הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

21/03/18 12:34:16        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          12463 90/10 לס לארה
          10865 ילקש ל"וח 90/10 לס לארה
          11720 80/20 לס לארה
          11019 ילקש ל"וח 80/20 לס לארה
          10980 רצק 95/5 לס לארה
          12472 85/15 לס לארה
  794   11299   11299   +0.01%   11299 ילקש ל"וח 85/15 לס לארה
  237329   373.58   375   +0.07%   373.63 50 ילקש דנוב לס לארה
  24973   360.39   360.39   -0.00%   360.39 ילקש תואושת דנוב לס לארה
  10929   274.24   274.24     274.24 םינוליג לס לארה
  7800   344.57   344.57   -0.04%   344.57 5-10 לילג לס לארה
          231.24 0-2 לילג לס לארה
          265.23 2-5 לילג לס לארה
          1200.4 ב"הרא ינרצנוק ואד לס לארה
          354.3 ילקש בהרא ינרצנוק ואד לס לארה
          416 PM בהז לס לארה
          231.78 40 550 דנוב לת רסח לס לארה
  15000   403.97   403.97     403.97 ילקש יתלשממ לס לארה
          277.62 מ"קמ לס לארה
          26878 ילרטסוא רלוד ןודקיפ לס לארה
  151   42726   42726   -0.25%   42726 ורוי ןודקיפ לס לארה
          5112.43 ח"ש ןודקיפ לס לארה
          34895 רלוד ןודקפ לס לארה
          158.66 (a‏00) ילקש 3-7 iBOXX ינרצנוק לס לארה
          566.03 (3-7 Da)iBOXX‏0 ינרצנוק לס לארה
  1000   623.14   623.14   -0.06%   623.14 5+ רחש לס לארה
  11500   422.15   422.15   -0.07%   422.15 2-5 רחש לס לארה
  38868   463.58   463.62   -0.01%   463.62 יללכ רחש לס לארה
          335.37 20 דנוב לת לס לארה
  15974   311.71   311.71   +0.16%   311.71 40 דנוב לת לס לארה
  50849   323.94   324   +0.02%   323.94 60 דנוב לת לס לארה
  23323   362.8   363.12   +0.15%   362.8 לבולג דנוב לת לס לארה
  14297   348   348   +0.33%   348 תודומצ אל דנוב לת לס לארה
          340.14 רגאמ דנוב לת לס לארה
  149966   332.1   332.52   -0.00%   332.28 תודומצ דנוב לת לס לארה
  15809   316.33   316.33   +0.02%   316.33 םיקנב תודומצ דנוב לת לס לארה
  8956   334.94   334.94   +0.01%   334.94 רתי תודומצ דנוב לת לס לארה
  12112   330.3   330.3   +0.03%   330.3 הנתשמ תיביר דנוב לת לס לארה
  42367   365.5   365.73   +0.06%   365.73 ילקש דנוב לת לס לארה
  8002   349.8   349.8   +0.03%   349.8 תואושת דנוב לת לס לארה
          348.29 3גא רלוד ןדע
          9962 תלרטונמ ינוניב מחמ לארשי\לוח גא תוגספ
          227.97 5-10 581 לילג רסח תוגספ
          3312.81 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  3598   3334   3334.29   -0.04%   3334 0-3 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  10118   3343   3343.87   +0.01%   3343.45 3-5 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  1347   3340.68   3340.68   -0.00%   3340.68 5-15 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  1140   3359.86   3362.01   +0.03%   3362.01 רתי דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
          2813.8 5-10 Barclays US Credit לס תוגספ
          12577 הנידמ 90/10 AlphaBeta לס תוגספ
