הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/11/18 17:21:49        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  163560   416.65   417.27   +0.06%   417.01 20 דנוב לת (00) לס MTF
  31155   416.23   416.52   +0.09%   416.43 60 דנוב לת (00) לס MTF
  52177   300.07   300.07   -0.36%   300.07 לבולג דנוב לת (00) לס MTF
  39948   365.06   365.23   +0.12%   365.23 תודומצ דנוב לת (00) לס MTF
  161937   420.25   421.49   -0.01%   420.67 ילקש דנוב לת (00) לס MTF
  262275   299.12   300.59   -0.02%   300.17 50 ילקש דנוב לת (00) לס MTF
  38812   363.2   363.37   +0.02%   363.37 תואושת דנוב לת (00) לס MTF
  98023   367.57   367.84   +0.18%   367.72 5-10 לילג לס MTF
  39528   343.58   343.87   +0.10%   343.87 2-5 לילג לס MTF
  131969   364.01   364.79   +0.19%   364.72 רחש לס MTF
  151058   449.12   450.85   +0.34%   450.7 5+ רחש לס MTF
  152553   399   399.41   +0.10%   399.35 2-5 רחש לס MTF
  302099   337.54   337.8   +0.12%   337.75 20 דנוב לת (00) לס לארה
  142848   314.99   315.01   -0.01%   314.99 40 דנוב לת (00) לס לארה
  1030296   326.69   326.86   +0.04%   326.79 60 דנוב לת (00) לס לארה
  496837   356.05   357.6   -0.24%   356.63 לבולג דנוב לת (00) לס לארה
  271200   335.41   336.02   +0.04%   335.99 תודומצ דנוב לת (00) לס לארה
  167192   319.99   320.07   -0.01%   319.99 םיקנב-תודומצ דנוב לת (00) לס לארה
  160130   373.62   373.88   +0.02%   373.73 טיב-לקש דנוב לת (00) לס לארה
  257541   362.92   363.28   -0.06%   362.92 ילקש דנוב לת (00) לס לארה
  93802   371.8   372.21   +0.09%   372.09 50 ילקש דנוב לת (00) לס לארה
  743016   351.19   352.15   +0.01%   351.8 תואושת דנוב לת (00) לס לארה
  630738   354.14   354.68   -0.20%   354.21 לקש תואושת דנוב לת (00) לס לארה
          12539 90/10 לס לארה
          10870 ילקש ל"וח 90/10 לס לארה
  81   11801   11801     11801 80/20 לס לארה
  3289   10969   10989   -0.27%   10969 ילקש ל"וח 80/20 לס לארה
          11020 רצק 95/5 לס לארה
          12594 85/15 לס לארה
  492   11306   11306   +0.04%   11306 ילקש ל"וח 85/15 לס לארה
          1256.64 ב"הרא ינרצנוק ואד לס לארה
          345.3 ילקש בהרא ינרצנוק ואד לס לארה
  96506   336.25   336.44   +0.04%   336.37 60 דנוב לת שכ לס לארה
  371778   362.95   363.15   -0.07%   362.95 ילקש דנוב לת שכ לס לארה
  960000   5114.75   5114.75   +0.00%   5114.75 ח"ש ןודקיפ לס לארה
  420   37059   37137   +0.45%   37117 רלוד ןודקפ לס לארה
  88629   156.35   156.42   -0.07%   156.35 (a‏00) ילקש 3-7 iBOXX ינרצנוק לס לארה
  21588   601   601.82   -0.21%   601.18 (3-7 Da)iBOXX‏0 ינרצנוק לס לארה
  124790   370.96   373.3   +0.37%   372.94 3גא רלוד ןדע
          271.68 ןוליג ETF תוגספ
          3350.52 לילג ETF תוגספ
  750   338.07   338.07   +0.20%   338.07 5-10 לילג ETF תוגספ
  870   230.96   230.96   +0.00%   230.96 0-2 לילג ETF תוגספ
  36924   261.52   264.01   +0.05%   263.96 2-5 לילג ETF תוגספ
          327.47 60 דנוב לת שכ ETF תוגספ
          361.2 ילקש דנוב לת שכ ETF תוגספ
          3533.58 תואושת דנוב לת שכ ETF תוגספ
  27954   393.43   393.45   +0.18%   393.45 ילקש יתלשממ ETF תוגספ
          277.54 מקמ ETF תוגספ
          4619.97 רחש ETF תוגספ
  1087   5927.92   5930.7   +0.31%   5928.17 5+ רחש ETF תוגספ
          3124.66 0-2 רחש ETF תוגספ
  12312   4133.5   4137.94   +0.11%   4137.93 2-5 רחש ETF תוגספ
  6645   3558   3569.38   -0.52%   3558.05 לבולג דנוב לת ETF תוגספ
  9488   3375.51   3378.65   +0.02%   3377.35 AA-AAA תודומצ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  4900   3349.31   3349.31     3349.31 הנתשמ תיביר דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  4202   3716.65   3719.86   +0.06%   3719.55 50 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  4688   3815.63   3821.97   +0.03%   3816.15 0-3 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  4438   3748.39   3752.42   -0.06%   3750.13 3-5 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  285   3657   3657   +0.08%   3657 5-15 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  12679   3685   3692.16   -0.30%   3685 A ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  47138   3525.16   3532.89   -0.45%   3528.09 ילקש תואושת דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  421238   353.4   360.82   -0.06%   360.31 ילקש דנוב לת(ETF‏'(00 תוגספ
