הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/19 15:48:03        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  125400   99.68   99.68   +0.04%   99.68 120 מ"קמ
  5000000   99.77   99.77   +0.01%   99.77 1019 מ"קמ
  16778965   99.72   99.72   +0.02%   99.72 1119 מ"קמ
  4995695   99.99   99.99     99.99 219 מ"קמ
  2336000   99.67   99.68     99.67 1219 מ"קמ
  1000000   99.98   99.98     99.98 319 מ"קמ
  3002501   99.95   99.95     99.95 419 מ"קמ
  260269   99.91   99.91   -0.02%   99.91 619 מ"קמ
          99.87 719 מ"קמ
          99.83 819 מ"קמ
  2000000   99.8   99.8   +0.02%   99.8 919 מ"קמ
  178268   99.92   99.92     99.92 529 מ"קמ