הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/07/18 01:18:33        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          12430 90/10 לס לארה
          10841 ילקש ל"וח 90/10 לס לארה
          11830 80/20 לס לארה
          11003 ילקש ל"וח 80/20 לס לארה
          10977 רצק 95/5 לס לארה
          12426 85/15 לס לארה
  332   11333   11335   -0.14%   11334 ילקש ל"וח 85/15 לס לארה
  203976   367.77   368.01   -0.06%   367.85 50 ילקש דנוב לס לארה
  113491   352.72   353.53   +0.01%   353.16 ילקש תואושת דנוב לס לארה
  1015   274.47   274.47   -0.05%   274.47 םינוליג לס לארה
  130850   346.87   347.58   +0.25%   347.31 5-10 לילג לס לארה
          233.3 0-2 לילג לס לארה
  164261   268.07   268.33   +0.15%   268.23 2-5 לילג לס לארה
  2214   1257.4   1257.7   -0.20%   1257.52 ב"הרא ינרצנוק ואד לס לארה
          352.89 ילקש בהרא ינרצנוק ואד לס לארה
  14113   412.25   413.3   -0.53%   413.12 PM בהז לס לארה
          229.86 40 550 דנוב לת רסח לס לארה
  124475   400.74   401.09   -0.14%   400.74 ילקש יתלשממ לס לארה
  11332   277.64   277.69   -0.00%   277.68 מ"קמ לס לארה
  253   26980   27050   +0.13%   26980 ילרטסוא רלוד ןודקיפ לס לארה
  316   42570   42779   -0.14%   42570 ורוי ןודקיפ לס לארה
          5113.47 ח"ש ןודקיפ לס לארה
  376   36353   36460   +0.06%   36424 רלוד ןודקפ לס לארה
  85867   158.3   158.46   +0.03%   158.3 (a‏00) ילקש 3-7 iBOXX ינרצנוק לס לארה
  78274   593.4   595.37   -0.18%   594.17 (3-7 Da)iBOXX‏0 ינרצנוק לס לארה
  68084   612   613   -0.23%   612.26 5+ רחש לס לארה
  70434   419   419.3   -0.09%   419.19 2-5 רחש לס לארה
  77840   459.34   459.64   -0.08%   459.5 יללכ רחש לס לארה
  173745   336.87   337.62   +0.24%   337.54 20 דנוב לת לס לארה
  2349   313.83   313.83   -0.04%   313.83 40 דנוב לת לס לארה
  1441438   326.1   326.43   +0.21%   326.32 60 דנוב לת לס לארה
  161615   358.55   359.2   -0.05%   358.66 לבולג דנוב לת לס לארה
          343.72 תודומצ אל דנוב לת לס לארה
  38437   339.86   340.18   +0.07%   339.98 רגאמ דנוב לת לס לארה
  512911   334.6   335.43   +0.06%   335.11 תודומצ דנוב לת לס לארה
  155505   319.79   320.42   +0.20%   320.35 םיקנב תודומצ דנוב לת לס לארה
  15046   338.41   338.41   +0.09%   338.41 רתי תודומצ דנוב לת לס לארה
  332021   333.16   333.39   +0.05%   333.29 הנתשמ תיביר דנוב לת לס לארה
  277365   359.8   360.9     360.73 ילקש דנוב לת לס לארה
  237587   371.5   371.82   -0.06%   371.71 חוטיבו םיקנב ילקש דנוב לת לס לארה
  30602   347.62   347.9   +0.15%   347.74 תואושת דנוב לת לס לארה
  99328   366.5   366.5   -0.03%   366.5 3גא רלוד ןדע
  865   9964   9964   -0.06%   9964 תלרטונמ ינוניב מחמ לארשי\לוח גא תוגספ
  84398   223.49   223.98   -1.25%   223.49 5-10 581 לילג רסח תוגספ
