הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/01/18 00:25:32        
דדמ 100% דומצ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          106.85 5גא ןולרא ביבא
  80278   102.61   102.84   -0.07%   102.7 6גא נה דוגא
  188543   103.74   103.81   -0.04%   103.77 9גא נה דוגא
  96706   114.28   114.86   -0.11%   114.65 19תה נה דוגא
  118072   122.73   123.1   -0.08%   123.02 1הש נה דוגא
  1368   112.45   112.45     112.45 7גא רגדא
  320098   106.9   107.03   -0.04%   106.99 8גא רגדא
  1416243   116.93   117.27   -0.01%   117.19 9גא רגדא
  6700906   156.85   157.29   -0.08%   157.06 2גא המדא
  3016   104.44   104.44     104.44 2גא לא-ירדא
  227816   111.75   111.93   +0.02%   111.88 9גא םירוזא
          105.2 14גא ראראסאיא
          105.67 11גא חותיפ יבידיא
  113238   127   127.05   +0.07%   127.05 7גא חותיפ יבידיא
  1081764   124.01   124.2   +0.06%   124.12 9גא חותיפ יבידיא
  6888112   112.45   112.64   -0.15%   112.51 7גא ואידייא
  500109   108.19   109.16   -0.16%   109.01 8גא ואידייא
          109.75 2תה נה ייאידייא
          110.59 3תה נה ייאידייא
  436000   102.1   102.2   +0.01%   102.2 1גא ןירג רטניא
          108.85 3גא בהז טנרטניא
  4454865   111   111.94   -0.06%   111.71 4גא בהז טנרטניא
  1270   101.01   101.66   -0.06%   101.37 8גא הימדה טיבלא
  636248   117.2   119.9   -0.29%   117.56 9גא הימדה טיבלא
  184562   102.8   102.94     102.9 13גא רבלא
  648409   102.99   103.07     103.06 16גא רבלא
  162602   102.85   102.97   +0.13%   102.95 4גא הרובחת ןדלא
  284757   126.81   126.83     126.82 6גא ץח ינולא
  475344   116.98   117.06   -0.01%   117.03 8גא ץח ינולא
  3500   105.14   105.14   -0.81%   105.14 2גא םיגומלא
  67553   112.22   112.72   -0.28%   112.41 2גא ארזעלא
  8658   130.5   130.5   +0.03%   130.5 3גא הרטקלא
  48878   112.88   113.2   +0.10%   113.07 4גא ןלדנ הרטקלא
  273490   106.94   107.1   +0.02%   107.08 2גא ן"לדנ בורלא
  19714   101.55   101.55   +0.10%   101.55 3גא ן"לדנ בורלא
  2198123   105.05   105.61   +0.10%   105.48 4גא ן"לדנ בורלא
          37 3גא תועקשה ןרלא
          25.01 3גא ן"לדנ ןרלא
  148206   126.22   126.28   -0.04%   126.25 1גא תומא
  861064   118.43   118.64   -0.02%   118.58 2גא תומא
  519033   117.28   117.32   -0.09%   117.3 3גא תומא
  2248066   115.93   116.22   +0.04%   116.08 4גא תומא
  46210   111.3   111.3     111.3 1גא חותפ הילימא
  1067962   108.79   108.9   -0.09%   108.86 6גא פורג ןפסא
  405698   64.35   64.5   +0.08%   64.4 28גא שה הקירפא
  1522846   86.51   87.1   +0.12%   87.01 26גא תועקשה הקירפא
  38765   81   81     81 27גא תועקשה הקירפא
  8000   106.9   106.9   -0.02%   106.9 2גא םירוגמ הקירפא
  65998   109.4   109.78   -0.02%   109.68 5גא םיסכנ הקירפא
  59361   107.11   107.17   -0.02%   107.17 6גא םיסכנ הקירפא
  1561297   109.77   109.89   -0.15%   109.81 7גא םיסכנ הקירפא
  632305   103   103.1   -0.16%   103.01 8גא םיסכנ הקירפא
  21880   53.6   53.6   +1.90%   53.6 2גא םיזרא
          102.6 4גא םיזרא
  81952   105.52   105.57   +0.02%   105.54 3גא טרופרא
  876393   102.19   102.44   +0.03%   102.37 4גא טרופרא
  1887835   109.4   109.58   -0.05%   109.54 5גא טרופרא
