הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

15/11/19 09:11:44        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  101992   439.85   439.93   -0.01%   439.85 60 דנוב לת הרשכ (00) לס MTF
  901910   441.84   441.84   +0.03%   441.84 ילקש דנוב לת הרשכ (00) לס MTF
  49521   396   397   +0.10%   396.59 5-10 תויתלשממ דדמ תודומצ (00) לס MTF
  40185   350.64   350.64   +0.04%   350.64 2-5 תויתלשממ דדמ תודומצ (00) לס MTF
  184026   520.5   522.1   +0.05%   521.2 +5 לשממ העובק תיביר תוילקש (00) לס MTF
  49057   412.5   413.1   +0.04%   413.08 2-5 לשממ העובק תיביר תוילקש (00) לס MTF
  246729   395.29   395.85   +0.05%   395.48 תויתלשממ העובק תיביר תוילקש (00) לס MTF
  475887   442.78   443.43   -0.00%   443.22 20 דנוב לת (00) לס MTF
  138180   439.04   439.62   +0.03%   439.49 60 דנוב לת (00) לס MTF
  21598   309.54   309.62   +0.08%   309.54 לבולג דנוב לת (00) לס MTF
  76280   384.9   385.15     385.01 תודומצ דנוב לת (00) לס MTF
  291199   441.05   441.85   +0.15%   441.7 ילקש דנוב לת (00) לס MTF
  3146   317.91   317.91     317.91 50 ילקש דנוב לת (00) לס MTF
  100504   377.05   377.14   +0.08%   377.05 תואושת דנוב לת (00) לס MTF
  43354   354.97   355.14   +0.03%   355.14 60 דנוב לת הרשכ (00) לס לארה
          380.58 ילקש דנוב לת הרשכ (00) לס לארה
  79001   358.8   359   +0.04%   358.99 20 דנוב לת (00) לס לארה
  65086   330.38   330.43   +0.06%   330.43 40 דנוב לת (00) לס לארה
  72519   344.84   345.09   +0.04%   345.06 60 דנוב לת (00) לס לארה
  33970   368.47   369.87   +0.19%   369.07 לבולג דנוב לת (00) לס לארה
  51822   354.27   354.5   +0.05%   354.49 תודומצ דנוב לת (00) לס לארה
  225016   399.9   401.47   +0.09%   401.43 טיב-לקש דנוב לת (00) לס לארה
  201042   380.64   382.71   +0.18%   380.95 ילקש דנוב לת (00) לס לארה
  27898   394.04   394.11   +0.12%   394.11 50 ילקש דנוב לת (00) לס לארה
  92091   364.86   365.15   +0.12%   365.15 תואושת דנוב לת (00) לס לארה
  38845   370.4   370.91   +0.27%   370.91 לקש תואושת דנוב לת (00) לס לארה
          100.29 0BLSTAR Israel Gov USD Bond (D) לס לארה
  29754   630.89   633.63   -0.03%   632.48 IBOXX$ 3-7 (0A) לס לארה
  74201   421.68   421.84   +0.02%   421.68 תויתלשממ תוילקש (ETF‏ (00 תוגספ
  52103   364.73   364.73   +0.02%   364.73 5-10 לשממ דדמ תודומצ(ETF‏ (00 תוגספ
          230.23 0-2 לשממ דדמ תודומצ(ETF‏ (00 תוגספ
          271.76 לשממ הנתשמ תיביר תוילקיש(ETF‏ (00 תוגספ
          9640 IBOXX US LIQ G30(0A) ETF תוגספ
  6753   3589.7   3590.52   +0.06%   3590.49 רגאמ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  7155   3571.8   3576.7   +0.02%   3576.5 AA-AAA תודומצ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  20135   3366.02   3376.83   +0.08%   3366.02 הנתשמ תיביר דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  14076   3944   3948.52   +0.10%   3946.96 50 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          3948.74 0-3 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  3036   3883.06   3885.2   +0.16%   3885.2 3-5 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  506   3951.87   3952.07   +0.17%   3951.91 5-15 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  10177   3844.51   3848.96   +0.12%   3845.61 A ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          3691.67 ילקש תואושת דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  417804   377.73   378.27   +0.14%   378.26 ילקש דנוב לת(ETF‏'(00 תוגספ
  52929   278.27   278.27   +0.01%   278.27 מ"קמ (ETF‏(00 תוגספ
  740   269.3   269.3   +0.01%   269.3 2-5 לשממ דדמ תודומצ (ETF‏(00 תוגספ
          3646.33 תויתלשממ דדמ תודומצ (ETF‏(00 תוגספ
