הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

19/10/17 21:46:42        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          12435 90/10 לס לארה
  553   10827   10829   +0.17%   10828 ילקש ל"וח 90/10 לס לארה
  262   11600   11600     11600 80/20 לס לארה
  1112   10877   10968   -0.12%   10928 ילקש ל"וח 80/20 לס לארה
          10940 רצק 95/5 לס לארה
          12411 85/15 לס לארה
  2176   11224   11400   +0.07%   11224 ילקש ל"וח 85/15 לס לארה
  660344   361.51   362.14   +0.09%   361.71 ילקש תואושת דנוב לס לארה
  1424   273.97   273.97   +0.00%   273.97 םינוליג לס לארה
  32351   339.75   340.37   -0.01%   340.32 5-10 לילג לס לארה
          229.37 0-2 לילג לס לארה
  50280   262.35   262.51   +0.08%   262.45 2-5 לילג לס לארה
  10876   1239.8   1242   -0.48%   1241.76 ב"הרא ינרצנוק ואד לס לארה
  53248   366.4   367.1   -0.38%   366.4 ילקש בהרא ינרצנוק ואד לס לארה
  5875   412.9   414.1   -0.75%   413.27 PM בהז לס לארה
          234.44 40 550 דנוב לת רסח לס לארה
  67141   401.86   401.95   -0.02%   401.86 ילקש יתלשממ לס לארה
          277.35 מ"קמ לס לארה
  4508   27404   27624   -0.38%   27453 ילרטסוא רלוד ןודקיפ לס לארה
  604   41303   41374   +0.00%   41328 ורוי ןודקיפ לס לארה
  5731   5110.93   5110.93   +0.00%   5110.93 ח"ש ןודקיפ לס לארה
  26   34941   34941   -0.26%   34941 רלוד ןודקפ לס לארה
  165340   163.51   165.28   +0.09%   164.14 (a‏00) ילקש 3-7 iBOXX ינרצנוק לס לארה
  23831   580.53   581.5   -0.65%   580.53 (3-7 Da)iBOXX‏0 ינרצנוק לס לארה
  329528   615.7   616.65   +0.02%   616.37 5+ רחש לס לארה
  218003   422.34   422.58   -0.00%   422.52 2-5 רחש לס לארה
  65494   460.9   461.3   +0.03%   461.21 יללכ רחש לס לארה
  264323   332.27   333.23   -0.08%   332.68 20 דנוב לת לס לארה
          310.48 40 דנוב לת לס לארה
  53408   321.91   322.26   -0.07%   321.94 60 דנוב לת לס לארה
  176895   348.17   348.68   +0.07%   348.42 תודומצ אל דנוב לת לס לארה
  84352   339.32   339.71   +0.04%   339.45 רגאמ דנוב לת לס לארה
  228003   329.81   330.35   -0.07%   329.86 תודומצ דנוב לת לס לארה
  78707   314.15   314.26   -0.01%   314.19 םיקנב תודומצ דנוב לת לס לארה
  124454   332.48   332.79   +0.06%   332.58 רתי תודומצ דנוב לת לס לארה
          330.47 הנתשמ תיביר דנוב לת לס לארה
  219741   366.64   367.07   -0.04%   366.7 ילקש דנוב לת לס לארה
  33137   350.86   351.1   +0.03%   351.1 תואושת דנוב לת לס לארה
  38704   349.01   350.61   -0.59%   349.74 3גא רלוד ןדע
          10204 תלרטונמ ינוניב מחמ לארשי\לוח גא תוגספ
          232.46 5-10 581 לילג רסח תוגספ
  3547   3289.49   3291.35   -0.02%   3290.13 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  49174   3338.81   3340.66   +0.00%   3339.35 רתי דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
          2918.1 5-10 Barclays US Credit לס תוגספ
          12539 הנידמ 90/10 AlphaBeta לס תוגספ
          13257 2080 AlphaBeta לס תוגספ
  17977   7264.5   7299.6   -0.86%   7264.5 1-5 Barclays US Corporate לס תוגספ
          13192 595 AlphaBeta לס תוגספ
