הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/01/18 00:25:51        
תונוש תודמצה ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  102443   103.96   103.97   -0.07%   103.96 10גא הרואא
  2988   102.95   102.95     102.95 11גא הרואא
  26670   105.2   105.2     105.2 8גא הרואא
  16923   107.06   107.06   -0.07%   107.06 9גא הרואא
  32615   105.38   105.44   +0.03%   105.41 2גא לוגבא
  471992   112.15   112.79   -0.43%   112.21 3גא לוגבא
  21000   105.2   105.2     105.2 6גא ןלרא ביבא
  23027   106.91   107.3   +0.16%   107.08 5גא הינב ביבא
  54585   106.4   106.4   -0.06%   106.4 4גא תורבא
  577019   107.06   107.15   +0.04%   107.1 7גא נה דוגא
  621424   100.72   100.83   -0.03%   100.73 8תה נה דוגא
  248529   101.64   101.67   +0.02%   101.67 18תה נה דוגא
  125444   104.2   104.4   +0.01%   104.2 2הש נה דוגא
  371287   113.7   114.22   -0.39%   113.7 1גא יס יפ וא
  1509908   112.2   112.78   -0.18%   112.5 2גא רי-לוא
  1864911   106.45   107.02   -0.47%   106.45 3גא רי-לוא
  1851421   108.74   110   -0.33%   108.8 4גא רי-לוא
  13602   106.61   106.8   +0.13%   106.75 1גא סיביטפוא
  110000   101.46   101.46   +0.01%   101.46 3גא סנאלב לפוא
          47.11 1גא פרוקנברוא
  5133   104.15   104.15   -0.05%   104.15 1גא ןורוא
          107.07 4גא תועקשה ןרוא
  21000   101.49   101.49     101.49 1גא ישרוא
  76690   108.31   108.48   +0.04%   108.42 10גא םירוזא
  205586   108.65   108.88   +0.04%   108.83 11גא םירוזא
  1222296   103.2   103.37   -0.12%   103.22 12גא םירוזא
  151230   108.52   109.06   -0.46%   108.64 4גא ראראסאיא
  7270   102.56   102.95   +0.45%   102.95 18גא ראראסאיא
  366434   105.54   105.59   +0.03%   105.55 10גא חותפ יבידיא
  444352   105.79   106.15   +0.04%   106.1 13גא חותפ יבידיא
  2704966   104.8   105.11   -0.27%   104.9 14גא חותפ יבידיא
  64031   111.01   111.73   -0.14%   111.57 4תה נה ייאידייא
  318399   106.57   106.64   -0.01%   106.61 1גא תוכרעמ טיבלא
  1635918   103.2   103.31   -0.11%   103.2 14גא רבלא
  1814792   102.52   102.59   -0.05%   102.56 15גא רבלא
  648008   103.37   103.47   -0.09%   103.37 1גא הרובחת ןדלא
  696601   104.14   104.61   -0.16%   104.16 2גא הרובחת ןדלא
  21843   103.9   103.9   +0.06%   103.9 3גא הרובחת ןדלא
  12088   108.05   108.05     108.05 1גא יימולא
  112558   103.83   104   +0.03%   103.86 2גא יימולא
  903410   105.56   105.95   -0.26%   105.61 4גא לוחכ עובר ןולא
  940742   105.92   106.15   -0.05%   106.1 10גא ץח ינולא
  6150547   113.13   113.32   -0.21%   113.16 9גא ץח ינולא
  62523   109.56   110.69   -0.27%   110.4 3גא םיגומלא
  121099   103.05   103.13   +0.07%   103.08 4גא םיגומלא
  585534   108.75   109.08   -0.17%   108.81 4גא ארזעלא
  634736   112.85   113     112.96 11גא וקלא
  362258   109.53   109.76   -0.07%   109.6 4גא הרטקלא
  696510   109.65   109.73   +0.08%   109.73 5גא ןלדנ הרטקלא
  57994   108.86   109.16   -0.02%   108.95 3גא יפ.רא.מא
          117.08 1גא י'ג.יד.מא
  406897   103.12   103.52   -0.27%   103.24 2גא י'ג.יד.מא
  726871   104.46   104.79   -0.12%   104.49 3גא י'ג.יד.מא
  2536649   107.9   108.01   -0.19%   107.91 5גא תומא
  19649   110   110   +0.05%   110 8גא םיבאשמ ל'גנא
  16849   115.39   115.85   +0.47%   115.85 2גא היגרנא טיילנא
