הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

19/05/19 21:41:18        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
  348829   429.35   430.46   +0.25%   430.42 20 דנוב לת (00) לס MTF
  140807   427.47   428.13   +0.18%   427.99 60 דנוב לת (00) לס MTF
  32904   288.49   289.85   +0.33%   288.5 לבולג דנוב לת (00) לס MTF
  223854   374.62   375.47   +0.15%   375.23 תודומצ דנוב לת (00) לס MTF
  620734   422.93   423.5   +0.23%   423.46 ילקש דנוב לת (00) לס MTF
  21987   306   306.65   +0.12%   306.62 50 ילקש דנוב לת (00) לס MTF
  175445   367.92   368.07   +0.20%   368.03 תואושת דנוב לת (00) לס MTF
  92342   383   383.84   +0.10%   383.84 5-10 לילג לס MTF
  85374   349.58   349.82   +0.02%   349.64 2-5 לילג לס MTF
  43560   375.68   376.13   +0.10%   376.06 רחש לס MTF
  116871   476.52   476.86   +0.14%   476.72 5+ רחש לס MTF
  33833   403.92   404.1   +0.04%   404.06 2-5 רחש לס MTF
  336249   347.78   348.22   +0.22%   348.22 20 דנוב לת (00) לס לארה
  127622   322.72   322.76   +0.15%   322.75 40 דנוב לת (00) לס לארה
  514963   335.5   335.87   +0.13%   335.82 60 דנוב לת (00) לס לארה
  136585   340.45   343.25   +0.31%   343.14 לבולג דנוב לת (00) לס לארה
  102857   345.05   345.96   +0.18%   345.38 תודומצ דנוב לת (00) לס לארה
  338714   323.51   324.75   +0.10%   324.72 םיקנב-תודומצ דנוב לת (00) לס לארה
  107128   383.04   383.57   +0.11%   383.57 טיב-לקש דנוב לת (00) לס לארה
  72997   364.8   365.5   +0.23%   365.49 ילקש דנוב לת (00) לס לארה
  367426   379.58   379.86   +0.23%   379.82 50 ילקש דנוב לת (00) לס לארה
  159415   355.2   356.24   +0.21%   356.24 תואושת דנוב לת (00) לס לארה
  26667   347.89   347.89   +0.15%   347.89 לקש תואושת דנוב לת (00) לס לארה
  25141   617.06   620.16   +0.27%   620.16 IBOXX$ 3-7 (0A) לס לארה
  13643   366.5   366.5   +0.08%   366.5 ילקש DJ EQUAL WEIGHT US(0A) לס לארה
  106097   163.66   163.67   -0.13%   163.66 ילקש IBOXX$ 3-7 (0D) לס לארה
  313989   345.34   345.75   +0.17%   345.7 60 דנוב לת שכ לס לארה
  82503   365.25   365.25   +0.34%   365.25 ילקש דנוב לת שכ לס לארה
          1311.8 DJ EQUAL WEIGHT US(0D)לס לארה
          10979 ילקש BB לוח נמ20/80גא ושמ(A)ETF‏2 תוגפס
  31335   403.69   403.91   +0.05%   403.79 תויתלשממ תוילקש (ETF‏ (00 תוגספ
  64271   352.8   353.12   +0.09%   352.8 5-10 לשממ דדמ תודומצ(ETF‏ (00 תוגספ
  258598   232.02   232.02     232.02 0-2 לשממ דדמ תודומצ(ETF‏ (00 תוגספ
          271.62 לשממ הנתשמ תיביר תוילקיש(ETF‏ (00 תוגספ
  269   9229.02   9229.02   -0.26%   9229.02 IBOXX US LIQ G30(0A) ETF תוגספ
  13276   679.3   683   -0.04%   679.3 DB LIQ COMMOD תורוחס (D) ETF‏4 תוגספ
          335.12 60 דנוב לת שכ ETF תוגספ
          361.67 ילקש דנוב לת שכ ETF תוגספ
  8350   3568.66   3571.76   +0.62%   3570.9 תואושת דנוב לת שכ ETF תוגספ
          4766.5 רחש ETF תוגספ
  1023   6269   6275.03   +0.22%   6273.12 5+ רחש ETF תוגספ
          3126 0-2 רחש ETF תוגספ
  2619   4185.89   4187.47   +0.08%   4186.64 2-5 רחש ETF תוגספ
  10266   3426.09   3437.86   +0.62%   3434.92 לבולג דנוב לת ETF תוגספ
  6994   3474.96   3475.88   +0.22%   3475.88 רגאמ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  78604   3469.5   3478.09   +0.11%   3476.58 AA-AAA תודומצ דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  19455   3340.9   3344.64   +0.05%   3344.64 הנתשמ תיביר דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  180116   3788.93   3802.89   +0.22%   3802.87 50 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  8938   3809.79   3822.54   +0.01%   3815.91 0-3 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  699   3747.26   3747.26   +0.16%   3747.26 3-5 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
