60700   -0.05%   60560 טפנ זפ
  236178   23510   24080   +1.30%   24070 םורטורפ
  854584   1873   1933   -2.33%   1889 רנטרפ
  183760   25670   25990   -0.92%   25810 וגירפ
  208371   6374   6428   +0.60%   6394 פורג סוארטש