הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

25/04/17 09:29:01        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          90/10 לס לארה
          ילקש ל"וח 90/10 לס לארה
          80/20 לס לארה
          ילקש ל"וח 80/20 לס לארה
          רצק 95/5 לס לארה
          85/15 לס לארה
          ילקש ל"וח 85/15 לס לארה
          ילקש תואושת דנוב לס לארה
          םינוליג לס לארה
          5-10 לילג לס לארה
          0-2 לילג לס לארה
          2-5 לילג לס לארה
          ב"הרא ינרצנוק ואד לס לארה
          ילקש בהרא ינרצנוק ואד לס לארה
          PM בהז לס לארה
          40 550 דנוב לת רסח לס לארה
          ילקש יתלשממ לס לארה
          מ"קמ לס לארה
          ילרטסוא רלוד ןודקיפ לס לארה
          ורוי ןודקיפ לס לארה
          ח"ש ןודקיפ לס לארה
          רלוד ןודקפ לס לארה
          (a‏00) ילקש 3-7 iBOXX ינרצנוק לס לארה
          (3-7 Da)iBOXX‏0 ינרצנוק לס לארה
          5+ רחש לס לארה
          2-5 רחש לס לארה
          יללכ רחש לס לארה
          20 דנוב לת לס לארה
          40 דנוב לת לס לארה
          60 דנוב לת לס לארה
          תודומצ אל דנוב לת לס לארה
          רגאמ דנוב לת לס לארה
          תודומצ דנוב לת לס לארה
          םיקנב תודומצ דנוב לת לס לארה
          רתי תודומצ דנוב לת לס לארה
          הנתשמ תיביר דנוב לת לס לארה
          ילקש דנוב לת לס לארה
          תואושת דנוב לת לס לארה
          3גא רלוד ןדע
          תלרטונמ ינוניב מחמ לארשי\לוח גא תוגספ
          5-10 581 לילג רסח תוגספ
          דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
          רתי דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
          5-10 Barclays US Credit לס תוגספ
          הנידמ 90/10 AlphaBeta לס תוגספ
          2080 AlphaBeta לס תוגספ
          1-3 Barclays US לס תוגספ
          1-5 Barclays US Corporate לס תוגספ
          595 AlphaBeta לס תוגספ
          Barclays US intermed Cred GTR לס תוגספ
          Barclays US Corporate 1-5 ILS לס תוגספ
          AlphaBeta‏ 90/10 לס תוגספ
          רצק Alpabeta‏ 1090 לס תוגספ
          BARCLAYS US Credit לס תוגספ
          Barclays US Intermed Credit לס תוגספ
          ממ %BUYBAC‏ 20 לוח %80 לארשי גא לס תוגספ
          ממ %10 ביד לוח %90 ילארשי גא לס תוגספ
          %10 + ח"גא לס תוגספ
          AlphaBeta יללכ ח"גא לס תוגספ
          לרטונמ IBOXX רלוד 0-5 צנוק חגא לס תוגספ
          1דס 20 דנוב לס תוגספ
          1דס 40 דנוב לס תוגספ
          1דס 60 דנוב לס תוגספ
          ימלוע דנוב לס תוגספ
          ילקש ימלוע דנוב לס תוגספ
          1דס ילקש דנוב לס תוגספ
          1דס םינוליג לס תוגספ
          2דס םינוליג לס תוגספ
          3דס םינוליג לס תוגספ
          1דס 5-10 לילג לס תוגספ
          2דס 5-10 לילג לס תוגספ
          3דס 5-10 לילג לס תוגספ
          4דס 5-10 לילג לס תוגספ
          1דס 0-2 לילג לס תוגספ
          2דס 0-2 לילג לס תוגספ
          3דס 0-2 לילג לס תוגספ
          1דס 2-5 לילג לס תוגספ
          2דס 2-5 לילג לס תוגספ
          3דס 2-5 לילג לס תוגספ
          4דס 2-5 לילג לס תוגספ
          םילילג לס תוגספ
          2-5 465 לילג רסח לס תוגספ
