הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/01/18 22:10:28        
יללכ
  יוניש
יוניש
תודוקנב
ריחמ
ןוידפ

רעש
הינק

םש
    -0.52%   -0.68   129.23   129.23 %110 א"ת תוינמ יPTF
    -0.21%   -0.32   152.4   152.4 תוינמ קית ןשוא
    -0.57%   -0.59   103.67   103.67 דנדיביד תוינמ טומיזא
    -0.39%   -0.68   172.44   172.44 תוינמ יאיביא
    -0.23%   -0.24   102.1   102.1 תיביטקא תוינמ יאיביא
    -0.32%   -0.51   159.5   159.5 תוינמ ןולייא
    -0.97%   -1.68   171.19   171.2 תיתיינמ םיליא
    -0.79%   -0.85   106.7   106.7 תוינמ טקפמיא
    -0.32%   -0.36   111.92   111.92 לארשי תוינמ תומולא
    -0.43%   -5.88   1346.11   1346.11 תוינמ הפוס םחש רלושטלא
    -0.44%   -0.54   123.16   123.16 MID CAP STOCK PICKING א"ת םחש רלושטלא
    -0.58%   -0.7   119.45   119.45 יללכ תוינמ אתיב אפלא
    -0.07%   -0.07   102.36   102.36 לארשי תוינמ קט אפלא
    -0.17%   -0.17   100.71   100.71 לארשי תוינמ המגינא
    -0.31%   -20.48   6617.81   6617.81 תוינמ טסילנא
    -0.48%   -5.18   1079   1079 תונטק Mid Cap תוינמ טסילנא
    -0.37%   -0.9   239.25   239.25 תויגטרטסאו תוינמ טסילנא
    -0.29%   -0.33   114.97   114.97 תוינמ תרחבנ ןוליספא
    -0.20%   -0.21   105.24   105.24 תוינמ רטמורב
    -0.41%   -0.48   115.72   115.72 תוינמ קרב
    -0.36%   -0.45   125.14   125.14 תוינמ ןיפלוד
    -0.39%   -0.37   94.46   94.46 תוינמ דנומאיד
    -0.25%   -0.32   129.81   129.81 לארשי תוינמ ןזיירוה
    -0.38%   -13.28   3495.82   3495.82 לארשי תוינמ םומיטפוא לארה
    -0.62%   -0.93   149.45   149.45 תוינמ לארה
    -0.30%   -0.44   147.62   147.62 לארשי תוינמ לארה
    -0.10%   -12.13   12066.27   12066.27 ךרע תוינמ לארה
    -0.28%   -3.14   1137.57   1137.57 תוינמ תרחבנ לארה
    -0.50%   -0.86   171.83   171.83 תוינמ אפלא פוט
    -0.26%   -0.54   209.91   209.91 לארשי תוינמ תודיפל ןילי
    -0.22%   -0.35   157.57   157.57 החימצ תוינמ ןילי
    -0.09%   -0.25   280.77   280.77 תיתיינמ ןילי
    -0.20%   -0.3   148.37   148.37 לארשי תוינמ ןווכ
    -0.23%   -3.21   1409.54   1409.54 תוינמ םיקיפא לדגמ
    -0.30%   -9.52   3206.46   3206.88 תבייח לארשי דנדיביד לדגמ
    -0.26%   -5.9   2247.86   2247.89 Buy Side לארשי תוינמ לדגמ
    -0.24%   -0.4   165.68   165.68 לארשי תוינמ רומ
    -0.33%   -0.35   105.39   105.39 ךרע תוינמ רומ
    -0.10%   -1.09   1129.66   1129.76 תוינמ בטימ
    -0.25%   -0.54   219.86   219.87 BUY SIDE תוינמ בטימ
    -0.01%   -0.13   1294.31   1294.48 דקוממ לוהינב תוינמ בטימ
    +0.15%   +1.01   665.36   665.39 רתי תדקוממ תוינמ בטימ
    -0.17%   -0.41   233.89   233.9 תוינמ ייקס בטימ
    +0.43%   +0.48   111.34   111.34 All-Share א"ת בטימ
    -0.49%   -0.75   151.05   151.05 יללכ תוינמ אמגיס
    -0.63%   -0.71   111.92   111.92 תוינמ עלס
    -0.34%   -0.37   107.61   107.61 תוינמ הטרופ
    -0.20%   -0.16   81.55   81.55 יללכ תוינמ וגנטיפ
    -0.46%   -0.64   139.79   139.79 תוילארשי תוינמ תוגספ
    -0.62%   -0.79   126.55   126.55 לארשי החימצ תוינמ תוגספ
        258.24   258.24 LV ןונגנמ תיתיינמ תוגספ
    -0.48%   -1.09   225.78   225.78 MID CAP א"ת תוגספ
    -0.52%   -2.04   393.14   393.14 Stock Picking א"ת תוגספ
    -0.33%   -0.52   157.31   157.32 תיתיינמ דנואפורפ
    -0.09%   -0.12   130.34   130.34 תוינמ סנלסקא םסק
    -0.41%   -0.45   108.39   108.39 םוימירפ תוינמ סנלסקא םסק
    -0.32%   -0.44   136.05   136.05 תיתיינמ סנלסקא םסק
    -0.33%   -0.26   79.03   79.03 לארשי דלישטור
    -0.25%   -0.3   122.04   122.04 תוינמ ןמשיפ רימת