הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/07/19 01:38:30        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  441061   439.87   440.67   +0.01%   439.88 20 דנוב לת (00) לס MTF
  117113   436.69   437.26   -0.05%   436.95 60 דנוב לת (00) לס MTF
  11400   297.94   297.98   +0.36%   297.96 לבולג דנוב לת (00) לס MTF
  132817   382.85   383.16   -0.01%   382.92 תודומצ דנוב לת (00) לס MTF
  485780   432.8   433.7   +0.20%   433.44 ילקש דנוב לת (00) לס MTF
  61933   312.51   313.39   +0.21%   313.24 50 ילקש דנוב לת (00) לס MTF
  108889   375.58   375.87   +0.11%   375.63 תואושת דנוב לת (00) לס MTF
  198957   390.04   391.8   +0.03%   390.67 5-10 תויתלשממ דדמ תודומצ לס MTF
          351.85 2-5 תויתלשממ דדמ תודומצ לס MTF
  138858   383.01   383.92   +0.16%   383.26 תויתלשממ העובק תיביר תוילקש לס MTF
  349345   492.4   494.06   +0.34%   493.11 5+ תויתלשממ העובק תיביר תוילקש לס MTF
  1718   407.89   408.73   +0.21%   408.73 2-5 תויתלשממ העובק תיביר תוילקש לס MTF
  146141   355.92   356.13   -0.05%   355.93 20 דנוב לת (00) לס לארה
  91012   328.99   329.11   +0.02%   328.99 40 דנוב לת (00) לס לארה
  1003814   340.91   343.02   -0.07%   342.86 60 דנוב לת (00) לס לארה
  281677   354.14   354.31   +0.25%   354.23 לבולג דנוב לת (00) לס לארה
  73464   351.86   352.49   +0.02%   352.41 תודומצ דנוב לת (00) לס לארה
  432214   328.01   328.31   -0.12%   328.02 םיקנב-תודומצ דנוב לת (00) לס לארה
  471930   391.31   393.74   +0.17%   393.15 טיב-לקש דנוב לת (00) לס לארה
  787084   371.54   373.88   +0.14%   373.51 ילקש דנוב לת (00) לס לארה
  16237   387.84   388   +0.17%   387.84 50 ילקש דנוב לת (00) לס לארה
  324508   363.5   363.71   +0.01%   363.55 תואושת דנוב לת (00) לס לארה
  40000   360.67   361.27   +0.19%   360.97 לקש תואושת דנוב לת (00) לס לארה
  5275143   99.55   99.83   -0.15%   99.55 0BLSTAR Israel Gov USD Bond (D) לס לארה
  113441   627.53   628.42   +0.29%   628.25 IBOXX$ 3-7 (0A) לס לארה
          375.9 ילקש DJ EQUAL WEIGHT US(0A) לס לארה
  30500   167.35   167.35   +0.09%   167.35 ילקש IBOXX$ 3-7 (0D) לס לארה
  524429   353.12   353.14   +0.07%   353.13 60 דנוב לת שכ לס לארה
          372.99 ילקש דנוב לת שכ לס לארה
  8600   1351.1   1352   +0.57%   1351.1 DJ EQUAL WEIGHT US(0D)לס לארה
          11042 ילקש BB לוח נמ20/80גא ושמ(A)ETF‏2 תוגפס
          409.86 תויתלשממ תוילקש (ETF‏ (00 תוגספ
  148943   359.11   359.68   -0.04%   359.12 5-10 לשממ דדמ תודומצ(ETF‏ (00 תוגספ
          232.06 0-2 לשממ דדמ תודומצ(ETF‏ (00 תוגספ
  8249   271.65   271.7   -0.01%   271.66 לשממ הנתשמ תיביר תוילקיש(ETF‏ (00 תוגספ
  1958   9462.66   9467.14   -0.25%   9462.66 IBOXX US LIQ G30(0A) ETF תוגספ
  585039   343.5   343.7   +0.19%   343.66 60 דנוב לת שכ ETF תוגספ
  16464   370.84   370.84   +0.17%   370.84 ילקש דנוב לת שכ ETF תוגספ
  100   3653.35   3653.35   +0.33%   3653.35 תואושת דנוב לת שכ ETF תוגספ
  422   4858.28   4860.51   +0.10%   4860.01 רחש ETF תוגספ
  5448   6463.85   6485.11   +0.14%   6473.03 5+ רחש ETF תוגספ
  3217   3134.57   3134.58   +0.03%   3134.58 0-2 רחש ETF תוגספ
  11776   4226.53   4234.65   +0.09%   4230.21 2-5 רחש ETF תוגספ
  7967   3539.84   3544.3   +0.07%   3540.59 לבולג דנוב לת ETF תוגספ