          40 435 דנוב לת רסח לס תוגספ
          500 ילקש דנובלת רסח לס תוגספ
          ילקש יתלשממ לס תוגספ
          2דס ילקש יתלשממ לס תוגספ
          1דס מ"קמ לס תוגספ
          2דס מ"קמ לס תוגספ
          %20+ ח"גא תבלושמ לס תוגספ
          יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          %10 + יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          ונמ 33 לוח 66 ארשי צנוק תבלושמ לס תוגספ
          %50 יתלשממ %50 ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
          לרטונמ %10+ לוח ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
          2דס AM ןודנול בהז הרוחס לס תוגספ
          תורוחס לס תוגספ
          ןודקיפ לס תוגספ
          1דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          2דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          ינועבר רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          3דס ורוי ןודקיפ לס תוגספ
          3דס רלוד ןודקפ לס תוגספ
          60 546 דנוב לת טרוש לס תוגספ
          4דס 5+ רחש לס תוגספ
          1דס 0-2 רחש לס תוגספ
          2דס 0-2 רחש לס תוגספ
          1דס +5 רחש לס תוגספ
          2דס +5 רחש לס תוגספ
          3דס +5 רחש לס תוגספ
          4-דס 2-5 רחש לס תוגספ
          1דס 2-5 רחש לס תוגספ
          2דס 2-5 רחש לס תוגספ
          3דס 2-5 רחש לס תוגספ
          םירחש לס תוגספ
          ברועמ ח"גא קית לס תוגספ
          3-דס 20 דנוב לת לס תוגספ
          2דס 20 דנוב לת לס תוגספ
          3-דס 40 דנוב לת לס תוגספ
          2דס 40 דנוב לת לס תוגספ
          3-דס 60 דנוב לת לס תוגספ
          2דס 60 דנוב לת לס תוגספ
          םיקנב דומצ דנוב לת לס תוגספ
          הנתשמ תיביר דנוב לת לס תוגספ
          3-דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
          2דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
          תואושת דנוב לת לס תוגספ
          ילקש תואושת דנוב לת לס תוגספ
          רגאמ דנוב לת תוגספ
          90/10 םסק
          80/20 םסק
          30 IBOXX $ LIQUID TOP םסק
          עבטמ תלרטונמ רצק רחש30IBOXX םסק
          ילקש ל"וח 20/80 םסק
          עבטמ תלרטונמ לוח-לארשי נמ %85 גא םסק
          יללכ יתלשממ ח"גא םסק
          רטונמ רלוד 1-3 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
          (3-7 (da‏0 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
          רטונמ רלוד 3-7 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
          30Iboxx תוליזנ ינרצנוק ב"הרא םסק
          ב ובמ'ג םסק
          יעבט זג םסק
          םינוליג םסק
          5-10 לילג םסק
          ח"גא 5-10 לילג םסק
          0-2 לילג םסק
          2-5 לילג םסק
          יללכ לילג םסק
          דנוב ייה םסק
          בהז םסק
          TR ילקש בהז םסק
          2-5 לילג רסח םסק
          ילקש דנוב לת רסח םסק
          662 תואושת דנוב לת רסח םסק
          20 דנוב לת רסחב תפנוממ םסק
          מ"קמ םסק
          טפנ םסק
          TR ילקש טפנ םסק
          FIX ףסכ הרוחס םסק
          תורוחס םסק
          גרבמולב תויאלקח תורוחס םסק
          יללכ ח"גא לס םסק