          3330.79 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  315184   3383.55   3392.5   +0.15%   3386.16 0-3 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  198734   3367.6   3376.81   +0.15%   3375.19 3-5 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  4391   3345.5   3347   +0.20%   3346.78 5-15 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  4984   3395.76   3399.93   +0.22%   3399.8 רתי דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  6854   2798.9   2798.9   +0.39%   2798.9 5-10 Barclays US Credit לס תוגספ
          12605 הנידמ 90/10 AlphaBeta לס תוגספ
  639   13385   13385   +0.31%   13385 2080 AlphaBeta לס תוגספ
  25697   7505.2   7555.6   -0.53%   7522.56 1-5 Barclays US Corporate לס תוגספ
  192   13284   13284   +0.17%   13284 595 AlphaBeta לס תוגספ
  5819   9502   9538   -0.55%   9502 Barclays US intermed Cred GTR לס תוגספ
  5246   2003.52   2009   -0.04%   2008.74 Barclays US Corporate 1-5 ILS לס תוגספ
          12632 AlphaBeta‏ 90/10 לס תוגספ
  407   9870   9870   +0.20%   9870 BARCLAYS US Credit לס תוגספ
  20000   2516.91   2522   +0.25%   2522 Barclays US Intermed Credit לס תוגספ
  369   10833   10833   +0.28%   10833 ממ %BUYBAC‏ 20 לוח %80 לארשי גא לס תוגספ
  24   10481   10481   +0.06%   10481 ממ %10 ביד לוח %90 ילארשי גא לס תוגספ
          434.35 %10 + ח"גא לס תוגספ
  1350   13023   13023   +0.14%   13023 AlphaBeta יללכ ח"גא לס תוגספ
  20357   1145.9   1149   -0.10%   1145.91 לרטונמ IBOXX רלוד 0-5 צנוק חגא לס תוגספ
  8559   333.76   334.05   +0.24%   333.9 1דס 20 דנוב לס תוגספ
  6235   3116.85   3116.85   +0.11%   3116.85 1דס 40 דנוב לס תוגספ
  29383   3230   3236.4   +0.15%   3234.06 1דס 60 דנוב לס תוגספ
  8972   8968.01   9010   +0.29%   8978.96 ימלוע דנוב לס תוגספ
  24670   2458   2462.95   +0.09%   2458.78 ילקש ימלוע דנוב לס תוגספ
  19511   3780.23   3782.53   +0.03%   3782.12 0-3 ילקש דנוב לס תוגספ
  5004   3715.9   3718.6   +0.01%   3716.98 3-5 ילקש דנוב לס תוגספ
  7751   3632.4   3632.4   -0.02%   3632.4 5-15 ילקש דנוב לס תוגספ
  124818   358.22   358.5   -0.01%   358.4 1דס ילקש דנוב לס תוגספ
  11654   270.3   270.3     270.3 1דס םינוליג לס תוגספ
  14734   271.49   271.71   -0.06%   271.6 2דס םינוליג לס תוגספ
  684   2817.4   2817.4   -0.01%   2817.4 3דס םינוליג לס תוגספ
  74614   342.84   343.41   +0.29%   343.23 1דס 5-10 לילג לס תוגספ
  294744   341.3   341.89   +0.34%   341.81 2דס 5-10 לילג לס תוגספ
  43634   341.87   341.87   +0.31%   341.87 3דס 5-10 לילג לס תוגספ
  41944   356.78   356.78   +0.32%   356.78 4דס 5-10 לילג לס תוגספ
          231.56 2דס 0-2 לילג לס תוגספ
  850   265.21   265.21   +0.17%   265.21 1דס 2-5 לילג לס תוגספ
  63865   265.35   265.44   +0.13%   265.43 2דס 2-5 לילג לס תוגספ
  21330   265.35   265.35   +0.15%   265.35 3דס 2-5 לילג לס תוגספ
  3398   2753.71   2755.31   +0.21%   2753.79 4דס 2-5 לילג לס תוגספ
  7966   3395.6   3399   +0.23%   3397.72 םילילג לס תוגספ
          113.06 40 435 דנוב לת רסח לס תוגספ
          130.18 500 ילקש דנובלת רסח לס תוגספ
