הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

21/05/18 03:51:34        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          12421 90/10 לס לארה
  529   10825   10825   -0.15%   10825 ילקש ל"וח 90/10 לס לארה
          11750 80/20 לס לארה
  837   10961   10961   -0.09%   10961 ילקש ל"וח 80/20 לס לארה
          10950 רצק 95/5 לס לארה
          12417 85/15 לס לארה
  142   11290   11290   -0.02%   11290 ילקש ל"וח 85/15 לס לארה
  162267   368.97   369.3   -0.21%   369.19 50 ילקש דנוב לס לארה
  262997   353   353.6   -0.22%   353.35 ילקש תואושת דנוב לס לארה
  1303   273.74   274.3   -0.04%   274.1 םינוליג לס לארה
  33310   345.91   346.33   +0.03%   346.12 5-10 לילג לס לארה
          231.93 0-2 לילג לס לארה
  24318   267.11   267.21   +0.06%   267.18 2-5 לילג לס לארה
          1227 ב"הרא ינרצנוק ואד לס לארה
          349.7 ילקש בהרא ינרצנוק ואד לס לארה
  16497   422.1   422.1   -0.57%   422.1 PM בהז לס לארה
          229.88 40 550 דנוב לת רסח לס לארה
  30462   400.61   400.77   -0.05%   400.64 ילקש יתלשממ לס לארה
          277.61 מ"קמ לס לארה
          26985 ילרטסוא רלוד ןודקיפ לס לארה
  310   42247   42354   -0.05%   42317 ורוי ןודקיפ לס לארה
  869   5112.99   5112.99   +0.00%   5112.99 ח"ש ןודקיפ לס לארה
  1245   35844   35962   -0.04%   35953 רלוד ןודקפ לס לארה
  171222   156.84   156.95   -0.14%   156.84 (a‏00) ילקש 3-7 iBOXX ינרצנוק לס לארה
  104293   577.03   579.44   -0.16%   579.14 (3-7 Da)iBOXX‏0 ינרצנוק לס לארה
  7947   611.38   612.1   +0.01%   611.78 5+ רחש לס לארה
  26606   419.64   419.93   -0.01%   419.64 2-5 רחש לס לארה
  22585   459   459.53   +0.01%   459.53 יללכ רחש לס לארה
  342176   334.95   335.55   -0.10%   335.25 20 דנוב לת לס לארה
          312.85 40 דנוב לת לס לארה
  349072   324.02   324.18   -0.13%   324.12 60 דנוב לת לס לארה
  127040   356.55   357.64   -0.13%   357.41 לבולג דנוב לת לס לארה
          344.82 תודומצ אל דנוב לת לס לארה
  23000   338.4   338.46   -0.13%   338.45 רגאמ דנוב לת לס לארה
  257878   332.74   333.16   -0.18%   332.8 תודומצ דנוב לת לס לארה
  183849   317.52   317.73   -0.11%   317.52 םיקנב תודומצ דנוב לת לס לארה
  223152   336.03   336.3   -0.12%   336.03 רתי תודומצ דנוב לת לס לארה
  80336   331.09   331.38   +0.01%   331.2 הנתשמ תיביר דנוב לת לס לארה
  66380   360.94   361.36   -0.11%   361.29 ילקש דנוב לת לס לארה
  36058   346.79   347.02   -0.07%   346.93 תואושת דנוב לת לס לארה
  55483   360.34   360.8     360.63 3גא רלוד ןדע
  303   9910   9910   -0.26%   9910 תלרטונמ ינוניב מחמ לארשי\לוח גא תוגספ
          226.22 5-10 581 לילג רסח תוגספ
  60   3313.7   3313.7   -0.13%   3313.7 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  1935   3357.7   3357.7   +0.10%   3357.7 0-3 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  34507   3352   3360.79   -0.04%   3356.44 3-5 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  18160   3328.92   3334   -0.20%   3330.5 5-15 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  5390   3373   3373.66   -0.11%   3373.66 רתי דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
          2780 5-10 Barclays US Credit לס תוגספ
          12581 הנידמ 90/10 AlphaBeta לס תוגספ
