הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

23/01/19 15:47:56        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  132079   413.61   413.92   -0.01%   413.92 20 דנוב לת (00) לס MTF
  27092   412.96   413.04   -0.06%   413.04 60 דנוב לת (00) לס MTF
          265.92 לבולג דנוב לת (00) לס MTF
  20232   361.92   362.15   -0.11%   362.04 תודומצ דנוב לת (00) לס MTF
  204067   410.25   410.87   -0.18%   410.47 ילקש דנוב לת (00) לס MTF
  97182   300.49   300.55   -0.15%   300.49 50 ילקש דנוב לת (00) לס MTF
          348.25 תואושת דנוב לת (00) לס MTF
  157246   369.43   369.81   -0.04%   369.46 5-10 לילג לס MTF
  65547   343.91   343.91   +0.03%   343.91 2-5 לילג לס MTF
  44426   367.39   367.45   -0.03%   367.39 רחש לס MTF
  36133   457.21   457.65   +0.19%   457.55 5+ רחש לס MTF
  34538   400.23   400.39   -0.04%   400.24 2-5 רחש לס MTF
  236748   333.84   334.83   -0.08%   334.77 20 דנוב לת (00) לס לארה
  24750   312.57   312.57   -0.10%   312.57 40 דנוב לת (00) לס לארה
  6000   324.15   324.15   -0.03%   324.15 60 דנוב לת (00) לס לארה
  108701   315.78   316.42   -0.24%   316.03 לבולג דנוב לת (00) לס לארה
  129612   333.1   333.33   -0.11%   333.13 תודומצ דנוב לת (00) לס לארה
  684090   318.79   319.01   +0.03%   319 םיקנב-תודומצ דנוב לת (00) לס לארה
  774697   375.28   382.9   -0.00%   375.39 טיב-לקש דנוב לת (00) לס לארה
  90523   354.14   354.32   -0.20%   354.2 ילקש דנוב לת (00) לס לארה
  337864   371.9   372.4   -0.09%   372.05 50 ילקש דנוב לת (00) לס לארה
  113230   337.29   337.74   -0.02%   337.74 תואושת דנוב לת (00) לס לארה
  325258   329.07   329.72   -0.33%   329.3 לקש תואושת דנוב לת (00) לס לארה
  48509   611.3   612.5   +0.13%   611.5 IBOXX$ 3-7 (0A) לס לארה
          348.9 ילקש DJ EQUAL WEIGHT US(0A) לס לארה
  36243   158.55   159.06   +0.20%   159.06 ילקש IBOXX$ 3-7 (0D) לס לארה
  43431   333.62   333.64   -0.11%   333.62 60 דנוב לת שכ לס לארה
  30500   354.41   354.47   -0.10%   354.47 ילקש דנוב לת שכ לס לארה
  3000   1281.5   1281.5   -0.05%   1281.5 DJ EQUAL WEIGHT US(0D)לס לארה
  670   10577   10594   -0.09%   10594 ילקש BB לוח נמ20/80גא ושמ(A)ETF‏2 תוגפס
          396.08 תויתלשממ תוילקש (ETF‏ (00 תוגספ
  61734   339.94   339.98   +0.09%   339.94 5-10 לשממ דדמ תודומצ(ETF‏ (00 תוגספ
          230.04 0-2 לשממ דדמ תודומצ(ETF‏ (00 תוגספ
          271.64 לשממ הנתשמ תיביר תוילקיש(ETF‏ (00 תוגספ
  2850   9121.49   9125.6   -0.28%   9121.49 IBOXX US LIQ G30(0A) ETF תוגספ
          673 DB LIQ COMMOD תורוחס (D) ETF‏4 תוגספ
  18433   324.74   324.74   -0.22%   324.74 60 דנוב לת שכ ETF תוגספ
          352.56 ילקש דנוב לת שכ ETF תוגספ
          3398.3 תואושת דנוב לת שכ ETF תוגספ
          4665.1 רחש ETF תוגספ
  1562   6013.1   6018.19   +0.13%   6018.19 5+ רחש ETF תוגספ
  374   3123.6   3123.6   -0.00%   3123.6 0-2 רחש ETF תוגספ
  1087   4146.65   4147   -0.04%   4147 2-5 רחש ETF תוגספ
  9169   3156.33   3165.31   -0.00%   3165.31 לבולג דנוב לת ETF תוגספ
  1950   3362.23   3362.28   -0.14%   3362.23 רגאמ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  20477   3363.2   3364.43   -0.07%   3364.43 AA-AAA תודומצ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  3664   3326   3327.45   -0.05%   3327.45 הנתשמ תיביר דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  188508   3720.64   3731.01   -0.15%   3722.2 50 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  10887   3668.66   3670.46   -0.10%   3669.77 0-3 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  13500   3647.37   3652.98   -0.19%   3647.37 3-5 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  70   3586.47   3586.47   -0.36%   3586.47 5-15 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  7258   3496.12   3499.03   -0.07%   3497.12 A ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  8456   3281.71   3285   -0.35%   3284.08 ילקש תואושת דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  158016   351.67   352.08   -0.07%   351.87 ילקש דנוב לת(ETF‏'(00 תוגספ