  27366   442.29   442.3   +0.06%   442.29 דמ גא50/50בח גא ושמ(ETF‏(00 תוגספ
  4267   13734   13746   -0.23%   13746 תורבח גא 34/66הנידמ גא ושמ(ETF‏(00 תוגספ
  671   2688.68   2688.68   +0.59%   2688.68 ילקש IBOXX USLIQG30 (0A)ETF תוגספ
          1183.24 ילקש MARKIT IBOXX US5-10(0A)ETF תוגספ
          2085.49 ילקש BB US CORP1-5(0A)ETF תוגספ
          14396 125את 20/80 רשי גא ושמ (A)ETF‏2 תוגספ
  2060   14071   14073   +0.06%   14071 125את 5/95 רשי גא ושמ (A)ETF‏2 תוגספ
          457.49 125את 10/90 גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          614.14 ארשי נמ 20/80 רשי גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          13510 125את 10/90 רשי גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
  31390   492.17   492.2   +0.01%   492.19 קנב10/90 הנידמ גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
  2413   7707.32   7729.02   -0.73%   7708.95 BB US CORP 1-5 (0D)ETF תוגספ
  1157   2669.25   2669.25   +0.10%   2669.25 ילקש BB US INTRM CRDT (0D)ETF תוגספ
  318   9973   9973   -0.17%   9973 BB US INTERMEDIATE CRDT(0D)ETF תוגספ
  53008   1190   1193   -0.04%   1190.54 LBMA GOLD PRICE הזוח(D)ETF‏4 תוגספ
  1158   345.37   345.37   +0.07%   345.37 60 דנוב לת הרשכ (00) יETF תוגספ
  928100   377.54   377.9   +0.16%   377.9 ילקש דנוב לת הרשכ (00) יETF תוגספ
          3650.99 תואושת דנוב לת הרשכ (00) יETF תוגספ
  7019   3157.41   3157.71   -0.23%   3157.71 0-2 שממ העובק.ר תוילקש (00) יETF תוגספ
  202   6858.08   6863.23   +0.14%   6862.24 +5 שממ העובק.ר תוילקש (00) יETF תוגספ
  1588   4279.12   4279.56   +0.03%   4279.56 2-5 שממ העובק.ר תוילקש (00) יETF תוגספ
  1096   5017.8   5017.8   +0.17%   5017.8 תויתלשממ העובק.ר תוילקש (00) יETF תוגספ
  6016   3685.41   3691.6   +0.22%   3691.33 לבולג דנוב לת (00) יETF תוגספ
  138515   353.83   355.09   +0.08%   355.06 20 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  92392   331.41   331.53   +0.06%   331.45 40 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  683392   345.01   345.77   +0.06%   345.69 60 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  3647   3526.4   3526.9   +0.08%   3526.53 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  62681   3417.59   3423.63   +0.04%   3423.63 0-3 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  13886   3518   3520.47   +0.02%   3519.14 3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  52162   3709.74   3712.9   -0.03%   3709.93 5-15 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  21001   3556.92   3564.66   +0.05%   3562.76 A תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  20160   3258   3261.08   +0.05%   3260.66 םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  23554   3578.53   3582   +0.01%   3581.21 רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  2389   3976.99   3977.13   +0.14%   3977.13 AA-AAA ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  5621   3655.41   3659.69   +0.09%   3658.22 תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          2277.5 S&P US TREY 7-10 (0D) ETF םסק
          3793.98 S&P US TREY INF PROT 1-3 (0D) ETF םסק
          11737 S&P US TREY 1-3 (0D) ETF םסק
          5050.5 S&P US TREY INF PROT 3-5 (0D) ETF םסק
          16839 S&P US TREY 3-5 (0D) ETF םסק
          3539.81 רלוד-דנוב לת (D) ETF‏0 םסק
          3791.81 ילקש דנוב לת שכ (ETF‏'(00 םסק
          251.4 20 דנוב לת רסח (ETF‏(00 םסק
          1339.47 40 דנוב לת רסח (ETF‏(00 םסק
  50   4260.83   4260.83   -0.26%   4260.83 5+ שממ תיביר לקש רסח(ETF‏(00 םסק
          2905.78 תואושת דנוב לת רסח(ETF‏(00 םסק
