הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

19/05/19 21:41:12        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  103664   722   734   -1.03%   727.6 וקפוא
  10023   21340   21710   -2.68%   21400 ונכט תמרוא
  3493   48560   49680   +0.45%   49200 פא.פא.ייא
  10332   49330   49720   +0.45%   49630 תוכרעמ טיבלא
  82752   4345   4429   +0.57%   4415 ץח ינולא
  111199   2125   2161   +1.27%   2157 תומא
  11844   3726   3763   -0.96%   3727 ןאי'גרנא
  36520   5923   6069   +1.10%   6054 יטיס טרופרא
  3149101   179   182.3   -1.54%   179.5 ןזב
  6127914   264.1   271   -2.61%   264.9 קזב
  34120   8940   9021   -0.01%   8970 ימואלניב
  47827   2844   2895   +0.31%   2893 בולג תיזג
  1509334   1397   1421   +1.86%   1421 טנוקסיד
  9895   60000   61330   -0.26%   61210 הצובק קלד
  244666   1001   1016   -0.98%   1008 םיחודק קלד
  207716   2193   2260   -1.70%   2201 סקינפה
  74926   2781   2798   +0.61%   2792 לארה
  4926   85210   87030   +0.41%   86000 לארשיל הרבח
  87104   5937   5970   -3.75%   5951 ראואט
  263970   4093   4165   -0.97%   4100 עבט
  5250400   34.5   35   -0.29%   34.7 וקמארשי
  619096   1925   1951   +0.93%   1949 ליכ
  696604   2459   2482   +1.06%   2480 ימואל
  10857   10470   10730   +1.05%   10580 ןוסרפבייל
  140913   7673   7800   +1.80%   7800 יחרזמ
  37295   16910   17360   -1.51%   16980 ןורסילמ
  31775   51170   51680   +2.26%   51550 סיינ
  22237   20000   20290   -0.05%   20240 ילאירזע
  1221359   2607   2651   -0.80%   2618 םילעופ
  2501   50400   51260   -0.16%   50950 טפנ זפ
  15476   17600   17830   +0.62%   17790 וגירפ
  5952   41840   42380   +0.86%   42330 תוקזחה לאתפ
  113149   2388   2424   -1.44%   2389 לסרפוש
  23986   9294   9370     9351 סוארטש
  158435   1294   1316   -0.68%   1307 הסדנה ריפש