הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/09/19 19:50:24        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  135898   438.31   438.48   +0.31%   438.46 60 דנוב לת הרשכ (00) לס MTF
          435.4 ילקש דנוב לת הרשכ (00) לס MTF
  55131   396.15   396.45   +0.19%   396.42 5-10 תויתלשממ דדמ תודומצ (00) לס MTF
  86668   350.61   351.64   +0.07%   350.97 2-5 תויתלשממ דדמ תודומצ (00) לס MTF
  51117   515.55   516.84   +0.23%   516.74 +5 לשממ העובק תיביר תוילקש (00) לס MTF
  131974   412.35   412.5   +0.02%   412.44 2-5 לשממ העובק תיביר תוילקש (00) לס MTF
  214703   393.11   393.68   +0.14%   393.68 תויתלשממ העובק תיביר תוילקש (00) לס MTF
  171931   441.2   442.34   +0.09%   442.26 20 דנוב לת (00) לס MTF
  85649   437   438.42   +0.12%   438.42 60 דנוב לת (00) לס MTF
          306.54 לבולג דנוב לת (00) לס MTF
  25871   382.3   383.6   +0.10%   383.6 תודומצ דנוב לת (00) לס MTF
  335651   436.71   437.18   +0.10%   437.16 ילקש דנוב לת (00) לס MTF
          314.58 50 ילקש דנוב לת (00) לס MTF
  64626   372.48   373.43   +0.26%   373.43 תואושת דנוב לת (00) לס MTF
  40000   353.89   354.91   +0.33%   353.94 60 דנוב לת הרשכ (00) לס לארה
          376.19 ילקש דנוב לת הרשכ (00) לס לארה
  225536   357.46   358.81   +0.18%   358.15 20 דנוב לת (00) לס לארה
  40000   329.14   330.01   +0.10%   329.14 40 דנוב לת (00) לס לארה
  124490   342.41   344.81   +0.13%   344.03 60 דנוב לת (00) לס לארה
  12116   365.3   365.91   +0.11%   365.56 לבולג דנוב לת (00) לס לארה
  26641   352.61   353.06   +0.12%   352.98 תודומצ דנוב לת (00) לס לארה
  181437   399.21   399.39   +0.02%   399.26 טיב-לקש דנוב לת (00) לס לארה
  98248   376.64   377   +0.05%   376.81 ילקש דנוב לת (00) לס לארה
  60918   389.46   389.55   +0.04%   389.52 50 ילקש דנוב לת (00) לס לארה
  23871   359.95   361.59   +0.07%   361.57 תואושת דנוב לת (00) לס לארה
  5138   365.6   365.6   +0.03%   365.6 לקש תואושת דנוב לת (00) לס לארה
          99.9 0BLSTAR Israel Gov USD Bond (D) לס לארה
  2665   635.88   639.05   +0.37%   637.74 IBOXX$ 3-7 (0A) לס לארה
  14093   419.66   419.87   +0.15%   419.71 תויתלשממ תוילקש (ETF‏ (00 תוגספ
  48727   363.5   364.45   +0.14%   364.28 5-10 לשממ דדמ תודומצ(ETF‏ (00 תוגספ
          230.21 0-2 לשממ דדמ תודומצ(ETF‏ (00 תוגספ
  12880   271.69   271.74   -0.01%   271.71 לשממ הנתשמ תיביר תוילקיש(ETF‏ (00 תוגספ
          9610 IBOXX US LIQ G30(0A) ETF תוגספ
  765   3560.76   3560.76   +0.07%   3560.76 רגאמ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  41954   3560.19   3570.16   +0.11%   3565.33 AA-AAA תודומצ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  3105   3350   3351.49   +0.01%   3351.49 הנתשמ תיביר דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  14984   3898.4   3905.47   +0.08%   3902.39 50 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  28441   3934.7   3942.35   -0.03%   3936.83 0-3 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          3834.49 3-5 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  22112   3893.44   3896.32   +0.15%   3895.51 5-15 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  3993   3782.58   3789.58   +0.06%   3783.79 A ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  8192   3646.07   3648.92   +0.07%   3648.12 ילקש תואושת דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  96493   374   374.4   +0.07%   374.28 ילקש דנוב לת(ETF‏'(00 תוגספ
          278.18 מ"קמ (ETF‏(00 תוגספ
  60626   269.23   269.69   +0.17%   269.69 2-5 לשממ דדמ תודומצ (ETF‏(00 תוגספ
  17667   3615.5   3619.3   +0.19%   3618.26 תויתלשממ דדמ תודומצ (ETF‏(00 תוגספ
