הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/09/19 19:50:30        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  4335893   99.93   99.94     99.94 210 מ"קמ
  2196561   99.91   99.93   -0.01%   99.92 310 מ"קמ
  618979   99.87   99.88   -0.03%   99.87 510 מ"קמ
  36954   99.87   99.88   -0.01%   99.87 610 מ"קמ
  36954   99.83   99.87   -0.02%   99.84 810 מ"קמ
  529954   99.8   99.84   -0.03%   99.8 910 מ"קמ
  26350980   99.94   99.95   -0.01%   99.94 120 מ"קמ
  567954   99.88   99.91     99.91 420 מ"קמ
  37954   99.86   99.88   -0.02%   99.86 720 מ"קמ
  8055520   99.99   100     99.99 1019 מ"קמ
  17551222   99.98   99.98     99.98 1119 מ"קמ
  5240483   99.96   99.96     99.96 1219 מ"קמ