הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

25/04/17 09:28:32        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          1017 מ"קמ
          1217 מ"קמ
          517 מ"קמ
          617 מ"קמ
          717 מ"קמ
          817 מ"קמ
          917 מ"קמ
          1127 מ"קמ
          118 מ"קמ
          218 מ"קמ
          318 מ"קמ
          428 מ"קמ