הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/12/17 04:13:00        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  1084650   1734   1835   -4.13%   1742 וקפוא
  141405   21900   22410   -2.28%   21900 ונכט תמרוא
  152557   46280   48200   -3.15%   46490 תוכרעמ טיבלא
  662866   3626   3708   -1.57%   3637 ץח ינולא
  559514   1980   2019   -1.29%   1987 תומא
  282030   4100   4222   -1.13%   4108 יטיס טרופרא
  12927550   166.1   170.9   +2.48%   169.6 ןזב
  13011720   509.1   519.6   -1.39%   509.8 קזב
  49546   24220   24490   +0.91%   24490 גיב
  335296   6900   7062   +0.86%   7003 ימואלניב
  476485   3526   3601   -1.39%   3540 בולג תיזג
  5402286   947.5   969.3   -0.24%   956.6 טנוקסיד
  26246   50650   52010   -1.32%   50920 הצובק קלד
  2250227   950   988   -2.09%   960.5 םיחודק קלד
  768605   2474   2569   -0.87%   2496 לארה
  20836   59900   61990   -1.76%   60420 לארשיל הרבח
  405493   11610   11840   -0.76%   11710 ראואט
  5768231   5400   6679   +13.48%   6340 עבט
  43280649   45.6   46.7   -2.15%   45.6 וקמארשי
  3201679   1426   1470   -1.31%   1433 ליכ
  7001806   1911   1954   -0.98%   1911 ימואל
  725713   6005   6158   +0.26%   6083 יחרזמ
  517795   13850   14650   +3.80%   14470 ןליימ
  89214   16000   16630   -1.41%   16120 ןורסילמ
  256327   30750   31570   -2.03%   30910 סיינ
  71779   24130   24650   -1.06%   24360 םירטסהדוס
  321371   3365   3504   -2.20%   3420 םוקלס
  225226   18020   18690   -1.95%   18120 ילאירזע
  7318274   2335   2362   -0.17%   2356 םילעופ
  45849   59130   60700   -0.30%   60040 טפנ זפ
  248601   30500   31850   -2.33%   30640 םורטורפ
  716030   2053   2145   -1.71%   2073 רנטרפ
  213576   29810   30650   -0.59%   30270 וגירפ
  904882   2264   2357   -1.22%   2275 לסרפוש
  230471   7210   7405   -0.01%   7389 פורג סוארטש