הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

26/03/17 03:32:11        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          12140 90/10 לס לארה
          10480 ילקש ל"וח 90/10 לס לארה
          11330 80/20 לס לארה
  2276   10548   10548   -0.51%   10548 ילקש ל"וח 80/20 לס לארה
  1373   10915   10915   +0.01%   10915 רצק 95/5 לס לארה
          12120 85/15 לס לארה
  1632   10896   10915   +0.16%   10915 ילקש ל"וח 85/15 לס לארה
  27029   349.45   349.49   -0.22%   349.48 ילקש תואושת דנוב לס לארה
          273.41 םינוליג לס לארה
  109247   332.29   332.97   -0.34%   332.34 5-10 לילג לס לארה
  23249   229.78   229.78   -0.08%   229.78 0-2 לילג לס לארה
  42682   260.6   261.01   -0.15%   260.63 2-5 לילג לס לארה
  74742   1244.3   1248.1   -0.11%   1244.4 ב"הרא ינרצנוק ואד לס לארה
          353 ילקש בהרא ינרצנוק ואד לס לארה
  500   423.2   423.2   +0.64%   423.2 PM בהז לס לארה
          242.9 40 550 דנוב לת רסח לס לארה
  10452   393.21   393.21   -0.04%   393.21 ילקש יתלשממ לס לארה
          277.37 מ"קמ לס לארה
  25   27900   27900   -0.46%   27900 ילרטסוא רלוד ןודקיפ לס לארה
          39494 ורוי ןודקיפ לס לארה
  63826   5108.85   5108.85   -0.00%   5108.85 ח"ש ןודקיפ לס לארה
  3060   36431   36485   -0.21%   36485 רלוד ןודקפ לס לארה
  34819   159.9   159.9   +0.06%   159.9 (a‏00) ילקש 3-7 iBOXX ינרצנוק לס לארה
  24297   587.56   589.68   -0.04%   588.68 (3-7 Da)iBOXX‏0 ינרצנוק לס לארה
  54700   587.78   588.89   -0.22%   588.01 5+ רחש לס לארה
  83109   416.09   416.47   -0.09%   416.42 2-5 רחש לס לארה
  11381   449.42   449.42   -0.14%   449.42 יללכ רחש לס לארה
  111215   320.18   320.59   -0.10%   320.32 20 דנוב לת לס לארה
  30826   302.54   302.57   -0.13%   302.56 40 דנוב לת לס לארה
  273214   311.44   311.99   -0.10%   311.71 60 דנוב לת לס לארה
          336.37 תודומצ אל דנוב לת לס לארה
  81121   328.76   329.07   -0.13%   328.8 רגאמ דנוב לת לס לארה
  39761   319.8   319.85   -0.01%   319.83 תודומצ דנוב לת לס לארה
  78311   309.09   309.28   -0.11%   309.09 םיקנב תודומצ דנוב לת לס לארה
          324.29 רתי תודומצ דנוב לת לס לארה
  51172   325.22   325.36   -0.03%   325.22 הנתשמ תיביר דנוב לת לס לארה
  108826   352.15   352.71   -0.18%   352.27 ילקש דנוב לת לס לארה
  164528   337.52   338.53   -0.11%   338.27 תואושת דנוב לת לס לארה
  4050   364.81   365   -0.21%   364.91 3גא רלוד ןדע
  2825   10054   10056   +0.04%   10055 תלרטונמ ינוניב מחמ לארשי\לוח גא תוגספ
  60077   241.68   241.68   +0.62%   241.68 5-10 581 לילג רסח תוגספ
  5197   3188.77   3193.06   -0.20%   3190.05 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  13123   3255.12   3258.84   +0.00%   3255.37 רתי דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  1500   2827.4   2827.4   +0.88%   2827.4 5-10 Barclays US Credit לס תוגספ
  329   12305   12305   -0.03%   12305 הנידמ 90/10 AlphaBeta לס תוגספ
          12949 2080 AlphaBeta לס תוגספ
  1791   1525   1527   +0.21%   1525.88 1-3 Barclays US לס תוגספ
  11044   7476   7523.4   -0.44%   7481.77 1-5 Barclays US Corporate לס תוגספ
          12929 595 AlphaBeta לס תוגספ
  642   9432.3   9432.3   -0.01%   9432.3 Barclays US intermed Cred GTR לס תוגספ
