הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/01/18 00:04:28        
תוקזחהו תועקשה
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  12923   200   202.4   -0.15%   201.1 דרוא
  1551   16770   17030   -0.06%   16780 שעת סאיאייא
  107   8000   8000   +3.37%   8000 1 אמאגרטניא
  2456   986.1   999   +1.08%   994.2 הימדה טיבלא
  5354   7500   7565   +0.80%   7530 וקלא
  904   90000   90800   +0.53%   90460 הרטקלא
          42.7 יפ.רא.םא
  70   2905   2905   +0.17%   2905 חותיפ הילימא
  1110   325   335.1   -0.12%   329.7 יטלאיר יס .פא
  4427   9638   9739   +0.23%   9659 לטיוקא
          42.3 ייאי'גיב
  22724   3976   4104   +2.79%   4087 רישי חוטיב
  31720   3550   3721   +0.51%   3560 הירכ ןיי'צקולב
          1200 יסףאי'ג
  149962   22.2   25.9   -9.77%   24 תוקזחא טימולוד
  48285   1394   1411   +0.50%   1408 תועקשה טנוקסיד
  1567   766.9   784   +2.04%   776.1 6פא תועקשה טנוקסיד
  13552   63000   64800   +1.60%   64010 הצובק קלד
  739310   100.8   100.8   -0.10%   100.8 32גא הצובק קלד
  322075   102.5   102.7     102.7 33גא הצובק קלד
          7999 אמגיס ן'זיו
  6980   66410   68000   -3.06%   66430 לארשיל הרבח
          147100 1 ןוריח
  9438   21030   21990   +3.29%   21650 לאוי
  4   2077   2077   +0.05%   2063 אוצי
  7706   52.7   52.7   +2.53%   52.7 תועקשה רדיל
  14960   104   104     104 6הגא תועקשה רדיל
  1069   1630   1670   -0.43%   1637 לטיפק תודיפל
  2132   7501   7561   -0.54%   7502 רימש חטבמ
          178.2 סקמ לייבומ
          134.4 5פא סקמ ליבומ
  11099   39.8   40   -2.21%   39.9 תונולמ ץנ
  100   259   259   -0.45%   267.3 הקינורטקלא ינאס
          178 בדליע
  160   18530   18670   -0.96%   18600 דרע
  8889   1565   1577   +1.03%   1572 רימש רוצ
  17460   9907   10180   +0.48%   10020 ןונק
  21075   71   72.2   -2.98%   71.7 ו.נ ןדרק
  9220   87.8   91.1   +0.22%   89.3 םימי עפש
  1242   1295   1304   -0.23%   1296 האדת