הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

19/06/18 18:44:28        
תושימג
  יוניש
יוניש
תודוקנב
ריחמ
ןוידפ

רעש
הינק

םש
    +0.02%   +0.02   100.29   100.29 השימג (4D) ןשוא
    -0.43%   -0.58   133.22   133.22 (4D) תועקשה טומיזא
    -0.46%   -0.49   105.17   105.18 השימג (4D) םיליא
    +0.03%   +0.03   105.73   105.73 השימג (4D) תומולא
    -0.13%   -0.15   112.52   112.52 השימג (4D) םחש רלושטלא
    +0.14%   +0.14   99.24   99.24 תועקשה (4D) אתיב אפלא
    -0.43%   -19.28   4428.97   4428.97 (4D) השימג טסילנא
    -0.02%   -0.13   662.75   662.75 תונמאנ ןרק (4D) תועקשה טסילנא
    +0.62%   +0.68   110.23   110.23 השימג (4D) ןוליספא
    -0.18%   -0.17   95.06   95.06 השימג (4D) קרב
    +0.05%   +0.05   101.63   101.63 השימג 4D ןיפלוד
    +0.56%   +0.69   123.37   123.37 השימג (4D) דנומאיד
    -0.14%   -0.29   202.59   206.64 םדוא (4D) לארה
    -0.71%   -4.45   619.54   619.54 השימג תועקשה (4D) לארה
        109.82   112.02 םשל (4D) לארה
    -0.33%   -1.07   320.3   326.71 ריפס (4D) לארה
    -0.20%   -0.58   283.99   283.99 (לבויה) השימג (D‏5) לארה
    +1.16%   +1.27   110.42   110.42 השימג (4D) םדנט
    -0.36%   -0.72   198.88   198.88 השימג (4D) תודיפל ןילי
    -0.11%   -0.11   103.65   103.65 תועקשה (4D) תודיפל ןילי
    +0.26%   +0.3   115.97   115.97 השימג (4D) הריצי
    +0.54%   +1.33   248.97   248.97 תונמאנ ןרק (4D) השימג ןווכ
    -0.06%   -0.07   109.09   109.1 השימג (4D) לדגמ
    -0.42%   -0.56   132.67   134.66 השימג (4D) םילדומ
    +0.18%   +0.18   100.94   100.94 השימג 4D רטינומ
    -0.03%   -0.03   99.87   99.87 תועקשה 4D רומ
    -0.29%   -0.65   225.46   225.46 (4D) השימג רומ
    -0.47%   -1.53   321.02   321.03 השימג (4D) בטימ
    +0.09%   +0.17   200.09   201.11 LONG RUN (4D) בטימ
    -0.11%   -0.55   519.93   520 תועקשה (4D) ייקס בטימ
    -0.16%   -0.17   103.15   103.15 השימג (4D) סוקופ בטימ
    +0.12%   +0.13   105.46   105.46 תועקשה (4D) הטרופ
    -0.03%   -0.04   145.87   145.87 שימג תועקשה קית (4D) תוגספ
    +0.02%   +0.02   100.9   100.9 Long Run י(4D) תוגספ
    -0.11%   -0.11   101.55   101.55 Flex י(5D) תוגספ
    +0.03%   +0.03   108.56   110.73 השימג (4D) ריפס תוגספ
    +0.07%   +0.07   96.47   96.51 השימג (4D) םוטנאווק
    +1.20%   +0.7   58.99   58.99 שימג תועקשה קית (4D) סנלסקא םסק
    +0.29%   +4.13   1448.77   1448.77 השימג (5D) סנלסקא םסק
        108.09   108.09 השימג (5E) ןוה יקוש ידקש
    -0.33%   -0.37   110.85   110.85 השימג (4D) ןתלת