  559   2039.4   2039.4   +0.44%   2039.4 Barclays US Corporate 1-5 ILS לס תוגספ
  369   12293   12293   +0.02%   12293 AlphaBeta‏ 90/10 לס תוגספ
  448   10921   10921   -0.16%   10921 רצק Alpabeta‏ 1090 לס תוגספ
          9592 BARCLAYS US Credit לס תוגספ
  12336   2558.1   2560.4   +0.13%   2558.8 Barclays US Intermed Credit לס תוגספ
          10441 ממ %BUYBAC‏ 20 לוח %80 לארשי גא לס תוגספ
          10268 ממ %10 ביד לוח %90 ילארשי גא לס תוגספ
          421.31 %10 + ח"גא לס תוגספ
  2734   12722   12722   +0.14%   12722 AlphaBeta יללכ ח"גא לס תוגספ
  142485   1164.21   1168.96   -0.16%   1166.32 לרטונמ IBOXX רלוד 0-5 צנוק חגא לס תוגספ
  113376   317.13   317.8   -0.17%   317.26 1דס 20 דנוב לס תוגספ
  2949   3009.94   3009.95   -0.04%   3009.94 1דס 40 דנוב לס תוגספ
  3207   3099.17   3103.7   +0.01%   3102.8 1דס 60 דנוב לס תוגספ
  9958   8860.01   8915   -0.04%   8891.41 ימלוע דנוב לס תוגספ
  4902   2436   2440   +0.41%   2439.03 ילקש ימלוע דנוב לס תוגספ
  304901   351   351.58   -0.19%   351 1דס ילקש דנוב לס תוגספ
  31627   270.25   270.29   +0.01%   270.28 1דס םינוליג לס תוגספ
          271.65 2דס םינוליג לס תוגספ
  344   2807.1   2807.1   -0.03%   2807.1 3דס םינוליג לס תוגספ
          331.09 1דס 5-10 לילג לס תוגספ
  62134   328   328   -0.46%   328 2דס 5-10 לילג לס תוגספ
          329.55 3דס 5-10 לילג לס תוגספ
          343.97 4דס 5-10 לילג לס תוגספ
          228.39 1דס 0-2 לילג לס תוגספ
  317621   228.51   228.55   -0.09%   228.53 2דס 0-2 לילג לס תוגספ
  138441   228.43   228.51   +0.01%   228.46 3דס 0-2 לילג לס תוגספ
  3985   259.12   259.12   -0.17%   259.12 1דס 2-5 לילג לס תוגספ
  133034   259.05   259.41   -0.11%   259.3 2דס 2-5 לילג לס תוגספ
          259.5 3דס 2-5 לילג לס תוגספ
  3691   2680.76   2683.5   -0.09%   2680.96 4דס 2-5 לילג לס תוגספ
  4358   3273.4   3280.6   -0.41%   3273.57 םילילג לס תוגספ
          198.13 2-5 465 לילג רסח לס תוגספ
          124.7 40 435 דנוב לת רסח לס תוגספ
  292406   140.36   140.9   +0.47%   140.84 500 ילקש דנובלת רסח לס תוגספ
  42886   389.21   389.26   -0.12%   389.21 ילקש יתלשממ לס תוגספ
  2510   4024.2   4024.2   -0.10%   4024.2 2דס ילקש יתלשממ לס תוגספ
  8783   277.35   277.39   -0.02%   277.37 1דס מ"קמ לס תוגספ
  45071   277.34   277.34     277.34 2דס מ"קמ לס תוגספ
          562.3 %20+ ח"גא תבלושמ לס תוגספ
          274.61 יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          455.96 %10 + יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
  499   10060   10060   -0.05%   10060 ונמ 33 לוח 66 ארשי צנוק תבלושמ לס תוגספ
          392.27 %50 יתלשממ %50 ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  498   10008   10008   +0.07%   10008 לרטונמ %10+ לוח ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  7891   1082   1086   -0.02%   1085 2דס AM ןודנול בהז הרוחס לס תוגספ
  764   631.7   634   -0.05%   632.57 תורוחס לס תוגספ
  310694   5226.03   5226.04   +0.00%   5226.03 ןודקיפ לס תוגספ
  1881   36470   36514   -0.02%   36514 1דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  535   36505   36604   +0.15%   36601 2דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  312   36512   36512   -0.04%   36512 ינועבר רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  586   39279   39368   -0.24%   39360 3דס ורוי ןודקיפ לס תוגספ
