הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

20/09/18 07:03:08        
יללכ
  יוניש
יוניש
תודוקנב
ריחמ
ןוידפ

רעש
הינק

םש
    +0.51%   +0.67   131.06   131.06 %110 א"ת תוינמ (4A) יPTF
    +0.81%   +0.95   117.87   117.87 MID CAP STOCK PICKING א"ת (4B)ש.א
    +0.53%   +0.42   80.39   80.39 לארשי (4A) דלישטור הד דנומדא
    +0.69%   +1.05   154.23   154.23 תוינמ קית (4D) ןשוא
    +1.06%   +1.09   103.71   103.71 דנדיביד תוינמ (4B) טומיזא
    +0.52%   +0.92   177.89   177.89 תוינמ (4A) .יא.יב.יא
    +0.54%   +0.57   106.85   106.85 תיביטקא תוינמ (4A) .יא.יב.יא
    +0.55%   +0.88   161.12   161.12 תונמאנ ןרק - תוינמ (4B) ןולייא
    +1.22%   +1.89   156.23   156.25 תיתיינמ (4B) םיליא
    -0.26%   -0.28   107.58   107.58 תוינמ (4B) טקפמיא
    +0.40%   +0.45   112.8   112.8 לארשי תוינמ (4B) תומולא
    +0.37%   +5.04   1383.16   1383.16 תוינמ הפוס (4B) םחש רלושטלא
    +0.29%   +0.36   123.57   123.57 יללכ תוינמ (4A) אתיב אפלא
    +0.55%   +0.56   101.64   101.64 לארשי תוינמ (4A) קט אפלא
    +0.29%   +0.32   110.74   110.74 לארשי תוינמ (4B) קדנב יפלא
    +1.15%   +1.16   101.62   101.62 לארשי תוינמ (4B) המגינא
    +1.25%   +12.28   993.68   993.68 תונטק Mid Cap תוינמ (4B) טסילנא
    +1.34%   +3.02   227.57   227.57 תויגטרטסאו תוינמ (5C) טסילנא
    +0.61%   +41.74   6932.53   6932.53 תונמאנ ןרק (4B) תוינמ טסילנא
    +0.47%   +0.54   114.41   114.41 תוינמ תרחבנ (4A) ןוליספא
    +0.62%   +1.05   169.09   169.09 לארשי תוינמ IM י(4A) ןוליספא
    +0.47%   +0.51   109.5   109.5 תוינמ (4B) רטמורב
    +0.28%   +0.35   125.06   125.06 תוינמ (4B) ןיפלוד
    +0.76%   +1.11   146.68   146.68 תוינמ (4B) לארה
    +0.55%   +0.83   151.04   151.04 לארשי תוינמ (4B) לארה
    +0.94%   +10.5   1124.84   1124.84 תוינמ תרחבנ (4B) לארה
    +0.23%   +26.01   11553.64   11553.64 ךרע תוינמ (B‏4) לארה
    +0.27%   +9.6   3550   3550 לארשי תוינמ (B‏4) םומיטפוא לארה
    +0.15%   +0.26   170.88   170.88 (4B) תוינמ אפלא פוט
    +0.48%   +1.02   211.83   211.83 לארשי תוינמ (4A) תודיפל ןילי
    +0.18%   +0.52   283.63   283.63 תיתיינמ (4B) תודיפל ןילי
    +0.23%   +0.36   159.43   159.43 החימצ תוינמ (4D) תודיפל ןילי
    +0.31%   +0.31   100.11   100.11 תוינמ 4D הריצי
    +0.39%   +0.57   147.89   147.89 (4B) לארשי תוינמ ןווכ
    +1.00%   +31.83   3214.12   3214.23 תבייח לארשי דנדיביד (4A) לדגמ
    +0.74%   +16.47   2238.95   2239.01 Buy Side לארשי תוינמ (4B) לדגמ
    +0.30%   +4.03   1339.18   1339.21 תוינמ (4B) םיקיפא לדגמ
    +0.02%   +0.06   308.91   308.91 Large Cap תדקוממ יללכ תוינמ (4B) םילדומ
    +0.58%   +0.98   169.04   169.04 לארשי תוינמ (4B) רומ
    +0.09%   +0.1   105.8   105.8 (4D) ךרע תוינמ רומ
    +0.33%   +4.69   1424.43   1424.43 דקוממ לוהינב תוינמ (4A) בטימ
    +0.48%   +5.84   1213.03   1213.07 תונמאנ ןרק תוינמ (4A) בטימ
    +0.74%   +5.15   697.66   697.77 תיתיינמ (4A) בטימ
    +0.34%   +0.39   113.84   113.84 All-Share א"ת (4A) בטימ
    +0.60%   +0.78   131.59   131.59 תובושק תורבחב העקשה (4B) בטימ
    +0.35%   +0.79   226.2   226.2 BUY SIDE תוינמ (4D) בטימ
    +0.88%   +2.12   242.43   242.45 תוינמ (4A) ייקס בטימ
    +0.70%   +1.06   151.73   151.73 (4C) יללכ תוינמ אמגיס
    +0.36%   +0.41   114.32   114.32 תוינמ (4B) עלס
    +0.59%   +0.66   112.73   112.73 תוינמ (4B) הטרופ
    +0.41%   +0.34   83.8   83.8 (4B) יללכ תוינמ וגנטיפ
    +0.78%   +3.07   396.48   396.48 Stock Picking א"ת (4A) תוגספ
    +0.36%   +0.51   143.77   143.77 תוילארשי תוינמ (4B) תוגספ
    +0.22%   +0.55   254.02   254.02 LV ןונגנמ תיתיינמ (4B) תוגספ
    +0.30%   +0.65   219.16   219.16 MID CAP א"ת (4B) תוגספ
    +0.07%   +0.09   129.76   129.76 יתיינמ קית (4B) תוגספ
    +0.47%   +0.5   106.24   106.24 תוינמ 4B קנרטספ
    +0.50%   +0.77   154.68   154.69 תיתיינמ (4B) דנואפורפ
    +0.37%   +0.48   130.24   130.24 תוינמ (4B) סנלסקא םסק
    +0.51%   +0.55   108.16   108.16 םוימירפ תוינמ (4B) סנלסקא םסק
    +0.72%   +0.75   105.23   105.23 רשי נמ סקדנא 4A TTF תילכת
    +0.30%   +0.4   135.26   135.26 תוינמ (4C) ןמשיפ רימת