          13326 2080 AlphaBeta לס תוגספ
          7144.77 1-5 Barclays US Corporate לס תוגספ
  154   13270   13270   +0.01%   13270 595 AlphaBeta לס תוגספ
          9056 Barclays US intermed Cred GTR לס תוגספ
  1265   2013.9   2013.9   +0.08%   2013.9 Barclays US Corporate 1-5 ILS לס תוגספ
          12596 AlphaBeta‏ 90/10 לס תוגספ
          11046 רצק Alpabeta‏ 1090 לס תוגספ
          9340 BARCLAYS US Credit לס תוגספ
  2296   2521.4   2521.4   -0.33%   2521.4 Barclays US Intermed Credit לס תוגספ
          10915 ממ %BUYBAC‏ 20 לוח %80 לארשי גא לס תוגספ
          10459 ממ %10 ביד לוח %90 ילארשי גא לס תוגספ
          432.25 %10 + ח"גא לס תוגספ
          13070 AlphaBeta יללכ ח"גא לס תוגספ
          1151 לרטונמ IBOXX רלוד 0-5 צנוק חגא לס תוגספ
          331.97 1דס 20 דנוב לס תוגספ
  1300   3096   3096   -0.00%   3096 1דס 40 דנוב לס תוגספ
  400   3214.19   3214.19   -0.03%   3214.19 1דס 60 דנוב לס תוגספ
          8502.7 ימלוע דנוב לס תוגספ
  1085   2441.6   2441.6   +0.05%   2441.6 ילקש ימלוע דנוב לס תוגספ
  2700   3759.5   3760   +0.08%   3759.5 0-3 ילקש דנוב לס תוגספ
          3740.45 3-5 ילקש דנוב לס תוגספ
  3762   3729.64   3729.64   +0.04%   3729.64 5-15 ילקש דנוב לס תוגספ
  35735   363.24   363.65   +0.07%   363.57 1דס ילקש דנוב לס תוגספ
          270.2 1דס םינוליג לס תוגספ
          271.64 2דס םינוליג לס תוגספ
          2813.88 3דס םינוליג לס תוגספ
          340.56 1דס 5-10 לילג לס תוגספ
          339.23 2דס 5-10 לילג לס תוגספ
  4007   339.12   339.12   +0.01%   339.12 3דס 5-10 לילג לס תוגספ
          353.4 4דס 5-10 לילג לס תוגספ
          229.73 2דס 0-2 לילג לס תוגספ
          262.83 1דס 2-5 לילג לס תוגספ
          262.89 2דס 2-5 לילג לס תוגספ
          262.75 3דס 2-5 לילג לס תוגספ
  1123   2725.03   2725.03   +0.05%   2725.03 4דס 2-5 לילג לס תוגספ
          3393 םילילג לס תוגספ
          191.49 2-5 465 לילג רסח לס תוגספ
          115.51 40 435 דנוב לת רסח לס תוגספ
          125.86 500 ילקש דנובלת רסח לס תוגספ
  27964   398.62   398.7   +0.02%   398.62 ילקש יתלשממ לס תוגספ
          4130.1 2דס ילקש יתלשממ לס תוגספ
          277.45 1דס מ"קמ לס תוגספ
  8998   277.54   277.54   -0.02%   277.54 2דס מ"קמ לס תוגספ
          575.17 %20+ ח"גא תבלושמ לס תוגספ
          274.07 יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          469.91 %10 + יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
  1130   10212   10212   -0.18%   10212 ונמ 33 לוח 66 ארשי צנוק תבלושמ לס תוגספ
          408.1 %50 יתלשממ %50 ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
          10028 לרטונמ %10+ לוח ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
          1078 2דס AM ןודנול בהז הרוחס לס תוגספ
          677.68 תורוחס לס תוגספ
          5229.73 ןודקיפ לס תוגספ
          34890 1דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          34884 2דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          34768 ינועבר רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          42726 3דס ורוי ןודקיפ לס תוגספ
