הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/01/18 00:24:53        
ןוליג
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  3831610   99.93   99.97   -0.03%   99.94 0520 הנתשמ לשממ
  1705980   99.75   99.78   -0.03%   99.75 1121 הנתשמ לשממ
  227262   99.04   99.04   -0.23%   99.04 0526 הנתשמ לשממ