הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

19/05/19 21:41:24        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  43858   99.77   99.77     99.77 210 מ"קמ
  3043742   99.69   99.73   +0.01%   99.69 310 מ"קמ
  819667   99.65   99.65   +0.02%   99.65 510 מ"קמ
  79323   99.8   99.82   +0.02%   99.81 120 מ"קמ
  52540411   99.65   99.68   +0.01%   99.67 420 מ"קמ
  23384462   99.89   99.91   +0.02%   99.9 1019 מ"קמ
  4358742   99.86   99.89   +0.01%   99.86 1119 מ"קמ
  35199764   99.84   99.85   +0.02%   99.84 1219 מ"קמ
  6805122   99.99   100   +0.01%   100 619 מ"קמ
  19928661   99.97   99.97   +0.01%   99.97 719 מ"קמ
  583511   99.94   99.94   +0.01%   99.94 819 מ"קמ
  4343900   99.93   99.93     99.93 919 מ"קמ