הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

21/05/18 03:52:45        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  1086339   99.93   99.96   -0.03%   99.93 1018 מ"קמ
  8200140   99.93   99.94     99.94 1118 מ"קמ
  600000   99.93   99.93   -0.01%   99.93 1218 מ"קמ
  39299820   99.99   99.99     99.99 618 מ"קמ
  104154710   99.98   99.99   +0.01%   99.99 718 מ"קמ
          99.96 918 מ"קמ
  3031000   99.96   99.96   -0.01%   99.96 828 מ"קמ
  31000   99.9   99.9     99.9 119 מ"קמ
  2350000   99.87   99.89   +0.03%   99.89 219 מ"קמ
  2340201   99.84   99.88     99.88 319 מ"קמ
  481000   99.83   99.83   -0.01%   99.83 419 מ"קמ
  10051378   99.82   99.82     99.82 529 מ"קמ