  2706515   101.36   101.89   -0.19%   101.49 1גא רוקנא
  150428   102.92   103.18   -0.05%   103.05 2גא רוקנא
  404047   103.2   103.61   +0.09%   103.36 7גא פורג ןפסא
  14199   106.79   106.79   +0.02%   106.79 3גא תוקזחה ןוקפא
  294905   106.67   106.75   -0.01%   106.68 1גא ןלדנ לירפא
  429588   107.18   107.81   -0.54%   107.23 3גא םירוגמ הקירפא
  929827   100.27   100.32   -0.03%   100.29 4גא םירוגמ הקירפא
  8436032   95.8   96.79   -0.33%   95.8 1גא לטסקא
  2071122   93   93.87   -0.85%   93 2גא לטסקא
  709691   106.63   106.99   +0.04%   106.74 3גא וקרא
  445061   107.84   108.18   -0.30%   107.86 4גא רדשא
  2939654   114.73   115.03   -0.21%   114.77 9גא םיסכנ םורטשא
  1815329   108.42   108.65   -0.25%   108.42 2גא הצובק םורטשא
  940020   110.66   111.07   -0.21%   110.86 3גא הצובק םורטשא
  308000   101.48   101.66   +0.60%   101.51 10גא ןוכית ינוב
          101.9 11גא ןוכית ינוב
          100.5 12גא ןוכית ינוב
          102 13גא ןוכית ינוב
  1835214   100.65   100.8   +0.15%   100.75 14גא ןוכית ינוב
  67   103.78   103.78     103.78 6גא ןוכית ינוב
          104.79 8גא ןוכית ינוב
  783531   111.28   111.36   -0.10%   111.28 4גא ןזב
  788141   116.77   117.12   -0.39%   116.77 5גא ןזב
  760646   101.92   102   -0.02%   101.93 7גא קזב
  1996042   109.76   110.15   -0.32%   109.76 9גא קזב
  371387   105.81   105.99   +0.01%   105.88 2גא קינוימוק יב
  2384795   105.21   105.75   -0.25%   105.33 3גא קינוימוק יב
  79153   108.29   108.37   -0.04%   108.33 6גא גיב
  1074456   102.5   102.54   -0.05%   102.51 8גא נה ימואלניב
          112.89 2גא בהזה תיב
  12000   108.66   108.66     108.66 3גא בהזה תיב
  671675   106.3   107   +0.29%   106.51 1גא דנלקורב
  164202   110.36   110.44   +0.07%   110.44 2גא דנלקורב
  10000   106.95   106.95   +0.25%   106.95 1גא םרב
  12553310   112.51   113.07   -0.24%   112.8 1גא יאףאי'ג
  2666889   105.83   107.3   -0.18%   106.05 2גא יאףאי'ג
          106.6 2גא חא ןואג
  11691141   101.35   101.62   -0.07%   101.38 8גא םי בג
  8238   103.45   103.45     103.45 3גא דלוג
  28731   100.78   100.9   +0.19%   100.9 4גא ידניג
  444   107.72   107.72   -0.37%   108.15 5גא ןוריג
  15473132   108.96   109.4   -0.16%   109.28 3גא יאסארז הד
  5621698   112.64   113.08   -0.32%   112.64 5גא רסל הד
  272596   108.4   108.93   -0.50%   108.46 5גא ןולא רוד
  301573   104.31   104.8   -0.20%   104.52 6גא ןולא רוד
  219000   104.32   104.4   +0.02%   104.32 3גא לסרוד
  5357028   105.92   106.13   -0.26%   105.92 10גא שה טנוקסיד
  91785   116.55   116.62   -0.05%   116.56 11תה טנוקסיד
  4   5385001   5385002     5385001 12תה טנוקסיד
  781446   108.83   108.9   +0.07%   108.9 5תה נמ טנוקסיד
  6719340   108.98   109.58   -0.25%   108.99 31גא הצובק קלד
  760737   103.79   103.86   -0.02%   103.81 14גא הצובק קלד
  29468   107.93   107.94   +0.15%   107.94 1גא לטיפק השלד
  803358   103.47   103.95   -0.35%   103.64 2גא לטיפק השלד
  1256624   106.1   106.47   -0.33%   106.19 3גא לטיפק השלד
  143730   118.31   118.46   -0.03%   118.36 1גא אתלד
  179263   104.47   104.8   +0.17%   104.72 2גא אתלד
  317975   116.52   116.65   +0.09%   116.65 5גא אתלד
  6667   104.35   104.35     104.35 4גא ירמד
  11311   103.92   103.92   +0.09%   103.92 5גא ירמד
