הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

23/07/17 01:39:00        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          12332 90/10 לס לארה
          10640 ילקש ל"וח 90/10 לס לארה
  500   11460   11460   -0.17%   11460 80/20 לס לארה
  3938   10757   10791   -0.08%   10764 ילקש ל"וח 80/20 לס לארה
          10976 רצק 95/5 לס לארה
          12317 85/15 לס לארה
  1174   11079   11089   +0.14%   11087 ילקש ל"וח 85/15 לס לארה
  82243   353.02   353.5   +0.27%   353.39 ילקש תואושת דנוב לס לארה
  15682   273.99   274   +0.00%   274 םינוליג לס לארה
  51084   337.35   338.29   -0.04%   338.18 5-10 לילג לס לארה
  21450   229.99   230   +0.09%   230 0-2 לילג לס לארה
  83285   261.89   262.24   -0.11%   262.06 2-5 לילג לס לארה
  38739   1260.7   1261     1261 ב"הרא ינרצנוק ואד לס לארה
          364.8 ילקש בהרא ינרצנוק ואד לס לארה
          409.47 PM בהז לס לארה
          236.5 40 550 דנוב לת רסח לס לארה
  36000   398.69   398.79   -0.05%   398.69 ילקש יתלשממ לס לארה
          277.52 מ"קמ לס לארה
  807   28250   28305   +0.06%   28269 ילרטסוא רלוד ןודקיפ לס לארה
  1215   41068   41209   -0.29%   41202 ורוי ןודקיפ לס לארה
          5110 ח"ש ןודקיפ לס לארה
  29   35765   35786   +0.06%   35775 רלוד ןודקפ לס לארה
  179731   162.74   163.36   +0.07%   163.36 (a‏00) ילקש 3-7 iBOXX ינרצנוק לס לארה
          591.78 (3-7 Da)iBOXX‏0 ינרצנוק לס לארה
  178648   604.12   605.5   -0.15%   605.06 5+ רחש לס לארה
  43909   420.62   420.74   +0.03%   420.74 2-5 רחש לס לארה
  3680   456.71   456.71   -0.03%   456.71 יללכ רחש לס לארה
  139958   326.57   326.8   -0.10%   326.67 20 דנוב לת לס לארה
  37782   306.39   306.45   +0.03%   306.4 40 דנוב לת לס לארה
  494524   316.67   317.06   +0.02%   317 60 דנוב לת לס לארה
  16751   341.45   341.5   +0.07%   341.48 תודומצ אל דנוב לת לס לארה
  148856   333.58   333.74   +0.05%   333.61 רגאמ דנוב לת לס לארה
  210849   324.54   324.86   +0.01%   324.73 תודומצ דנוב לת לס לארה
  18363   312.33   312.37   -0.01%   312.35 םיקנב תודומצ דנוב לת לס לארה
  179320   327.33   327.49   -0.02%   327.35 רתי תודומצ דנוב לת לס לארה
  77394   327.83   327.96   -0.00%   327.91 הנתשמ תיביר דנוב לת לס לארה
  326532   358.3   359   +0.05%   358.71 ילקש דנוב לת לס לארה
  35487   341.76   342.41   +0.00%   342.36 תואושת דנוב לת לס לארה
          360.2 3גא רלוד ןדע
          10164 תלרטונמ ינוניב מחמ לארשי\לוח גא תוגספ
          235.13 5-10 581 לילג רסח תוגספ
  5050   3238.37   3239.29   -0.05%   3238.53 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  44383   3286.44   3289.5   -0.06%   3286.47 רתי דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
          2872.6 5-10 Barclays US Credit לס תוגספ
          12450 הנידמ 90/10 AlphaBeta לס תוגספ
          13143 2080 AlphaBeta לס תוגספ
          1531.9 1-3 Barclays US לס תוגספ
  8406   7408   7447.09   -0.55%   7412.85 1-5 Barclays US Corporate לס תוגספ
          13085 595 AlphaBeta לס תוגספ
  729   9415   9451   -0.24%   9421.33 Barclays US intermed Cred GTR לס תוגספ
