הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/07/19 01:38:36        
מ"קמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  1610171   99.84   99.86   -0.01%   99.84 210 מ"קמ
  691138   99.81   99.81   +0.01%   99.81 310 מ"קמ
  30130   99.78   99.78   +0.03%   99.78 510 מ"קמ
  7800253   99.76   99.77   +0.02%   99.77 610 מ"קמ
  21051547   99.86   99.88   +0.04%   99.88 120 מ"קמ
  65630   99.77   99.77     99.77 420 מ"קמ
  43440433   99.71   99.72   +0.02%   99.72 720 מ"קמ
  3393337   99.94   99.95     99.94 1019 מ"קמ
  4861331   99.92   99.93     99.92 1119 מ"קמ
  630145   99.89   99.89   +0.01%   99.89 1219 מ"קמ
  20802992   99.98   99.99     99.98 819 מ"קמ
  2240321   99.96   99.97   -0.01%   99.96 919 מ"קמ