  9108   3543.5   3549.1   +0.08%   3546.14 רגאמ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  23224   3544.18   3552.76   -0.01%   3552.09 AA-AAA תודומצ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  101416   3351.89   3356.08   +0.11%   3355.55 הנתשמ תיביר דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  67926   3871.52   3891.36   +0.12%   3880.97 50 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  19679   3888.27   3890.96   +0.13%   3888.93 0-3 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  1785   3828.81   3829.34   +0.25%   3829.03 3-5 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  26733   3822.92   3830.75   +0.16%   3823.21 5-15 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  8572   3755   3758.17   +0.18%   3757.24 A ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  10403   3598.57   3602.17   +0.17%   3598.57 ילקש תואושת דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  413791   370.5   371.31   +0.09%   370.85 ילקש דנוב לת(ETF‏'(00 תוגספ
          277.99 מ"קמ (ETF‏(00 תוגספ
  254776   269.63   270.06   -0.17%   269.68 2-5 לשממ דדמ תודומצ (ETF‏(00 תוגספ
  18004   3547.36   3551.21   +0.02%   3549.34 תויתלשממ דדמ תודומצ (ETF‏(00 תוגספ
  35783   432.05   432.25   +0.31%   432.13 דמ גא50/50בח גא ושמ(ETF‏(00 תוגספ
          13475 תורבח גא 34/66הנידמ גא ושמ(ETF‏(00 תוגספ
  1145   2620.54   2620.54   -0.20%   2620.54 ילקש IBOXX USLIQG30 (0A)ETF תוגספ
  2620   1531.14   1531.14   -0.25%   1531.14 ילקש BB US CRDT 1-3 (0A)ETF תוגספ
          1175.5 ילקש MARKIT IBOXX US5-10(0A)ETF תוגספ
          3002.77 ילקש BB US CRDT5-10(0A)ETF תוגספ
          2069 ילקש BB US CORP1-5(0A)ETF תוגספ
          10277 קש0-2 50/50IBOXXקש שממ ושמ(A)ETF‏0 תוגספ
  237   13993   13993   +0.63%   13993 125את 20/80 רשי גא ושמ (A)ETF‏2 תוגספ
  1087   13825   13827   +0.07%   13825 125את 5/95 רשי גא ושמ (A)ETF‏2 תוגספ
  2209   452.6   452.6   +0.20%   452.6 125את 10/90 גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
  1420   10775   10784   +0.20%   10784 קש ביד לוח נמ10/90 גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
  19275   601.32   601.32   +0.13%   601.32 ארשי נמ 20/80 רשי גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          13170 125את 10/90 רשי גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
  14342   488.05   488.05   -0.02%   488.05 קנב10/90 הנידמ גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
  493   11532   11532   +0.04%   11532 10/90IBOXXרשי גא ושמ(B)ETF‏0 תוגספ
  12856   7733.02   7751   +0.62%   7751 BB US CORP 1-5 (0D)ETF תוגספ
          2641.76 ילקש BB US INTRM CRDT (0D)ETF תוגספ
  2289   9940   9950   +0.30%   9940 BB US INTERMEDIATE CRDT(0D)ETF תוגספ
  11227   1166   1171   +0.06%   1167 LBMA GOLD PRICE הזוח(D)ETF‏4 תוגספ
  288001   352.03   353   -0.07%   352.05 20 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  326736   329.92   330.22   +0.05%   330.09 40 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  1283128   343.63   343.81   +0.01%   343.74 60 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          3504.63 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  6215   3445.91   3448.91   -0.05%   3447.05 0-3 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  58825   3517.81   3530   -0.11%   3523.2 3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  4025   3634.54   3642.99   +0.07%   3642.19 5-15 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  200915   3548.68   3558.81   -0.00%   3549.03 A תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  18269   3275.82   3278.31   -0.12%   3275.82 םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  18532   3564.19   3566.59   -0.02%   3564.34 רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  6329   3903.3   3904.97   +0.20%   3903.3 AA-AAA ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  43288   3642.42   3656.53   -0.01%   3643.98 תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          2242 S&P US TREY 7-10 (0D) ETF םסק
          3858.5 S&P US TREY INF PROT 1-3 (0D) ETF םסק
  1028   11674   11674   +0.17%   11674 S&P US TREY 1-3 (0D) ETF םסק
  984   5080.5   5080.5   -0.60%   5080.5 S&P US TREY INF PROT 3-5 (0D) ETF םסק