          111.49 40 דנוב לת רסח (ETF‏(00 תוגספ
          207.13 60 דנוב לת רסח (ETF‏(00 תוגספ
          134.77 ילקש דנוב לת רסח (ETF‏(00 תוגספ
  10808   277.55   277.55     277.55 מ"קמ (ETF‏(00 תוגספ
  88541   264.11   264.22   +0.04%   264.15 2-5 לשממ דדמ תודומצ (ETF‏(00 תוגספ
          3366.4 תויתלשממ דדמ תודומצ (ETF‏(00 תוגספ
          224.44 5-10שממ תודומצ רסח(ETF‏(00 תוגספ
          404.13 דמ גא50/50בח גא ושמ(ETF‏(00 תוגספ
          12879 תורבח גא 34/66הנידמ גא ושמ(ETF‏(00 תוגספ
          274.38 ישדוח הנידמ חגא תבלושמ(ETF‏(00 תוגספ
  1567   2460.34   2460.34   +0.55%   2460.34 ילקש IBOXX USLIQG30 (0A)ETF תוגספ
          1502.65 ילקש BB US CRDT 1-3 (0A)ETF תוגספ
  20494   1131.14   1151.02   +0.34%   1151.02 ילקש MARKIT IBOXX US5-10(0A)ETF תוגספ
          2816 ילקש BB US CRDT5-10(0A)ETF תוגספ
          2013.17 ילקש BB US CORP1-5(0A)ETF תוגספ
          9910 קש0-2 50/50IBOXXקש שממ ושמ(A)ETF‏0 תוגספ
  23   13259   13259   -0.14%   13259 125את 20/80 רשי גא ושמ (A)ETF‏2 תוגספ
          13195 125את 5/95 רשי גא ושמ (A)ETF‏2 תוגספ
  9084   431.22   431.22   -0.13%   431.22 125את 10/90 גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          10180 קש ביד לוח נמ10/90 גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          571.6 ארשי נמ 20/80 רשי גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          12584 125את 10/90 רשי גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          10071 קש נמ20/80 יללכ גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          470.72 קנב10/90 הנידמ גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          10035 0-5S&P500 10/90IBOXXושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          11110 10/90IBOXXרשי גא ושמ(B)ETF‏0 תוגספ
  862   7762.48   7762.48   +0.30%   7762.48 BB US CORP 1-5 (0D)ETF תוגספ
          2530.13 ילקש BB US INTRM CRDT (0D)ETF תוגספ
  167   9771   9771   +0.20%   9771 BB US INTERMEDIATE CRDT(0D)ETF תוגספ
          1108.1 LBMA GOLD PRICE הזוח(D)ETF‏4 תוגספ
  20876   331.21   331.27   -0.03%   331.27 20 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  3535   313.55   313.55   -0.05%   313.55 40 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  252840   324.68   324.89   -0.00%   324.88 60 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  2615   3314.29   3315.04   -0.10%   3314.29 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          3370.68 0-3 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  46854   3349.5   3354.54   -0.04%   3351.53 3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          3335.49 5-15 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  10551   3304.93   3309.27   -0.10%   3308.78 A תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  5196   3184.51   3186.3   -0.04%   3184.51 םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  750   3374.4   3374.4   -0.08%   3374.4 רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  12743   3737.5   3746.16   -0.10%   3742.53 AA-AAA ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  7105   3381.07   3384.65   -0.01%   3384.65 תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          2747.62 ןוליג ETF םסק