  69446   108.38   108.43   -0.01%   108.41 7גא טרופרא
  39973   127.07   127.16     127.16 1גא רדשא
  290000   112.06   112.07   +0.01%   112.06 3גא רדשא
  466008   109.76   110.06   +0.05%   110.03 10גא כנ םורטשא
  78228   114.2   114.3   -0.09%   114.27 7גא כנ םורטשא
  211571   111.35   111.73   -0.03%   111.51 8גא כנ םורטשא
  790091   104.95   105.25     105.08 1גא הצובק םורטשא
  493512   123.91   124.14   +0.18%   124.12 1גא ןזב
  148247   128.96   129.24   +0.08%   129.1 7גא ןזב
  539182   108.1   108.37   -0.09%   108.3 10גא קזב
  2094950   113.53   113.74   -0.04%   113.72 6גא קזב
  46227   124.97   124.98   -0.01%   124.97 3גא גיב
  245490   115.35   115.51   -0.02%   115.39 4גא גיב
  641966   109.17   109.33   -0.09%   109.31 5גא גיב
  589681   107.25   107.6   -0.07%   107.6 7גא גיב
  181735   102.56   102.88     102.74 8גא גיב
  1527555   104.74   105.09   -0.03%   104.84 9גא גיב
  256316   126.74   126.74     126.74 3גא נה לניב
  3706   128   128   -0.54%   128 2ה"ש נה לניב
  636620   102.94   103   -0.08%   102.95 9גא נה ימואלניב
  42583   111.52   111.52     111.52 20תה נה ימואלניב
  367325   106.48   106.7   -0.12%   106.6 21תה נה ימואלניב
  89   129.7   129.7   +0.01%   129.66 4תה נה ימואלניב
  230359   110.94   111.13   -0.06%   110.95 1גא יו ןא קארב
  93767   114.99   115.28   +0.17%   115.27 3גא יו ןא קארב
  122996   112.22   112.56   -0.12%   112.49 2גא יו.ןא קארב
  64390   122.1   122.33   +0.12%   122.23 5גא םי בג
  1584716   149.32   149.51   -0.09%   149.42 6גא םי בג
  350425   125.57   126.12   +0.03%   126.07 10גא בולג תיזג
  11662252   123.76   124.03   -0.04%   123.97 11גא בולג תיזג
  9097690   114.88   115.26   -0.16%   115.03 12גא בולג תיזג
  117687   126.01   126.02   -0.02%   126.01 3גא בולג תיזג
  13404695   133.95   134.23   -0.05%   134.19 4גא בולג תיזג
  232070   119.35   119.44   +0.07%   119.43 9גא בולג תיזג
  25882   107.21   107.22   +0.01%   107.22 4גא ןוריג
  129   107.9   107.9   -0.01%   107.97 6גא ןוריג
  145961   99.66   100   -0.07%   99.92 7גא ןוריג
  193666   114.05   114.11   +0.02%   114.11 2גא רסל הד
  1   109.78   109.78     110.11 3גא רסל הד
  1252030   98.68   99.03   -0.06%   98.91 4גא רסל הד
  970   103.85   103.85   +0.95%   103.85 2גא לסרוד
  1525386   136.17   136.46   -0.03%   136.3 6גא תועקשה טנוקסיד
  90087   126.4   126.77   +0.08%   126.5 8גא תועקשה טנוקסיד
  44736   119.41   119.48   -0.04%   119.44 10תה טנוקסיד
  11054   129.74   129.74   -0.08%   129.74 1תה נמ טנוקסיד
  38049   131.96   132.02   -0.05%   131.99 2תה נמ טנוקסיד
  553395   133.23   133.3   +0.03%   133.24 4תה נמ טנוקסיד
  313845   127.81   128.08   -0.04%   128.04 1הש נמ טנוקסיד
  273042   140.85   140.94   +0.09%   140.93 1הש טנוקסיד
  44310   111.99   112.37   +0.21%   112.2 5גא היגרנא קלד
  277943   130.44   130.69   +0.03%   130.64 22גא הצובק קלד
  556554   132.31   132.52   -0.05%   132.48 13גא הצובק קלד
  713698   126.29   126.54   +0.02%   126.44 18גא הצובק קלד
  656956   118.38   118.68   +0.10%   118.58 19גא הצובק קלד
  1105317   105.3   105.71   -0.16%   105.54 10גא נה היסקד