  3021   2052.45   2052.5   +0.10%   2052.45 Barclays US Corporate 1-5 ILS לס תוגספ
  1233   12446   12447   +0.05%   12447 AlphaBeta‏ 90/10 לס תוגספ
          10985 רצק Alpabeta‏ 1090 לס תוגספ
          9625 BARCLAYS US Credit לס תוגספ
  19304   2595.6   2600.6   +0.11%   2597.14 Barclays US Intermed Credit לס תוגספ
          10553 ממ %BUYBAC‏ 20 לוח %80 לארשי גא לס תוגספ
          10362 ממ %10 ביד לוח %90 ילארשי גא לס תוגספ
          426.49 %10 + ח"גא לס תוגספ
          12886 AlphaBeta יללכ ח"גא לס תוגספ
  78131   1172.61   1177.95   +0.12%   1176.22 לרטונמ IBOXX רלוד 0-5 צנוק חגא לס תוגספ
  78918   323.62   323.8   +0.01%   323.65 1דס 20 דנוב לס תוגספ
          3047.44 1דס 40 דנוב לס תוגספ
  10500   3149.07   3151.12   -0.06%   3149.42 1דס 60 דנוב לס תוגספ
  936   8972.01   8999.99   -0.19%   8974.79 ימלוע דנוב לס תוגספ
          2519.06 ילקש ימלוע דנוב לס תוגספ
  1398031   357.17   357.4   -0.01%   357.24 1דס ילקש דנוב לס תוגספ
  8410   270.52   270.52   -0.00%   270.52 1דס םינוליג לס תוגספ
  33113   271.98   272   -0.01%   271.98 2דס םינוליג לס תוגספ
          2812.45 3דס םינוליג לס תוגספ
          335.15 1דס 5-10 לילג לס תוגספ
          333.68 2דס 5-10 לילג לס תוגספ
          333.82 3דס 5-10 לילג לס תוגספ
          348.39 4דס 5-10 לילג לס תוגספ
          228.42 1דס 0-2 לילג לס תוגספ
          228.53 2דס 0-2 לילג לס תוגספ
          228.54 3דס 0-2 לילג לס תוגספ
          260.33 1דס 2-5 לילג לס תוגספ
  55143   260.33   260.35   -0.06%   260.34 2דס 2-5 לילג לס תוגספ
          260.38 3דס 2-5 לילג לס תוגספ
  6306   2692.86   2693.85   -0.06%   2692.98 4דס 2-5 לילג לס תוגספ
  1404   3327   3327   +0.01%   3327 םילילג לס תוגספ
          195 2-5 465 לילג רסח לס תוגספ
          120.62 40 435 דנוב לת רסח לס תוגספ
          134.24 500 ילקש דנובלת רסח לס תוגספ
  10070   394.09   394.09   +0.03%   394.09 ילקש יתלשממ לס תוגספ
          4062.24 2דס ילקש יתלשממ לס תוגספ
  29500   277.43   277.45     277.45 1דס מ"קמ לס תוגספ
  13335   277.46   277.46   -0.01%   277.46 2דס מ"קמ לס תוגספ
  10701   570.56   570.67   +0.35%   570.59 %20+ ח"גא תבלושמ לס תוגספ
          275.04 יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          460.02 %10 + יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
  697   10171   10171   -0.16%   10171 ונמ 33 לוח 66 ארשי צנוק תבלושמ לס תוגספ
  1253   399.05   399.05   +0.19%   399.05 %50 יתלשממ %50 ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
          10122 לרטונמ %10+ לוח ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  11040   1048   1050   -0.52%   1048.07 2דס AM ןודנול בהז הרוחס לס תוגספ
          613.62 תורוחס לס תוגספ
  91   5227.28   5227.28   +0.00%   5227.28 ןודקיפ לס תוגספ
  883   35623   35716   -0.45%   35645 1דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          35798 2דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          35810 ינועבר רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  1147   41070   41145   -0.54%   41145 3דס ורוי ןודקיפ לס תוגספ
  996   35650   35802   -0.32%   35654 3דס רלוד ןודקפ לס תוגספ
