הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/12/17 04:13:14        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  824   12507   12507   -0.44%   12507 90/10 לס לארה
          10855 ילקש ל"וח 90/10 לס לארה
          11738 80/20 לס לארה
  2244   11019   11064   -0.04%   11059 ילקש ל"וח 80/20 לס לארה
          10935 רצק 95/5 לס לארה
          12473 85/15 לס לארה
  5860   11277   11290   +0.08%   11290 ילקש ל"וח 85/15 לס לארה
  148530   374   374.46   -0.09%   374.07 50 ילקש דנוב לס לארה
  147017   361.85   362.31   -0.10%   361.85 ילקש תואושת דנוב לס לארה
  29625   274.11   274.22   -0.00%   274.12 םינוליג לס לארה
  208277   343.64   343.83   -0.27%   343.73 5-10 לילג לס לארה
          230.87 0-2 לילג לס לארה
  35540   264.89   265   -0.11%   264.89 2-5 לילג לס לארה
  401438   1257.5   1261   -0.20%   1257.5 ב"הרא ינרצנוק ואד לס לארה
  3943   367.7   367.7   +0.05%   367.7 ילקש בהרא ינרצנוק ואד לס לארה
          402.8 PM בהז לס לארה
  14987   231.25   231.31   +0.03%   231.28 40 550 דנוב לת רסח לס לארה
  80989   402.7   403.18   +0.12%   403.18 ילקש יתלשממ לס לארה
  3963   277.56   277.56     277.56 מ"קמ לס לארה
  148   27129   27146   +0.81%   27138 ילרטסוא רלוד ןודקיפ לס לארה
  333   41705   41766   +0.23%   41735 ורוי ןודקיפ לס לארה
  3038   5111.46   5111.49   +0.00%   5111.46 ח"ש ןודקיפ לס לארה
  652   35292   35348   -0.37%   35344 רלוד ןודקפ לס לארה
  244870   162.81   163.06   +0.19%   162.81 (a‏00) ילקש 3-7 iBOXX ינרצנוק לס לארה
  45556   585   586.19   -0.23%   585.99 (3-7 Da)iBOXX‏0 ינרצנוק לס לארה
  27428   618.7   619.62   +0.17%   619.18 5+ רחש לס לארה
  38453   423.35   423.48   +0.04%   423.48 2-5 רחש לס לארה
  13269   461.5   462.31   +0.12%   462.31 יללכ רחש לס לארה
  563255   335.29   335.52   -0.13%   335.39 20 דנוב לת לס לארה
  1988   312.09   312.09   +0.03%   312.09 40 דנוב לת לס לארה
  335843   323.82   324.21   -0.09%   323.94 60 דנוב לת לס לארה
  1147   348.72   348.72   +0.05%   348.72 תודומצ אל דנוב לת לס לארה
  31925   340.59   340.81   -0.04%   340.64 רגאמ דנוב לת לס לארה
  362588   331.95   332.6   -0.15%   331.99 תודומצ דנוב לת לס לארה
  114484   315.67   315.89   -0.11%   315.75 םיקנב תודומצ דנוב לת לס לארה
  119556   334.47   334.79   +0.11%   334.55 רתי תודומצ דנוב לת לס לארה
  30339   330.33   330.33   +0.03%   330.33 הנתשמ תיביר דנוב לת לס לארה
  188118   366.54   367.77   -0.05%   366.65 ילקש דנוב לת לס לארה
  57294   352.57   352.88   -0.08%   352.62 תואושת דנוב לת לס לארה
  10910   354.2   354.41   -0.42%   354.31 3גא רלוד ןדע
  48   10223   10223   +0.55%   10223 תלרטונמ ינוניב מחמ לארשי\לוח גא תוגספ
          228.21 5-10 581 לילג רסח תוגספ
  2233   3310   3311.7   -0.07%   3310.3 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  14120   3358.48   3360.4   -0.01%   3359.03 רתי דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
          2901.4 5-10 Barclays US Credit לס תוגספ
          12575 הנידמ 90/10 AlphaBeta לס תוגספ
          13291 2080 AlphaBeta לס תוגספ
  8576   7326.9   7344   -0.22%   7329.25 1-5 Barclays US Corporate לס תוגספ