  4361   3299.67   3299.67   +0.04%   3299.67 לילג ETF םסק
  7706   3422.82   3422.82   +0.06%   3422.82 5-10 לילג ETF םסק
          2319.79 0-2 לילג ETF םסק
  11345   2660.49   2661.77   +0.02%   2660.91 2-5 לילג ETF םסק
  55400   98.99   98.99   -0.01%   98.99 60 דנוב לת שכ ETF םסק
  3270   3428.41   3430.08   -0.01%   3430.08 יללכ יתלשממ ETF םסק
  1567   2774.37   2774.37   +0.01%   2774.37 מקמ ETF םסק
  1395   3533.43   3535.35   -0.28%   3533.43 ילקש דנוב לת שכ (ETF‏'(00 םסק
          295.5 20 דנוב לת רסח (ETF‏(00 םסק
  2699   1495.31   1495.31   +0.36%   1495.31 40 דנוב לת רסח (ETF‏(00 םסק
          5177.46 5+ שממ תיביר לקש רסח(ETF‏(00 םסק
          3209.21 תואושת דנוב לת רסח(ETF‏(00 םסק
          13402 דוח צנוק35/65שממ גא שמ(ETF‏(00 םסק
          755.45 S&P GSCI (D4)ETF םסק
          12531 ילקש IBOXX $1-3 (0A)ETF םסק
          15687 ילקש IBOXX $3-7 (0A)ETF םסק
          2536 ילקש IBOXX$ IG30(0A)ETF םסק
          10099 קש0-2רחש50/50נוק US שמ(A)ETF‏0 םסק
  197   10167   10167   +3.19%   10167 קש דוח 3-7 80/20HYוק שמ(A)ETF‏0 םסק
          11005 קש לוח נמ 20/80 שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          10970 תוינמ 10/90 שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          9983 קש15נמ 50נוק 35שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          11152 קש15נמ 30נוק 55שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
  567   12250   12250   -0.11%   12250 תוינמ 20/80 ללכ גא ושמ(A)ETF‏2 םסק
          13159 דוח נמ10/90 ללכ גא ושמ(A)ETF‏2 םסק
  3407   1150   1151.5   +0.13%   1151.5 ח"טמ תלרטונמ LBMA GOLDPM (4A)ETF םסק
  7010   459   462   +0.31%   462 ח"טמ תלרטונמ BB OIL(4A)ETF םסק
          12620 דוח נמ35/65ללכ גא ושמ(B)ETF‏3 םסק
          6125 IBOXX $3-7 (0D)ETF םסק
  1099   9328   9330   +0.40%   9330 IBOXX$ IG30(0D)ETF םסק
  90478   3894.5   3904   +0.05%   3903 IBOXX$ FRN IG(0D)ETF םסק
  26867   914   917.1   -0.09%   917 IBOXX$ HY(0D)ETF םסק
          140.61 BB AGRI (4D)ETF םסק
  20298   1138   1150.5   +0.87%   1150.5 BB OIL (4D)ETF םסק
  2180   4095   4105.99   -0.44%   4095 LBMA GOLD PRICE PM USD(4D)ETF םסק
  3256   4591.68   4591.68   -0.02%   4591.68 רחש EFT םסק
          6076.06 5+ רחש EFT םסק
          3160.82 0-2 רחש EFT םסק
  840   4195   4195   +0.03%   4195 2-5 רחש EFT םסק
  374   3310   3318.72   -0.06%   3318.72 20 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  164229   3117.33   3120.77   +0.05%   3120.77 40 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  1887   3229.94   3230.94   -0.03%   3230.94 60 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  43916   3144   3160.9   -0.07%   3157.75 לבולג דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3318.6 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3354.12 3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  314   3183.74   3183.74   +0.09%   3183.74 םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  1487   3361.96   3361.96   -0.04%   3361.96 רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  11684   3318.23   3318.87   -0.04%   3318.23 הנתשמ תיביר דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  51328   3529.21   3534.44   -0.10%   3534.44 ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  7980   3717.51   3718.95   -0.23%   3717.51 50 ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  3161   3381.17   3384.8   +0.00%   3384.8 תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3647.69 3-5 ילקש דנוב לת(EFT‏'(00 םסק