  93572   440.22   440.96   +0.14%   440.26 דמ גא50/50בח גא ושמ(ETF‏(00 תוגספ
          13644 תורבח גא 34/66הנידמ גא ושמ(ETF‏(00 תוגספ
          2698.15 ילקש IBOXX USLIQG30 (0A)ETF תוגספ
          1538.99 ילקש BB US CRDT 1-3 (0A)ETF תוגספ
          1180.63 ילקש MARKIT IBOXX US5-10(0A)ETF תוגספ
          3088.67 ילקש BB US CRDT5-10(0A)ETF תוגספ
          2071.29 ילקש BB US CORP1-5(0A)ETF תוגספ
          10369 קש0-2 50/50IBOXXקש שממ ושמ(A)ETF‏0 תוגספ
          14162 125את 20/80 רשי גא ושמ (A)ETF‏2 תוגספ
          13962 125את 5/95 רשי גא ושמ (A)ETF‏2 תוגספ
          452.9 125את 10/90 גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          10728 קש ביד לוח נמ10/90 גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          603.23 ארשי נמ 20/80 רשי גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
  248   13343   13343   +0.02%   13343 125את 10/90 רשי גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          489.78 קנב10/90 הנידמ גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
  913   7737.11   7762.56   +0.14%   7742.83 BB US CORP 1-5 (0D)ETF תוגספ
          2682.47 ילקש BB US INTRM CRDT (0D)ETF תוגספ
          9995.36 BB US INTERMEDIATE CRDT(0D)ETF תוגספ
  11087   1239   1246   +1.20%   1245.79 LBMA GOLD PRICE הזוח(D)ETF‏4 תוגספ
  7840   344.45   344.45   +0.15%   344.45 60 דנוב לת הרשכ (00) יETF תוגספ
          371.66 ילקש דנוב לת הרשכ (00) יETF תוגספ
  6514   3615.37   3620.48   +0.06%   3620.48 תואושת דנוב לת הרשכ (00) יETF תוגספ
          3140.04 0-2 שממ העובק.ר תוילקש (00) יETF תוגספ
  2936   6765   6800.67   +0.30%   6798.97 +5 שממ העובק.ר תוילקש (00) יETF תוגספ
  995   4266   4273.78   +0.03%   4273.78 2-5 שממ העובק.ר תוילקש (00) יETF תוגספ
  100   4992.97   4992.97   +0.18%   4992.97 תויתלשממ העובק.ר תוילקש (00) יETF תוגספ
  5240   3654.66   3669.29   +0.07%   3656.38 לבולג דנוב לת (00) יETF תוגספ
  294382   352.75   354.04   +0.10%   354.01 20 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  510346   329.9   330.88   +0.14%   330.26 40 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  162533   343.9   344.74   +0.14%   344.69 60 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  3416   3507.7   3512.11   +0.13%   3511.89 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  6154   3408.36   3410.62   +0.07%   3410.56 0-3 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  41186   3501.75   3523.96   +0.13%   3520.59 3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  4234   3682.37   3688.37   +0.24%   3688.36 5-15 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  25323   3523.52   3527.71   +0.15%   3527.21 A תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  3170   3260.5   3261.65   +0.08%   3261.58 םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  37395   3555.89   3564.42   +0.09%   3559.59 רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  10383   3951.35   3953.01   +0.07%   3951.35 AA-AAA ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  16197   3621.06   3624.46   +0.04%   3623.44 תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          2297 S&P US TREY 7-10 (0D) ETF םסק
          3827.5 S&P US TREY INF PROT 1-3 (0D) ETF םסק
          11736 S&P US TREY 1-3 (0D) ETF םסק
          5070 S&P US TREY INF PROT 3-5 (0D) ETF םסק
          16778 S&P US TREY 3-5 (0D) ETF םסק
          3500.13 רלוד-דנוב לת (D) ETF‏0 םסק
  13595   3757.34   3780.66   -0.04%   3757.64 ילקש דנוב לת שכ (ETF‏'(00 םסק
          252.7 20 דנוב לת רסח (ETF‏(00 םסק
          1349.76 40 דנוב לת רסח (ETF‏(00 םסק
  1142   4347.74   4347.74   -0.30%   4347.74 5+ שממ תיביר לקש רסח(ETF‏(00 םסק