          219.32 60 546 דנוב לת טרוש לס תוגספ
  1834   6168.54   6177.68   -0.16%   6174.62 4דס 5+ רחש לס תוגספ
  576   3127.07   3127.07   -0.01%   3127.07 1דס 0-2 רחש לס תוגספ
          313.84 2דס 0-2 רחש לס תוגספ
          5917.13 1דס +5 רחש לס תוגספ
          599.78 2דס +5 רחש לס תוגספ
  2758   596.06   596.12   -0.13%   596.09 3דס +5 רחש לס תוגספ
  7140   4317.38   4318.6   -0.01%   4318.48 4-דס 2-5 רחש לס תוגספ
  5447   4158.26   4158.7   -0.01%   4158.7 1דס 2-5 רחש לס תוגספ
          419.55 2דס 2-5 רחש לס תוגספ
  58554   416.83   416.85   -0.02%   416.83 3דס 2-5 רחש לס תוגספ
  1103   4621.5   4621.6   -0.13%   4621.55 םירחש לס תוגספ
          11131 ברועמ ח"גא קית לס תוגספ
  2071   3334.77   3336.62   -0.11%   3334.91 3-דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  25988   325.33   325.34   -0.05%   325.33 2דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  29237   3140.6   3143.6   -0.02%   3143.03 3-דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  45000   307.71   308.19   -0.01%   308.12 2דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  50411   3247.48   3249.1   -0.06%   3248.49 3-דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  14008   318.35   318.41   -0.05%   318.38 2דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  12836   3120.67   3123.29   +0.03%   3122.18 םיקנב דומצ דנוב לת לס תוגספ
  3030   3284.92   3285.12   -0.02%   3285.04 הנתשמ תיביר דנוב לת לס תוגספ
  40147   3659.7   3661.53   +0.00%   3660.41 3-דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  23417   356.46   356.48   +0.00%   356.46 2דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  11162   3427.36   3432.11   -0.05%   3429.74 תואושת דנוב לת לס תוגספ
  57623   3527.75   3532.83   +0.27%   3532.66 ילקש תואושת דנוב לת לס תוגספ
  1511   3342.5   3343.4   +0.05%   3343.05 רגאמ דנוב לת תוגספ
          14936 90/10 םסק
  1643   14003   14006   -0.01%   14004 80/20 םסק
  2988   9132   9177.99   +0.04%   9163.94 30 IBOXX $ LIQUID TOP םסק
          10287 עבטמ תלרטונמ רצק רחש30IBOXX םסק
  1017   10945   10945   +0.24%   10945 ילקש ל"וח 20/80 םסק
  1328   11000   11040   +0.13%   11040 עבטמ תלרטונמ לוח-לארשי נמ %85 גא םסק
  15266   3390   3395.82   -0.06%   3395.31 יללכ יתלשממ ח"גא םסק
  1370   12971   12971   +0.03%   12971 רטונמ רלוד 1-3 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  3259   5865   5895   -0.35%   5882.92 (3-7 (da‏0 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  5550   16174   16218   +0.01%   16194 רטונמ רלוד 3-7 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  3868   2601   2603   +0.27%   2601.88 30Iboxx תוליזנ ינרצנוק ב"הרא םסק
          5009.69 ב ובמ'ג םסק
  118095   277   279   -1.08%   278.07 יעבט זג םסק
  1965   2740.12   2740.42   -0.00%   2740.16 םינוליג םסק
  23919   3347.71   3349.83   -0.02%   3349.68 5-10 לילג םסק
  48743   3494.29   3500.68   -0.07%   3498.79 ח"גא 5-10 לילג םסק
  43378   2301.66   2302.42   -0.08%   2301.8 0-2 לילג םסק
  30804   2613.38   2613.71   -0.09%   2613.71 2-5 לילג םסק
