הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

21/03/18 12:31:06        
תושימג
  יוניש
יוניש
תודוקנב
ריחמ
ןוידפ

רעש
הינק

םש
    -0.42%   -0.43   101.08   101.08 השימג ןשוא
    +0.09%   +0.13   137   137 תועקשה טומיזא
    -0.56%   -0.6   107.06   107.08 השימג םיליא
    -0.98%   -1.04   105.47   105.47 השימג תומולא
    -0.36%   -0.4   110.32   110.32 השימג םחש רלושטלא
    -1.20%   -1.18   96.88   96.88 תועקשה אתיב אפלא
    +0.36%   +15.84   4410.53   4410.53 השימג טסילנא
    -0.70%   -4.67   661.64   661.64 תועקשה טסילנא
    -0.39%   -0.42   106.14   106.14 השימג ןוליספא
    +0.28%   +0.27   95.84   95.84 השימג קרב
    -0.90%   -1.01   110.62   110.62 השימג דנומאיד
    -1.59%   -4.52   279.4   279.4 (לבויה) השימג (D‏5) לארה
    -0.49%   -1.01   205.17   209.27 םדוא לארה
    +0.14%   +0.87   626.99   626.99 השימג תועקשה לארה
    -0.15%   -0.16   107.59   109.74 םשל לארה
    +0.07%   +0.22   324.07   330.55 ריפס לארה
    -1.04%   -1.07   101.88   101.88 השימג םדנט
    +0.25%   +0.49   198.72   198.72 השימג תודיפל ןילי
    -0.57%   -0.57   100.03   100.03 תועקשה תודיפל ןילי
    -0.73%   -0.84   114.05   114.05 השימג הריצי
    -1.08%   -2.58   235.35   235.35 השימג ןווכ
    -0.19%   -0.21   108.61   108.62 השימג לדגמ
    +0.23%   +0.29   124.52   126.39 השימג םילדומ
    +0.19%   +0.42   226.07   226.07 השימג רומ
    -0.70%   -1.39   196.64   197.63 LONG RUN בטימ
    +0.00%   +0.01   320.22   320.23 השימג בטימ
    -1.38%   -7.14   510.37   510.42 תועקשה ייקס בטימ
    -0.71%   -0.73   102.31   102.31 השימג סוקופ בטימ
    -0.76%   -0.78   102.04   102.04 השימג אמגיס
    -0.48%   -0.5   104.49   104.49 תועקשה הטרופ
    -0.53%   -0.53   100.19   100.19 Flex תוגספ
    -0.56%   -0.56   99.83   99.83 Long Run י תוגספ
    -0.36%   -0.39   106.59   108.72 השימג ריפס תוגספ
    -0.30%   -0.44   144.24   144.24 שימג תועקשה קית תוגספ
    -0.98%   -0.95   95.67   95.67 השימג םוטנאווק
    -0.78%   -11.21   1433.12   1433.12 השימג סנלסקא םסק
    +0.17%   +0.09   52.01   52.01 שימג תועקשה קית סנלסקא םסק
    -1.40%   -1.55   109.24   109.24 השימג ןוה יקוש ידקש
    +0.38%   +0.4   105.15   105.15 השימג ןתלת