  555   34850   34850   -0.01%   34850 3דס רלוד ןודקפ לס תוגספ
          210.96 60 546 דנוב לת טרוש לס תוגספ
  1186   6355.97   6361.15   +0.00%   6361.15 4דס 5+ רחש לס תוגספ
          3125.69 1דס 0-2 רחש לס תוגספ
  689   6111.92   6111.93   +0.01%   6111.93 1דס +5 רחש לס תוגספ
          615.22 2דס +5 רחש לס תוגספ
          612.5 3דס +5 רחש לס תוגספ
  1895   4334.91   4334.91   +0.01%   4334.91 4-דס 2-5 רחש לס תוגספ
          4166.31 1דס 2-5 רחש לס תוגספ
          421.28 2דס 2-5 רחש לס תוגספ
          417.7 3דס 2-5 רחש לס תוגספ
          4692.8 םירחש לס תוגספ
          11154 ברועמ ח"גא קית לס תוגספ
          3425.55 3-דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  13512   333.76   333.8   +0.04%   333.8 2דס 20 דנוב לת לס תוגספ
          3197.01 3-דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  9579   313.02   313.1   -0.06%   313.02 2דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  4663   3318.95   3320.85   -0.04%   3319.51 3-דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  77000   325.09   325.09   -0.03%   325.09 2דס 60 דנוב לת לס תוגספ
          3629.9 לבולג דנוב לת לס תוגספ
  550   3157.55   3157.55   -0.10%   3157.55 םיקנב דומצ דנוב לת לס תוגספ
  325   3307.58   3307.58   +0.02%   3307.58 הנתשמ תיביר דנוב לת לס תוגספ
  6482   3733.33   3734.41   +0.16%   3733.5 50 ילקש דנוב לת לס תוגספ
  8202   3728.08   3730.77   +0.04%   3728.08 3-דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
          362.61 2דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  2674   3503.44   3505.69   +0.02%   3505.69 תואושת דנוב לת לס תוגספ
  6676   3595.41   3600   +0.03%   3595.42 ילקש תואושת דנוב לת לס תוגספ
          1508.4 עבטמ תלרטונמ 1-3 Barclays USלס תוגספ
  1005   3404.67   3404.67   -0.07%   3404.67 רגאמ דנוב לת תוגספ
          15161 90/10 םסק
          14190 80/20 םסק
  209   8670.01   8700   -0.37%   8670.01 30 IBOXX $ LIQUID TOP םסק
          10294 עבטמ תלרטונמ רצק רחש30IBOXX םסק
          11128 ילקש ל"וח 20/80 םסק
          11270 עבטמ תלרטונמ לוח-לארשי נמ %85 גא םסק
  3446   3449.69   3451.57   +0.03%   3451.57 יללכ יתלשממ ח"גא םסק
          12673 רטונמ רלוד 1-3 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  234   5628   5628   -0.07%   5628 (3-7 (da‏0 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
          15756 רטונמ רלוד 3-7 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  347   2545   2545   +0.25%   2545 30Iboxx תוליזנ ינרצנוק ב"הרא םסק
  420   3629   3629   +0.20%   3629 לבולג דנוב םסק
          3343.02 3-5 דומצ דנוב םסק
  33067   3730.66   3743.47   +0.08%   3730.7 50 ילקש דנוב םסק
          3757.47 3-5 ילקש דנוב םסק
          5012.07 ב ובמ'ג םסק
  1500   228.4   228.4   +1.23%   228.4 יעבט זג םסק
  1056   2742.5   2742.5   +0.03%   2742.5 םינוליג םסק