  16236   3255.35   3259   -0.10%   3257.29 יללכ לילג םסק
  57479   868   874   +0.06%   870.8 דנוב ייה םסק
  2558   3889   3889   -0.51%   3889 בהז םסק
  25328   1154   1159   -0.52%   1155.02 TR ילקש בהז םסק
          2173.14 2-5 לילג רסח םסק
          1349.9 ילקש דנוב לת רסח םסק
          3167.5 662 תואושת דנוב לת רסח םסק
          323.2 20 דנוב לת רסחב תפנוממ םסק
  56133   2772.79   2773.01   -0.01%   2772.79 מ"קמ םסק
  377868   859.9   867   +1.30%   865.58 טפנ םסק
  417028   371.48   375.5   +1.88%   375.11 TR ילקש טפנ םסק
          560 FIX ףסכ הרוחס םסק
  10200   681   681   +0.59%   681 תורוחס םסק
  45959   171.21   172.9   -0.50%   171.44 גרבמולב תויאלקח תורוחס םסק
  4036   13278   13300   -0.19%   13280 יללכ ח"גא לס םסק
  524   12953   12975   -0.26%   12961 10+יללכ ח"גא לס םסק
          12115 20+יללכ ח"גא לס םסק
          12318 5+יללכ ח"גא לס םסק
          10942 םיררועתמ םיקווש+רצק לס םסק
          10966 ביד לת+רצק לס םסק
  746   41099   41239   -0.47%   41190 וריא ןודקיפ םסק
  778   35645   35741   -0.36%   35676 רלוד ןודקיפ םסק
  17757   6235.29   6235.34   +0.00%   6235.29 1דס ןודקיפ םסק
          5359.73 3דס ןודקיפ םסק
          10311 (a‏00) ילקש 3-7 IBOXX ינרצנוק םסק
          8738 IBOXX EUR LIQUID ינרצנוק םסק
          2154.48 60 דנוב לת טרוש םסק
          2726.06 602 רתי תודומצ דנוב לת טרוש םסק
          1561.8 40 דנובלת טרוש םסק
          3164.98 0-2 רחש םסק
  6680   5984.8   5993.37   -0.14%   5992.07 +5 רחש םסק
  2120   4188.41   4192.15   -0.03%   4191.08 2-5 רחש םסק
  4633   5284.84   5295.3   +0.13%   5287.49 5+ 1147 רסח רחש םסק
  17837   4548.12   4562   -0.05%   4551.08 יללכ רחש םסק
  17241   3239   3247.41   -0.09%   3240.1 20 דנוב לת םסק
  36435   3057.93   3059.64   +0.05%   3059.64 40 דנוב לת םסק
  7231   3160.52   3163.89   -0.05%   3160.83 60 דנוב לת םסק
  330   3405.4   3405.4   +0.11%   3405.4 תודומצ אל דנוב לת םסק
  1550   3335.92   3335.92   +0.06%   3335.92 רגאמ דנוב לת םסק
  2015   3240.44   3242.84   +0.05%   3241.8 דומצ דנוב לת םסק
  7362   3117.25   3118.92   +0.01%   3118.72 םיקנב דומצ דנוב לת םסק
  31815   3273.95   3276.6   -0.04%   3273.96 רתי דומצ דנוב לת םסק
  7060   3278.19   3279.45   +0.06%   3279.27 הנתשמ תיביר דנוב לת םסק
  32127   3572.03   3582.99   +0.09%   3581.73 ילקש דנוב לת םסק
  17437   3428.39   3432.56   +0.04%   3430.79 תואושת דנוב לת םסק
          14550 ינוניב 90/10 תילכת
  332   11071   11071   +0.07%   11071 רצק יתלשממ 1090 תילכת
          14130 ינוניב 80/20 תילכת
  2494   14673   14700   +0.07%   14693 ל"וח 80/20 תילכת
          10938 רצק יתלשממ 595 תילכת
          12854 סולפ יללכ יתלשממ ח"גא תילכת
          12275 בלושמ ח"גא תילכת
  1677   9294   9313   +0.24%   9313 30IBOXX ליזנ ינרצנוק בהרא תילכת
  1253   3272.56   3272.56   +0.02%   3272.56 2-דס 20 דנוב תילכת
  780   2726.8   2726.8   -0.01%   2726.8 1-דס םינוליג תילכת
          272.53 2-דס םינוליג תילכת
  3665   3498.88   3500.41   +0.06%   3499.22 1-דס 5-10 לילג תילכת
  18900   3338.3   3338.7   -0.05%   3338.7 2-דס 5-10 לילג תילכת