  500   9270.36   9295   -0.34%   9292.3 Barclays US intermed Cred GTR לס תוגספ
  2705   2051   2053.85   -0.28%   2051.11 Barclays US Corporate 1-5 ILS לס תוגספ
          12559 AlphaBeta‏ 90/10 לס תוגספ
          10939 רצק Alpabeta‏ 1090 לס תוגספ
          9624 BARCLAYS US Credit לס תוגספ
  9354   2599.1   2604.1   -0.01%   2604.1 Barclays US Intermed Credit לס תוגספ
  264   10755   10755   +0.14%   10755 ממ %BUYBAC‏ 20 לוח %80 לארשי גא לס תוגספ
          10436 ממ %10 ביד לוח %90 ילארשי גא לס תוגספ
          429.12 %10 + ח"גא לס תוגספ
  256   13034   13034   +0.12%   13034 AlphaBeta יללכ ח"גא לס תוגספ
  121812   1168   1174.7   -0.21%   1173.45 לרטונמ IBOXX רלוד 0-5 צנוק חגא לס תוגספ
  51029   329.69   329.83   -0.02%   329.72 1דס 20 דנוב לס תוגספ
          3073.43 1דס 40 דנוב לס תוגספ
  7806   3197.21   3199.5   -0.01%   3199.42 1דס 60 דנוב לס תוגספ
  45   8833   8833     8833 ימלוע דנוב לס תוגספ
  3193   2521   2545   +0.31%   2528.79 ילקש ימלוע דנוב לס תוגספ
  824148   364.87   365.19   +0.00%   365.02 1דס ילקש דנוב לס תוגספ
  3032   270.4   270.4   -0.04%   270.4 1דס םינוליג לס תוגספ
  10785   271.86   271.87   +0.03%   271.87 2דס םינוליג לס תוגספ
  3891   2812.95   2813.8   +0.00%   2813.8 3דס םינוליג לס תוגספ
          337.01 1דס 5-10 לילג לס תוגספ
          335.41 2דס 5-10 לילג לס תוגספ
          335.45 3דס 5-10 לילג לס תוגספ
          351.1 4דס 5-10 לילג לס תוגספ
  8143   228.41   228.41   +0.33%   228.41 2דס 0-2 לילג לס תוגספ
          260.1 1דס 2-5 לילג לס תוגספ
  67692   260.27   260.43   +0.02%   260.33 2דס 2-5 לילג לס תוגספ
          260.03 3דס 2-5 לילג לס תוגספ
  4694   2694.11   2695.62   +0.06%   2695.42 4דס 2-5 לילג לס תוגספ
  6889   3362   3365.88   -0.07%   3362 םילילג לס תוגספ
          195 2-5 465 לילג רסח לס תוגספ
          117.35 40 435 דנוב לת רסח לס תוגספ
          125.36 500 ילקש דנובלת רסח לס תוגספ
  10509   396.81   397.3   +0.01%   397.18 ילקש יתלשממ לס תוגספ
  310   4112.4   4112.4   -0.05%   4112.4 2דס ילקש יתלשממ לס תוגספ
  22115   277.43   277.43   -0.01%   277.43 1דס מ"קמ לס תוגספ
          277.52 2דס מ"קמ לס תוגספ
          573.47 %20+ ח"גא תבלושמ לס תוגספ
  22293   274.6   274.6   +0.12%   274.6 יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          463.01 %10 + יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          10228 ונמ 33 לוח 66 ארשי צנוק תבלושמ לס תוגספ
          404.93 %50 יתלשממ %50 ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
          10136 לרטונמ %10+ לוח ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  3961   1058.4   1064   -0.19%   1063.01 2דס AM ןודנול בהז הרוחס לס תוגספ
  2456   625.2   634.55   -0.85%   629.17 תורוחס לס תוגספ
  24625   5228.19   5228.19   +0.00%   5228.19 ןודקיפ לס תוגספ
  738   34882   35020   -0.56%   34921 1דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          35114 2דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  30   35012   35012   +0.05%   35012 ינועבר רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  147   41303   41412   -0.19%   41322 3דס ורוי ןודקיפ לס תוגספ