  4000   3425.63   3425.63   +0.05%   3425.63 רגאמ דנוב לת (A)'ETF‏0 תוגספ
  122536   332   334.15   +0.10%   334.12 20 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  155141   315.89   316   -0.02%   315.94 40 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  583029   326   327.5   +0.04%   327.38 60 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  750   3342   3342   +0.07%   3342 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  4100   3386.82   3390.2   +0.08%   3390.2 0-3 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  23519   3391.14   3394.39   +0.06%   3393.89 3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  1622   3355.76   3356.5   +0.09%   3356.04 5-15 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  27007   3380.11   3383.38   +0.03%   3381.83 A תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  1500   3194.81   3195.8   -0.01%   3195.31 םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  6044   3403.38   3403.72   -0.01%   3403.4 רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          3738.5 AA-AAA ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  15016   3525.94   3528.22   +0.10%   3527.29 תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          9785.5 תלרטונמ ינוניב מחמ לארשי\לוח גא תוגספ
  13150   226.35   226.41   -0.76%   226.38 5-10 581 לילג רסח תוגספ
          2794.5 5-10 Barclays US Credit לס תוגספ
          12569 הנידמ 90/10 AlphaBeta לס תוגספ
  96   13480   13480   -0.03%   13480 2080 AlphaBeta לס תוגספ
  8622   7658.86   7689   +0.11%   7688.6 1-5 Barclays US Corporate לס תוגספ
          13240 595 AlphaBeta לס תוגספ
  312   9664   9664   +0.32%   9664 Barclays US intermed Cred GTR לס תוגספ
  2152   1998   1998   -0.05%   1998 Barclays US Corporate 1-5 ILS לס תוגספ
  125   12652   12652   +0.02%   12652 AlphaBeta‏ 90/10 לס תוגספ
          9953 BARCLAYS US Credit לס תוגספ
  4050   2493.9   2496.5   +0.08%   2496.31 Barclays US Intermed Credit לס תוגספ
  3746   10654   10679   -0.40%   10654 ממ %BUYBAC‏ 20 לוח %80 לארשי גא לס תוגספ
          10432 ממ %10 ביד לוח %90 ילארשי גא לס תוגספ
  26635   437.17   437.17   +0.19%   437.17 %10 + ח"גא לס תוגספ
          12959 AlphaBeta יללכ ח"גא לס תוגספ
  12169   1140.1   1143.3   +0.11%   1143.19 לרטונמ IBOXX רלוד 0-5 צנוק חגא לס תוגספ
  425   8911   8911   +0.24%   8911 ימלוע דנוב לס תוגספ
          2396 ילקש ימלוע דנוב לס תוגספ
          110.12 40 435 דנוב לת רסח לס תוגספ
  10000   127.3   127.3   +0.04%   127.3 500 ילקש דנובלת רסח לס תוגספ
          583.2 %20+ ח"גא תבלושמ לס תוגספ
          274.64 יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          472.69 %10 + יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          10239 ונמ 33 לוח 66 ארשי צנוק תבלושמ לס תוגספ
          403.3 %50 יתלשממ %50 ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  297   9980   9980   +0.05%   9980 לרטונמ %10+ לוח ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  14447   1049   1050   +0.79%   1049.23 2דס AM ןודנול בהז הרוחס לס תוגספ
  861   703   703   +0.97%   703 תורוחס לס תוגספ
  858000   5232.06   5232.15   +0.00%   5232.15 ןודקיפ לס תוגספ
  704   36986   37182   +0.02%   37031 1דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  722   36986   37138   +0.12%   37030 2דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  688   36997   37180   +0.08%   37042 ינועבר רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  1319   36986   37173   +0.19%   37049 3דס רלוד ןודקפ לס תוגספ
