הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

19/10/17 21:46:58        
25 א"ת תוינמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  206541   2300   2360   -3.35%   2306 וקפוא
  34128   22300   22830   -1.89%   22360 ונכט תמרוא
  31933   52210   53130   -1.49%   52210 תוכרעמ טיבלא
  177823   3705   3809   -2.14%   3705 ץח ינולא
  188095   2017   2040   -0.20%   2031 תומא
  50221   4560   4612   -0.17%   4578 יטיס טרופרא
  4485262   181   184.4   -1.63%   181.2 ןזב
  13467712   515.1   528.5   +2.14%   525 קזב
  14937   25690   26230   +1.40%   26110 גיב
  65953   6650   6747   -0.98%   6650 ימואלניב
  5022196   3361   3416   -0.12%   3393 בולג תיזג
  1304338   912   922   +0.75%   920.9 טנוקסיד
  23262   61900   64740   -4.34%   61900 הצובק קלד
  2219056   975.8   1021   -3.64%   979 םיחודק קלד
  354504   2372   2430   -1.24%   2383 לארה
  12309   64820   66500   -4.15%   64910 לארשיל הרבח
  222956   10640   11160   -2.35%   10790 ראואט
  927309   5065   5175   -1.32%   5084 עבט
  31281005   46.8   47.5   -1.26%   46.9 וקמארשי
  1678540   1464   1496   -3.17%   1465 ליכ
  1859148   1920   1947   +0.72%   1946 ימואל
  123878   6299   6354   -0.13%   6317 יחרזמ
  203662   12940   13240   -1.35%   13150 ןליימ
  24570   17880   18200   +0.22%   18000 ןורסילמ
  47875   28090   28480   +0.42%   28410 סיינ
  40594   21240   21500   -2.46%   21450 םירטסהדוס
  67420   3350   3420   -0.94%   3376 םוקלס
  82867   19600   19990   -0.20%   19810 ילאירזע
  1901203   2441   2465   -0.53%   2450 םילעופ
  27680   57300   58100   -1.58%   57340 טפנ זפ
  147507   27150   28010   +2.30%   28010 םורטורפ
  185986   1812   1844   -1.30%   1816 רנטרפ
  95301   30350   31150   -1.89%   30560 וגירפ
  463243   2250   2270   -0.44%   2250 לסרפוש
  79675   6886   6975   +0.04%   6943 פורג סוארטש