הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/01/18 00:04:47        
הימיכ
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  433   549.9   549.9   +0.40%   549.9 םרב
  2219   737   777.9   +1.26%   758.3 קיטסלפ ןלוג
  8081   2758   2830   -1.59%   2785 רגינג
  819175   1460   1484   -1.68%   1463 ליכ
  9443   1593   1615   +2.15%   1615 תירפכ
          1135 1 המיסקמ
  90   20080   20240   -0.10%   20160 1 ונס
  1508   16850   17300   +2.62%   17260 תוישעת ןואסלפ
  1956   544.8   567.1   +0.11%   556.5 לגרק וטסלפ
  85853   106.3   106.9     106.9 2גא לגרק וטסלפ
          513.4 ליפוטסלפ
  4040   2067   2100   +0.72%   2092 םרלפ
  15817   686   700.1   +0.43%   696.3 לבר
  539244   101.9   102   -0.10%   101.9 2גא לבר
  2927   6429   6500   +2.20%   6497 ינומיר
  5934   1514   1539   +0.07%   1522 ןוא םר