הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

19/06/18 18:45:59        
יללכ
  יוניש
יוניש
תודוקנב
ריחמ
ןוידפ

רעש
הינק

םש
    -0.46%   -0.57   124.19   124.19 %110 א"ת תוינמ (4A) יPTF
    -1.04%   -1.19   113.65   113.65 MID CAP STOCK PICKING א"ת (4B)ש.א
    -0.64%   -0.49   76.48   76.48 לארשי (4A) דלישטור הד דנומדא
    -0.31%   -0.46   149.06   149.06 תוינמ קית (4D) ןשוא
    -0.91%   -0.91   99.44   99.44 דנדיביד תוינמ (4B) טומיזא
    -0.41%   -0.69   165.96   165.96 תוינמ (4A) .יא.יב.יא
    -0.51%   -0.5   97.29   97.29 תיביטקא תוינמ (4A) .יא.יב.יא
    -0.52%   -0.81   155.14   155.14 תונמאנ ןרק - תוינמ (4B) ןולייא
    -0.85%   -1.29   150.92   150.93 תיתיינמ (4B) םיליא
    -0.61%   -0.65   105.84   105.84 תוינמ (4B) טקפמיא
    -0.65%   -0.71   108.25   108.25 לארשי תוינמ (4B) תומולא
    -0.27%   -3.61   1316.49   1316.49 תוינמ הפוס (4B) םחש רלושטלא
    -0.82%   -0.97   117.37   117.37 יללכ תוינמ (4A) אתיב אפלא
    -0.31%   -0.3   97.29   97.29 לארשי תוינמ (4A) קט אפלא
    -0.51%   -0.53   103.84   103.84 לארשי תוינמ (4B) קדנב יפלא
    -0.74%   -0.71   95.29   95.29 לארשי תוינמ (4B) המגינא
    -0.50%   -4.99   986.56   986.56 תונטק Mid Cap תוינמ (4B) טסילנא
    -0.63%   -1.38   218.74   218.74 תויגטרטסאו תוינמ (5C) טסילנא
    -0.40%   -26.41   6548.31   6548.31 תונמאנ ןרק (4B) תוינמ טסילנא
    -0.47%   -0.52   109.03   109.03 תוינמ תרחבנ (4A) ןוליספא
    -0.41%   -0.43   103.35   103.35 תוינמ (4B) רטמורב
    -0.52%   -0.57   109.22   109.22 תוינמ (4B) קרב
    -0.38%   -0.46   121.13   121.13 תוינמ (4B) ןיפלוד
    -0.22%   -0.2   92.27   92.27 תוינמ (4A) דנומאיד
    -0.52%   -0.74   140.92   140.92 תוינמ (4B) לארה
    -0.53%   -0.76   143.58   143.58 לארשי תוינמ (4B) לארה
    -0.54%   -5.84   1076.88   1076.88 תוינמ תרחבנ (4B) לארה
    -0.18%   -20.53   11546.88   11546.88 ךרע תוינמ (B‏4) לארה
    -0.66%   -21.97   3314.41   3314.41 לארשי תוינמ (B‏4) םומיטפוא לארה
    -0.32%   -0.52   162.77   162.77 (4B) תוינמ אפלא פוט
    -0.46%   -0.95   206.15   206.15 לארשי תוינמ (4A) תודיפל ןילי
    -0.12%   -0.33   279.56   279.56 תיתיינמ (4B) תודיפל ןילי
    +0.03%   +0.05   158.94   158.94 החימצ תוינמ (4D) תודיפל ןילי
    -0.47%   -0.67   142.41   142.41 (4B) לארשי תוינמ ןווכ
    -0.63%   -19.43   3070.59   3070.71 תבייח לארשי דנדיביד (4A) לדגמ
    -0.72%   -15.62   2143.95   2144 Buy Side לארשי תוינמ (4B) לדגמ
    -0.18%   -2.42   1349.78   1349.81 תוינמ (4B) םיקיפא לדגמ
    -0.46%   -0.75   161.35   161.35 לארשי תוינמ (4B) רומ
    +0.11%   +0.11   103.75   103.75 (4D) ךרע תוינמ רומ
    -0.35%   -4.45   1277.89   1278.14 דקוממ לוהינב תוינמ (4A) בטימ
    -0.35%   -3.9   1106.55   1106.57 תונמאנ ןרק תוינמ (4A) בטימ
    -0.48%   -3.15   658.5   658.62 תיתיינמ (4A) בטימ
    -0.63%   -0.69   108.91   108.91 All-Share א"ת (4A) בטימ
    -0.07%   -0.09   126.12   126.12 תובושק תורבחב העקשה (4B) בטימ
    -0.04%   -0.09   218.33   218.33 BUY SIDE תוינמ (4D) בטימ
    -0.39%   -0.89   226.77   226.78 תוינמ (4A) ייקס בטימ
    -0.50%   -0.72   142.2   142.2 (4C) יללכ תוינמ אמגיס
    -0.39%   -0.43   109.18   109.18 תוינמ (4B) עלס
    -0.42%   -0.45   106.45   106.45 תוינמ (4B) הטרופ
    -0.04%   -0.03   81.69   81.69 (4B) יללכ תוינמ וגנטיפ
    -0.64%   -0.8   124.42   124.42 לארשי החימצ תוינמ (4A) תוגספ
    -0.74%   -2.78   375.32   375.32 Stock Picking א"ת (4A) תוגספ
    -0.14%   -0.19   140.13   140.13 תוילארשי תוינמ (4B) תוגספ
    -0.00%   -0.01   251.52   251.52 LV ןונגנמ תיתיינמ (4B) תוגספ
    -0.40%   -0.87   215.76   215.76 MID CAP א"ת (4B) תוגספ
    -0.35%   -0.35   99.23   99.23 תוינמ 4B קנרטספ
    -0.53%   -0.79   148.19   148.2 תיתיינמ (4B) דנואפורפ
    +0.13%   +0.17   127.57   127.57 תוינמ (4B) סנלסקא םסק
    -0.58%   -0.59   101.26   101.26 םוימירפ תוינמ (4B) סנלסקא םסק
    +0.11%   +0.15   133.74   133.74 תוינמ (4C) ןמשיפ רימת