          13293 2080 AlphaBeta לס תוגספ
  21977   7361.65   7404.6   -0.24%   7395 1-5 Barclays US Corporate לס תוגספ
          13255 595 AlphaBeta לס תוגספ
  2773   9280   9351   +0.06%   9299.83 Barclays US intermed Cred GTR לס תוגספ
  432   2002   2011.59   -0.08%   2003.9 Barclays US Corporate 1-5 ILS לס תוגספ
          12607 AlphaBeta‏ 90/10 לס תוגספ
          11046 רצק Alpabeta‏ 1090 לס תוגספ
          9649 BARCLAYS US Credit לס תוגספ
  7308   2497.6   2497.61   +0.16%   2497.6 Barclays US Intermed Credit לס תוגספ
  168   10852   10852   -0.25%   10852 ממ %BUYBAC‏ 20 לוח %80 לארשי גא לס תוגספ
          10465 ממ %10 ביד לוח %90 ילארשי גא לס תוגספ
          433.89 %10 + ח"גא לס תוגספ
          13019 AlphaBeta יללכ ח"גא לס תוגספ
  46838   1141.5   1149.5   -0.00%   1147 לרטונמ IBOXX רלוד 0-5 צנוק חגא לס תוגספ
  12926   331.5   331.8   -0.12%   331.65 1דס 20 דנוב לס תוגספ
          3106.3 1דס 40 דנוב לס תוגספ
  1383   3214.17   3215.71   -0.18%   3214.62 1דס 60 דנוב לס תוגספ
  916   8730   8730   -0.33%   8730 ימלוע דנוב לס תוגספ
  3900   2418   2425   -0.75%   2418.62 ילקש ימלוע דנוב לס תוגספ
          3756.94 0-3 ילקש דנוב לס תוגספ
  8911   3702   3703.85   -0.13%   3703.81 3-5 ילקש דנוב לס תוגספ
  150   3667   3667   -0.31%   3667 5-15 ילקש דנוב לס תוגספ
  114470   359.1   359.3   -0.06%   359.3 1דס ילקש דנוב לס תוגספ
          270.1 1דס םינוליג לס תוגספ
          271.55 2דס םינוליג לס תוגספ
  35   2807.84   2807.84   -0.11%   2811.09 3דס םינוליג לס תוגספ
          342.16 1דס 5-10 לילג לס תוגספ
          340.5 2דס 5-10 לילג לס תוגספ
  3283   340.9   340.9   +0.10%   340.9 3דס 5-10 לילג לס תוגספ
          355.38 4דס 5-10 לילג לס תוגספ
          230.55 2דס 0-2 לילג לס תוגספ
  103527   263.65   264.17   -0.10%   263.84 1דס 2-5 לילג לס תוגספ
  142481   264.5   264.53   +0.03%   264.52 2דס 2-5 לילג לס תוגספ
  57671   264.28   264.45   +0.04%   264.45 3דס 2-5 לילג לס תוגספ
          2741.33 4דס 2-5 לילג לס תוגספ
          3391.4 םילילג לס תוגספ
          191.49 2-5 465 לילג רסח לס תוגספ
          112.86 40 435 דנוב לת רסח לס תוגספ
  137053   129.97   131.32   +0.83%   130.4 500 ילקש דנובלת רסח לס תוגספ
  22133   395.18   395.35   +0.00%   395.34 ילקש יתלשממ לס תוגספ
  1951   4097.35   4097.35   -0.19%   4097.35 2דס ילקש יתלשממ לס תוגספ
          277.46 1דס מ"קמ לס תוגספ
          277.56 2דס מ"קמ לס תוגספ
          572.5 %20+ ח"גא תבלושמ לס תוגספ
          274.89 יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
  26058   471.48   471.68   +0.10%   471.53 %10 + יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          10210 ונמ 33 לוח 66 ארשי צנוק תבלושמ לס תוגספ
          405.88 %50 יתלשממ %50 ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
          10022 לרטונמ %10+ לוח ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  25519   1085   1090   -0.91%   1085 2דס AM ןודנול בהז הרוחס לס תוגספ
  2210   777   780.89   +0.66%   778.55 תורוחס לס תוגספ
  12849   5230.31   5230.31   +0.00%   5230.31 ןודקיפ לס תוגספ
  1357   35833   35967   +0.09%   35967 1דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  265   35967   35967   +0.09%   35967 2דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  245   36008   36008   +0.09%   36008 ינועבר רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          42351 3דס ורוי ןודקיפ לס תוגספ
