הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

21/03/18 12:29:37        
יללכ
  יוניש
יוניש
תודוקנב
ריחמ
ןוידפ

רעש
הינק

םש
    +0.38%   +0.47   124.48   124.48 %110 א"ת תוינמ יPTF
    +0.07%   +0.11   148.63   148.63 תוינמ קית ןשוא
    +0.20%   +0.2   101.06   101.06 דנדיביד תוינמ טומיזא
    -0.01%   -0.01   166.4   166.4 תוינמ יאיביא
    +0.21%   +0.21   99.02   99.02 תיביטקא תוינמ יאיביא
    +0.55%   +0.85   156.19   156.19 תוינמ ןולייא
    +0.27%   +0.43   160.66   160.67 תיתיינמ םיליא
    -0.16%   -0.17   105.27   105.27 תוינמ טקפמיא
    -0.07%   -0.07   96.81   96.81 Small-MId Cap תוינמ סקדניא
    +0.42%   +0.45   108.33   108.33 לארשי תוינמ תומולא
    -1.27%   -16.66   1298.46   1298.46 תוינמ הפוס םחש רלושטלא
    +0.72%   +0.84   118.24   118.24 MID CAP STOCK PICKING א"ת םחש רלושטלא
    +0.61%   +0.71   117.48   117.48 יללכ תוינמ אתיב אפלא
    +0.41%   +0.41   100.11   100.11 לארשי תוינמ קט אפלא
    +0.37%   +0.36   97.45   97.45 לארשי תוינמ המגינא
    +0.36%   +23.33   6551.53   6551.53 תוינמ טסילנא
    -0.50%   -5.17   1033.94   1033.94 תונטק Mid Cap תוינמ טסילנא
    +0.11%   +0.24   227.94   227.94 תויגטרטסאו תוינמ טסילנא
    +0.51%   +0.56   111.11   111.11 תוינמ תרחבנ ןוליספא
    +0.22%   +0.23   103.25   103.25 תוינמ רטמורב
    +0.26%   +0.29   110.02   110.02 תוינמ קרב
    +0.18%   +0.22   123.07   123.07 תוינמ ןיפלוד
    +0.04%   +0.04   93.3   93.3 תוינמ דנומאיד
    +0.38%   +0.46   121.77   121.77 לארשי תוינמ ןזיירוה
    +0.33%   +10.69   3289.47   3289.47 לארשי תוינמ םומיטפוא לארה
    +0.42%   +0.6   143.57   143.57 תוינמ לארה
    +0.25%   +0.35   142.67   142.67 לארשי תוינמ לארה
    -0.95%   -111.82   11599.93   11599.93 ךרע תוינמ לארה
    +0.32%   +3.51   1095.68   1095.68 תוינמ תרחבנ לארה
    +0.05%   +0.08   165.27   165.27 תוינמ אפלא פוט
    +0.33%   +0.68   205.52   205.52 לארשי תוינמ תודיפל ןילי
    -0.39%   -0.61   154.56   154.56 החימצ תוינמ ןילי
    -0.30%   -0.82   276.45   276.45 תיתיינמ ןילי
    +0.16%   +0.23   143.65   143.65 לארשי תוינמ ןווכ
    -0.83%   -11.25   1341.18   1341.18 תוינמ םיקיפא לדגמ
    +0.61%   +18.8   3124   3124.16 תבייח לארשי דנדיביד לדגמ
    +0.29%   +6.4   2176.12   2176.15 Buy Side לארשי תוינמ לדגמ
    +0.36%   +0.58   162.2   162.2 לארשי תוינמ רומ
    -0.93%   -0.96   102.62   102.62 ךרע תוינמ רומ
    -0.05%   -0.57   1098.73   1098.81 תוינמ בטימ
    -0.95%   -2.05   213.77   213.78 BUY SIDE תוינמ בטימ
    -0.02%   -0.23   1277.08   1277.27 דקוממ לוהינב תוינמ בטימ
    -0.01%   -0.05   651.89   651.93 תיתיינמ בטימ
    +0.23%   +0.52   226.49   226.5 תוינמ ייקס בטימ
    +0.42%   +0.46   108.75   108.75 All-Share א"ת בטימ
    +0.15%   +0.22   142.16   142.16 יללכ תוינמ אמגיס
    +0.17%   +0.19   109.63   109.63 תוינמ עלס
    +0.27%   +0.29   106.28   106.28 תוינמ הטרופ
    -1.55%   -1.26   80.11   80.11 יללכ תוינמ וגנטיפ
    -0.39%   -0.54   139.69   139.69 תוילארשי תוינמ תוגספ
    +0.43%   +0.53   123.01   123.01 לארשי החימצ תוינמ תוגספ
    -0.72%   -1.83   253.16   253.16 LV ןונגנמ תיתיינמ תוגספ
    -0.85%   -1.9   220.46   220.46 MID CAP א"ת תוגספ
    +0.50%   +1.9   381.54   381.54 Stock Picking א"ת תוגספ
    +0.49%   +0.75   153.05   153.05 תיתיינמ דנואפורפ
    -1.17%   -1.5   126.62   126.62 תוינמ סנלסקא םסק
    +0.31%   +0.32   104.11   104.11 םוימירפ תוינמ סנלסקא םסק
    -1.27%   -1.72   133.61   133.61 תיתיינמ סנלסקא םסק
    +0.31%   +0.24   76.5   76.5 לארשי דלישטור
    -0.73%   -0.93   126.98   126.98 תוינמ ןמשיפ רימת