  801   395.17   395.17   -0.13%   395.17 ילקש יתלשממ לס תוגספ
          4076.05 2דס ילקש יתלשממ לס תוגספ
  8300   277.5   277.5   -0.01%   277.5 1דס מ"קמ לס תוגספ
          277.58 2דס מ"קמ לס תוגספ
          575.33 %20+ ח"גא תבלושמ לס תוגספ
          274.69 יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
  23306   471.5   471.5   -0.09%   471.5 %10 + יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          10175 ונמ 33 לוח 66 ארשי צנוק תבלושמ לס תוגספ
          406.57 %50 יתלשממ %50 ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
          10015 לרטונמ %10+ לוח ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  500   1065   1065   -0.18%   1065 2דס AM ןודנול בהז הרוחס לס תוגספ
  4273   735.6   748   -0.17%   746.11 תורוחס לס תוגספ
  25596   5230.91   5230.91   +0.00%   5230.91 ןודקיפ לס תוגספ
  1973   36320   36392   -0.17%   36349 1דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  1683   36373   36442   -0.07%   36438 2דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  1408   36350   36466   -0.16%   36401 ינועבר רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          42626 3דס ורוי ןודקיפ לס תוגספ
  2101   36327   36443   -0.29%   36387 3דס רלוד ןודקפ לס תוגספ
          210.42 60 546 דנוב לת טרוש לס תוגספ
  7368   6242.13   6250.7   -0.31%   6242.13 4דס 5+ רחש לס תוגספ
  1409   3123.47   3123.47   -0.00%   3123.47 1דס 0-2 רחש לס תוגספ
  2550   5999.06   6007.42   -0.23%   5999.06 1דס +5 רחש לס תוגספ
          606.24 2דס +5 רחש לס תוגספ
  2878   601.56   601.63   -0.21%   601.57 3דס +5 רחש לס תוגספ
  4218   4300.41   4302.5   -0.10%   4301.43 4-דס 2-5 רחש לס תוגספ
  1816   4130.4   4130.4   -0.04%   4130.4 1דס 2-5 רחש לס תוגספ
  21952   417.82   417.82   -0.07%   417.82 2דס 2-5 רחש לס תוגספ
  14731   414.1   414.1   -0.09%   414.1 3דס 2-5 רחש לס תוגספ
  1520   4647.5   4650.9   -0.14%   4648.95 םירחש לס תוגספ
  133   11211   11211   +0.62%   11211 ברועמ ח"גא קית לס תוגספ
  3292   3444.12   3445.23   +0.22%   3444.29 3-דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  38691   335.83   335.84   +0.29%   335.84 2דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  3552   3221.68   3221.75   +0.17%   3221.75 3-דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  5336   315.27   315.27   +0.18%   315.27 2דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  13089   3321.47   3344.9   +0.23%   3343.67 3-דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  924923   326.95   327.24   +0.21%   327.21 2דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  377   3584.64   3584.64   -0.13%   3584.64 לבולג דנוב לת לס תוגספ
  2062   3200   3201.54   +0.23%   3201.38 םיקנב דומצ דנוב לת לס תוגספ
  18532   3336.6   3338.93   +0.08%   3338.56 הנתשמ תיביר דנוב לת לס תוגספ
  12257   3677.45   3679.26   -0.04%   3678.42 50 ילקש דנוב לת לס תוגספ