  2001   36110   36613   -0.13%   36511 3דס רלוד ןודקפ לס תוגספ
          226.11 60 546 דנוב לת טרוש לס תוגספ
  9130   6002.19   6013   -0.25%   6004.89 4דס 5+ רחש לס תוגספ
  3410   3121.26   3121.33   -0.01%   3121.33 1דס 0-2 רחש לס תוגספ
  8605   313.24   313.24   -0.02%   313.24 2דס 0-2 רחש לס תוגספ
  6912   5784.51   5790.06   -0.08%   5787.32 1דס +5 רחש לס תוגספ
          583.7 2דס +5 רחש לס תוגספ
  70365   579.86   580.74   -0.25%   580.01 3דס +5 רחש לס תוגספ
  4854   4275.92   4277.52   -0.02%   4276.52 4-דס 2-5 רחש לס תוגספ
  2035   4111.24   4121.22   -0.07%   4121.15 1דס 2-5 רחש לס תוגספ
          414.81 2דס 2-5 רחש לס תוגספ
  71770   412.13   413.23   -0.06%   413.17 3דס 2-5 רחש לס תוגספ
  1654   4552   4552.6   -0.13%   4552.45 םירחש לס תוגספ
          11014 ברועמ ח"גא קית לס תוגספ
  5771   3269.38   3274.19   -0.10%   3271.92 3-דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  84715   318.83   319.52   -0.21%   318.94 2דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  6986   3102.14   3102.9   -0.12%   3102.52 3-דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  4485   304.4   304.4   -0.10%   304.4 2דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  38266   3194.92   3199.6   -0.13%   3195.24 3-דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  69013   313.3   313.53   -0.04%   313.52 2דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  728   3091.8   3093.5   -0.04%   3092.28 םיקנב דומצ דנוב לת לס תוגספ
  2174   3260.1   3260.4   -0.05%   3260.23 הנתשמ תיביר דנוב לת לס תוגספ
  20833   3593.1   3599   -0.20%   3593.51 3-דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  8981   350.65   350.65   -0.10%   350.65 2דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  49729   3389.16   3395.38   -0.11%   3389.65 תואושת דנוב לת לס תוגספ
  17758   3486.86   3495.3   -0.30%   3486.86 ילקש תואושת דנוב לת לס תוגספ
  7997   3293.69   3295.73   -0.25%   3294.71 רגאמ דנוב לת תוגספ
          14698 90/10 םסק
  1696   13741   13748   -0.28%   13742 80/20 םסק
  4685   9016   9055   +0.14%   9054 30 IBOXX $ LIQUID TOP םסק
          10085 עבטמ תלרטונמ רצק רחש30IBOXX םסק
          10756 ילקש ל"וח 20/80 םסק
  1097   10800   10807   -0.03%   10804 עבטמ תלרטונמ לוח-לארשי נמ %85 גא םסק
  41909   3341.12   3349.92   -0.24%   3344.88 יללכ יתלשממ ח"גא םסק
  976   12912   12913   +0.05%   12912 רטונמ רלוד 1-3 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  10991   5860   5876   -0.26%   5870 (3-7 (da‏0 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  1476   15875   15912   -0.14%   15877 רטונמ רלוד 3-7 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  11406   2516   2517   +0.15%   2516.75 30Iboxx תוליזנ ינרצנוק ב"הרא םסק
  59894   5008.84   5008.84   +0.00%   5008.84 ב ובמ'ג םסק
  40852   304   307   -0.49%   306.12 יעבט זג םסק
  1238   2734.63   2734.74   -0.01%   2734.7 םינוליג םסק
  26275   3292.62   3297.14   -0.40%   3293.43 5-10 לילג םסק
  74717   3440.94   3446.04   -0.37%   3443.2 ח"גא 5-10 לילג םסק