  121767   104.79   105.25   -0.29%   104.88 6גא ירמד
  247977   102.61   103.37   -0.37%   102.69 7גא ירמד
  483961   100.6   100.62   -0.03%   100.61 11גא נה היסקד
  1333336   105.9   106.07   -0.05%   106.01 2גא טוה
          101.06 14גא בושיה תרשכה
  10000   105.77   105.77   +0.18%   105.77 15גא בושיה תרשכה
  262846   107.72   107.99   -0.18%   107.76 18גא בושיה תרשכה
  41848   106.5   106.84   -0.25%   106.62 19גא בושיה תרשכה
  344550   110.04   110.22   +0.06%   110.2 1גא יבודלא ןמלה
  24320   106.2   106.99   -0.12%   106.53 4גא 365 ריבשמה
  155869   115.66   115.77   -0.13%   115.69 11גא נה לארה
  96618   100.66   100.66   -0.04%   100.66 2גא נה לארה
  228023   111.94   112.26   -0.04%   112.13 12גא נה לארה
          101.82 3גא נה לארה
  477080   110.98   111.37   -0.04%   111.18 13גא נה לארה
  5217008   104.8   105.35   -0.24%   104.89 1גא רפורפ ץרה
          105 3גא הנכות ןאוו
  6273684   106.67   107.23   -0.33%   106.75 1גא ןוטסרטוו
          105.2 1גא סקוב ייוו
  1795461   108   108.39   -0.36%   108 1גא י'גיסוו
  3363231   105.9   106.98   -0.09%   106.01 2גא י'גיסוו
  4481528   104.15   104.45   +0.02%   104.37 1גא ןוטרוו
          104.97 5גא ראליו
  172382   112.59   112.69   -0.12%   112.6 7גא ראליו
  113386   103.19   103.82   -0.11%   103.49 8גא ראליו
          106.33 1גא ירוטקיו
  259698   107.6   107.87   -0.17%   107.61 4גא הינתיו
  831929   109.5   109.82   +0.01%   109.64 10גא לארשיל הרבח
  154310   106.91   107.51     107.51 5גא 'ג'גח
  9343   110   110   +0.28%   110 6גא 'ג'גח
  41120   105.38   105.49   -0.04%   105.46 7גא 'ג'גח
  59082   107   107.07   -0.07%   107.01 6גא תרושקת ללח
  110156   102.16   102.99   +0.14%   102.47 9גא תרושקת ללח
  53289   104.5   104.51   +0.01%   104.51 5גא רומ ןנח
          110.87 6גא רומ ןנח
          105.87 7גא רומ ןנח
  33944   103.33   103.5   +0.14%   103.43 8גא רומ ןנח
  1846633   116.28   116.49   -0.19%   116.28 26גא למשח
  1248722   112.81   113.12   -0.07%   113.03 28גא למשח
  790009   105.75   105.92   -0.12%   105.77 7גא ראואט
  80908   106.91   106.95   +0.04%   106.95 1גא תואקשמ ופמט
          106.05 2גא תואקשמ ופמט
  60698   106.19   106.24   -0.03%   106.2 3גא קלד ןט
  183196   107.57   108.38   -0.41%   107.86 1גא יסראייאוי
  716383   110.6   111.14   +0.01%   110.6 2גא יסראייאוי
  485077   100.44   100.48   -0.07%   100.48 4גא לאוי
  964506   104.42   104.65   -0.07%   104.51 2גא לסרבינוי
          118.5 5גא סקינורטינוי
          102.37 1גא בק יבקעי
          101.33 14גא נה םילשורי
  3960   100.76   100.76     100.76 8גא נה םילשורי
  270071   106.61   107.27   -0.16%   107.1 5גא הדנק לארשי
  70345   104.28   104.4   -0.05%   104.32 1גא לטורשי
  236060   109.64   109.69   +0.04%   109.68 11גא סרשי
  517402   117.29   117.64   -0.23%   117.34 14גא סרשי
  1584450   104.24   104.54   -0.29%   104.24 5גא ליכ
  260588   111.35   111.85   -0.48%   111.39 13גא םי תילכלכ
  28000   101.15   101.15   -0.01%   101.15 11גא םילשורי תילכלכ
  10859741   111.1   111.37   -0.17%   111.1 10גא טיבללכ
  351074   112.2   112.34   -0.12%   112.21 8גא טיבללכ
  143002   114.55   114.9   -0.06%   114.76 7גא םייפנכ
  3215234   109.69   109.87   -0.11%   109.72 178גא ימואל
  23   5268000   5286000   +0.01%   5285666 400דנ תה ימואל