          3707.03 5-15 ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  1768   3650.21   3656.46   +0.32%   3654.81 A ילקש דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  4732   3476.83   3484.75   +0.37%   3477.52 ילקש תואושת דנוב לת (ETF‏'(00 תוגספ
  871480   362.29   362.89   +0.20%   362.8 ילקש דנוב לת(ETF‏'(00 תוגספ
          277.75 מ"קמ (ETF‏(00 תוגספ
  27858   268.54   268.67   +0.01%   268.55 2-5 לשממ דדמ תודומצ (ETF‏(00 תוגספ
  3825   3485.05   3487.85   +0.10%   3485.12 תויתלשממ דדמ תודומצ (ETF‏(00 תוגספ
          419.9 דמ גא50/50בח גא ושמ(ETF‏(00 תוגספ
          13261 תורבח גא 34/66הנידמ גא ושמ(ETF‏(00 תוגספ
          275.09 ישדוח הנידמ חגא תבלושמ(ETF‏(00 תוגספ
          2555.78 ילקש IBOXX USLIQG30 (0A)ETF תוגספ
          1520.47 ילקש BB US CRDT 1-3 (0A)ETF תוגספ
          1169.48 ילקש MARKIT IBOXX US5-10(0A)ETF תוגספ
  2048   2922.11   2932.34   +0.35%   2932.34 ילקש BB US CRDT5-10(0A)ETF תוגספ
  8500   2047.11   2049.15   -0.01%   2047.11 ילקש BB US CORP1-5(0A)ETF תוגספ
          10162 קש0-2 50/50IBOXXקש שממ ושמ(A)ETF‏0 תוגספ
          13780 125את 20/80 רשי גא ושמ (A)ETF‏2 תוגספ
          13549 125את 5/95 רשי גא ושמ (A)ETF‏2 תוגספ
          443.45 125את 10/90 גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          10577 קש ביד לוח נמ10/90 גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          590.72 ארשי נמ 20/80 רשי גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          12941 125את 10/90 רשי גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          10343 קש נמ20/80 יללכ גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
  13344   481   482.53   +0.10%   482.53 קנב10/90 הנידמ גא ושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          10262 0-5S&P500 10/90IBOXXושמ(A)ETF‏2 תוגספ
          11315 10/90IBOXXרשי גא ושמ(B)ETF‏0 תוגספ
  2400   7682.43   7682.43   -0.04%   7682.43 BB US CORP 1-5 (0D)ETF תוגספ
          2600.1 ילקש BB US INTRM CRDT (0D)ETF תוגספ
          9824 BB US INTERMEDIATE CRDT(0D)ETF תוגספ
  1059   1066   1077.49   -0.94%   1067.31 LBMA GOLD PRICE הזוח(D)ETF‏4 תוגספ
  240984   343.91   344.21   +0.17%   344.18 20 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  198917   323.56   323.78   +0.13%   323.73 40 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  272879   336.12   336.58   +0.18%   336.53 60 דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  11347   3432.51   3436.02   +0.19%   3435.33 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  27473   3413.09   3422.85   +0.14%   3422.85 0-3 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  46322   3465.6   3477.96   +0.18%   3471.8 3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  6536   3515.37   3519.77   +0.34%   3519.49 5-15 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  26521   3471   3480.7   +0.25%   3480.56 A תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  26089   3242.69   3243.97   +0.13%   3243.82 םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  11424   3497.08   3499.02   +0.14%   3499.02 רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  8536   3822.69   3827.89   +0.13%   3827.89 AA-AAA ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