  2688   34890   35014   -0.26%   34963 3דס רלוד ןודקפ לס תוגספ
          217.58 60 546 דנוב לת טרוש לס תוגספ
  861   6285.54   6291.21   +0.09%   6290.08 4דס 5+ רחש לס תוגספ
  1620   3127.45   3127.61   -0.01%   3127.53 1דס 0-2 רחש לס תוגספ
  331   6047.61   6047.61   -0.19%   6047.61 1דס +5 רחש לס תוגספ
          608.02 2דס +5 רחש לס תוגספ
  14374   606.27   606.7   +0.06%   606.7 3דס +5 רחש לס תוגספ
  17190   4336.83   4338.06   +0.03%   4337.55 4-דס 2-5 רחש לס תוגספ
  2048   4172.95   4174.03   +0.01%   4173.16 1דס 2-5 רחש לס תוגספ
  31940   421.25   421.34   -0.02%   421.27 2דס 2-5 רחש לס תוגספ
  1053   418.31   418.31   -0.01%   418.31 3דס 2-5 רחש לס תוגספ
  221   4668.5   4668.5   +0.03%   4668.5 םירחש לס תוגספ
          11190 ברועמ ח"גא קית לס תוגספ
  1842   3399.14   3399.7   -0.02%   3399.41 3-דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  4138   331.52   331.52   +0.00%   331.52 2דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  1400   3183   3183   -0.03%   3183 3-דס 40 דנוב לת לס תוגספ
          311.67 2דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  19535   3299.6   3303.15   -0.02%   3300.54 3-דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  1959   323.15   323.15   -0.13%   323.15 2דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  150452   3139.6   3141   +0.00%   3139.88 םיקנב דומצ דנוב לת לס תוגספ
  3525   3310.55   3311.86   +0.04%   3311.47 הנתשמ תיביר דנוב לת לס תוגספ
  209741   3733   3744.69   -0.05%   3740.29 3-דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  7619   364.18   364.2   +0.01%   364.18 2דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  3339   3515.94   3521   -0.04%   3516.12 תואושת דנוב לת לס תוגספ
  77485   3601   3614.69   -0.09%   3609.66 ילקש תואושת דנוב לת לס תוגספ
          1529 עבטמ תלרטונמ 1-3 Barclays USלס תוגספ
          3401.98 רגאמ דנוב לת תוגספ
  408   15120   15120   +0.18%   15120 90/10 םסק
          14125 80/20 םסק
  1155   9037   9046   -0.02%   9039.16 30 IBOXX $ LIQUID TOP םסק
          10342 עבטמ תלרטונמ רצק רחש30IBOXX םסק
  1479   11065   11080   -0.09%   11080 ילקש ל"וח 20/80 םסק
          11184 עבטמ תלרטונמ לוח-לארשי נמ %85 גא םסק
  5626   3427.56   3429.43   +0.02%   3429.3 יללכ יתלשממ ח"גא םסק
  1098   12944   12957   +0.08%   12957 רטונמ רלוד 1-3 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  1174   5800   5816   -0.44%   5814.81 (3-7 (da‏0 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  856   16243   16250   -0.09%   16245 רטונמ רלוד 3-7 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  10807   2620   2630   +0.25%   2630 30Iboxx תוליזנ ינרצנוק ב"הרא םסק
          5010.78 ב ובמ'ג םסק
  130656   247.7   250.79   -1.79%   247.78 יעבט זג םסק
  2207   2741.35   2742.15   +0.00%   2742.07 םינוליג םסק
          3369.48 5-10 לילג םסק
  10558   3517.94   3523.44   -0.03%   3520.33 ח"גא 5-10 לילג םסק
          2301.6 0-2 לילג םסק
  8475   2616.26   2616.31   +0.11%   2616.31 2-5 לילג םסק
  32101   3295.94   3298.56   +0.01%   3296.61 יללכ לילג םסק