  563313   102.16   102.19   -0.01%   102.18 201הש ימואל
  1405361   103.49   103.72   +0.05%   103.72 301הש ימואל
          105.9 4גא ןדול
          104.72 1גא יקסניול
  151894   107.2   107.63   -0.44%   107.24 3גא הסדנה ןייטשניול
  13999   102.6   102.61   +0.01%   102.61 1גא םיסכנ ןיטשניול
  5862091   111.09   111.62   -0.29%   111.31 1גא ןוטסטייל
  419595   114.38   114.89   -0.30%   114.46 15גא הישעת ינבמ
  8584   118.2   118.2   +0.03%   118.2 16גא הישעת ינבמ
  1262499   112   112.29   -0.19%   112 3גא ןוה לדגמ
  2874293   111   111.32   -0.35%   111.01 4גא ןוה לדגמ
  1960833   109   109.27   -0.18%   109 5גא ןוה לדגמ
  12532604   99.77   99.9   -0.16%   99.81 6גא ןוה לדגמ
  373124   107.15   107.32   -0.16%   107.15 2גא ןוכית ילדגמ
  203381   100.5   100.55   -0.19%   100.55 3גא ןוכית ילדגמ
  132957   109.52   109.77   -0.26%   109.56 5גא רוא הגמ
  22889715   105.33   106.56   -0.16%   106.2 1גא ןאיניומ
  3574553   109.17   109.46   -0.28%   109.17 40גא נה יחרזמ
  2478159   106.8   106.96   -0.21%   106.83 41גא נה יחרזמ
  2190124   106.5   106.55   -0.07%   106.5 37גא נה יחרזמ
  31634   77.31   77.31   +0.06%   77.31 7גא דנלרימ
          108.86 3גא ובילמ
  5997768   106.37   106.69   -0.07%   106.47 15גא ןורסילמ
  61006   105.49   105.63   -0.07%   105.49 2גא ןממ
  950649   100.55   100.93   -0.14%   100.86 3גא ןממ
  257042   113.28   113.45   -0.11%   113.34 4תה ןוה הרונמ
  558563   107   107.21   -0.21%   107.05 3גא םיחטבמ הרונמ
  2555923   108.2   108.55   -0.06%   108.48 1גא ברנמ
          102.15 2גא יואלצמ
  19   101.11   101.11   -0.01%   101.46 3גא יואלצמ
  12830   107.91   107.91   +0.85%   107.91 4גא יואלצמ
  535613   105.29   105.36   -0.02%   105.34 2גא נה ליתנכרמ
  122148   102.14   102.22   -0.08%   102.14 2גא יואנ
  17603936   100.49   100.63   +0.01%   100.57 4גא יואנ
  402783   110.92   111.33   -0.18%   111.02 1גא לבונ
  533302   99.71   99.72   -0.02%   99.71 8גא ראטסרונ
  976637   118.31   118.61   +0.05%   118.58 6גא הרדח ריינ
  473991   122.43   122.55   -0.09%   122.45 7גא ןינבו םיסכנ
  1963172   108.42   108.7   -0.19%   108.56 9גא ןינבו םיסכנ
  4741138   106   106.62   -0.40%   106.12 1גא וקמנ
  291949   106   106.5   -0.27%   106.35 1גא הצובק ץנ
  47000   104.95   105.25   +0.10%   105.05 6גא פורג לאנתנ
          104.51 8גא פורג לאנתנ
  47100   102.78   102.98   -0.13%   102.86 9גא פורג לאנתנ
  1478115   105.1   105.96   -0.15%   105.77 1גא ןר'תואס
  1123   119.72   119.72   -0.07%   119.72 6גא טימאס
  196500   114.51   116.6   -0.21%   116.41 7גא טימאס
  25507   103.33   103.36   +0.11%   103.34 8גא טימאס
  131499   100.65   100.88   -0.14%   100.7 9גא טימאס
  1010271   110.51   111   -0.40%   110.57 1גא ירבורטס
  957265   108.3   108.4   -0.06%   108.34 11גא םוקלס
  20210   106.15   106.16     106.16 7גא םוקלס
  477638   110.75   110.99   -0.23%   110.78 9גא םוקלס
  8918845   109.75   110.21   -0.44%   109.79 2גא רסנפס
  2091387   115   115.93   -0.29%   115.06 1גא רסנפס
  182042   110.75   111.7   +0.63%   111.53 1גא ןיילייקס
  347740   101.6   101.6   -0.01%   101.6 30גא נה םילעופ
  405459   105.63   105.7   -0.07%   105.64 29גא נה םילעופ
  3286017   114.16   114.32   -0.05%   114.21 11תה נה םילעופ
