הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/01/18 22:12:16        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  333401   99.91   99.93   +0.01%   99.91 1018 מ"קמ
  18068173   99.89   99.9   +0.01%   99.9 1118 מ"קמ
  22811847   99.99   100   -0.01%   99.99 218 מ"קמ
  38173   99.91   99.91     99.91 1218 מ"קמ
  54338395   99.98   99.99   +0.01%   99.99 318 מ"קמ
  17892141   99.97   99.98     99.97 518 מ"קמ
  633401   99.95   99.97     99.95 618 מ"קמ
  1793437   99.94   99.96   -0.02%   99.94 718 מ"קמ
  33401   99.94   99.94   +0.02%   99.94 918 מ"קמ
  16144728   99.97   99.98   +0.01%   99.98 428 מ"קמ
  513457   99.93   99.95   -0.02%   99.93 828 מ"קמ
  266947673   99.87   99.88   -0.01%   99.87 119 מ"קמ