הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/07/18 01:17:25        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  42026445   99.97   99.98     99.97 1018 מ"קמ
  3911089   99.96   99.98     99.96 1118 מ"קמ
  767046   99.95   99.96     99.95 1218 מ"קמ
  12352344   99.98   99.99     99.98 918 מ"קמ
  8545649   99.99   100     100 828 מ"קמ
  6732356   99.94   99.95   +0.01%   99.94 119 מ"קמ
  979101   99.89   99.94     99.92 219 מ"קמ
  18603861   99.84   99.91     99.88 319 מ"קמ
  11426399   99.82   99.88     99.88 419 מ"קמ
  1036755   99.83   99.84   +0.01%   99.84 619 מ"קמ
  3030000   99.84   99.84   -0.01%   99.84 719 מ"קמ
  28779591   99.8   99.86     99.86 529 מ"קמ