  54501   130.07   130.23   -0.05%   130.16 2גא נה היסקד
  127   107.25   107.25     107.25 13גא נה היסקד
  100091   105.19   105.41   -0.06%   105.19 14גא נה היסקד
  210689   119.8   120   -0.03%   119.95 7גא נה היסקד
  239821   131.2   131.58   -0.17%   131.52 4גא ןברד
  162640   106.91   107.04   -0.03%   106.94 1גא טוה
  152888   108.51   109.52   -0.42%   109.14 1גא חוטבל בח הרשכה
  40000   101.5   101.52   -0.01%   101.51 2גא חוטבל בח הרשכה
  250542   108.1   108.26   +0.02%   108.2 20גא בושיה תרשכה
  314390   100.91   100.94   -0.08%   100.92 21גא בושיה תרשכה
  957390   100.59   100.85   +0.14%   100.81 22גא בושיה תרשכה
  10000   122.52   122.52     122.52 13גא בושיה תרשכה
  31553   107.39   107.68   +0.07%   107.46 16גא בושיה תרשכה
  43362   106.06   106.06   +0.17%   106.06 17גא בושיה תרשכה
          107.01 2גא 365 ריבשמה
  61596   111.3   111.65   -0.08%   111.48 10גא נה לארה
  70110   132.14   132.23   +0.01%   132.21 1גא נה לארה
  327862   116.69   117   -0.07%   116.73 4גא נה לארה
  132028   120.11   120.71   +0.02%   120.66 5גא נה לארה
  110750   121.05   121.3   -0.04%   121.17 6גא נה לארה
  195293   122.89   123.18   -0.12%   122.93 7גא נה לארה
  103713   110.74   110.84   -0.03%   110.78 8גא נה לארה
  353851   111.08   111.29   -0.14%   111.12 9גא נה לארה
  66407   118.01   118.14   -0.13%   118.05 6גא ראליו
  1108963   130.25   130.64   +0.03%   130.59 7גא לארשיל הרבח
  25886   105.45   106.15   +0.19%   105.66 8גא תרושקת ללח
  79267   102.7   103.33   +0.07%   103.33 3גא רחס הממח
  4305900   125.3   125.57   -0.17%   125.45 27גא למשח
  8313767   128.87   129.4   -0.08%   129.4 29גא למשח
  902522   104.43   104.68   -0.06%   104.61 1גא לסרבינוי
  2549   106.96   106.96   +2.06%   106.96 4גא סקינורטינוי
  74250   105.28   105.49   -0.01%   105.41 10גא נה םילשורי
  166115   100.59   100.62   -0.06%   100.59 13גא נה םילשורי
  629744   105   105.29   -0.15%   105.06 9גא נה םילשורי
  202060   131.15   131.35   -0.01%   131.19 2גא ורפשי
  1112076   110.24   110.55   -0.08%   110.45 13גא סרשי
  296826   103.83   104.02   -0.14%   103.88 15גא סרשי
  40108   109.15   109.25   +0.17%   109.2 16גא סרשי
  14531   113.64   113.79   -0.04%   113.67 12גא תילכלכ
  169960   108.12   108.26   -0.10%   108.15 14גא תילכלכ
  963521   105.02   105.2   -0.19%   105.07 15גא תילכלכ
  80745   131.07   131.27   -0.07%   131.16 1גא טיבללכ
          115.92 2גא טיבללכ
  514964   118.81   119.49   -0.10%   119.39 3גא טיבללכ
  668748   108.48   108.65   -0.05%   108.57 7גא טיבללכ
  146052   110.3   110.5   -0.11%   110.3 9גא טיבללכ
  16524980   100.86   100.98   -0.07%   100.98 177גא ימואל
  1466299   112.6   112.84   +0.01%   112.81 14דנ תה ימואל
  668717   120.26   120.78   +0.12%   120.72 200הש ימואל
  713020   123.22   123.72   -0.03%   123.68 300הש ימואל
          99.94 7גא בק ןוזול
  34160   110.65   111.8   +0.42%   111.12 8גא בק ןוזול
          114.48 6גא הצובק ןוזול
          103 6גא יול
  41407   105.42   105.69   +0.04%   105.46 2גא כנ טשניול
  37934   127.86   127.86     127.86 5גא שה רדיל
          6.4 2גא וטיל