  3173   35797   35972   +0.07%   35972 3דס רלוד ןודקפ לס תוגספ
          210.18 60 546 דנוב לת טרוש לס תוגספ
  1889   6236.7   6243.5   -0.03%   6240.95 4דס 5+ רחש לס תוגספ
  1377   3123.29   3123.29   -0.00%   3123.29 1דס 0-2 רחש לס תוגספ
          6017.88 1דס +5 רחש לס תוגספ
          606.54 2דס +5 רחש לס תוגספ
  2267   600.9   600.92   -0.06%   600.91 3דס +5 רחש לס תוגספ
  544   4307.84   4308.2   +0.03%   4308.09 4-דס 2-5 רחש לס תוגספ
          4137.82 1דס 2-5 רחש לס תוגספ
          419.36 2דס 2-5 רחש לס תוגספ
  8241   414.95   414.95   +0.02%   414.95 3דס 2-5 רחש לס תוגספ
          4650.19 םירחש לס תוגספ
          11174 ברועמ ח"גא קית לס תוגספ
  896   3418.72   3420.8   -0.16%   3419.79 3-דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  65841   329.9   333.55   -0.62%   331.7 2דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  500   3202.78   3204.4   -0.08%   3203.33 3-דס 40 דנוב לת לס תוגספ
          314.1 2דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  4517   3320.36   3323   -0.12%   3321.35 3-דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  48679   324.91   325.07   -0.15%   324.92 2דס 60 דנוב לת לס תוגספ
          3579.42 לבולג דנוב לת לס תוגספ
  5223   3172.4   3174.8   -0.12%   3172.53 םיקנב דומצ דנוב לת לס תוגספ
  900   3316.7   3316.7   +0.00%   3316.7 הנתשמ תיביר דנוב לת לס תוגספ
  10241   3691.42   3697.39   -0.02%   3692.63 50 ילקש דנוב לת לס תוגספ
  27983   3680.9   3693.06   -0.12%   3684.1 3-דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  60328   357.97   357.98   -0.23%   357.97 2דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  1989   3475.4   3477.4   -0.08%   3477.1 תואושת דנוב לת לס תוגספ
          3534 ילקש תואושת דנוב לת לס תוגספ
          1504.7 עבטמ תלרטונמ 1-3 Barclays USלס תוגספ
  1239   3389.44   3391.53   -0.10%   3390.18 רגאמ דנוב לת תוגספ
          15144 90/10 םסק
          14223 80/20 םסק
  4681   8820   8889   -0.04%   8884.81 30 IBOXX $ LIQUID TOP םסק
          10159 עבטמ תלרטונמ רצק רחש30IBOXX םסק
          11145 ילקש ל"וח 20/80 םסק
  1420   11249   11256     11256 עבטמ תלרטונמ לוח-לארשי נמ %85 גא םסק
  6848   3430.4   3434.01   -0.00%   3433.5 יללכ יתלשממ ח"גא םסק
  79   12605   12605   -0.05%   12605 רטונמ רלוד 1-3 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  2884   5754   5776   -0.40%   5761.58 (3-7 (da‏0 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  2543   15510   15554   -0.05%   15518 רטונמ רלוד 3-7 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  1313   2513   2513   +0.08%   2513 30Iboxx תוליזנ ינרצנוק ב"הרא םסק
  8033   3564   3572   -0.37%   3567.77 לבולג דנוב םסק
  298   3353.09   3353.09   -0.18%   3353.09 3-5 דומצ דנוב םסק
  2895   3689.02   3690.64   -0.14%   3689.98 50 ילקש דנוב םסק
          3715.03 3-5 ילקש דנוב םסק
          5012.88 ב ובמ'ג םסק
  105188   242.99   243.05   -0.49%   243.01 יעבט זג םסק
  3472   2742.16   2742.96   -0.00%   2742.32 םינוליג םסק
  2119   3424.24   3427.92   -0.02%   3425.38 5-10 לילג םסק
