הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

21/03/19 20:18:27        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          20 דנוב לת (00) לס MTF
          60 דנוב לת (00) לס MTF
          לבולג דנוב לת (00) לס MTF
          תודומצ דנוב לת (00) לס MTF
          ילקש דנוב לת (00) לס MTF
          50 ילקש דנוב לת (00) לס MTF
          תואושת דנוב לת (00) לס MTF
          5-10 לילג לס MTF
          2-5 לילג לס MTF
          רחש לס MTF
          5+ רחש לס MTF
          2-5 רחש לס MTF
          20 דנוב לת (00) לס לארה
          40 דנוב לת (00) לס לארה
          60 דנוב לת (00) לס לארה
          לבולג דנוב לת (00) לס לארה
          תודומצ דנוב לת (00) לס לארה
          םיקנב-תודומצ דנוב לת (00) לס לארה
          טיב-לקש דנוב לת (00) לס לארה
          ילקש דנוב לת (00) לס לארה
          50 ילקש דנוב לת (00) לס לארה
          תואושת דנוב לת (00) לס לארה
          לקש תואושת דנוב לת (00) לס לארה
          IBOXX$ 3-7 (0A) לס לארה
          ילקש DJ EQUAL WEIGHT US(0A) לס לארה
          ילקש IBOXX$ 3-7 (0D) לס לארה
          60 דנוב לת שכ לס לארה
          ילקש דנוב לת שכ לס לארה
          DJ EQUAL WEIGHT US(0D)לס לארה
          10822 ילקש BB לוח נמ20/80גא ושמ(A)ETF‏2 תוגפס
          תויתלשממ תוילקש (ETF‏ (00 תוגספ
          5-10 לשממ דדמ תודומצ(ETF‏ (00 תוגספ
          0-2 לשממ דדמ תודומצ(ETF‏ (00 תוגספ
          לשממ הנתשמ תיביר תוילקיש(ETF‏ (00 תוגספ
          IBOXX US LIQ G30(0A) ETF תוגספ
          DB LIQ COMMOD תורוחס (D) ETF‏4 תוגספ
          60 דנוב לת שכ ETF תוגספ
          ילקש דנוב לת שכ ETF תוגספ
          תואושת דנוב לת שכ ETF תוגספ
  78   4713.7   4713.7   +0.06%   4713.7 רחש ETF תוגספ
  3747   6122.97   6125   +0.10%   6124.02 5+ רחש ETF תוגספ
  751   3126.6   3126.6   +0.01%   3126.6 0-2 רחש ETF תוגספ
  4291   4170.4   4181.88   +0.04%   4170.99 2-5 רחש ETF תוגספ
          לבולג דנוב לת ETF תוגספ
  16607   3457.05   3459.69   -0.13%   3457.05 רגאמ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          AA-AAA תודומצ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          3337.38 הנתשמ תיביר דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  45355   3772   3778   -0.23%   3772.86 50 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  5906   3808.33   3808.57   +0.13%   3808.33 0-3 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          3-5 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          5-15 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  8443   3629.38   3643   -0.54%   3635.73 A ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          ילקש תואושת דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          ילקש דנוב לת(ETF‏'(00 תוגספ
          מ"קמ (ETF‏(00 תוגספ
          2-5 לשממ דדמ תודומצ (ETF‏(00 תוגספ
          תויתלשממ דדמ תודומצ (ETF‏(00 תוגספ
          416.04 דמ גא50/50בח גא ושמ(ETF‏(00 תוגספ
          תורבח גא 34/66הנידמ גא ושמ(ETF‏(00 תוגספ
          ישדוח הנידמ חגא תבלושמ(ETF‏(00 תוגספ
          ילקש IBOXX USLIQG30 (0A)ETF תוגספ
          ילקש BB US CRDT 1-3 (0A)ETF תוגספ
          ילקש MARKIT IBOXX US5-10(0A)ETF תוגספ
          ילקש BB US CRDT5-10(0A)ETF תוגספ
          ילקש BB US CORP1-5(0A)ETF תוגספ
          10030 קש0-2 50/50IBOXXקש שממ ושמ(A)ETF‏0 תוגספ
          125את 20/80 רשי גא ושמ (A)ETF‏2 תוגספ
          125את 5/95 רשי גא ושמ (A)ETF‏2 תוגספ
          440.95 125את 10/90 גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
  200   10543   10543   +0.23%   10543 קש ביד לוח נמ10/90 גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
  13524   586.49   586.49   +1.34%   586.49 ארשי נמ 20/80 רשי גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          125את 10/90 רשי גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          10293 קש נמ20/80 יללכ גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          קנב10/90 הנידמ גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          10172 0-5S&P500 10/90IBOXXושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          11286 10/90IBOXXרשי גא ושמ(B)ETF‏0 תוגספ
          BB US CORP 1-5 (0D)ETF תוגספ
          ילקש BB US INTRM CRDT (0D)ETF תוגספ
          BB US INTERMEDIATE CRDT(0D)ETF תוגספ
          LBMA GOLD PRICE הזוח(D)ETF‏4 תוגספ