  522699   107.13   107.31   +0.01%   107.26 20גא הישעת ינבמ
  1143026   113.4   113.8   -0.20%   113.62 17גא הישעת ינבמ
  206459   125.65   125.72     125.65 8גא הישעת ינבמ
  881837   113.55   113.76   -0.19%   113.61 18גא הישעת ינבמ
  653470   110.88   111.03   -0.19%   110.9 19גא הישעת ינבמ
  29010   108.73   108.73   +0.01%   108.73 3גא רוא הגמ
  384357   110.25   110.58   -0.16%   110.48 4גא רוא הגמ
  863763   104.97   105.22   -0.05%   105.1 6גא רוא הגמ
  1144534   104.56   104.71   -0.12%   104.63 7גא רוא הגמ
  177298   99.48   99.61     99.54 1גא טירוגמ
  441828   116.65   116.8   -0.04%   116.76 43גא נה יחרזמ
  1912098   104.11   104.4   -0.03%   104.39 44גא נה יחרזמ
  938721   104.85   104.97   +0.06%   104.96 35גא נה יחרזמ
  5537694   103   103.12   -0.09%   103.05 45גא נה יחרזמ
  1469946   103.35   103.45   -0.15%   103.36 46גא נה יחרזמ
  1320676   99.91   100.04   -0.03%   99.98 38גא נה יחרזמ
  2255045   100.21   100.41   -0.10%   100.38 39גא נה יחרזמ
  173255   111.83   111.98     111.9 31תה נה יחרזמ
  1646497   137.41   137.86   -0.01%   137.84 1הש תוחפט יחרזמ
  65345   101.5   102.23   -0.57%   101.66 2גא סאדימ
          102.99 3גא סאדימ
  639367   119.43   119.65   -0.06%   119.54 3גא שד בטימ
          108.6 3גא םירושימ
  190700   107.23   107.32     107.31 4גא םירושימ
  9631   108.82   108.89   -0.01%   108.89 16גא ןורסילמ
  1479370   105   105.3   +0.02%   105.25 10גא ןורסילמ
  1984287   105.85   106.04   +0.01%   106.01 11גא ןורסילמ
          122.38 12גא ןורסילמ
  910077   123.77   124.03   +0.02%   123.97 13גא ןורסילמ
  405508   107.29   107.46   +0.03%   107.4 14גא ןורסילמ
  75739   123.55   123.6   -0.02%   123.56 5גא ןורסילמ
  1012351   117.76   117.85   -0.09%   117.82 6גא ןורסילמ
  18130   110.02   110.13   -0.05%   110.08 7גא ןורסילמ
  454027   108.1   108.38   -0.11%   108.32 8גא ןורסילמ
  437787   103.67   103.9   -0.08%   103.7 9גא ןורסילמ
  13850   133.36   133.36   +0.05%   133.36 1גא ןוה הרונמ
  9572   126.42   126.9   -0.09%   126.42 1גא םיחטבמ הרונמ
  38825   104.98   105   -0.01%   104.99 1גא טיר םיבינמ
  877126   104.05   104.92   -0.02%   104.84 2גא ברנמ
          124.52 1גא יטיסואנ
  1330437   111.82   112.06   +0.03%   112.04 10גא ראטסרונ
  3521040   107.61   107.84   -0.01%   107.8 11גא ראטסרונ
  464589   115.81   116.07   +0.01%   116.03 9גא ראטסרונ
  23345   118.2   118.28   +0.03%   118.24 3גא הרדח ריינ
  2464637   144.51   145.23   -0.13%   145.14 4גא ןינבו םיסכנ
  863260   115.52   115.75   +0.05%   115.73 6גא ןינבו םיסכנ
  79462   109.68   110.2   +0.32%   110.11 8גא ןינבו םיסכנ
          131.28 4גא טימאס
  86961   98.55   98.69   -0.08%   98.61 11גא תרושקת ינאס
  97567   106.5   106.78   -0.11%   106.65 1גא ן"לדנ עלס
  249126   108.49   108.78   +0.08%   108.7 2גא ן"לדנ עלס
  279249   104.97   105.57   -0.16%   105.11 3גא ן"לדנ עלס
  284605   108.65   108.88   -0.03%   108.7 10גא םוקלס
  190897   108.5   108.62   -0.02%   108.51 6גא םוקלס
  1296897   104.82   105.1   -0.03%   105.02 8גא םוקלס
  956730   100.85   101.09   +0.03%   101.03 2גא ילאירזע
