הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/01/18 00:24:36        
לילג
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  20961889   152.61   152.8   +0.01%   152.77 5903 לילג
  7190208   158.52   158.69   -0.14%   158.58 5904 לילג
  14078035   101.67   101.81   +0.02%   101.76 1020 דומצ לשממ
  14004075   144.76   145.16   -0.14%   144.96 0841 דומצ לשממ
  37852527   119.2   119.46   -0.13%   119.35 0922 דומצ לשממ
  36025327   113.26   113.44   -0.18%   113.28 0923 דומצ לשממ
  38002986   105.95   106.07   -0.17%   105.95 1025 דומצ לשממ
  5665137   93.31   93.76   -0.34%   93.43 0545 דומצ לשממ
  4332173   186.12   186.45   -0.16%   186.28 0536 דומצ לשממ
  24370761   106.48   106.63   -0.12%   106.57 0527 דומצ לשממ
  8607166   120.33   120.45   +0.04%   120.42 0418 דומצ לשממ
  38126780   116.55   116.85   +0.05%   116.85 1019 דומצ לשממ