  364   13245   13245   -0.04%   13245 595 AlphaBeta לס תוגספ
          9389 Barclays US intermed Cred GTR לס תוגספ
  9278   2045   2050   +0.16%   2049.06 Barclays US Corporate 1-5 ILS לס תוגספ
          12606 AlphaBeta‏ 90/10 לס תוגספ
          11028 רצק Alpabeta‏ 1090 לס תוגספ
          9718 BARCLAYS US Credit לס תוגספ
  2330   2592.3   2592.3   +0.23%   2592.3 Barclays US Intermed Credit לס תוגספ
          10859 ממ %BUYBAC‏ 20 לוח %80 לארשי גא לס תוגספ
          10511 ממ %10 ביד לוח %90 ילארשי גא לס תוגספ
          434.23 %10 + ח"גא לס תוגספ
          13067 AlphaBeta יללכ ח"גא לס תוגספ
  85323   1140   1182.96   +0.11%   1167.84 לרטונמ IBOXX רלוד 0-5 צנוק חגא לס תוגספ
  72688   331.9   332.35   -0.04%   332.29 1דס 20 דנוב לס תוגספ
  4064   3097.53   3098.04   -0.11%   3097.94 1דס 40 דנוב לס תוגספ
  4366   3216.46   3217.55   -0.11%   3217.38 1דס 60 דנוב לס תוגספ
  3048   8980   9009   +0.02%   8980 ימלוע דנוב לס תוגספ
  4471   2537   2553   +0.55%   2538.79 ילקש ימלוע דנוב לס תוגספ
  142788   364.52   365   -0.02%   364.73 1דס ילקש דנוב לס תוגספ
  2847   270.4   270.4     270.4 1דס םינוליג לס תוגספ
  32178   271.79   271.8   -0.02%   271.79 2דס םינוליג לס תוגספ
          2813.78 3דס םינוליג לס תוגספ
          341.01 1דס 5-10 לילג לס תוגספ
          339.41 2דס 5-10 לילג לס תוגספ
  3538   338.71   339.17   -0.07%   338.94 3דס 5-10 לילג לס תוגספ
          353.55 4דס 5-10 לילג לס תוגספ
          229.65 2דס 0-2 לילג לס תוגספ
  22926   262.49   262.49   -0.14%   262.49 1דס 2-5 לילג לס תוגספ
  51807   262.66   262.72   -0.07%   262.68 2דס 2-5 לילג לס תוגספ
  16353   262.64   262.65   -0.07%   262.64 3דס 2-5 לילג לס תוגספ
  692   2720.62   2720.62   -0.11%   2720.62 4דס 2-5 לילג לס תוגספ
  894   3373   3374.49   -0.13%   3373.75 םילילג לס תוגספ
          190.61 2-5 465 לילג רסח לס תוגספ
          114.4 40 435 דנוב לת רסח לס תוגספ
          125.16 500 ילקש דנובלת רסח לס תוגספ
  26256   398.02   398.02   +0.12%   398.02 ילקש יתלשממ לס תוגספ
          4117.43 2דס ילקש יתלשממ לס תוגספ
  1500   277.46   277.46   +0.00%   277.46 1דס מ"קמ לס תוגספ
          277.55 2דס מ"קמ לס תוגספ
          577.09 %20+ ח"גא תבלושמ לס תוגספ
          274.5 יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          466.96 %10 + יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
  500   10279   10279   -0.15%   10279 ונמ 33 לוח 66 ארשי צנוק תבלושמ לס תוגספ
          408.37 %50 יתלשממ %50 ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  849   10125   10168   +0.47%   10168 לרטונמ %10+ לוח ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  4701   1043   1047.5   +0.34%   1046.54 2דס AM ןודנול בהז הרוחס לס תוגספ
          659.61 תורוחס לס תוגספ
  8087   5228.65   5228.76   +0.00%   5228.65 ןודקיפ לס תוגספ
  278   35325   35327   -0.45%   35327 1דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  24   35328   35328   -0.31%   35328 2דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          35494 ינועבר רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          41477 3דס ורוי ןודקיפ לס תוגספ