  291   3579.63   3579.63   -0.00%   3579.63 ח"גא 5-10 לילג םסק
  8991   2321.83   2324.37   -0.07%   2322.72 0-2 לילג םסק
  4334   2661.51   2661.73   +0.06%   2661.73 2-5 לילג םסק
  8030   3320.12   3323.3   -0.07%   3322.99 יללכ לילג םסק
  12053   864.02   870.98   +0.03%   868.3 דנוב ייה םסק
  4967   4016   4054   -0.16%   4032.48 בהז םסק
  30094   1169   1176   +0.02%   1173.14 TR ילקש בהז םסק
          2111.17 2-5 לילג רסח םסק
  170   1313.62   1313.62   +0.97%   1313.62 ילקש דנוב לת רסח םסק
  871   3109.46   3113.9   +0.67%   3111.45 662 תואושת דנוב לת רסח םסק
          296.41 20 דנוב לת רסחב תפנוממ םסק
          2772.62 מ"קמ םסק
          10160 %15+ ח"גא תבלושמ םסק
  14583   1430   1462.5   +2.70%   1458.16 טפנ םסק
  73421   613.67   620   +2.35%   616.69 TR ילקש טפנ םסק
  6624   559.99   565   -0.37%   562.92 FIX ףסכ הרוחס םסק
  9367   869   873   +1.28%   873 תורוחס םסק
  11300   155.85   156.5   -0.56%   155.92 גרבמולב תויאלקח תורוחס םסק
          13450 יללכ ח"גא לס םסק
          13153 10+יללכ ח"גא לס םסק
  282   12380   12380   +0.02%   12380 20+יללכ ח"גא לס םסק
          12616 5+יללכ ח"גא לס םסק
          11052 םיררועתמ םיקווש+רצק לס םסק
          10995 ביד לת+רצק לס םסק
  140   42418   42456   -1.07%   42429 וריא ןודקיפ םסק
  578   35820   35965   -0.01%   35963 רלוד ןודקיפ םסק
  4312   6239.01   6239.01   +0.00%   6239.01 1דס ןודקיפ םסק
          5362.8 3דס ןודקיפ םסק
  770   9933   9933   -0.34%   9933 (a‏00) ילקש 3-7 IBOXX ינרצנוק םסק
          9048 IBOXX EUR LIQUID ינרצנוק םסק
          2074.84 60 דנוב לת טרוש םסק
          2639.69 602 רתי תודומצ דנוב לת טרוש םסק
  2827   1492.53   1492.53   +0.40%   1492.53 40 דנובלת טרוש םסק
          3159.79 0-2 רחש םסק
  579   6044.95   6052.38   -0.14%   6049.22 +5 רחש םסק
  6961   4177.64   4180.89   +0.03%   4180.7 2-5 רחש םסק
  7187   5204   5228.16   -0.01%   5213.78 5+ 1147 רסח רחש םסק
  3902   4574.92   4576.4   -0.01%   4575.26 יללכ רחש םסק
  8740   3320.28   3323.48   -0.12%   3322.27 20 דנוב לת םסק
          3120.89 40 דנוב לת םסק
  4835   3231.76   3234.09   -0.15%   3231.82 60 דנוב לת םסק
          3437.52 תודומצ אל דנוב לת םסק
          3392.5 רגאמ דנוב לת םסק
          3323.82 דומצ דנוב לת םסק
          3173.13 םיקנב דומצ דנוב לת םסק
  1928   3358.2   3361.43   -0.11%   3359.56 רתי דומצ דנוב לת םסק
          3309.91 הנתשמ תיביר דנוב לת םסק
  37425   3600.18   3616.77   -0.08%   3605.91 ילקש דנוב לת םסק
  4237   3476.27   3478.65   -0.10%   3478 תואושת דנוב לת םסק
          14655 ינוניב 90/10 תילכת
          11111 רצק יתלשממ 1090 תילכת
  125   14402   14402   -0.32%   14402 ינוניב 80/20 תילכת
  2450   14969   14969   -0.14%   14969 ל"וח 80/20 תילכת
          10971 רצק יתלשממ 595 תילכת
          13098 סולפ יללכ יתלשממ ח"גא תילכת
          12385 בלושמ ח"גא תילכת
  503   9023   9034   -0.36%   9029.45 30IBOXX ליזנ ינרצנוק בהרא תילכת
  3642   3352.03   3353.09   -0.19%   3353.09 2-דס 20 דנוב תילכת
          2721.98 1-דס םינוליג תילכת
  11346   272.61   272.61   +0.01%   272.61 2-דס םינוליג תילכת
          3571.74 1-דס 5-10 לילג תילכת
  4235   3410.81   3410.81   +0.09%   3410.81 2-דס 5-10 לילג תילכת
          339.95 3-דס 5-10 לילג תילכת