          16514 S&P US TREY 3-5 (0D) ETF םסק
          2746.93 ןוליג ETF םסק
  104179   3478.91   3487.81   -0.02%   3480 לילג ETF םסק
  21713   3610.69   3628.09   -0.04%   3617.73 5-10 לילג ETF םסק
  13330   2332.78   2333.6   -0.23%   2332.78 0-2 לילג ETF םסק
  8236   2717.82   2720.58   -0.12%   2717.82 2-5 לילג ETF םסק
  61610   104.72   104.72   +0.05%   104.72 60 דנוב לת שכ ETF םסק
  16416   3579.28   3590.26   +0.02%   3580.73 יללכ יתלשממ ETF םסק
          2778.3 מקמ ETF םסק
          3720.05 ילקש דנוב לת שכ (ETF‏'(00 םסק
          254.8 20 דנוב לת רסח (ETF‏(00 םסק
          1351.4 40 דנוב לת רסח (ETF‏(00 םסק
  3622   4659.45   4683.06   -0.61%   4682.35 5+ שממ תיביר לקש רסח(ETF‏(00 םסק
          2937.85 תואושת דנוב לת רסח(ETF‏(00 םסק
          14004 דוח צנוק35/65שממ גא שמ(ETF‏(00 םסק
  1234   758   758   -1.02%   758 S&P GSCI (D4)ETF םסק
          12838 ילקש IBOXX $1-3 (0A)ETF םסק
  170   16640   16665   -0.01%   16646 ילקש IBOXX $3-7 (0A)ETF םסק
          2733 ילקש IBOXX$ IG30(0A)ETF םסק
          10610 קש0-2רחש50/50נוק US שמ(A)ETF‏0 םסק
          10737 קש דוח 3-7 80/20HYוק שמ(A)ETF‏0 םסק
  433   11552   11552   +0.15%   11552 קש לוח נמ 20/80 שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          11182 תוינמ 10/90 שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
  731   10673   10673   +0.40%   10673 קש15נמ 50נוק 35שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
  1181   11789   11880   -0.05%   11789 קש15נמ 30נוק 55שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          12888 תוינמ 20/80 ללכ גא ושמ(A)ETF‏2 םסק
  536   13827   13850   +0.12%   13849 דוח נמ10/90 ללכ גא ושמ(A)ETF‏2 םסק
  23787   1241   1250.5   -0.66%   1241 ח"טמ תלרטונמ LBMA GOLDPM (4A)ETF םסק
  33322   503.8   505.1   -0.81%   504.08 ח"טמ תלרטונמ BB OIL(4A)ETF םסק
          13290 דוח נמ35/65ללכ גא ושמ(B)ETF‏3 םסק
          6271 IBOXX $3-7 (0D)ETF םסק
  563   9674   9711   +0.37%   9709.75 IBOXX$ IG30(0D)ETF םסק
  18906   3854.21   3861.1   +0.33%   3859.21 IBOXX$ FRN IG(0D)ETF םסק
  7294   939.5   940.5   +0.25%   939.5 IBOXX$ HY(0D)ETF םסק
  2000   131.7   131.7   -0.53%   131.7 BB AGRI (4D)ETF םסק
  10737   1218.1   1228   -0.69%   1219.61 BB OIL (4D)ETF םסק
  710   4318.5   4333   -0.03%   4329.64 LBMA GOLD PRICE PM USD(4D)ETF םסק
  209785   1032.66   1033.23   +0.04%   1032.93 2025 דומצ 00) BULLET) יETF םסק
  76129   1031.72   1032.81   +0.15%   1031.72 2023 ילקש 00) BULLET) יETF םסק
  87900   1036.76   1038.21   +0.12%   1036.79 2025 ילקש 00) BULLET) יETF םסק
  482487   1021.61   1022.43   -0.06%   1021.72 2023 דומצ BULLET סדקניא (00) יETF םסק
  2637   4793.56   4793.56   +0.29%   4793.56 רחש EFT םסק
  1899   6554.27   6565.93   +0.31%   6557.39 5+ רחש EFT םסק
          3171.91 0-2 רחש EFT םסק
  3118   4282.63   4282.84   +0.20%   4282.84 2-5 רחש EFT םסק
  32551   3513.58   3528.81   -0.05%   3527.64 20 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  12725   3280.94   3282   +0.04%   3281.06 40 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  196262   3410.21   3421.5   -0.03%   3418.09 60 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  6260   3529.57   3533.4   +0.31%   3531.91 לבולג דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  9654   3506.58   3507.62   -0.06%   3506.58 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