  767   35299   35323   -0.48%   35311 3דס רלוד ןודקפ לס תוגספ
          211.59 60 546 דנוב לת טרוש לס תוגספ
  891   6311   6315.66   +0.12%   6311.74 4דס 5+ רחש לס תוגספ
  480   3127.32   3127.32   +0.01%   3127.32 1דס 0-2 רחש לס תוגספ
          6066.67 1דס +5 רחש לס תוגספ
          611.2 2דס +5 רחש לס תוגספ
  9844   608.06   608.92   +0.12%   608.45 3דס +5 רחש לס תוגספ
  4118   4344.86   4346.02   +0.04%   4345.97 4-דס 2-5 רחש לס תוגספ
  1408   4179.76   4179.76   +0.01%   4179.76 1דס 2-5 רחש לס תוגספ
  12214   422.2   422.2   +0.04%   422.2 2דס 2-5 רחש לס תוגספ
          418.87 3דס 2-5 רחש לס תוגספ
  390   4679.2   4681.3   +0.14%   4680.86 םירחש לס תוגספ
          11231 ברועמ ח"גא קית לס תוגספ
  20450   3424.01   3435   -0.16%   3424.15 3-דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  37256   333.68   334.03   -0.13%   333.74 2דס 20 דנוב לת לס תוגספ
          3204.5 3-דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  2187   313.35   313.4   -0.04%   313.37 2דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  67201   3317.41   3323.16   -0.17%   3319.2 3-דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  6024   325.21   325.41   -0.11%   325.31 2דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  9946   3154.67   3156.06   -0.08%   3154.74 םיקנב דומצ דנוב לת לס תוגספ
  5269   3308.43   3315   -0.00%   3308.74 הנתשמ תיביר דנוב לת לס תוגספ
  23504   3738.6   3741   -0.08%   3738.85 50 ילקש דנוב לת לס תוגספ
  29111   3738.31   3742.14   -0.03%   3739.73 3-דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  21396   364   364.1   -0.02%   364 2דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  3601   3532.96   3536.82   -0.05%   3533.98 תואושת דנוב לת לס תוגספ
  1880   3613   3616.03   -0.02%   3613.77 ילקש תואושת דנוב לת לס תוגספ
  6528   1522.7   1522.71   -0.05%   1522.7 עבטמ תלרטונמ 1-3 Barclays USלס תוגספ
  39255   3413.3   3413.3   -0.01%   3413.3 רגאמ דנוב לת תוגספ
  274   15139   15139   -0.12%   15139 90/10 םסק
  758   14225   14225   +0.01%   14225 80/20 םסק
  3089   9132   9165   -0.02%   9147.84 30 IBOXX $ LIQUID TOP םסק
          10341 עבטמ תלרטונמ רצק רחש30IBOXX םסק
  620   11133   11133   -0.33%   11133 ילקש ל"וח 20/80 םסק
  864   11238   11255   -0.18%   11246 עבטמ תלרטונמ לוח-לארשי נמ %85 גא םסק
  12765   3436.44   3438.77   +0.03%   3437.95 יללכ יתלשממ ח"גא םסק
  388   12862   12880   +0.08%   12877 רטונמ רלוד 1-3 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  3160   5843   5855   -0.32%   5843 (3-7 (da‏0 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  675   16180   16210   +0.36%   16208 רטונמ רלוד 3-7 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
          2627 30Iboxx תוליזנ ינרצנוק ב"הרא םסק
          5011.33 ב ובמ'ג םסק
  184312   213.1   216.79   +0.53%   216.79 יעבט זג םסק
  2750   2740   2741.59   -0.03%   2741.4 םינוליג םסק
  3900   3403.4   3404.3   -0.08%   3404.3 5-10 לילג םסק
  908   3555.69   3558.64   -0.05%   3557.97 ח"גא 5-10 לילג םסק