          355.28 4-דס 5-10 לילג תילכת
          2300.96 1-דס 0-2 לילג תילכת
  158   2662.42   2662.42   +0.05%   2662.42 1-דס 2-5 לילג תילכת
  86736   265.65   265.8   +0.04%   265.77 2-דס 2-5 לילג תילכת
  16843   4199   4222.61   -0.04%   4220.74 בהז תילכת
          2048.93 2-5 480 לילג רסח תילכת
          2254 2-5 658 רחש רסח תילכת
          1120.87 40 435 דנוב לת רסח תילכת
  35000   1304   1304   +0.12%   1304 60 465 דנוב לת רסח תילכת
  12500   1385.5   1385.5   +0.53%   1385.5 509 ילקש דנוב לת רסח תילכת
  3419   3639   3674   +0.54%   3645.95 ףסכ תילכת
  425   48330   48461   -0.06%   48394 גנילרטש הריל תילכת
          10859 דומצ הטומ יתלשממ תילכת
          11126 ילקש הטומ יתלשממ תילכת
          10890 רצק יתלשממ תילכת
  36593   393.21   393.21   -0.02%   393.21 ילקש יתלשממ תילכת
  500   10953   10953   +0.19%   10953 םוימירפ 15/85 מ"קמ תילכת
  2220   2776.14   2776.14   -0.00%   2776.14 1-דס מקמ תילכת
  61631   1455   1490   +2.09%   1482.44 טפנ תילכת
  75273   5380.85   5380.86   +0.00%   5380.86 ןודקיפ תילכת
  452   42256   42300   -0.09%   42283 וריא ןודקיפ תילכת
  8393   35799   35965   -0.04%   35965 1-דס רלוד ןודקיפ תילכת
  697   37091   37229   -0.21%   37190 2 RE-דס רלוד ןודקיפ תילכת
          3127.87 0-2 רחש תילכת
  20   6038   6038   -0.07%   6040.94 1-דס +5 רחש תילכת
  63892   606.36   606.99   -0.06%   606.88 2-דס +5 רחש תילכת
  500   4181.4   4182.28   +0.02%   4181.79 1-דס 2-5 רחש תילכת
  17116   418.84   419.17   +0.02%   419.17 2-דס 2-5 רחש תילכת
  7333   4552.37   4554.68   -0.04%   4554.38 1-דס םירחש תילכת
          453.47 2-דס םירחש תילכת
          12612 ינוניב ח"גא קית תילכת
  318   12689   12689   -0.03%   12689 12 + ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12746 תוינמ אלל ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12535 15 + ינוניב-רצק ח"גא קית תילכת
          11705 20+ רצק יתלשממ קית תילכת
          11331 5+ רצק יתלשממ קית תילכת
          12773 10+רצק יתלשממ קית תילכת
          11345 תוינמ אללרצק יתלשממ קית תילכת
  362978   166.66   167.6   -0.05%   166.89 1-דס 20 דנוב לת תילכת
          333.13 3-דס 20 דנוב לת תילכת
  741   3132.5   3132.5   -0.14%   3132.5 1-דס 40 דנוב לת תילכת
          312.97 2-דס 40 דנוב לת תילכת
  4237   3245.81   3248.5   -0.12%   3247.18 1-דס 60 דנוב לת תילכת
  133861   324.14   324.4   -0.09%   324.25 2-דס 60 דנוב לת תילכת
          3596.89 לבולג דנוב לת תילכת
          3458.44 תודומצ אל דנוב לת תילכת
  6778   3387.36   3393.66   -0.05%   3392.02 רגאמ דנוב לת תילכת
  1157   3173.5   3174.55   -0.10%   3173.87 םיקנב תודומצ דנוב לת תילכת
  7226   3359.16   3359.46   -0.18%   3359.42 רתי תודומצ דנוב לת תילכת
  623   3312.45   3312.45   -0.15%   3312.45 הנתשמ תיביר דנוב לת תילכת
  3319   3753.7   3757.72   -0.08%   3753.7 0-3 ילקש דנוב לת תילכת
  2621   3701   3701   -0.14%   3701 3-5 ילקש דנוב לת תילכת
          3673.44 5-15 ילקש דנוב לת תילכת
  6007   3584.79   3589   -0.20%   3588.69 1-דס ילקש דנוב לת תילכת
  461980   361   361.7   -0.27%   361.34 2-דס ילקש דנוב לת תילכת
  4014   3477.77   3482.4   -0.21%   3478.34 תואושת דנוב לת תילכת
  3300   3525.01   3539.4   +0.06%   3539.4 ילקש תואושת דנוב לת תילכת