הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/01/18 00:23:46        
ח"טמ 100% דומצ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  290967   95   95.2   +0.03%   95.1 4גא לוגבא
  2060275   97.95   98.36   -0.10%   98.1 6גא ןזב
  300247   97.7   97.88   -0.28%   97.84 9גא ןזב
  10163202   99.2   99.65   +9820.00%   99.2 י חגא גיב
  442247   91.8   92.2   -0.01%   91.88 2גא םייפנכ לבולג
  1293651   90.62   91.07   -0.02%   90.75 1גא םיחודיק קלד
  397164   97.45   98.4   -0.32%   98.19 6גא אתלד
  2197406   94.62   95.42   -0.36%   94.78 11גא לארשיל הרבח
  8498856   91.71   91.99   -0.28%   91.74 16גא תרושקת ללח
  586228   95.48   95.9   +0.08%   95.56 1גא וקמארשי
  52410   100.05   100.12   -0.08%   100.05 5גא םירושימ
  88570   106.38   106.65   -0.29%   106.61 6גא םירושימ
  80079   99.84   99.85     99.85 1גא מימ סטיואנ
  967859   98.33   99.1   +0.10%   98.6 2גא מימ סטיואנ
  645437   97.8   99   +0.03%   97.92 2גא סנייפאס
  570251   102.26   102.63   -0.27%   102.47 2גא ןיילקס
  5258790   96.68   97.34   -0.39%   97 1גא קראפטננפ
  3205007   102.05   102.38   +0.07%   102.27 3גא ןומימ ויצר
  566879   99.05   99.48   +0.20%   99.41 1גא םוילורטפ רמת