          14360 דוח צנוק35/65שממ גא שמ(ETF‏(00 םסק
          720.49 S&P GSCI (D4)ETF םסק
  541   12891   12891   +0.01%   12891 ילקש IBOXX $1-3 (0A)ETF םסק
          16872 ילקש IBOXX $3-7 (0A)ETF םסק
  808   2800   2800   -0.11%   2800 ילקש IBOXX$ IG30(0A)ETF םסק
          10610 קש0-2רחש50/50נוק US שמ(A)ETF‏0 םסק
          10915 קש דוח 3-7 80/20HYוק שמ(A)ETF‏0 םסק
  3808   11900   12000     11930 קש לוח נמ 20/80 שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          11280 תוינמ 10/90 שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          10890 קש15נמ 50נוק 35שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          12090 קש15נמ 30נוק 55שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
  1   13144   13144   -0.03%   13206 תוינמ 20/80 ללכ גא ושמ(A)ETF‏2 םסק
  352   14190   14190   +0.14%   14190 דוח נמ10/90 ללכ גא ושמ(A)ETF‏2 םסק
  57909   1272   1277.5   -0.00%   1276.44 ח"טמ תלרטונמ LBMA GOLDPM (4A)ETF םסק
  21939   490.6   494.2   +2.09%   494.06 ח"טמ תלרטונמ BB OIL(4A)ETF םסק
          13830 דוח נמ35/65ללכ גא ושמ(B)ETF‏3 םסק
  2979   6292   6326   -0.49%   6292 IBOXX $3-7 (0D)ETF םסק
  2055   9816   9882   -0.44%   9839.2 IBOXX$ IG30(0D)ETF םסק
  20224   3816.6   3830.1   -0.68%   3817.5 IBOXX$ FRN IG(0D)ETF םסק
          938.59 IBOXX$ HY(0D)ETF םסק
          124.5 BB AGRI (4D)ETF םסק
  16399   1188   1191.5   +1.78%   1189.66 BB OIL (4D)ETF םסק
  6782   4392.5   4407.5   +0.06%   4399.1 LBMA GOLD PRICE PM USD(4D)ETF םסק
  200777   1037.03   1038   +0.00%   1037.52 2025 דומצ 00) BULLET) יETF םסק
  69503   1045.77   1050   +0.01%   1045.93 2023 ילקש 00) BULLET) יETF םסק
  152698   1049.43   1050.69   +0.17%   1050.63 2025 ילקש 00) BULLET) יETF םסק
  18230   3682   3683.74   +0.07%   3682.23 יללכ יתלשממ ח"גא (00) יETF םסק
  40000   1017.92   1018.64   +0.07%   1018.64 2023 דומצ BULLET סדקניא (00) יETF םסק
          105.35 60 דנוב לת הרשכ (00) יETF םסק
  4089   2781   2781.51   +0.00%   2781.29 מקמ (00) יETF םסק
  35879   3670.19   3675.78   +0.05%   3674.54 5-10 לשממ דדמ.צ (00) יETF םסק
          2321.6 0-2 לשממ דדמ.צ (00) יETF םסק
  948   2712.64   2713.11   -0.00%   2712.74 2-5 לשממ דדמ.צ (00) יETF םסק
  26444   3569.92   3583.38   +0.11%   3579.19 תויתלשממ דדמ תודומצ (00) יETF םסק
          2748.21 תויתלשממ הנתשמ.ר תוילקש (00) יETF םסק
  32329   3548.24   3557.99   +0.05%   3555.75 20 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  2315   3295.07   3295.75   +0.07%   3295.75 40 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  84988   3421.15   3440.68   +0.04%   3438.78 60 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  3716   3671.05   3673.4   +0.19%   3671.94 לבולג דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3525.9 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  10150   3509.21   3510.81   -0.01%   3510.55 3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3254.77 םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  7160   3564.92   3565.93   +0.01%   3565.73 רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  32348   3355.44   3371.28   +0.05%   3357.65 הנתשמ תיביר דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  671   3796.41   3797.3   +0.22%   3796.59 ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  13715   3930.01   3946.55   +0.17%   3945.77 50 ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  8202   3657.98   3662   +0.19%   3661.3 תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3874.01 3-5 ילקש דנוב לת(EFT‏'(00 םסק
  12671   3580.15   3580.97   +0.06%   3580.88 רגאמ דנוב לת (A)EFT‏0 םסק