  20524   3569.07   3571.64   +0.19%   3570.98 תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 תוגספ
          2747.04 ןוליג ETF םסק
  31   3405.05   3405.05   -0.16%   3409.8 לילג ETF םסק
  2187   3547.59   3559.23   +0.09%   3556.59 5-10 לילג ETF םסק
          2341.52 0-2 לילג ETF םסק
  2583   2705.51   2705.93   +0.03%   2705.81 2-5 לילג ETF םסק
  146553   102.52   102.52   +0.19%   102.52 60 דנוב לת שכ ETF םסק
  3696   3519.65   3522.4   +0.11%   3519.9 יללכ יתלשממ ETF םסק
  8054   2770   2776.7   +0.01%   2776.67 מקמ ETF םסק
          3634.89 ילקש דנוב לת שכ (ETF‏'(00 םסק
          263.4 20 דנוב לת רסח (ETF‏(00 םסק
          1389.16 40 דנוב לת רסח (ETF‏(00 םסק
          4902.41 5+ שממ תיביר לקש רסח(ETF‏(00 םסק
  717   3004.18   3030   -0.06%   3012.3 תואושת דנוב לת רסח(ETF‏(00 םסק
          13778 דוח צנוק35/65שממ גא שמ(ETF‏(00 םסק
          777.06 S&P GSCI (D4)ETF םסק
          12747 ילקש IBOXX $1-3 (0A)ETF םסק
          16278 ילקש IBOXX $3-7 (0A)ETF םסק
          2661 ילקש IBOXX$ IG30(0A)ETF םסק
          10099 קש0-2רחש50/50נוק US שמ(A)ETF‏0 םסק
          10499 קש דוח 3-7 80/20HYוק שמ(A)ETF‏0 םסק
  230   11264   11264   -0.56%   11264 קש לוח נמ 20/80 שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          11135 תוינמ 10/90 שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          10473 קש15נמ 50נוק 35שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
  45   11517   11517   +0.02%   11517 קש15נמ 30נוק 55שממ גא שמ(A)ETF‏2 םסק
          12607 תוינמ 20/80 ללכ גא ושמ(A)ETF‏2 םסק
          13503 דוח נמ10/90 ללכ גא ושמ(A)ETF‏2 םסק
  2856   1124.5   1133.03   -1.65%   1125.86 ח"טמ תלרטונמ LBMA GOLDPM (4A)ETF םסק
  9949   535   539   -0.68%   535.29 ח"טמ תלרטונמ BB OIL(4A)ETF םסק
          13020 דוח נמ35/65ללכ גא ושמ(B)ETF‏3 םסק
          6167 IBOXX $3-7 (0D)ETF םסק
          9490.35 IBOXX$ IG30(0D)ETF םסק
  9930   3861   3870.7   +0.20%   3865.56 IBOXX$ FRN IG(0D)ETF םסק
  4514   924   924.1   +0.11%   924.05 IBOXX$ HY(0D)ETF םסק
          123.55 BB AGRI (4D)ETF םסק
  4051   1300.5   1312.14   -0.48%   1301.31 BB OIL (4D)ETF םסק
  3038   3918   3918   -1.58%   3918 LBMA GOLD PRICE PM USD(4D)ETF םסק
          4694.57 רחש EFT םסק
  1504   6339.96   6345.02   +0.16%   6344.42 5+ רחש EFT םסק
          3162.71 0-2 רחש EFT םסק
          4233.99 2-5 רחש EFT םסק
  24483   3448.89   3460.2   +0.21%   3450.91 20 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  11598   3217   3219.39   +0.16%   3219.03 40 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  15729   3346.7   3348.35   +0.20%   3347.7 60 דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  7804   3399   3437   +0.66%   3432.13 לבולג דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  8726   3437.52   3438.41   +0.21%   3438.41 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  5552   3463.91   3465.57   +0.15%   3465.24 3-5 תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  5142   3238.79   3238.84   +0.14%   3238.79 םיקנב-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  897   3486.67   3486.67   +0.31%   3486.67 רתי-תודומצ דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  24930   3335.19   3336.82   -0.01%   3335.19 הנתשמ תיביר דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  20381   3643.54   3645.95   +0.40%   3645.91 ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  51139   3795.29   3800.02   +0.21%   3797.63 50 ילקש דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  13975   3570.71   3574.42   +0.21%   3574.05 תואושת דנוב לת (EFT‏'(00 םסק