  17288   2313.92   2314.53   -0.06%   2314.23 0-2 לילג םסק
  26500   2640.64   2640.64   -0.08%   2640.64 2-5 לילג םסק
  21773   3303.73   3309.81   -0.09%   3306.35 יללכ לילג םסק
  9805   862   866.99   -0.39%   862.6 דנוב ייה םסק
  11875   3880   3904   +0.82%   3889.7 בהז םסק
  27762   1154   1159.5   +0.95%   1157.42 TR ילקש בהז םסק
          2151.14 2-5 לילג רסח םסק
          1260 ילקש דנוב לת רסח םסק
  900   3056.94   3056.94   +0.05%   3056.94 662 תואושת דנוב לת רסח םסק
  5585   297.6   297.7   +0.69%   297.64 20 דנוב לת רסחב תפנוממ םסק
          2772.77 מ"קמ םסק
          10160 %15+ ח"גא תבלושמ םסק
  53806   1081   1096   -2.32%   1084.1 טפנ םסק
  59413   467.51   475.5   -1.72%   469.44 TR ילקש טפנ םסק
  45047   534   545   +1.15%   540.14 FIX ףסכ הרוחס םסק
  2251   728   739   -1.57%   728.41 תורוחס םסק
  99942   150.2   150.8   +0.08%   150.62 גרבמולב תויאלקח תורוחס םסק
  735   13475   13477   -0.01%   13476 יללכ ח"גא לס םסק
  529   13143   13146   -0.05%   13145 10+יללכ ח"גא לס םסק
  168   12313   12313   +0.04%   12313 20+יללכ ח"גא לס םסק
          12600 5+יללכ ח"גא לס םסק
          11052 םיררועתמ םיקווש+רצק לס םסק
          10938 ביד לת+רצק לס םסק
          41765 וריא ןודקיפ םסק
  1822   35325   35370   -0.31%   35343 רלוד ןודקיפ םסק
  4322   6237.05   6237.17   +0.00%   6237.05 1דס ןודקיפ םסק
  2798   5361.35   5361.35   +0.00%   5361.35 3דס ןודקיפ םסק
  1129   10289   10330   -0.04%   10296 (a‏00) ילקש 3-7 IBOXX ינרצנוק םסק
          8942 IBOXX EUR LIQUID ינרצנוק םסק
          2079.2 60 דנוב לת טרוש םסק
          2661.85 602 רתי תודומצ דנוב לת טרוש םסק
          1503.94 40 דנובלת טרוש םסק
          3164.66 0-2 רחש םסק
  1098   6113   6130.52   +0.13%   6124.79 +5 רחש םסק
  9315   4215.23   4216.8   +0.01%   4216.75 2-5 רחש םסק
          5150 5+ 1147 רסח רחש םסק
  1189   4604.56   4607.43   +0.13%   4607.42 יללכ רחש םסק
  35249   3324.15   3329.1   -0.20%   3324.15 20 דנוב לת םסק
  1637   3112.2   3112.2   -0.10%   3112.2 40 דנוב לת םסק
  19373   3229.36   3234.1   -0.14%   3230.9 60 דנוב לת םסק
  921   3475   3475   +0.07%   3475 תודומצ אל דנוב לת םסק
  450   3403.94   3403.94   -0.11%   3403.94 רגאמ דנוב לת םסק
          3317.84 דומצ דנוב לת םסק
  1825   3152.28   3152.28   -0.05%   3152.28 םיקנב דומצ דנוב לת םסק
  12636   3345.8   3348.37   -0.07%   3346.42 רתי דומצ דנוב לת םסק
  2859   3301   3303.1   -0.01%   3301.41 הנתשמ תיביר דנוב לת םסק
  22496   3655.01   3661.93   -0.04%   3658.66 ילקש דנוב לת םסק
  3272   3532.73   3536.24   -0.07%   3534.89 תואושת דנוב לת םסק
          14736 ינוניב 90/10 תילכת
          11097 רצק יתלשממ 1090 תילכת
          14390 ינוניב 80/20 תילכת
  123   14954   14954   -0.23%   14954 ל"וח 80/20 תילכת
          10942 רצק יתלשממ 595 תילכת
          13110 סולפ יללכ יתלשממ ח"גא תילכת
  246   12408   12408   +0.02%   12408 בלושמ ח"גא תילכת
  2233   9257   9274   -0.35%   9260.1 30IBOXX ליזנ ינרצנוק בהרא תילכת
  9514   3354.48   3359.04   -0.15%   3356.87 2-דס 20 דנוב תילכת
  220   2725.17   2725.17   -0.00%   2725.17 1-דס םינוליג תילכת