          3517.04 3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  14695   3271.12   3273.69   -0.11%   3271.12 םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  18760   3549.11   3552.06   -0.03%   3549.52 רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  122309   3343.42   3365.67   +0.14%   3346.67 הנתשמ תיביר דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  7431   3723.29   3727.8   +0.13%   3724.35 ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  15356   3880.28   3884.22   +0.19%   3880.29 50 ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  31164   3643.9   3646.08   +0.02%   3644.1 תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  200   3825.5   3825.5   +0.31%   3825.5 3-5 ילקש דנוב לת(EFT‏'(00 םסק
  1143   3536.77   3539.56   +0.14%   3539.14 רגאמ דנוב לת (A)EFT‏0 םסק
  12728   3535.61   3542.06   -0.60%   3535.61 רלוד דנובלת.םסק
          373.57 ילקש דנוב לת שכ (00) לס תילכת
  23817   3881.76   3885.35   +0.15%   3883.26 0-3 ילקש (00) לס תילכת
  258158   353.04   353.42   -0.10%   353.04 20 דנוב לת (00) לס תילכת
  198550   329.12   329.71   -0.05%   329.12 40 דנוב לת (00) לס תילכת
  908189   342.76   343.92   -0.08%   342.81 60 דנוב לת (00) לס תילכת
  1188   3543.3   3544.1   +0.28%   3543.7 לבולג דנוב לת (00) לס תילכת
          3554.81 תודומצ אל דנוב לת (00) לס תילכת
  151630   3545.57   3548.67   +0.03%   3545.6 רגאמ דנוב לת (00) לס תילכת
  8464   3544.63   3546.53   -0.04%   3544.63 AA-AAA תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  17534   3267.39   3278.45   -0.07%   3276.57 םיקנב תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  12508   3552.69   3553.99   +0.03%   3553.06 רתי-תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  54740   3351.36   3355.23   +0.03%   3354.16 הנתשמ תיביר דנוב לת (00) לס תילכת
  143155   373.81   374.51   +0.11%   374.03 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
  11896   3821.87   3823.37   +0.20%   3822.22 3-5 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
  38426   3816.07   3822.61   +0.16%   3816.07 5-15 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
  40731   3643.23   3651.09   +0.08%   3647.79 תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
  29466   3606.16   3610.46   +0.14%   3606.26 לקש תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
          12937 נוק גא 20/80 שממ גא שמ(00) לס תילכת
          11095 2-5בק שממ40/60מצ שממ שמ(00) לס תילכת
          13018 בידלת10/90 שממ גא שמ(40) לס תילכת
          11479 35את 5/95 שממ גא שמ(40) לס תילכת
          13189 125את12/88נוק שממ גא שמ(40) לס תילכת
          12044 125את 20/80שממ גר שמ(40) לס תילכת
  123   9863   9865   +0.22%   9864.64 IBOXX US IG30(0D) לס תילכת
  21182   1229   1233   -0.75%   1229 BB CRUD הזוח (D‏4) לס תילכת
  714   4483   4483   +0.20%   4483 LBMA GOLD PRICE(4D) לס תילכת
  1552   3238   3267   +1.78%   3250.76 BLOOMBERG SILVER הזוח(D‏4) לס תילכת
  54825   655.87   658.04   +0.21%   656.05 5+ לס תילכת
  99723   358.49   359.42   -0.04%   358.49 5-10 לס תילכת
          273.07 ןוליג לס תילכת
          2312.54 0-2 לילג לס תילכת
  142615   271.13   271.67   -0.20%   271.14 2-5 לילג לס תילכת
  8390   3552.64   3553.84   +0.03%   3552.94 רתי תודומצ דנוב לת שכ לס תילכת
  24576   3647.65   3649.22   +0.08%   3647.92 תואושת דנוב לת שכ לס תילכת
          407.97 ילקש יתלשממ לס תילכת
          2782.17 מקמ לס תילכת
  63142   473.32   473.72   +0.18%   473.32 רחש לס תילכת
          3134.19 0-2 רחש לס תילכת
  61211   428.77   429.3   +0.08%   428.78 2-5 רחש לס תילכת
          12646 נוק גא30/70שממ גא שמ (00)לס תילכת
          13123 נוק גא 50/50 שממ גא שמ(00)לס תילכת
          13044 נמ 15/85 נוק שממ גא שמ(40)לס תילכת
          11201 תוינמ 15/85שממ גא שמ(40)לס תילכת
          15374 בידלת10/90נוק שממ גא ושמ(40)לס תילכת
  711   15450   15478   +0.21%   15477 לוח נמ 20/80 שממ גא שמ(D‏4)לס תילכת
          15031 תוינמ20/80נוקשממ גא שמ(D‏4)לס תילכת
          11368 מצ שממ 40/60בק שממ שמ(00) לס תלכת