  164835   3660.48   3678.88   -0.09%   3674.19 3-דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  92091   357.19   357.6   -0.02%   357.56 2דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  4216   3485   3487.46   +0.20%   3486.31 תואושת דנוב לת לס תוגספ
  5600   3521.72   3525.2   -0.01%   3523.46 ילקש תואושת דנוב לת לס תוגספ
  28569   3355.39   3359.37   +0.18%   3358.72 A תודומצ-דנוב לת לס תוגספ
  64957   3372   3375.29   +0.17%   3373.75 AAA תודומצ-דנוב לת לס תוגספ
  6915   3666   3667.43   +0.08%   3667.42 A ילקש-דנוב לת לס תוגספ
  2152   3716.24   3716.24   -0.06%   3716.24 AAA ילקש-דנוב לת לס תוגספ
          1507.31 עבטמ תלרטונמ 1-3 Barclays USלס תוגספ
  3877   3401.99   3405.44   +0.07%   3403.94 רגאמ דנוב לת תוגספ
  237404   3879   3908.45   -0.54%   3879.66 100 Markit iboxx USD Liq FRN םסק
  197   15227   15227   +0.22%   15227 90/10 םסק
          14281 80/20 םסק
  1308   9146.01   9169.99   -0.06%   9160.42 30 IBOXX $ LIQUID TOP םסק
          10230 עבטמ תלרטונמ רצק רחש30IBOXX םסק
          11122 ילקש ל"וח 20/80 םסק
          11270 עבטמ תלרטונמ לוח-לארשי נמ %85 גא םסק
  2449   3434.4   3439.5   +0.16%   3438.18 יללכ יתלשממ ח"גא םסק
  710   12594   12595   -0.13%   12594 רטונמ רלוד 1-3 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  5453   5927   5938   -0.36%   5927 (3-7 (da‏0 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  2400   15638   15692   -0.15%   15638 רטונמ רלוד 3-7 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  5233   2548   2549   +0.24%   2548.75 30Iboxx תוליזנ ינרצנוק ב"הרא םסק
  42372   3588.14   3592.33   +0.02%   3588.14 לבולג דנוב םסק
  4459   3373.72   3376.4   +0.13%   3375.65 3-5 דומצ דנוב םסק
  14052   3665   3679   -0.09%   3676.78 50 ילקש דנוב םסק
          3715.1 3-5 ילקש דנוב םסק
          5013.4 ב ובמ'ג םסק
  45212   237   240.6   -0.25%   238.61 יעבט זג םסק
          2744.75 םינוליג םסק
  17750   3433.81   3440.75   +0.26%   3438.51 5-10 לילג םסק
          3583.94 ח"גא 5-10 לילג םסק
  9657   2334.92   2336.05   +0.18%   2334.92 0-2 לילג םסק
  1354   2670.02   2672.72   +0.12%   2670.54 2-5 לילג םסק
  3882   3328.66   3336.05   +0.39%   3335.48 יללכ לילג םסק
  18702   888   895   +0.01%   888.97 דנוב ייה םסק
  3152   3923   3941   -0.00%   3937.58 בהז םסק
  22938   1124   1129   -0.23%   1127 TR ילקש בהז םסק
          2102.94 2-5 לילג רסח םסק
  1000   1318.5   1318.5   -1.06%   1318.5 ילקש דנוב לת רסח םסק
  1830   3107.03   3107.89   -0.19%   3107.39 662 תואושת דנוב לת רסח םסק
          296.8 20 דנוב לת רסחב תפנוממ םסק
  10967   2773.01   2773.24   -0.00%   2773.23 מ"קמ םסק
          10160 %15+ ח"גא תבלושמ םסק
  38559   1347   1387.5   -2.55%   1353.89 טפנ םסק
  71429   562.05   578   -3.08%   566.48 TR ילקש טפנ םסק
  1000   546   546     546 FIX ףסכ הרוחס םסק
  1172   837   837   -0.00%   837 תורוחס םסק