  9505   272.63   272.63   +0.01%   272.63 2-דס םינוליג תילכת
          3562.11 1-דס 5-10 לילג תילכת
          3395.72 2-דס 5-10 לילג תילכת
          338.71 3-דס 5-10 לילג תילכת
          354.67 4-דס 5-10 לילג תילכת
          2294.49 1-דס 0-2 לילג תילכת
  4866   2643.12   2644   -0.10%   2643.36 1-דס 2-5 לילג תילכת
  16705   263.75   263.75   -0.03%   263.75 2-דס 2-5 לילג תילכת
  3950   4045   4058   +0.38%   4045 בהז תילכת
          2071.65 2-5 480 לילג רסח תילכת
          2228.99 2-5 658 רחש רסח תילכת
          1136 40 435 דנוב לת רסח תילכת
          1317.76 60 465 דנוב לת רסח תילכת
          1330.8 509 ילקש דנוב לת רסח תילכת
  2190   3540   3589   +1.02%   3560.77 ףסכ תילכת
  571   47307   47354   +0.11%   47342 גנילרטש הריל תילכת
          10850 דומצ הטומ יתלשממ תילכת
          11150 ילקש הטומ יתלשממ תילכת
          10838 רצק יתלשממ תילכת
          395.81 ילקש יתלשממ תילכת
  168   10942   10942   -0.31%   10942 םוימירפ 15/85 מ"קמ תילכת
  1330   2775.46   2775.57   +0.00%   2775.53 1-דס מקמ תילכת
  13231   1100   1116   -1.68%   1109 טפנ תילכת
  978591   5379.26   5379.27   +0.00%   5379.26 ןודקיפ תילכת
  101   41597   41715   +0.05%   41598 וריא ןודקיפ תילכת
  2315   35301   35335   -0.30%   35334 1-דס רלוד ןודקיפ תילכת
  2133   36305   36384   -0.41%   36350 2 RE-דס רלוד ןודקיפ תילכת
          3135.49 0-2 רחש תילכת
  6   6133   6133   +0.07%   6115 1-דס +5 רחש תילכת
  9698   614.06   614.55   +0.21%   614.3 2-דס +5 רחש תילכת
  5151   4223.68   4223.88   +0.04%   4223.68 1-דס 2-5 רחש תילכת
  5080   422.6   422.8     422.7 2-דס 2-5 רחש תילכת
  59   4589.74   4589.74   +0.11%   4589.74 1-דס םירחש תילכת
          455.99 2-דס םירחש תילכת
  285   12601   12601     12601 ינוניב ח"גא קית תילכת
          12723 12 + ןזואמ ח"גא קית תילכת
  247   12795   12795   +0.11%   12795 תוינמ אלל ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12616 15 + ינוניב-רצק ח"גא קית תילכת
          11612 20+ רצק יתלשממ קית תילכת
          11277 5+ רצק יתלשממ קית תילכת
          12829 10+רצק יתלשממ קית תילכת
          11361 תוינמ אללרצק יתלשממ קית תילכת
  4472362   166.7   167.01   -0.14%   166.76 1-דס 20 דנוב לת תילכת
  104645   332.73   333.2   -0.20%   332.85 3-דס 20 דנוב לת תילכת
  395   3129.6   3130.5   -0.06%   3129.93 1-דס 40 דנוב לת תילכת
  13324   312.13   312.13   -0.06%   312.13 2-דס 40 דנוב לת תילכת
  99365   3246.2   3250.94   -0.19%   3246.63 1-דס 60 דנוב לת תילכת
  314074   323.93   324.29   -0.12%   324.03 2-דס 60 דנוב לת תילכת
          3485.54 תודומצ אל דנוב לת תילכת
  47774   3411.18   3413.8   -0.07%   3412.39 רגאמ דנוב לת תילכת
  3198   3155.89   3155.89   -0.06%   3155.89 םיקנב תודומצ דנוב לת תילכת
  5975   3349.93   3350.03   +0.00%   3350.03 רתי תודומצ דנוב לת תילכת
  1471   3306   3306   -0.08%   3306 הנתשמ תיביר דנוב לת תילכת
  9500   3645.36   3650.3   -0.12%   3646.12 1-דס ילקש דנוב לת תילכת
  272590   367.27   367.74   -0.09%   367.33 2-דס ילקש דנוב לת תילכת
  23268   3533.32   3538.4   -0.14%   3533.32 תואושת דנוב לת תילכת
  8153   3618.44   3622.2   -0.06%   3618.8 ילקש תואושת דנוב לת תילכת