          2974 תואושת דנוב לת רסח(ETF‏(00 םסק
  1869   14282   14282   +0.13%   14282 דוח צנוק35/65שממ גא שמ(ETF‏(00 םסק
  113   731.6   731.6   -0.00%   731.61 S&P GSCI (D4)ETF םסק
          12886 ילקש IBOXX $1-3 (0A)ETF םסק
          16809 ילקש IBOXX $3-7 (0A)ETF םסק
          2783.03 ילקש IBOXX$ IG30(0A)ETF םסק
          10610 קש0-2רחש50/50נוק US שמ(A)ETF‏0 םסק
          10915 קש דוח 3-7 80/20HYוק שמ(A)ETF‏0 םסק
  2112   11828   11833   +0.58%   11833 קש לוח נמ 20/80 שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
  901   11228   11228   +0.04%   11228 תוינמ 10/90 שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          10673 קש15נמ 50נוק 35שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
  208   12000   12000   +1.04%   12000 קש15נמ 30נוק 55שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          13000 תוינמ 20/80 ללכ גא ושמ(A)ETF‏2 םסק
  582   14005   14053   +0.09%   14017 דוח נמ10/90 ללכ גא ושמ(A)ETF‏2 םסק
  33343   1321   1334.5   +1.47%   1333.99 ח"טמ תלרטונמ LBMA GOLDPM (4A)ETF םסק
  455   489   490.9   -1.25%   489.31 ח"טמ תלרטונמ BB OIL(4A)ETF םסק
          13400 דוח נמ35/65ללכ גא ושמ(B)ETF‏3 םסק
  175   6321   6321   -0.24%   6321 IBOXX $3-7 (0D)ETF םסק
  1801   9871   9871.01   +0.67%   9871 IBOXX$ IG30(0D)ETF םסק
  10450   3840.2   3844.3   +0.05%   3840.2 IBOXX$ FRN IG(0D)ETF םסק
          944.5 IBOXX$ HY(0D)ETF םסק
          121.53 BB AGRI (4D)ETF םסק
  3219   1179   1190   -0.37%   1186.07 BB OIL (4D)ETF םסק
  2703   4595.5   4596.5   +0.82%   4596.5 LBMA GOLD PRICE PM USD(4D)ETF םסק
  72879   1028.51   1032   +0.09%   1029.73 2025 דומצ 00) BULLET) יETF םסק
  3365   1039.85   1039.85   -0.00%   1039.85 2023 ילקש 00) BULLET) יETF םסק
  126710   1031.67   1037.3   +0.15%   1033.53 2025 ילקש 00) BULLET) יETF םסק
  19201   3656   3658.4   +0.10%   3658 יללכ יתלשממ ח"גא (00) יETF םסק
  29618   1017.39   1017.39   +0.08%   1017.39 2023 דומצ BULLET סדקניא (00) יETF םסק
  66717   105.05   105.05   +0.12%   105.05 60 דנוב לת הרשכ (00) יETF םסק
          2779.31 מקמ (00) יETF םסק
  8375   3670.66   3671.91   +0.16%   3671.91 5-10 לשממ דדמ.צ (00) יETF םסק
  861   2322.84   2322.84   -0.07%   2322.84 0-2 לשממ דדמ.צ (00) יETF םסק
  5670   2716.74   2716.74   +0.04%   2716.74 2-5 לשממ דדמ.צ (00) יETF םסק
  21433   3544.99   3549.08   +0.21%   3548.56 תויתלשממ דדמ תודומצ (00) יETF םסק
          2747.71 תויתלשממ הנתשמ.ר תוילקש (00) יETF םסק
  28470   3543.05   3549.83   +0.18%   3549.83 20 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  6760   3281.83   3300.27   +0.17%   3283.97 40 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  83608   3427.2   3430.17   +0.15%   3430.07 60 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  2652   3637.71   3642.91   +0.13%   3639.61 לבולג דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  8325   3500   3515.03   +0.20%   3515.03 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  4979   3509.49   3531.88   +0.23%   3514.93 3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  4976   3253.63   3255.31   +0.03%   3255.31 םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  2475   3543.04   3544.56   +0.11%   3544.56 רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3342.65 הנתשמ תיביר דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  11711   3756.2   3757.38   +0.06%   3757.38 ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  22333   3895.69   3900.17   +0.10%   3898.53 50 ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  3298   3622.07   3622.09   +0.03%   3622.09 תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3826.73 3-5 ילקש דנוב לת(EFT‏'(00 םסק