  111721   139   140.19   -0.14%   139.3 גרבמולב תויאלקח תורוחס םסק
          13454 יללכ ח"גא לס םסק
          13200 10+יללכ ח"גא לס םסק
          12366 20+יללכ ח"גא לס םסק
          12489 5+יללכ ח"גא לס םסק
          11052 םיררועתמ םיקווש+רצק לס םסק
          11001 ביד לת+רצק לס םסק
  1574   36360   36468   -0.22%   36378 רלוד ןודקיפ םסק
  9600   6239.73   6239.73   +0.00%   6239.73 1דס ןודקיפ םסק
  8000   5363.55   5363.55   +0.00%   5363.55 3דס ןודקיפ םסק
          9991 (a‏00) ילקש 3-7 IBOXX ינרצנוק םסק
  2384   9004   9045   +0.39%   9004 IBOXX EUR LIQUID ינרצנוק םסק
          2080.03 60 דנוב לת טרוש םסק
          2628.38 602 רתי תודומצ דנוב לת טרוש םסק
          1471.18 40 דנובלת טרוש םסק
          3160.9 0-2 רחש םסק
  5043   6061   6068.03   -0.26%   6062.99 +5 רחש םסק
  6226   4171.33   4175   -0.04%   4175 2-5 רחש םסק
  861   5201.65   5210.73   +0.27%   5208.48 5+ 1147 רסח רחש םסק
  1259   4577.05   4579.05   -0.08%   4577.79 יללכ רחש םסק
  394471   3345   3348.3   +0.29%   3348.3 20 דנוב לת םסק
  16852   3133.57   3136.38   +0.18%   3135.53 40 דנוב לת םסק
  15083   3251.66   3254.73   +0.19%   3253.62 60 דנוב לת םסק
  300   3427   3427   +0.10%   3427 תודומצ אל דנוב לת םסק
  1362   3398.26   3398.26   +0.16%   3398.26 רגאמ דנוב לת םסק
  582   3340.08   3340.08   +0.20%   3340.08 דומצ דנוב לת םסק
  2086   3195.3   3197.23   +0.15%   3196.47 םיקנב דומצ דנוב לת םסק
  3804   3372.08   3386.5   +0.32%   3385.8 רתי דומצ דנוב לת םסק
  480   3332   3332   +0.06%   3332 הנתשמ תיביר דנוב לת םסק
  55950   3596.74   3599.87   -0.00%   3597.31 ילקש דנוב לת םסק
  9436   3484.91   3487.5   +0.14%   3486.5 תואושת דנוב לת םסק
          14746 ינוניב 90/10 תילכת
          11135 רצק יתלשממ 1090 תילכת
          14389 ינוניב 80/20 תילכת
  317   14975   14978   +0.04%   14978 ל"וח 80/20 תילכת
          10968 רצק יתלשממ 595 תילכת
          13014 סולפ יללכ יתלשממ ח"גא תילכת
          12381 בלושמ ח"גא תילכת
  1256   9299   9317   -0.25%   9317 30IBOXX ליזנ ינרצנוק בהרא תילכת
  5921   3370.39   3376.39   +0.21%   3376.38 2-דס 20 דנוב תילכת
  8800   2725   2725   +0.00%   2725 1-דס םינוליג תילכת
          272.95 2-דס םינוליג תילכת
  8348   3579.1   3586.27   +0.25%   3581.33 1-דס 5-10 לילג תילכת
  9264   3414.17   3421.01   +0.24%   3416.33 2-דס 5-10 לילג תילכת
  87656   340.62   341.31   +0.23%   340.97 3-דס 5-10 לילג תילכת
  84072   355.98   356.69   +0.18%   356.21 4-דס 5-10 לילג תילכת
  20000   2311.89   2311.99   +0.13%   2311.89 1-דס 0-2 לילג תילכת
  12199   2670.8   2672   +0.14%   2671.08 1-דס 2-5 לילג תילכת
  82898   266.7   266.86   +0.17%   266.85 2-דס 2-5 לילג תילכת
  5141   4114   4130   -0.32%   4114.89 בהז תילכת
          2045.58 2-5 480 לילג רסח תילכת
          2279.83 2-5 658 רחש רסח תילכת
          1113.44 40 435 דנוב לת רסח תילכת
          1289.02 60 465 דנוב לת רסח תילכת