  2941   3742.76   3744.42   +0.39%   3744.36 3-5 ילקש דנוב לת(EFT‏'(00 םסק
          3456.74 רגאמ דנוב לת (A)EFT‏0 םסק
  1055   3506.38   3506.38   -0.13%   3506.38 רלוד דנובלת.םסק
          365.36 ילקש דנוב לת שכ (00) לס תילכת
  1471   3800   3816.42   +0.08%   3813.69 0-3 ילקש (00) לס תילכת
  599462   344.2   345.47   +0.22%   345.43 20 דנוב לת (00) לס תילכת
  185446   322.83   322.92   +0.15%   322.89 40 דנוב לת (00) לס תילכת
  500635   335.02   335.85   +0.15%   335.8 60 דנוב לת (00) לס תילכת
  4000   3433.41   3433.59   +0.40%   3433.52 לבולג דנוב לת (00) לס תילכת
          3479 תודומצ אל דנוב לת (00) לס תילכת
  30497   3473.2   3476.2   +0.23%   3475.5 רגאמ דנוב לת (00) לס תילכת
  8642   3470.9   3471.59   +0.25%   3471.36 AA-AAA תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  18771   3243.03   3244.33   +0.33%   3244.23 םיקנב תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  8857   3487.71   3490.98   +0.18%   3489.72 רתי-תודומצ דנוב לת (00) לס תילכת
  15840   3340.25   3342.44   +0.01%   3342.44 הנתשמ תיביר דנוב לת (00) לס תילכת
  52671   365.4   366.1   +0.19%   366 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
  9134   3732.32   3745.02   +0.21%   3744.65 3-5 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
          3704 5-15 ילקש דנוב לת (00) לס תילכת
  92165   3572.5   3575.56   +0.12%   3572.57 תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
  6571   3474.44   3489.83   +0.49%   3488.95 לקש תואושת דנוב לת (00) לס תילכת
  278   12805   12805   +0.39%   12805 נוק גא 20/80 שממ גא שמ(00) לס תילכת
          10996 2-5בק שממ40/60מצ שממ שמ(00) לס תילכת
          12928 בידלת10/90 שממ גא שמ(40) לס תילכת
  755   11453   11453   +0.11%   11453 35את 5/95 שממ גא שמ(40) לס תילכת
  618   12986   12986   +0.22%   12986 125את12/88נוק שממ גא שמ(40) לס תילכת
          11912 125את 20/80שממ גר שמ(40) לס תילכת
  383   9609   9632   -0.24%   9609 IBOXX US IG30(0D) לס תילכת
  5570   1310   1310   -0.96%   1310 BB CRUD הזוח (D‏4) לס תילכת
  1916   4082   4143.36   -1.37%   4086.46 LBMA GOLD PRICE(4D) לס תילכת
  6124   3020   3040   -2.94%   3020 BLOOMBERG SILVER הזוח(D‏4) לס תילכת
  54433   635.4   636.08   +0.18%   635.8 5+ לס תילכת
  18333   352.2   352.38   +0.13%   352.21 5-10 לס תילכת
  22100   273.07   273.07   +0.05%   273.07 ןוליג לס תילכת
  2988   2312.7   2312.7   -0.01%   2312.7 0-2 לילג לס תילכת
  68817   270   270.19   +0.09%   270.08 2-5 לילג לס תילכת
          3483.28 רתי תודומצ דנוב לת שכ לס תילכת
  14230   3574.17   3575.26   +0.27%   3574.79 תואושת דנוב לת שכ לס תילכת
          400.12 ילקש יתלשממ לס תילכת
  5929   2780.13   2780.2   +0.02%   2780.17 מקמ לס תילכת
          461.94 רחש לס תילכת
  835   3129.02   3129.15   +0.05%   3129.11 0-2 רחש לס תילכת
  65506   424.29   424.62   +0.08%   424.34 2-5 רחש לס תילכת
          12529 נוק גא30/70שממ גא שמ (00)לס תילכת
          12938 נוק גא 50/50 שממ גא שמ(00)לס תילכת
          12893 נמ 15/85 נוק שממ גא שמ(40)לס תילכת
          11072 תוינמ 15/85שממ גא שמ(40)לס תילכת
          15065 בידלת10/90נוק שממ גא ושמ(40)לס תילכת
  132   15161   15161   +0.25%   15161 לוח נמ 20/80 שממ גא שמ(D‏4)לס תילכת
          14708 תוינמ20/80נוקשממ גא שמ(D‏4)לס תילכת
          11251 מצ שממ 40/60בק שממ שמ(00) לס תלכת