הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

20/09/18 07:02:55        
תושימג
  יוניש
יוניש
תודוקנב
ריחמ
ןוידפ

רעש
הינק

םש
    -0.06%   -0.06   99.82   99.82 השימג (4D) ןשוא
    +0.59%   +0.8   135.91   135.91 (4D) תועקשה טומיזא
    +0.34%   +0.35   104.34   104.34 השימג (4D) םיליא
    -0.69%   -0.77   110.8   110.8 השימג (4D) תומולא
    +0.26%   +0.29   112.43   112.43 השימג (4D) םחש רלושטלא
    +0.31%   +0.3   96.85   96.85 תועקשה (4D) אתיב אפלא
    +0.65%   +30.22   4673.69   4673.69 (4D) השימג טסילנא
    +0.18%   +1.19   675.37   675.37 תונמאנ ןרק (4D) תועקשה טסילנא
    +0.10%   +0.11   110.94   110.94 השימג (4D) ןוליספא
    +0.90%   +0.88   98.65   98.65 השימג (4D) קרב
    +0.03%   +0.03   102.53   102.53 השימג 4D ןיפלוד
    +0.23%   +0.28   120.9   120.9 השימג (4D) דנומאיד
    +0.14%   +0.29   207.14   211.28 םדוא (4D) לארה
    +0.19%   +1.24   652.53   652.53 השימג תועקשה (4D) לארה
    +0.09%   +0.1   111.18   113.4 םשל (4D) לארה
    -0.07%   -0.22   326.68   333.21 ריפס (4D) לארה
    +0.36%   +1.04   286.27   286.27 (לבויה) השימג (D‏5) לארה
    +0.36%   +0.39   107.98   107.98 השימג (4D) םדנט
    +0.33%   +0.67   201.44   201.44 השימג (4D) תודיפל ןילי
    +0.36%   +0.37   102.46   102.46 תועקשה (4D) תודיפל ןילי
    +0.56%   +0.65   116.51   116.51 השימג (4D) הריצי
    +0.38%   +0.95   248.61   248.61 תונמאנ ןרק (4D) השימג ןווכ
    +0.26%   +0.28   108.91   108.92 השימג (4D) לדגמ
    +0.11%   +0.14   129.41   129.41 השימג (4D) םילדומ
    -0.11%   -0.11   100.87   100.87 השימג 4D רטינומ
    +0.13%   +0.13   101.08   101.08 תועקשה 4D רומ
    +0.38%   +0.87   232.52   232.52 (4D) השימג רומ
    +0.41%   +1.36   336.78   336.79 השימג (4D) בטימ
    +0.18%   +0.37   206.19   207.24 LONG RUN (4D) בטימ
    +0.43%   +2.3   534.89   534.99 תועקשה (4D) ייקס בטימ
    +0.17%   +0.18   106.64   106.64 השימג (4D) סוקופ בטימ
    +0.07%   +0.08   107.47   107.47 תועקשה (4D) הטרופ
        149.15   149.15 שימג תועקשה קית (4D) תוגספ
    +0.15%   +0.15   99.8   99.8 Long Run י(4D) תוגספ
    -0.01%   -0.01   104.17   104.17 Flex י(5D) תוגספ
    +0.05%   +0.06   110.81   113.03 השימג (4D) ריפס תוגספ
    +0.62%   +0.58   94.82   94.85 השימג (4D) םוטנאווק
    -0.13%   -0.08   61.38   61.38 שימג תועקשה קית (4D) סנלסקא םסק
    +0.24%   +3.5   1448.36   1448.36 השימג (5D) סנלסקא םסק
    +1.63%   +1.63   101.78   101.78 השימג (5E) לטיפק ידקש