          3359.26 רגאמ דנוב לת (A)EFT‏0 םסק
  30000   354.84   354.86   -0.17%   354.86 ילקש דנוב לת שכ (00) לס תילכת
          1106.51 40 דנוב לת רסח (00) לס תילכת
          1412.13 ילקש דנוב לת רסח (00) לס תילכת
          11370 ישדוח יתלשממ ח"גא תבלושמ (00) לס תילכת
  5511   3664.07   3666.87   -0.13%   3665.26 0-3 ילקש (00) לס תילכת
  120875   332.07   332.37   -0.04%   332.28 20 דנוב לת (00) לס תילכת
  29561   312.72   312.85   -0.02%   312.85 40 דנוב לת (00) לס תילכת
  39619   324.07   324.23   -0.04%   324.12 60 דנוב לת (00) לס תילכת
  249   3154.64   3154.64   -0.32%   3154.64 לבולג דנוב לת (00) לס תילכת
  3548   3384.87   3384.87   -0.55%   3384.87 תודומצ אל דנוב לת (00) לס תילכת
  9298   3359.81   3364.6   -0.10%   3362.52 רגאמ דנוב לת (00) לס תילכת
          3362.67 AA-AAA תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  2681   3185.2   3186.54   +0.02%   3185.92 םיקנב תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  3180   3363.25   3366.45   -0.17%   3363.25 רתי-תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
          3323.47 הנתשמ תיביר דנוב לת (00) לס תילכת
  183376   354.52   354.92   -0.16%   354.68 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
  800   3644.68   3644.68   -0.65%   3644.68 3-5 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
          3599.65 5-15 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
  12928   3382.94   3388.05   +0.05%   3388.05 תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
  24702   3289.5   3292   -0.36%   3290 לקש תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
          12591 נוק גא 20/80 שממ גא שמ(00) לס תילכת
          10871 2-5בק שממ40/60מצ שממ שמ(00) לס תילכת
          12705 בידלת10/90 שממ גא שמ(40) לס תילכת
          11398 35את 5/95 שממ גא שמ(40) לס תילכת
          12657 125את12/88נוק שממ גא שמ(40) לס תילכת
          11869 125את 20/80שממ גר שמ(40) לס תילכת
  1200   9459   9459   +0.27%   9459 IBOXX US IG30(0D) לס תילכת
  2377   1160   1161   -0.03%   1161 BB CRUD הזוח (D‏4) לס תילכת
          4272 LBMA GOLD PRICE(4D) לס תילכת
          3375 BLOOMBERG SILVER הזוח(D‏4) לס תילכת
  9860   609.9   610   +0.04%   609.9 5+ לס תילכת
  43845   339.48   339.48   +0.08%   339.48 5-10 לס תילכת
          273.06 ןוליג לס תילכת
          2294.01 0-2 לילג לס תילכת
  93819   265.69   265.72   +0.02%   265.69 2-5 לילג לס תילכת
  1487   3366.7   3366.7   -0.00%   3366.7 רתי תודומצ דנוב לת שכ לס תילכת
  4426   3389.35   3389.35   +0.03%   3389.35 תואושת דנוב לת שכ לס תילכת
  4710   394.1   394.1   -0.00%   394.1 ילקש יתלשממ לס תילכת
  224   2777.82   2777.82   +0.02%   2777.82 מקמ לס תילכת
          454.86 רחש לס תילכת
          3125.41 0-2 רחש לס תילכת
  37579   420.36   420.52   -0.03%   420.41 2-5 רחש לס תילכת
          1311 60 דנוב לת רסח (00)לס תילכת
          12307 נוק גא30/70שממ גא שמ (00)לס תילכת
          2070.79 נש 2-5 שממ דדמ מצ רסח(00)לס תילכת
          2240.77 םינש 2-5 בק תיביר קש רסח(00)לס תילכת
          12681 נוק גא 50/50 שממ גא שמ(00)לס תילכת
          12946 נוק גא15/85 שממ גא שצ(00)לס תילכת
          12483 נמ 15/85 נוק שממ גא שמ(40)לס תילכת
          10962 תוינמ 15/85שממ גא שמ(40)לס תילכת
          11062 35את 10/90 שממ גא ושמ(40)לס תילכת
          14599 בידלת10/90נוק שממ גא ושמ(40)לס תילכת
  563   14735   14735   -0.23%   14735 לוח נמ 20/80 שממ גא שמ(D‏4)לס תילכת
          14259 תוינמ20/80נוקשממ גא שמ(D‏4)לס תילכת
          11146 מצ שממ 40/60בק שממ שמ(00) לס תלכת