          3180.7 0-2 לשממ העובק.ר תוילקש (00) יEFT םסק
  4634   6939.4   6945.99   +0.12%   6939.41 +5 לשממ העובק.ר תוילקש (00) יEFT םסק
  6097   4326.98   4329.19   -0.13%   4326.98 2-5 לשממ העובק.ר תוילקש (00) יEFT םסק
  5923   4943.12   4947.44   +0.12%   4943.12 לשממ העובק תיביר תוילקש (00) יEFT םסק
  170491   381.24   381.57   +0.10%   381.48 ילקש דנוב לת שכ (00) לס תילכת
          3568.2 רתי תודומצ דנוב לת שכ (00) לס תילכת
          3658.7 תואושת דנוב לת הרשכ (00) לס תילכת
          2785.3 מקמ (00) לס תילכת
  108680   363.85   364.08   +0.09%   363.88 5-10 שממ דדמ תודומצ (00) לס תילכת
  7026   2294.39   2295.53   -0.04%   2294.69 0-2 שממ דדמ תודומצ (00) לס תילכת
  82739   270.82   271   +0.03%   270.91 2-5 שממ דדמ תודומצ (00) לס תילכת
          3938.94 0-3 ילקש (00) לס תילכת
  16088   419.55   419.75   +0.08%   419.56 תויתלשממ תוילקש (00) לס תילכת
  37774   273.16   273.27   +0.04%   273.27 תויתלשממ הנתשמ.ר תוילקש (00) לס תילכת
          488.13 שממ העובק.ר תוילקש (00) לס תילכת
  1400   3143.25   3143.25   -0.01%   3143.25 0-2 שממ העובק.ר תוילקש (00) לס תילכת
  1300   693.52   695.5   +0.08%   694.29 +5 שממ העובק.ר תוילקש (00) לס תילכת
  56010   433.74   433.85   +0.01%   433.85 2-5 שממ העובק.ר תוילקש (00) לס תילכת
  618124   355.57   356.15   +0.05%   356 20 דנוב לת (00) לס תילכת
  15882   330.55   330.55   +0.04%   330.55 40 דנוב לת (00) לס תילכת
  94269   344.5   345.11   +0.06%   345.04 60 דנוב לת (00) לס תילכת
  1138   3678   3680   +0.17%   3679.12 לבולג דנוב לת (00) לס תילכת
          3629.95 תודומצ אל דנוב לת (00) לס תילכת
  19417   3584.5   3590.28   +0.07%   3590.02 רגאמ דנוב לת (00) לס תילכת
          3565.36 AA-AAA תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  16000   3261   3261   +0.05%   3261 םיקנב תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  680   3569.87   3569.87   +0.01%   3569.87 רתי-תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  19080   3362.82   3366   +0.11%   3363.74 הנתשמ תיביר דנוב לת (00) לס תילכת
  285630   381.24   381.57   +0.12%   381.48 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
  200   3875.09   3875.09   +0.11%   3875.09 3-5 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
          3945.9 5-15 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
  7096   3658.94   3663.07   +0.10%   3662.45 תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
  7897   3699.88   3705.42   +0.11%   3704.1 לקש תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
  492   13012   13012   -0.02%   13012 נוק גא 20/80 שממ גא שמ(00) לס תילכת
  860   11131   11151   -0.04%   11131 2-5בק שממ40/60מצ שממ שמ(00) לס תילכת
          13161 בידלת10/90 שממ גא שמ(40) לס תילכת
          11496 35את 5/95 שממ גא שמ(40) לס תילכת
  1140   13389   13389   -0.08%   13389 125את12/88נוק שממ גא שמ(40) לס תילכת
          12166 125את 20/80שממ גר שמ(40) לס תילכת
  1135   9975   9989   +0.42%   9976.51 IBOXX US IG30(0D) לס תילכת
  5598   1194   1200   +2.00%   1198.47 BB CRUD הזוח (D‏4) לס תילכת
  13563   4560   4575   +0.25%   4561 LBMA GOLD PRICE(4D) לס תילכת
  1039   3442   3482   +0.43%   3461.71 BLOOMBERG SILVER הזוח(D‏4) לס תילכת
  3375   12745   12745   -0.02%   12745 נוק גא30/70שממ גא שמ (00)לס תילכת
          13242 נוק גא 50/50 שממ גא שמ(00)לס תילכת
          13336 נמ 15/85 נוק שממ גא שמ(40)לס תילכת
          11332 תוינמ 15/85שממ גא שמ(40)לס תילכת
          15610 בידלת10/90נוק שממ גא ושמ(40)לס תילכת
          15722 לוח נמ 20/80 שממ גא שמ(D‏4)לס תילכת
          15263 תוינמ20/80נוקשממ גא שמ(D‏4)לס תילכת
  17   11444   11444   +0.01%   11444 מצ שממ 40/60בק שממ שמ(00) לס תלכת