  100   2304   2304     2304 0-2 לילג םסק
  9163   2598.58   2602.26   -0.08%   2600.12 2-5 לילג םסק
  3556   3208.3   3210.66   -0.35%   3209.22 יללכ לילג םסק
  38272   856   860   +0.07%   858.04 דנוב ייה םסק
  2675   4018   4034.54   -0.18%   4027.24 בהז םסק
  56838   1176   1183   -0.17%   1177 TR ילקש בהז םסק
          2173.14 2-5 לילג רסח םסק
          1401.65 ילקש דנוב לת רסח םסק
  3744   3211.17   3214.73   +0.08%   3214.57 662 תואושת דנוב לת רסח םסק
  5677   340.6   341.8   +0.42%   341.29 20 דנוב לת רסחב תפנוממ םסק
          2772.32 מ"קמ םסק
  68011   912   926   +0.93%   913.44 טפנ םסק
  552350   388   393.5   +0.29%   388.87 TR ילקש טפנ םסק
  3500   619.1   619.1   +0.10%   619.1 FIX ףסכ הרוחס םסק
          704.7 תורוחס םסק
  27000   177.12   178.6   -0.01%   177.99 גרבמולב תויאלקח תורוחס םסק
  4816   13084   13125   -0.16%   13090 יללכ ח"גא לס םסק
  278   12753   12753   -0.04%   12753 10+יללכ ח"גא לס םסק
  4052   11858   11861   +0.08%   11858 20+יללכ ח"גא לס םסק
          12165 5+יללכ ח"גא לס םסק
          10823 םיררועתמ םיקווש+רצק לס םסק
          10888 ביד לת+רצק לס םסק
          39440 וריא ןודקיפ םסק
  80   36510   36550   -0.01%   36530 רלוד ןודקיפ םסק
  13458   6233.86   6233.91   +0.00%   6233.91 1דס ןודקיפ םסק
  12000   5358.61   5358.61   +0.00%   5358.61 3דס ןודקיפ םסק
          10087 (a‏00) ילקש 3-7 IBOXX ינרצנוק םסק
          8232 IBOXX EUR LIQUID ינרצנוק םסק
          2208 60 דנוב לת טרוש םסק
          2810.99 602 רתי תודומצ דנוב לת טרוש םסק
          1611.77 40 דנובלת טרוש םסק
          3158.79 0-2 רחש םסק
  10232   5824.87   5828.81   -0.23%   5825.88 +5 רחש םסק
  2577   4149.26   4149.26   -0.04%   4149.26 2-5 רחש םסק
  4786   5450.12   5457   +0.27%   5450.12 5+ 1147 רסח רחש םסק
  41261   4480.25   4484   -0.07%   4482.34 יללכ רחש םסק
  18820   3173.05   3179   -0.17%   3176 20 דנוב לת םסק
  18152   3018.52   3021   -0.02%   3019.73 40 דנוב לת םסק
  38945   3108   3113.3   -0.12%   3109.85 60 דנוב לת םסק
          3357.92 תודומצ אל דנוב לת םסק
          3291.26 רגאמ דנוב לת םסק
  328   3194.05   3194.05   -0.07%   3194.05 דומצ דנוב לת םסק
  2007   3076.29   3086.2   -0.23%   3083.74 םיקנב דומצ דנוב לת םסק
  372   3242.54   3242.57   -0.08%   3242.56 רתי דומצ דנוב לת םסק
  14754   3252.08   3253.18   -0.04%   3252.15 הנתשמ תיביר דנוב לת םסק
  16006   3516.4   3522.4   -0.14%   3517.21 ילקש דנוב לת םסק
  114035   3385.5   3392.9   -0.02%   3390.97 תואושת דנוב לת םסק
  203   14344   14344   +0.54%   14344 ינוניב 90/10 תילכת
          11051 רצק יתלשממ 1090 תילכת
  346   13892   13892   -0.13%   13892 ינוניב 80/20 תילכת
  1221   14384   14393   -0.13%   14384 ל"וח 80/20 תילכת
          10931 רצק יתלשממ 595 תילכת
          12740 סולפ יללכ יתלשממ ח"גא תילכת
  2717   12185   12185   +0.06%   12185 בלושמ ח"גא תילכת
  26147   9174   9225     9180 30IBOXX ליזנ ינרצנוק בהרא תילכת
  12823   3209.9   3213.83   -0.10%   3210.62 2-דס 20 דנוב תילכת
  2440   2724.05   2724.05   +0.00%   2724.05 1-דס םינוליג תילכת
  25528   271.95   271.99   +0.03%   271.99 2-דס םינוליג תילכת
          3454.26 1-דס 5-10 לילג תילכת
  6715   3283.8   3292.9   -0.46%   3283.8 2-דס 5-10 לילג תילכת