  184570   859   861   -0.47%   859 דנוב ייה םסק
  3611   3938   3960   +0.07%   3946.75 בהז םסק
  35556   1191   1197   +0.60%   1194.71 TR ילקש בהז םסק
          2149 2-5 לילג רסח םסק
  20000   1258   1258   -1.64%   1258 ילקש דנוב לת רסח םסק
  1301   3074.38   3074.38   -0.18%   3074.38 662 תואושת דנוב לת רסח םסק
          307.4 20 דנוב לת רסחב תפנוממ םסק
          2772.8 מ"קמ םסק
          10020 %15+ ח"גא תבלושמ םסק
  11808   979   985   -2.07%   979.53 טפנ םסק
  97082   430   435   -1.78%   430.33 TR ילקש טפנ םסק
          584 FIX ףסכ הרוחס םסק
  7700   700   701   -1.14%   700.91 תורוחס םסק
  42506   152.9   153.5   -0.25%   153.31 גרבמולב תויאלקח תורוחס םסק
  328   13437   13438   -0.07%   13437 יללכ ח"גא לס םסק
  356   13101   13101   +0.11%   13101 10+יללכ ח"גא לס םסק
  691   12294   12300   -0.16%   12294 20+יללכ ח"גא לס םסק
          12516 5+יללכ ח"גא לס םסק
          10980 םיררועתמ םיקווש+רצק לס םסק
          10938 ביד לת+רצק לס םסק
  119   41320   41320   +0.18%   41320 וריא ןודקיפ םסק
  17868   34890   35019   -0.57%   34963 רלוד ןודקיפ םסק
  3877   6236.5   6236.5   +0.00%   6236.5 1דס ןודקיפ םסק
  20000   5360.9   5360.9   +0.00%   5360.9 3דס ןודקיפ םסק
  5470   10360   10385     10371 (a‏00) ילקש 3-7 IBOXX ינרצנוק םסק
          8812 IBOXX EUR LIQUID ינרצנוק םסק
          2105.1 60 דנוב לת טרוש םסק
          2720.04 602 רתי תודומצ דנוב לת טרוש םסק
          1532 40 דנובלת טרוש םסק
          3164.04 0-2 רחש םסק
  30181   6097.7   6106.05   +0.06%   6105.15 +5 רחש םסק
  1712   4206.96   4208.77   -0.00%   4208.77 2-5 רחש םסק
          5179.24 5+ 1147 רסח רחש םסק
  3920   4594.44   4597.34   +0.04%   4596.61 יללכ רחש םסק
  14329   3301   3304.5   -0.05%   3301.53 20 דנוב לת םסק
  847   3097.36   3098.6   +0.00%   3097.73 40 דנוב לת םסק
  9811   3211.15   3214.72   -0.05%   3211.44 60 דנוב לת םסק
  17272   3473.06   3473.71   +0.01%   3473.23 תודומצ אל דנוב לת םסק
  632   3392.42   3393.18   +0.01%   3392.8 רגאמ דנוב לת םסק
          3292.92 דומצ דנוב לת םסק
  2330   3136.12   3139.34   +0.05%   3138.59 םיקנב דומצ דנוב לת םסק
  16060   3322.8   3327.42   -0.12%   3322.8 רתי דומצ דנוב לת םסק
  4561   3304.43   3304.43   +0.05%   3304.43 הנתשמ תיביר דנוב לת םסק
  68367   3659.34   3663.09   -0.02%   3659.7 ילקש דנוב לת םסק
  22109   3516.55   3518.41   -0.03%   3516.9 תואושת דנוב לת םסק
  92   14657   14673   +0.01%   14665 ינוניב 90/10 תילכת
          11037 רצק יתלשממ 1090 תילכת
  93   14300   14300   +0.23%   14300 ינוניב 80/20 תילכת
  285   14786   14794   -0.10%   14793 ל"וח 80/20 תילכת
          10918 רצק יתלשממ 595 תילכת
          13068 סולפ יללכ יתלשממ ח"גא תילכת
          12350 בלושמ ח"גא תילכת
  3035   9167   9190   +0.11%   9175.97 30IBOXX ליזנ ינרצנוק בהרא תילכת
  3618   3333.19   3335.06   -0.03%   3333.62 2-דס 20 דנוב תילכת
          2725.88 1-דס םינוליג תילכת
          272.57 2-דס םינוליג תילכת
  1080   3520   3520.43   -0.30%   3520 1-דס 5-10 לילג תילכת
  520   3355.31   3355.99   -0.12%   3355.48 2-דס 5-10 לילג תילכת