          207.64 60 546 דנוב לת טרוש לס תוגספ
          11169 ברועמ ח"גא קית לס תוגספ
          1498.53 עבטמ תלרטונמ 1-3 Barclays USלס תוגספ
  101367   3964.5   3992   +0.27%   3984.77 100 Markit iboxx USD Liq FRN םסק
          15356 90/10 םסק
  786   14304   14306   -0.12%   14306 80/20 םסק
  650   9125   9126   +0.54%   9125.41 30 IBOXX $ LIQUID TOP םסק
          10099 עבטמ תלרטונמ רצק רחש30IBOXX םסק
  2543   10942   10962   -0.13%   10942 ילקש ל"וח 20/80 םסק
          2746.22 ןוליג ETF םסק
  1498   3291.45   3291.45   +0.22%   3291.45 לילג ETF םסק
  8492   3398.44   3405.11   +0.07%   3401.24 5-10 לילג ETF םסק
          2328.36 0-2 לילג ETF םסק
          2659.36 2-5 לילג ETF םסק
          99.75 60 דנוב לת שכ ETF םסק
  7404   3406.86   3412.69   +0.16%   3411.61 יללכ יתלשממ ETF םסק
  1013   2773.25   2773.25     2773.25 מקמ ETF םסק
  4137   3623   3623   -0.05%   3623 ילקש דנוב לת שכ (ETF‏'(00 םסק
  9913   4555.79   4557.67   +0.20%   4557.57 רחש EFT םסק
  9123   5984.23   5995.43   +0.15%   5987.13 5+ רחש EFT םסק
          3161.75 0-2 רחש EFT םסק
  11826   4181.01   4184.61   +0.11%   4183.26 2-5 רחש EFT םסק
  16160   3343.46   3358.06   +0.17%   3350.37 20 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  4366   3142.12   3142.12   +0.03%   3142.12 40 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  3570   3256.64   3259.49   +0.06%   3258.01 60 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  9579   3563   3573.7   -0.54%   3567.03 לבולג דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3343.21 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3391.75 3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  1460   3191.76   3193.34   -0.10%   3192.61 םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3392.7 רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3338.3 הנתשמ תיביר דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  11772   3612   3624.71   -0.02%   3619.14 ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  1797   3718.69   3718.69   +0.06%   3718.69 50 ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  22681   3525.56   3530.31   +0.09%   3527.94 תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  100   3752.64   3752.64   +0.03%   3752.64 3-5 ילקש דנוב לת(EFT‏'(00 םסק
  964   3416.79   3416.79   +0.02%   3416.79 רגאמ דנוב לת (A)EFT‏0 םסק
          11214 עבטמ תלרטונמ לוח-לארשי נמ %85 גא םסק
  797   12558   12559   +0.32%   12559 רטונמ רלוד 1-3 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  1281   5978   6021   +0.46%   6010.9 (3-7 (da‏0 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  63   15463   15463   -0.23%   15463 רטונמ רלוד 3-7 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  7099   2485.03   2491   +0.08%   2491 30Iboxx תוליזנ ינרצנוק ב"הרא םסק
          5013.84 ב ובמ'ג םסק
  320492   898   904   +0.11%   904 דנוב ייה םסק
  10177   3880   3907.5   +1.52%   3905.64 בהז םסק
  16087   1094.5   1099   +0.95%   1095.27 TR ילקש בהז םסק
  43   3058.38   3058.38   -0.13%   3060.45 662 תואושת דנוב לת רסח םסק
          289.93 20 דנוב לת רסחב תפנוממ םסק
          10260 %15+ ח"גא תבלושמ םסק
  28939   1235   1250   -0.20%   1250 טפנ םסק
  31491   505.5   514   -0.62%   512.13 TR ילקש טפנ םסק
  3775   795   795   +0.04%   795 תורוחס םסק
  1400   142   142   +1.00%   142 גרבמולב תויאלקח תורוחס םסק
  86   13406   13406   +0.10%   13406 יללכ ח"גא לס םסק
          13227 10+יללכ ח"גא לס םסק
  339   12374   12374   -0.13%   12374 20+יללכ ח"גא לס םסק
          12595 5+יללכ ח"גא לס םסק
          10970 ביד לת+רצק לס םסק
  735   36989   37174   +0.32%   37153 רלוד ןודקיפ םסק
  30000   6241.07   6241.07   +0.00%   6241.07 1דס ןודקיפ םסק
  40000   5364.82   5364.82   +0.00%   5364.82 3דס ןודקיפ םסק