  7000   1387.3   1388.48   -0.30%   1388.48 509 ילקש דנוב לת רסח תילכת
  1240   3532   3550   -0.62%   3539.92 ףסכ תילכת
  153   48214   48434   +0.49%   48275 גנילרטש הריל תילכת
          10870 דומצ הטומ יתלשממ תילכת
  448   11134   11135   +0.03%   11135 ילקש הטומ יתלשממ תילכת
          10924 רצק יתלשממ תילכת
  7747   393.01   393.2   -0.13%   393.1 ילקש יתלשממ תילכת
  2147   10941   10945   +0.01%   10944 םוימירפ 15/85 מ"קמ תילכת
  167700   2776.36   2776.76   +0.00%   2776.76 1-דס מקמ תילכת
  18120   1370   1420.48   -3.17%   1375.41 טפנ תילכת
  222794   5381.48   5381.48   +0.00%   5381.48 ןודקיפ תילכת
  222   42477   42577   -0.35%   42528 וריא ןודקיפ תילכת
  659   36372   36455   -0.02%   36440 1-דס רלוד ןודקיפ תילכת
  504   37790   37887   -0.18%   37820 2 RE-דס רלוד ןודקיפ תילכת
          3127.95 0-2 רחש תילכת
  2849   6035   6048.9   -0.26%   6042.68 1-דס +5 רחש תילכת
  38084   607.44   608.27   -0.26%   607.74 2-דס +5 רחש תילכת
  14614   4170.98   4174.18   -0.11%   4173.11 1-דס 2-5 רחש תילכת
  138478   418.22   418.68   -0.10%   418.47 2-דס 2-5 רחש תילכת
  135   4555.23   4558.22   -0.04%   4556.2 1-דס םירחש תילכת
          453.19 2-דס םירחש תילכת
  700   12610   12610   +0.06%   12610 ינוניב ח"גא קית תילכת
  351   12740   12740   +0.14%   12740 12 + ןזואמ ח"גא קית תילכת
  198   12749   12749   +0.06%   12749 תוינמ אלל ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12615 15 + ינוניב-רצק ח"גא קית תילכת
          11705 20+ רצק יתלשממ קית תילכת
          11346 5+ רצק יתלשממ קית תילכת
          12746 10+רצק יתלשממ קית תילכת
          11379 תוינמ אללרצק יתלשממ קית תילכת
  587662   167.8   168   +0.25%   167.95 1-דס 20 דנוב לת תילכת
          334.07 3-דס 20 דנוב לת תילכת
  946   3149.28   3149.28   +0.11%   3149.28 1-דס 40 דנוב לת תילכת
          313.71 2-דס 40 דנוב לת תילכת
  11459   3265.5   3267.98   +0.22%   3266.81 1-דס 60 דנוב לת תילכת
  116677   326   326.46   +0.20%   326.28 2-דס 60 דנוב לת תילכת
  181   3580.14   3580.14   +0.27%   3580.14 לבולג דנוב לת תילכת
          3437.54 תודומצ אל דנוב לת תילכת
  10232   3404.12   3406.61   +0.11%   3405.88 רגאמ דנוב לת תילכת
  9585   3199.5   3201.1   +0.18%   3201.07 םיקנב תודומצ דנוב לת תילכת
  6368   3386.16   3388.45   +0.12%   3387.25 רתי תודומצ דנוב לת תילכת
  18265   3337.46   3341.35   +0.04%   3338.06 הנתשמ תיביר דנוב לת תילכת
  1825   3781.4   3782.9   -0.01%   3782.14 0-3 ילקש דנוב לת תילכת
  2151   3718.61   3718.61   +0.03%   3718.61 3-5 ילקש דנוב לת תילכת
  8491   3632.65   3632.7   -0.02%   3632.68 5-15 ילקש דנוב לת תילכת
  22261   3581.69   3585.4   -0.08%   3581.77 1-דס ילקש דנוב לת תילכת
  520873   360.64   361.42   -0.13%   360.97 2-דס ילקש דנוב לת תילכת
  15910   3486.17   3489.5   +0.15%   3488.05 תואושת דנוב לת תילכת
  26322   3524   3534.85   -0.01%   3528.11 ילקש תואושת דנוב לת תילכת
          3366.5 AA-AAA תודומצ-דנוב לת תילכת