  1400   335.16   335.16   -0.03%   335.16 3-דס 5-10 לילג תילכת
          350.46 4-דס 5-10 לילג תילכת
          2282.69 1-דס 0-2 לילג תילכת
  1550   2619.85   2619.85   +0.03%   2619.85 1-דס 2-5 לילג תילכת
  84099   261.03   261.12   +0.04%   261.1 2-דס 2-5 לילג תילכת
  3929   4103   4130   +0.24%   4125.8 בהז תילכת
          2105.61 2-5 480 לילג רסח תילכת
          2237.24 2-5 658 רחש רסח תילכת
          1159.6 40 435 דנוב לת רסח תילכת
          1340.41 60 465 דנוב לת רסח תילכת
          1335 509 ילקש דנוב לת רסח תילכת
  14381   3782   3814   -0.24%   3790.01 ףסכ תילכת
  105   46040   46047   -0.28%   46044 גנילרטש הריל תילכת
  490   10748   10748     10748 דומצ הטומ יתלשממ תילכת
  1142   11088   11090   +0.01%   11088 ילקש הטומ יתלשממ תילכת
          10838 רצק יתלשממ תילכת
  3500   395.27   395.27   +0.04%   395.27 ילקש יתלשממ תילכת
  270   10940   10941     10941 םוימירפ 15/85 מ"קמ תילכת
  50527   2775.42   2775.48   +0.00%   2775.48 1-דס מקמ תילכת
  35617   992.4   1011   -2.16%   995.15 טפנ תילכת
  988509   5378.68   5378.69   +0.00%   5378.69 ןודקיפ תילכת
          41244 וריא ןודקיפ תילכת
  4603   34877   35015   -0.67%   34903 1-דס רלוד ןודקיפ תילכת
  8333   35887   36014   -0.55%   35918 2 RE-דס רלוד ןודקיפ תילכת
          3137.14 0-2 רחש תילכת
  963   6097.84   6108   -0.22%   6098.42 1-דס +5 רחש תילכת
  10782   611.9   611.9   -0.06%   611.9 2-דס +5 רחש תילכת
  3020   4215.92   4217.17   +0.03%   4217.12 1-דס 2-5 רחש תילכת
  64278   421.92   421.99   +0.00%   421.99 2-דס 2-5 רחש תילכת
  1747   4581.5   4581.5   +0.03%   4581.5 1-דס םירחש תילכת
          455.2 2-דס םירחש תילכת
          12520 ינוניב ח"גא קית תילכת
          12669 12 + ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12746 תוינמ אלל ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12517 15 + ינוניב-רצק ח"גא קית תילכת
          11612 20+ רצק יתלשממ קית תילכת
          11286 5+ רצק יתלשממ קית תילכת
          12747 10+רצק יתלשממ קית תילכת
          11304 תוינמ אללרצק יתלשממ קית תילכת
  785087   165.66   165.8   -0.05%   165.7 1-דס 20 דנוב לת תילכת
  108720   330.67   330.73   -0.04%   330.73 3-דס 20 דנוב לת תילכת
          3118.88 1-דס 40 דנוב לת תילכת
  10900   310.63   310.63   -0.03%   310.63 2-דס 40 דנוב לת תילכת
  2491   3227.76   3230.3   -0.07%   3228.31 1-דס 60 דנוב לת תילכת
  1647763   321.96   322.24   -0.10%   322.02 2-דס 60 דנוב לת תילכת
  1994   3485.9   3486.11   +0.04%   3485.96 תודומצ אל דנוב לת תילכת
  5868   3400.13   3402.63   +0.03%   3400.72 רגאמ דנוב לת תילכת
  14432   3140.29   3141.63   -0.04%   3140.36 םיקנב תודומצ דנוב לת תילכת
  3868   3328.98   3330.37   +0.04%   3328.98 רתי תודומצ דנוב לת תילכת
  2650   3312   3312   +0.06%   3312 הנתשמ תיביר דנוב לת תילכת
  3847   3649.65   3652.96   -0.02%   3650.35 1-דס ילקש דנוב לת תילכת
  150441   367.49   367.9   -0.00%   367.69 2-דס ילקש דנוב לת תילכת
  16457   3518.39   3520.97   -0.02%   3519.5 תואושת דנוב לת תילכת
  224496   3615.58   3624.27   +0.00%   3615.65 ילקש תואושת דנוב לת תילכת