          9919 (a‏00) ילקש 3-7 IBOXX ינרצנוק םסק
          8880 IBOXX EUR LIQUID ינרצנוק םסק
  1590   1464.05   1466.3   -0.27%   1464.15 40 דנובלת טרוש םסק
  4031   5274.91   5292.51   -0.50%   5274.95 5+ 1147 רסח רחש םסק
          14778 ינוניב 90/10 תילכת
          11187 רצק יתלשממ 1090 תילכת
          14461 ינוניב 80/20 תילכת
  1861   14793   14807   -0.03%   14793 ל"וח 80/20 תילכת
  1478   11025   11025   +0.02%   11025 רצק יתלשממ 595 תילכת
  1092   12999   12999   +0.06%   12999 סולפ יללכ יתלשממ ח"גא תילכת
          12371 בלושמ ח"גא תילכת
  199   9251   9251   -0.19%   9251 30IBOXX ליזנ ינרצנוק בהרא תילכת
  8229   4057   4079   +1.39%   4079 בהז תילכת
          2052.98 2-5 480 לילג רסח תילכת
          2259.7 2-5 658 רחש רסח תילכת
          1085.4 40 435 דנוב לת רסח תילכת
  710   1271.27   1271.27   -0.45%   1271.27 60 465 דנוב לת רסח תילכת
          1358.51 509 ילקש דנוב לת רסח תילכת
  9163   3160   3180   +0.83%   3161 ףסכ תילכת
          10846 דומצ הטומ יתלשממ תילכת
  3903   11128   11131   +0.13%   11131 ילקש הטומ יתלשממ תילכת
          10891 רצק יתלשממ תילכת
          11064 םוימירפ 15/85 מ"קמ תילכת
  32435   1260   1286   +0.11%   1276.16 טפנ תילכת
  165050   362.91   363.78   -0.14%   363.12 ילקש דנוב לת שכ (00) לס תילכת
  13318   3810.83   3820.54   -0.01%   3812.63 0-3 ילקש (00) לס תילכת
  406355   334.4   335.07   +0.05%   334.85 20 דנוב לת (00) לס תילכת
  44427   314.8   315.17   +0.02%   315.17 40 דנוב לת (00) לס תילכת
  236219   326.23   326.81   +0.03%   326.58 60 דנוב לת (00) לס תילכת
          3580 לבולג דנוב לת (00) לס תילכת
  1000   3459.56   3465   +0.08%   3462.28 תודומצ אל דנוב לת (00) לס תילכת
  6821   3418.05   3426.24   +0.05%   3425.92 רגאמ דנוב לת (00) לס תילכת
          3375.54 AA-AAA תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  3219   3194.31   3196.3   -0.06%   3194.58 םיקנב תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  1285   3391.48   3392.69   -0.01%   3392.13 רתי-תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  3261   3349.87   3350.96   +0.05%   3350.17 הנתשמ תיביר דנוב לת (00) לס תילכת
  842453   362.89   363.74   -0.07%   363.21 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
  3050   3739.86   3739.86   -0.60%   3739.86 3-5 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
  4890   3653   3654.97   -0.04%   3653 5-15 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
  26864   3524.13   3533.01   +0.04%   3529 תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
  49339   3537.5   3544.38   -0.14%   3537.57 לקש תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
  48180   600.7   601.26   +0.35%   600.91 5+ לס תילכת
          336.98 5-10 לס תילכת
  41500   273.17   273.17   -0.01%   273.17 ןוליג לס תילכת
  260   2302.38   2302.38   +0.04%   2302.38 0-2 לילג לס תילכת
  208972   265.5   265.69   +0.06%   265.54 2-5 לילג לס תילכת
  696   3393.3   3393.3   +0.01%   3393.3 רתי תודומצ דנוב לת שכ לס תילכת
  4070   3527.57   3529.5   +0.03%   3528.69 תואושת דנוב לת שכ לס תילכת
          390.6 ילקש יתלשממ לס תילכת
          2776.95 מקמ לס תילכת
          449.39 רחש לס תילכת
          3126 0-2 רחש לס תילכת
  237108   419.22   419.48   +0.09%   419.36 2-5 רחש לס תילכת
  130046   5382.73   5382.73   +0.00%   5382.73 ןודקיפ תילכת
  3511   36927   37150   +0.16%   37056 1-דס רלוד ןודקיפ תילכת
  2058   38608   38803   +0.21%   38728 2 RE-דס רלוד ןודקיפ תילכת
  2341   12590   12590   +0.10%   12590 ינוניב ח"גא קית תילכת
          12800 12 + ןזואמ ח"גא קית תילכת
  4374   12754   12756   +0.05%   12754 תוינמ אלל ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12687 15 + ינוניב-רצק ח"גא קית תילכת
          11935 20+ רצק יתלשממ קית תילכת
          11384 5+ רצק יתלשממ קית תילכת
          12817 10+רצק יתלשממ קית תילכת
          11377 תוינמ אללרצק יתלשממ קית תילכת