הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/01/18 00:05:33        
קבטו ןוזמ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  5   2862   2862     2862 המלש לגנא
  14   3633   3633     3632 לאומש ןג
  4   1893   1893     1893 לכלנז
          773 תימרכ
  4135   4275   4330   -0.53%   4303 תורבעמ
  248   33240   33640   +1.02%   33540 וטנ
  10892   25680   26000   -0.23%   25900 םירטסהדוס
  29159   31990   32500   -1.54%   31990 םורטורפ
  42821   157   160   -0.82%   157 םאצ
  3800   10710   10930   -0.74%   10720 1 רורק
  20472   7307   7424   -0.53%   7317 פורג סוארטש
  745   800   821.9   +0.17%   808.2 תוישעת ןמש