הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

15/11/19 09:19:24        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  37398214   99.89   99.91     99.9 1110 מ"קמ
  918758   99.96   99.98     99.97 210 מ"קמ
  612765   99.96   99.97   +0.01%   99.97 310 מ"קמ
  3519365   99.92   99.95   -0.01%   99.94 510 מ"קמ
  21777574   99.93   99.94     99.94 610 מ"קמ
  35281488   99.91   99.92   -0.01%   99.92 810 מ"קמ
  11488   99.91   99.91     99.91 910 מ"קמ
  1411488   99.9   99.91   +0.01%   99.9 1020 מ"קמ
  21680067   99.97   99.98   -0.01%   99.97 120 מ"קמ
  25613947   99.94   99.96     99.95 420 מ"קמ
  682489   99.91   99.94     99.93 720 מ"קמ
  16159836   99.98   99.99     99.98 1219 מ"קמ