          3550.17 רגאמ דנוב לת (A)EFT‏0 םסק
          3177.5 0-2 לשממ העובק.ר תוילקש (00) יEFT םסק
  5814   6864.29   6875.56   +0.20%   6873.15 +5 לשממ העובק.ר תוילקש (00) יEFT םסק
  5584   4321.81   4321.9   +0.03%   4321.81 2-5 לשממ העובק.ר תוילקש (00) יEFT םסק
  973   4910   4917.56   +0.10%   4917.53 לשממ העובק תיביר תוילקש (00) יEFT םסק
  77659   377.38   377.77   +0.11%   377.67 ילקש דנוב לת שכ (00) לס תילכת
  5842   3546.77   3555.91   +0.15%   3547.2 רתי תודומצ דנוב לת שכ (00) לס תילכת
  220   2784.29   2784.29   -0.00%   2784.29 מקמ (00) לס תילכת
          363.16 5-10 שממ דדמ תודומצ (00) לס תילכת
          2296.77 0-2 שממ דדמ תודומצ (00) לס תילכת
  246668   270.88   271.6   +0.14%   271.18 2-5 שממ דדמ תודומצ (00) לס תילכת
  15252   3929.04   3940.04   -0.01%   3930.82 0-3 ילקש (00) לס תילכת
          417.31 תויתלשממ תוילקש (00) לס תילכת
          273.06 תויתלשממ הנתשמ.ר תוילקש (00) לס תילכת
          483.45 שממ העובק.ר תוילקש (00) לס תילכת
          3140.95 0-2 שממ העובק.ר תוילקש (00) לס תילכת
  63895   685.75   689.12   +0.17%   688.43 +5 שממ העובק.ר תוילקש (00) לס תילכת
  15862   433.12   433.34   +0.02%   433.22 2-5 שממ העובק.ר תוילקש (00) לס תילכת
  282322   354.2   355.09   +0.07%   355 20 דנוב לת (00) לס תילכת
  90450   329.27   330.61   +0.10%   329.27 40 דנוב לת (00) לס תילכת
  938012   343.14   344.08   +0.11%   343.92 60 דנוב לת (00) לס תילכת
          3643.16 לבולג דנוב לת (00) לס תילכת
          3589.19 תודומצ אל דנוב לת (00) לס תילכת
  3378   3556.32   3561.2   +0.06%   3560.67 רגאמ דנוב לת (00) לס תילכת
          3553.65 AA-AAA תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  7299   3261.15   3262.63   +0.08%   3262.63 םיקנב תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  5970   3546.96   3556.1   +0.16%   3548.54 רתי-תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  8027   3349.76   3351.26   +0.03%   3350.09 הנתשמ תיביר דנוב לת (00) לס תילכת
  736119   376.95   377.73   +0.05%   377.55 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
          3829.22 3-5 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
          3885.15 5-15 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
  10870   3625.23   3628.11   +0.04%   3626.36 תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
  27192   3649.65   3657.44   +0.16%   3655.67 לקש תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
          13000 נוק גא 20/80 שממ גא שמ(00) לס תילכת
          11117 2-5בק שממ40/60מצ שממ שמ(00) לס תילכת
          13007 בידלת10/90 שממ גא שמ(40) לס תילכת
          11467 35את 5/95 שממ גא שמ(40) לס תילכת
          13290 125את12/88נוק שממ גא שמ(40) לס תילכת
          12051 125את 20/80שממ גר שמ(40) לס תילכת
          10030 IBOXX US IG30(0D) לס תילכת
  3286   1200   1203   -0.68%   1200.73 BB CRUD הזוח (D‏4) לס תילכת
  2749   4731   4749   +0.40%   4734.63 LBMA GOLD PRICE(4D) לס תילכת
  2008   3697   3723   +0.57%   3702.97 BLOOMBERG SILVER הזוח(D‏4) לס תילכת
  3865   3624.66   3628.23   +0.17%   3628.23 תואושת דנוב לת שכ לס תילכת
          12700 נוק גא30/70שממ גא שמ (00)לס תילכת
          13177 נוק גא 50/50 שממ גא שמ(00)לס תילכת
          13116 נמ 15/85 נוק שממ גא שמ(40)לס תילכת
          11260 תוינמ 15/85שממ גא שמ(40)לס תילכת
          15490 בידלת10/90נוק שממ גא ושמ(40)לס תילכת
  2656   15330   15578   -0.30%   15578 לוח נמ 20/80 שממ גא שמ(D‏4)לס תילכת
          15065 תוינמ20/80נוקשממ גא שמ(D‏4)לס תילכת
  2689   11435   11440   +0.10%   11440 מצ שממ 40/60בק שממ שמ(00) לס תלכת