          333.85 3-דס 5-10 לילג תילכת
          347.94 4-דס 5-10 לילג תילכת
          2285.47 1-דס 0-2 לילג תילכת
  2969   2619.44   2620.32   -0.06%   2619.66 1-דס 2-5 לילג תילכת
          261.16 2-דס 2-5 לילג תילכת
  17005   4048   4057   -0.58%   4050.39 בהז תילכת
          2087.6 2-5 480 לילג רסח תילכת
          2256.49 2-5 658 רחש רסח תילכת
          1197.5 40 435 דנוב לת רסח תילכת
          1400.15 60 465 דנוב לת רסח תילכת
  2336   1420.01   1420.01   -0.33%   1420.01 509 ילקש דנוב לת רסח תילכת
  228   3702   3717   -0.58%   3711.01 ףסכ תילכת
  269   46417   46418   -0.44%   46417 גנילרטש הריל תילכת
          10747 דומצ הטומ יתלשממ תילכת
          11063 ילקש הטומ יתלשממ תילכת
          10848 רצק יתלשממ תילכת
  32500   392.29   392.29   -0.05%   392.29 ילקש יתלשממ תילכת
  1071   10918   10922   -0.02%   10918 םוימירפ 15/85 מ"קמ תילכת
  8033   2775.05   2775.15   -0.00%   2775.06 1-דס מקמ תילכת
  119925   866   875.5   +1.30%   873.02 טפנ תילכת
  92053   5377.74   5377.75   +0.00%   5377.75 ןודקיפ תילכת
  830   41030   41198   -0.20%   41176 וריא ןודקיפ תילכת
  2960   35632   35775   -0.45%   35634 1-דס רלוד ןודקיפ תילכת
  1876   36531   36694   -0.47%   36552 2 RE-דס רלוד ןודקיפ תילכת
          3138.88 0-2 רחש תילכת
  140   5985.61   5997   -0.07%   5992.26 1-דס +5 רחש תילכת
  15626   600.55   600.94   -0.13%   600.73 2-דס +5 רחש תילכת
  476   4200.03   4200.03   -0.05%   4200.03 1-דס 2-5 רחש תילכת
  28110   420.04   420.14   -0.04%   420.11 2-דס 2-5 רחש תילכת
  2833   4537.96   4537.96   -0.09%   4537.96 1-דס םירחש תילכת
          450.68 2-דס םירחש תילכת
          12455 ינוניב ח"גא קית תילכת
          12543 12 + ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12600 תוינמ אלל ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12423 15 + ינוניב-רצק ח"גא קית תילכת
          11586 20+ רצק יתלשממ קית תילכת
          11240 5+ רצק יתלשממ קית תילכת
          12782 10+רצק יתלשממ קית תילכת
          11320 תוינמ אללרצק יתלשממ קית תילכת
  668799   162.56   162.69   -0.04%   162.59 1-דס 20 דנוב לת תילכת
  10500   324.77   324.77   +0.06%   324.77 3-דס 20 דנוב לת תילכת
  6679   3078.3   3078.9   +0.01%   3078.3 1-דס 40 דנוב לת תילכת
  133979   306.79   306.86   +0.03%   306.85 2-דס 40 דנוב לת תילכת
  5598   3179.47   3180.15   -0.02%   3179.48 1-דס 60 דנוב לת תילכת
  166631   316.95   317.2   +0.02%   317.17 2-דס 60 דנוב לת תילכת
  4666   3414.2   3415.26   +0.08%   3414.2 תודומצ אל דנוב לת תילכת
  22823   3339   3343.06   +0.03%   3342.35 רגאמ דנוב לת תילכת
  24841   3121.75   3123.3   -0.01%   3123.3 םיקנב תודומצ דנוב לת תילכת
  25781   3277.96   3279.1   -0.04%   3278.17 רתי תודומצ דנוב לת תילכת
  4292   3284.82   3286.21   +0.03%   3285.67 הנתשמ תיביר דנוב לת תילכת
  8835   3572.51   3574.37   +0.12%   3574.12 1-דס ילקש דנוב לת תילכת
  462215   359.57   359.87   +0.03%   359.7 2-דס ילקש דנוב לת תילכת
  23834   3432.08   3435.25   -0.04%   3432.73 תואושת דנוב לת תילכת
  13980   3530.93   3535.74   +0.16%   3532.84 ילקש תואושת דנוב לת תילכת