  155442   327.75   327.85   +0.10%   327.83 3-דס 5-10 לילג תילכת
  707   342.6   342.6   -0.40%   342.6 4-דס 5-10 לילג תילכת
  16234   2287.13   2288.37   +0.04%   2288.37 1-דס 0-2 לילג תילכת
  14299   2607.87   2610.98   -0.20%   2607.87 1-דס 2-5 לילג תילכת
  68109   259.77   259.9   -0.08%   259.8 2-דס 2-5 לילג תילכת
  17052   4182   4201   -0.09%   4196.84 בהז תילכת
          2110 2-5 480 לילג רסח תילכת
          2310.94 2-5 658 רחש רסח תילכת
  7192   1241.32   1241.52   +0.45%   1241.52 40 435 דנוב לת רסח תילכת
          1443.45 60 465 דנוב לת רסח תילכת
          1521.68 509 ילקש דנוב לת רסח תילכת
  1232   4166   4180   -0.23%   4170.47 ףסכ תילכת
  4246   45441   45690   +0.44%   45615 גנילרטש הריל תילכת
  1510   10674   10674   -0.04%   10674 דומצ הטומ יתלשממ תילכת
          10981 ילקש הטומ יתלשממ תילכת
          10815 רצק יתלשממ תילכת
  17000   387.26   387.26   -0.10%   387.26 ילקש יתלשממ תילכת
          10830 םוימירפ 15/85 מ"קמ תילכת
  7876   2773.93   2773.93   +0.00%   2773.93 1-דס מקמ תילכת
  25595   923.6   937.1   +1.27%   931.43 טפנ תילכת
  152300   5376.52   5376.53   +0.00%   5376.52 ןודקיפ תילכת
  611   39281   39359   -0.28%   39316 וריא ןודקיפ תילכת
  2019   36475   36567   -0.05%   36511 1-דס רלוד ןודקיפ תילכת
  1238   37280   37367   -0.05%   37305 2 RE-דס רלוד ןודקיפ תילכת
  420   3134.7   3134.7   -0.02%   3134.7 0-2 רחש תילכת
  12049   5828.61   5833   -0.36%   5829.48 1-דס +5 רחש תילכת
  136282   584.07   584.33   -0.22%   584.14 2-דס +5 רחש תילכת
  8257   4162.94   4163.91   -0.05%   4163.42 1-דס 2-5 רחש תילכת
  51195   416   416.12   -0.01%   416.1 2-דס 2-5 רחש תילכת
          4482.36 1-דס םירחש תילכת
          444.88 2-דס םירחש תילכת
  328   12350   12350   -0.11%   12350 ינוניב ח"גא קית תילכת
  632   12388   12393   -0.02%   12388 12 + ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12491 תוינמ אלל ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12295 15 + ינוניב-רצק ח"גא קית תילכת
          11526 20+ רצק יתלשממ קית תילכת
          11188 5+ רצק יתלשממ קית תילכת
          12713 10+רצק יתלשממ קית תילכת
          11280 תוינמ אללרצק יתלשממ קית תילכת
  439693   159.41   159.6   -0.14%   159.42 1-דס 20 דנוב לת תילכת
  43028   318.49   318.71   -0.11%   318.49 3-דס 20 דנוב לת תילכת
  117340   3039.88   3042.2   -0.12%   3041.48 1-דס 40 דנוב לת תילכת
  413000   302.98   302.98   -0.15%   302.98 2-דס 40 דנוב לת תילכת
  18615   3127.67   3131.98   -0.14%   3128.45 1-דס 60 דנוב לת תילכת
  302007   311.69   312.27   -0.13%   311.87 2-דס 60 דנוב לת תילכת
  162119   3354   3354.54   -0.33%   3354.49 תודומצ אל דנוב לת תילכת
  11642   3294.05   3298.45   -0.06%   3294.52 רגאמ דנוב לת תילכת
  14583   3090.6   3095   -0.12%   3091.31 םיקנב תודומצ דנוב לת תילכת
  6372   3245.27   3246.28   -0.10%   3245.78 רתי תודומצ דנוב לת תילכת
  1865   3259.16   3259.16   -0.05%   3259.16 הנתשמ תיביר דנוב לת תילכת
  10064   3509.21   3514.3   -0.21%   3509.29 1-דס ילקש דנוב לת תילכת
  354718   353.08   353.63   -0.19%   353.12 2-דס ילקש דנוב לת תילכת
  278672   3390.54   3397.3   -0.07%   3392.81 תואושת דנוב לת תילכת
  271444   3480.01   3497.91   -0.54%   3483.04 ילקש תואושת דנוב לת תילכת