  315750   341.92   342.27   -0.01%   341.95 20 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  93756   321.86   321.94   -0.11%   321.94 40 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  3446067   333.99   334.64   -0.00%   334.42 60 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  5262   3412.36   3412.85   -0.07%   3412.38 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  1647   3417.09   3418.08   -0.08%   3417.58 0-3 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  69583   3451.38   3454.7   -0.05%   3452.78 3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          5-15 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  27941   3444.88   3448.3   +0.01%   3445.52 A תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          AA-AAA ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          ןוליג ETF םסק
          לילג ETF םסק
          5-10 לילג ETF םסק
          0-2 לילג ETF םסק
          2-5 לילג ETF םסק
          60 דנוב לת שכ ETF םסק
          יללכ יתלשממ ETF םסק
          מקמ ETF םסק
          ילקש דנוב לת שכ (ETF‏'(00 םסק
          20 דנוב לת רסח (ETF‏(00 םסק
          40 דנוב לת רסח (ETF‏(00 םסק
          5+ שממ תיביר לקש רסח(ETF‏(00 םסק
          תואושת דנוב לת רסח(ETF‏(00 םסק
          דוח צנוק35/65שממ גא שמ(ETF‏(00 םסק
          S&P GSCI (D4)ETF םסק
          ילקש IBOXX $1-3 (0A)ETF םסק
          ילקש IBOXX $3-7 (0A)ETF םסק
          ילקש IBOXX$ IG30(0A)ETF םסק
          קש0-2רחש50/50נוק US שמ(A)ETF‏0 םסק
          קש דוח 3-7 80/20HYוק שמ(A)ETF‏0 םסק
          קש לוח נמ 20/80 שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          תוינמ 10/90 שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          קש15נמ 50נוק 35שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          קש15נמ 30נוק 55שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          תוינמ 20/80 ללכ גא ושמ(A)ETF‏2 םסק
          דוח נמ10/90 ללכ גא ושמ(A)ETF‏2 םסק
          ח"טמ תלרטונמ LBMA GOLDPM (4A)ETF םסק
          ח"טמ תלרטונמ BB OIL(4A)ETF םסק
          דוח נמ35/65ללכ גא ושמ(B)ETF‏3 םסק
          IBOXX $3-7 (0D)ETF םסק
          IBOXX$ IG30(0D)ETF םסק
          IBOXX$ FRN IG(0D)ETF םסק
          IBOXX$ HY(0D)ETF םסק
          BB AGRI (4D)ETF םסק
          BB OIL (4D)ETF םסק
          LBMA GOLD PRICE PM USD(4D)ETF םסק
          רחש EFT םסק
          5+ רחש EFT םסק
          0-2 רחש EFT םסק
          2-5 רחש EFT םסק
          20 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          40 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          60 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          לבולג דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          הנתשמ תיביר דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          50 ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3-5 ילקש דנוב לת(EFT‏'(00 םסק
          רגאמ דנוב לת (A)EFT‏0 םסק
          ילקש דנוב לת שכ (00) לס תילכת
          40 דנוב לת רסח (00) לס תילכת
          ילקש דנוב לת רסח (00) לס תילכת
          0-3 ילקש (00) לס תילכת
          20 דנוב לת (00) לס תילכת
          40 דנוב לת (00) לס תילכת
          60 דנוב לת (00) לס תילכת
          לבולג דנוב לת (00) לס תילכת
          תודומצ אל דנוב לת (00) לס תילכת
          רגאמ דנוב לת (00) לס תילכת
          AA-AAA תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
          םיקנב תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
          רתי-תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
          הנתשמ תיביר דנוב לת (00) לס תילכת
          ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
          3-5 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
          5-15 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
          תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
          לקש תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
          נוק גא 20/80 שממ גא שמ(00) לס תילכת
          2-5בק שממ40/60מצ שממ שמ(00) לס תילכת
          בידלת10/90 שממ גא שמ(40) לס תילכת
          35את 5/95 שממ גא שמ(40) לס תילכת
          125את12/88נוק שממ גא שמ(40) לס תילכת
          125את 20/80שממ גר שמ(40) לס תילכת
          IBOXX US IG30(0D) לס תילכת
          BB CRUD הזוח (D‏4) לס תילכת
          LBMA GOLD PRICE(4D) לס תילכת
          BLOOMBERG SILVER הזוח(D‏4) לס תילכת
          5+ לס תילכת
          5-10 לס תילכת
          ןוליג לס תילכת
          0-2 לילג לס תילכת
          2-5 לילג לס תילכת
          רתי תודומצ דנוב לת שכ לס תילכת
          תואושת דנוב לת שכ לס תילכת
          ילקש יתלשממ לס תילכת
          מקמ לס תילכת
          רחש לס תילכת
          0-2 רחש לס תילכת
          2-5 רחש לס תילכת
          נוק גא30/70שממ גא שמ (00)לס תילכת
          נוק גא 50/50 שממ גא שמ(00)לס תילכת
          נמ 15/85 נוק שממ גא שמ(40)לס תילכת
          תוינמ 15/85שממ גא שמ(40)לס תילכת
          בידלת10/90נוק שממ גא ושמ(40)לס תילכת
          לוח נמ 20/80 שממ גא שמ(D‏4)לס תילכת
          תוינמ20/80נוקשממ גא שמ(D‏4)לס תילכת
          מצ שממ 40/60בק שממ שמ(00) לס תלכת