  377447   126.79   126.92   -0.01%   126.84 16תה נה םילעופ
  16525   104.04   104.04   +0.02%   104.04 1גא הלומרופ
  2897985   102.15   102.2   +0.02%   102.18 3גא טפנ זפ
  321730   102.35   102.57   -0.04%   102.57 4גא טפנ זפ
  1090576   106.7   107.06   +0.02%   106.86 5גא טפנ זפ
  565128   33   33.5   +0.45%   33.17 1גא םימיכורטפ
          61.71 3גא םימיכורטפ
  187140   108.66   108.68   +0.01%   108.68 8גא םימיכורטפ
          106.52 4גא לגרק וטסלפ
  65401   100.27   100.65   -0.08%   100.57 1גא הלוסנינפ
  686650   111.42   111.58   -0.19%   111.44 4גא ןוה סקינפ
  916575   106.59   106.83   -0.18%   106.71 6גא ןוה סקינפ
  614752   111.13   111.59   -0.36%   111.23 8גא ןוה סקינפ
  112438   101.3   101.31   -0.05%   101.3 4גא רנטרפ
  863437   102.17   102.32   -0.09%   102.23 6גא רנטרפ
  13500   102.27   102.27   +0.02%   102.27 10גא יקסבוקשרפ
          101.79 8גא יקסבוקשרפ
  42035   101.44   101.89   -0.21%   101.68 9גא יקסבוקשרפ
  141820   107.28   108.15   -0.38%   107.63 1גא לאתפ
  3474   105.9   105.9   -0.07%   105.9 2גא לאתפ
  573742   101.7   101.91   +0.04%   101.83 3גא לאתפ
  2523799   108.68   109.87   -0.04%   108.85 1גא םיסכנ ןזו'צ
  87450   109.43   109.78   +0.01%   109.63 8גא רוצ
  35006   104.61   104.7   +0.12%   104.67 9גא רוצ
          103.18 3גא חמצ
  1027804   104.71   106.04   +0.97%   105.66 4גא חמצ
  2   103.39   103.39     103.39 7גא יתפרצ
  10000   103.11   103.11   +0.05%   103.11 8גא יתפרצ
  1197959   107.12   107.8   -0.51%   107.22 1גא ןיילרפוק
  16063409   105.15   106.28   +0.64%   106.28 2גא ןיילרפוק
  3147930   107.59   108.1   -0.28%   107.72 1גא ןוטסרנרוק
  2470751   106.82   107.5   +0.25%   107.41 1גא סא.יב.ייק
          111.16 1גא ןיילק
  2417241   105   105.43   -0.14%   105.09 2גא ןיילק
          106.51 2גא ן"לדנ ןדרק
  364961   105.66   105.73   +0.01%   105.67 1גא וסרק
  193781   103.55   103.8   -0.11%   103.61 2גא וסרק
  16755   102.35   102.35   +0.05%   102.35 3גא וסרק
  120591   110.65   110.99   +0.28%   110.99 2גא דבר
  27000   112.41   112.41   -0.17%   112.41 3גא דבר
  45000   108.6   108.6   -0.01%   108.6 1גא יסנ'גר
  13214   110.05   110.17   +0.18%   110.17 4גא ןייטשטור
  24373   102.9   102.95   +0.61%   102.93 5גא ןייטשטור
  199742   99.6   99.7   -0.09%   99.7 6גא ןייטשטור
  3603019   108.75   109   -0.19%   108.76 1גא דטייליר
  362164   101.28   101.35   -0.05%   101.3 1גא תבכר
          107.31 5גא קפר
  1211556   120.12   120.92   -0.53%   120.36 2גא ןומימ ויצר
          108 2גא חקר
  10784939   118.58   118.86   -0.26%   118.63 5גא לסרפוש
  1527914   105.22   105.41   -0.09%   105.27 5גא סוארטש
  1028182   113.98   114.19   -0.12%   114.05 4גא פורג סוארטש
  839641   120.37   120.6   -0.10%   120.48 7גא יוניבו ןוכיש
  365717   105.77   106.15   -0.28%   105.86 15גא חה המלש
  186906   103.52   103.79   -0.08%   103.58 17גא חה המלש
  307171   109.14   109.48   -0.27%   109.18 3גא ןלדנ המלש
          102.26 2גא פנש
  375051   108   108.36   -0.18%   108.09 1גא הסדנה ריפש
  195730   101.7   101.8   +0.02%   101.79 2גא הסדנה ריפש
  13626   105.41   105.41     105.41 2גא גנידלוה ןארידת
  722988   106.99   107.1   -0.06%   107 3גא תיריוא הישעת
  767094   100.51   100.61   -0.01%   100.59 4גא תיריוא הישעת