  6568306   104.68   104.99   +0.04%   104.97 3גא ילאירזע
  2103816   103.41   103.59   -0.14%   103.5 4גא ילאירזע
  38000   156.8   158   +0.25%   158 6גא שה ראלופ
          106.6 31גא נה םילעופ
  916844   127.49   127.66   -0.10%   127.62 32גא נה םילעופ
  3368869   102.06   102.2   -0.06%   102.11 33גא נה םילעופ
  3501916   102.9   103.19   +0.04%   103.14 34גא נה םילעופ
  1459445   131.9   132.17   +0.09%   132.15 10תה נה םילעופ
  891428   119.46   119.7   +0.06%   119.62 14תה נה םילעופ
  884328   121.39   121.65   -0.09%   121.63 15תה נה םילעופ
  549049   127.33   127.53   +0.02%   127.51 1טש נה םילעופ
  655393   107.4   107.69   -0.01%   107.6 6גא טפנ זפ
  469689   101.35   101.57   -0.02%   101.42 7גא טפנ זפ
  449148   73.39   74.34   +0.07%   74.01 2גא םימיכורטפ
  62451   74.72   81.81   -13.28%   75.47 1גא הזאלפ
  160097   76.27   83.82   -13.59%   77.05 2גא הזאלפ
          104.1 3גא לגרק וטסלפ
  89   127.4   127.4   +0.02%   127.26 1גא סקינפ
  1379628   109.15   109.46   -0.14%   109.31 2גא סקינפ
  54942   112.76   112.94   -0.16%   112.76 2גא ןוה סקינפ
  892297   111.36   111.53   -0.06%   111.46 5גא ןוה סקינפ
  33776   112.35   112.35   +0.01%   112.35 1תה ןוה סקינפ
  162835   111.35   111.44   -0.01%   111.43 3גא רנטרפ
  4541   107.99   107.99     107.99 7גא רימש רוצ
  208983   59.01   62   +2.77%   61.56 1גא יו.ןא ןדרק
  4947948   68   69.3   +0.24%   68 2גא יו.ןא ןדרק
  9113   106.4   106.4   -0.37%   106.4 1גא דבר
          111.41 3גא ןלדנ עובר
  32170   113.06   113.06     113.06 4גא ןלדנ עובר
  577511   109.12   109.29   -0.15%   109.19 5גא ןלדנ עובר
  6041668   104.65   104.79   -0.11%   104.67 6גא ןלדנ עובר
  115   103.47   103.47   +0.04%   103.16 7גא ןלדנ עובר
  792582   117.66   117.87     117.79 4גא 1 טיר
          1070 7פא טיר
  1933   114.2   114.2   +0.18%   114.2 3גא 1טיר
  441243   124.26   124.45   -0.12%   124.34 5גא 1טיר
  1606230   121   121.19   +0.06%   121.18 6גא 1טיר
  1238875   101.37   101.41   -0.04%   101.37 2גא תבכר
  44996   131.38   131.48   -0.05%   131.47 2גא לסרפוש
  372113   112.19   112.33   -0.13%   112.23 4גא לסרפוש
  1738190   121.3   121.73   -0.06%   121.58 6גא לסרפוש
  78750   122.45   122.45     122.45 2גא פורג סוארטש
  41303   112.41   112.47   +0.15%   112.44 4גא יוניבו ןוכיש
  74788   114.1   114.4   +0.39%   114.4 5גא יוניבו ןוכיש
  4505734   115   115.21   -0.05%   115.16 6גא יוניבו ןוכיש
  3880328   113.9   114.27   -0.16%   114.06 8גא יוניבו ןוכיש
  2566867   104.21   104.4   -0.02%   104.31 14גא תוקזחה המלש
  4499274   103   103.36   +0.12%   103.34 16גא תוקזחה המלש
  300458   101.9   102.16   +0.04%   102.14 18גא תוקזחה המלש
  11272   105.33   105.33   +0.04%   105.33 2גא ן"לדנ המלש
  4   5342999   5370339   -0.00%   5342999 20דנ נה דוגא
  1   5170000   5170000   +0.16%   5170000 21דנ נה דוגא
  4   5410101   5457149   +0.51%   5452199 22תה נה ימואלניב
          5110000 23תה נה ימואלניב
          5329999 11דנ נה םילשורי
  12   5042399   5042540   -0.04%   5042540 12דנ נה םילשורי
  1676251   100.8   101   -0.14%   100.91 42גא נה יחרזמ
  42   5050004   5067990   -0.36%   5050004 47תה נה יחרזמ