  476   3408.8   3408.8   -0.05%   3408.8 5-10 לילג םסק
          3563.62 ח"גא 5-10 לילג םסק
          2317 0-2 לילג םסק
  1331   2644.34   2644.34   +0.02%   2644.34 2-5 לילג םסק
  617   3325.83   3325.83   -0.00%   3325.83 יללכ לילג םסק
  4147   837.01   840   -0.25%   837.01 דנוב ייה םסק
          3981 בהז םסק
  10281   1203   1206   +0.51%   1203 TR ילקש בהז םסק
          2128.36 2-5 לילג רסח םסק
  170   1269.66   1269.66   +0.44%   1269.66 ילקש דנוב לת רסח םסק
  2935   3084   3090.81   +0.23%   3090.81 662 תואושת דנוב לת רסח םסק
          296.7 20 דנוב לת רסחב תפנוממ םסק
  348   2772.6   2772.6   -0.01%   2772.6 מ"קמ םסק
          10240 %15+ ח"גא תבלושמ םסק
  4269   1171   1179.9   +0.58%   1179.9 טפנ םסק
  12526   516   518   +0.69%   518 TR ילקש טפנ םסק
          541 FIX ףסכ הרוחס םסק
          760 תורוחס םסק
  6758   151   151   -0.35%   151 גרבמולב תויאלקח תורוחס םסק
          13509 יללכ ח"גא לס םסק
          13189 10+יללכ ח"גא לס םסק
          12436 20+יללכ ח"גא לס םסק
          12616 5+יללכ ח"גא לס םסק
          11052 םיררועתמ םיקווש+רצק לס םסק
          10995 ביד לת+רצק לס םסק
  1   42692   42692   -0.60%   42692 וריא ןודקיפ םסק
  298   34800   34847   -0.13%   34846 רלוד ןודקיפ םסק
          6238.19 1דס ןודקיפ םסק
          5362.27 3דס ןודקיפ םסק
  580   10020   10020   -0.18%   10020 (a‏00) ילקש 3-7 IBOXX ינרצנוק םסק
  337   8979.3   8986   -0.33%   8986 IBOXX EUR LIQUID ינרצנוק םסק
          2080.85 60 דנוב לת טרוש םסק
          2665.12 602 רתי תודומצ דנוב לת טרוש םסק
          1514.5 40 דנובלת טרוש םסק
          3163.44 0-2 רחש םסק
  1266   6152.86   6173.5   +0.11%   6173.5 +5 רחש םסק
  1023   4206.84   4206.84   +0.01%   4206.84 2-5 רחש םסק
          5110.16 5+ 1147 רסח רחש םסק
  2891   4618.83   4620.5   +0.00%   4620.5 יללכ רחש םסק
  9082   3326   3326.85   -0.02%   3326 20 דנוב לת םסק
          3113.19 40 דנוב לת םסק
  5627   3231.5   3231.98   -0.01%   3231.5 60 דנוב לת םסק
          3462.5 תודומצ אל דנוב לת םסק
          3399.05 רגאמ דנוב לת םסק
  6783   3314.9   3314.9   -0.01%   3314.9 דומצ דנוב לת םסק
          3156.55 םיקנב דומצ דנוב לת םסק
  119   3350.28   3350.28   +0.09%   3350.28 רתי דומצ דנוב לת םסק
          3301.91 הנתשמ תיביר דנוב לת םסק
  1104   3649.86   3650.16   +0.10%   3650.16 ילקש דנוב לת םסק
  370   3506.3   3506.3   +0.03%   3506.3 תואושת דנוב לת םסק
          14719 ינוניב 90/10 תילכת
          11091 רצק יתלשממ 1090 תילכת
          14378 ינוניב 80/20 תילכת
  936   14860   14860   -0.01%   14860 ל"וח 80/20 תילכת
          11000 רצק יתלשממ 595 תילכת
          13144 סולפ יללכ יתלשממ ח"גא תילכת
          12385 בלושמ ח"גא תילכת
          8830 30IBOXX ליזנ ינרצנוק בהרא תילכת
  5083   3355.26   3357.84   -0.05%   3356.74 2-דס 20 דנוב תילכת
          2723.72 1-דס םינוליג תילכת
          272.63 2-דס םינוליג תילכת
          3561.28 1-דס 5-10 לילג תילכת
          3393.15 2-דס 5-10 לילג תילכת