          10+יללכ ח"גא לס םסק
          20+יללכ ח"גא לס םסק
          5+יללכ ח"גא לס םסק
          םיררועתמ םיקווש+רצק לס םסק
          ביד לת+רצק לס םסק
          וריא ןודקיפ םסק
          רלוד ןודקיפ םסק
          1דס ןודקיפ םסק
          3דס ןודקיפ םסק
          (a‏00) ילקש 3-7 IBOXX ינרצנוק םסק
          IBOXX EUR LIQUID ינרצנוק םסק
          60 דנוב לת טרוש םסק
          602 רתי תודומצ דנוב לת טרוש םסק
          40 דנובלת טרוש םסק
          0-2 רחש םסק
          +5 רחש םסק
          2-5 רחש םסק
          5+ 1147 רסח רחש םסק
          יללכ רחש םסק
          20 דנוב לת םסק
          40 דנוב לת םסק
          60 דנוב לת םסק
          תודומצ אל דנוב לת םסק
          רגאמ דנוב לת םסק
          דומצ דנוב לת םסק
          םיקנב דומצ דנוב לת םסק
          רתי דומצ דנוב לת םסק
          הנתשמ תיביר דנוב לת םסק
          ילקש דנוב לת םסק
          תואושת דנוב לת םסק
          ינוניב 90/10 תילכת
          רצק יתלשממ 1090 תילכת
          ינוניב 80/20 תילכת
          ל"וח 80/20 תילכת
          רצק יתלשממ 595 תילכת
          סולפ יללכ יתלשממ ח"גא תילכת
          בלושמ ח"גא תילכת
          30IBOXX ליזנ ינרצנוק בהרא תילכת
          2-דס 20 דנוב תילכת
          1-דס םינוליג תילכת
          2-דס םינוליג תילכת
          1-דס 5-10 לילג תילכת
          2-דס 5-10 לילג תילכת
          3-דס 5-10 לילג תילכת
          4-דס 5-10 לילג תילכת
          1-דס 0-2 לילג תילכת
          1-דס 2-5 לילג תילכת
          2-דס 2-5 לילג תילכת
          בהז תילכת
          2-5 480 לילג רסח תילכת
          2-5 658 רחש רסח תילכת
          40 435 דנוב לת רסח תילכת
          60 465 דנוב לת רסח תילכת
          509 ילקש דנוב לת רסח תילכת
          ףסכ תילכת
          גנילרטש הריל תילכת
          דומצ הטומ יתלשממ תילכת
          ילקש הטומ יתלשממ תילכת
          רצק יתלשממ תילכת
          ילקש יתלשממ תילכת
          םוימירפ 15/85 מ"קמ תילכת
          1-דס מקמ תילכת
          טפנ תילכת
          ןודקיפ תילכת
          וריא ןודקיפ תילכת
          1-דס רלוד ןודקיפ תילכת
          2 RE-דס רלוד ןודקיפ תילכת
          0-2 רחש תילכת
          1-דס +5 רחש תילכת
          2-דס +5 רחש תילכת
          1-דס 2-5 רחש תילכת
          2-דס 2-5 רחש תילכת
          1-דס םירחש תילכת
          2-דס םירחש תילכת
          ינוניב ח"גא קית תילכת
          12 + ןזואמ ח"גא קית תילכת
          תוינמ אלל ןזואמ ח"גא קית תילכת
          15 + ינוניב-רצק ח"גא קית תילכת
          20+ רצק יתלשממ קית תילכת
          5+ רצק יתלשממ קית תילכת
          10+רצק יתלשממ קית תילכת
          תוינמ אללרצק יתלשממ קית תילכת
          1-דס 20 דנוב לת תילכת
          3-דס 20 דנוב לת תילכת
          1-דס 40 דנוב לת תילכת
          2-דס 40 דנוב לת תילכת
          1-דס 60 דנוב לת תילכת
          2-דס 60 דנוב לת תילכת
          תודומצ אל דנוב לת תילכת
          רגאמ דנוב לת תילכת
          םיקנב תודומצ דנוב לת תילכת
          רתי תודומצ דנוב לת תילכת
          הנתשמ תיביר דנוב לת תילכת
          1-דס ילקש דנוב לת תילכת
          2-דס ילקש דנוב לת תילכת
          תואושת דנוב לת תילכת
          ילקש תואושת דנוב לת תילכת