          338.82 3-דס 5-10 לילג תילכת
          353.91 4-דס 5-10 לילג תילכת
          2291.46 1-דס 0-2 לילג תילכת
  5600   2645.3   2645.3   +0.00%   2645.3 1-דס 2-5 לילג תילכת
          263.98 2-דס 2-5 לילג תילכת
  1475   4174   4183   +0.58%   4180 בהז תילכת
          2060.2 2-5 480 לילג רסח תילכת
          2236.19 2-5 658 רחש רסח תילכת
          1146.6 40 435 דנוב לת רסח תילכת
          1311.83 60 465 דנוב לת רסח תילכת
          1338.02 509 ילקש דנוב לת רסח תילכת
  2747   3540   3543.38   -0.10%   3540 ףסכ תילכת
  119   48716   48900   +0.41%   48900 גנילרטש הריל תילכת
          10820 דומצ הטומ יתלשממ תילכת
          11137 ילקש הטומ יתלשממ תילכת
          10870 רצק יתלשממ תילכת
          396.52 ילקש יתלשממ תילכת
  200   10990   10990   +0.02%   10990 םוימירפ 15/85 מ"קמ תילכת
          2776 1-דס מקמ תילכת
  8172   1194   1199   +0.62%   1199 טפנ תילכת
          5380.26 ןודקיפ תילכת
  24   42652   42652   -0.49%   42652 וריא ןודקיפ תילכת
  1698   34825   34884   -0.13%   34840 1-דס רלוד ןודקיפ תילכת
  52   35938   35938   -0.14%   35938 2 RE-דס רלוד ןודקיפ תילכת
          3131.57 0-2 רחש תילכת
          6156 1-דס +5 רחש תילכת
          618.18 2-דס +5 רחש תילכת
          4209.49 1-דס 2-5 רחש תילכת
  6255   421.77   421.77   +0.00%   421.77 2-דס 2-5 רחש תילכת
          4595.98 1-דס םירחש תילכת
          455.47 2-דס םירחש תילכת
          12579 ינוניב ח"גא קית תילכת
          12724 12 + ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12739 תוינמ אלל ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12584 15 + ינוניב-רצק ח"גא קית תילכת
          11705 20+ רצק יתלשממ קית תילכת
          11331 5+ רצק יתלשממ קית תילכת
          12773 10+רצק יתלשממ קית תילכת
          11344 תוינמ אללרצק יתלשממ קית תילכת
  85460   166.89   167   +0.01%   166.9 1-דס 20 דנוב לת תילכת
  31537   333.08   333.08   -0.02%   333.08 3-דס 20 דנוב לת תילכת
  153   3128   3128   +0.00%   3128 1-דס 40 דנוב לת תילכת
          312.22 2-דס 40 דנוב לת תילכת
  5517   3244.98   3246     3245.9 1-דס 60 דנוב לת תילכת
  48593   323.96   324.05   -0.02%   323.96 2-דס 60 דנוב לת תילכת
          3621.2 לבולג דנוב לת תילכת
          3487.79 תודומצ אל דנוב לת תילכת
  514   3405.29   3405.29   +0.01%   3405.29 רגאמ דנוב לת תילכת
  8371   3160.34   3161.2   +0.01%   3160.34 םיקנב תודומצ דנוב לת תילכת
          3350.14 רתי תודומצ דנוב לת תילכת
  5625   3307.14   3307.73   -0.03%   3307.73 הנתשמ תיביר דנוב לת תילכת
  6810   3759.7   3761.03   +0.05%   3759.7 0-3 ילקש דנוב לת תילכת
  1282   3745.53   3745.53   +0.08%   3745.53 3-5 ילקש דנוב לת תילכת
          3732.02 5-15 ילקש דנוב לת תילכת
  2940   3635.25   3636.77   +0.07%   3635.25 1-דס ילקש דנוב לת תילכת
  490613   366.22   366.49   +0.09%   366.41 2-דס ילקש דנוב לת תילכת
  13991   3505.97   3506   -0.06%   3506 תואושת דנוב לת תילכת
  2726   3600.06   3601   +0.06%   3601 ילקש תואושת דנוב לת תילכת