הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

27/05/17 20:27:53        
לס תודעת
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          12429 90/10 לס לארה
          10618 ילקש ל"וח 90/10 לס לארה
  712   11460   11489   +0.34%   11469 80/20 לס לארה
          10723 ילקש ל"וח 80/20 לס לארה
          10944 רצק 95/5 לס לארה
  821   12328   12328   +0.06%   12328 85/15 לס לארה
  1167   11055   11072   +0.14%   11072 ילקש ל"וח 85/15 לס לארה
  232351   352.7   353.04   +0.04%   353 ילקש תואושת דנוב לס לארה
          273.55 םינוליג לס לארה
  127581   339.18   339.6   +0.08%   339.18 5-10 לילג לס לארה
          231.6 0-2 לילג לס לארה
  19441   263.97   264.4   +0.11%   264.24 2-5 לילג לס לארה
  31920   1242   1243.6   -0.35%   1242 ב"הרא ינרצנוק ואד לס לארה
          361.6 ילקש בהרא ינרצנוק ואד לס לארה
  4180   416   416.4   -0.04%   416.35 PM בהז לס לארה
          235.9 40 550 דנוב לת רסח לס לארה
  5470   395.63   395.63   +0.13%   395.63 ילקש יתלשממ לס לארה
          277.47 מ"קמ לס לארה
  19   26730   26730   -0.61%   26730 ילרטסוא רלוד ןודקיפ לס לארה
  128   40200   40200   -0.01%   40200 ורוי ןודקיפ לס לארה
          5109.45 ח"ש ןודקיפ לס לארה
  1701   35771   35850   -0.31%   35808 רלוד ןודקפ לס לארה
  55489   162.03   162.1   +0.08%   162.1 (a‏00) ילקש 3-7 iBOXX ינרצנוק לס לארה
  6605   586.47   587.16   -0.13%   586.83 (3-7 Da)iBOXX‏0 ינרצנוק לס לארה
  26916   594.5   595.09   +0.25%   595.02 5+ רחש לס לארה
  39334   418.34   418.56   +0.07%   418.47 2-5 רחש לס לארה
  122776   451.29   452.54   +0.14%   452.5 יללכ רחש לס לארה
  52996   327   327.78   +0.19%   327.65 20 דנוב לת לס לארה
  168694   308.25   308.25   +0.08%   308.25 40 דנוב לת לס לארה
  69445   318.06   318.42   +0.08%   318.38 60 דנוב לת לס לארה
          338.81 תודומצ אל דנוב לת לס לארה
  41717   333.46   333.63   +0.01%   333.63 רגאמ דנוב לת לס לארה
  292346   325.84   326.31   +0.05%   326.15 תודומצ דנוב לת לס לארה
  33284   314.34   314.46   +0.04%   314.42 םיקנב תודומצ דנוב לת לס לארה
  322660   329.25   329.56     329.4 רתי תודומצ דנוב לת לס לארה
  15340   327.01   327.02   +0.06%   327.01 הנתשמ תיביר דנוב לת לס לארה
  728259   356.02   356.38   +0.10%   356.19 ילקש דנוב לת לס לארה
  36132   344.9   345.21   +0.05%   344.93 תואושת דנוב לת לס לארה
  170900   359   359.3   -0.30%   359 3גא רלוד ןדע
          10125 תלרטונמ ינוניב מחמ לארשי\לוח גא תוגספ
          234.43 5-10 581 לילג רסח תוגספ
  841   3256.2   3256.72   +0.12%   3256.51 דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  36949   3308.12   3311.06   -0.02%   3309.21 רתי דומצ דנוב לת דדמ תוגספ
  1000   2871.6   2871.6   -0.31%   2871.6 5-10 Barclays US Credit לס תוגספ
          12433 הנידמ 90/10 AlphaBeta לס תוגספ
  293   13138   13138   +0.06%   13138 2080 AlphaBeta לס תוגספ
  1309   1527.6   1527.6   +0.03%   1527.6 1-3 Barclays US לס תוגספ
  4383   7416   7428.8   -0.24%   7416 1-5 Barclays US Corporate לס תוגספ
  2047   13087   13090   +0.04%   13087 595 AlphaBeta לס תוגספ
          9397.51 Barclays US intermed Cred GTR לס תוגספ
          2048.5 Barclays US Corporate 1-5 ILS לס תוגספ
  490   12454   12454   +0.03%   12454 AlphaBeta‏ 90/10 לס תוגספ
          10961 רצק Alpabeta‏ 1090 לס תוגספ
          9781 BARCLAYS US Credit לס תוגספ
  21562   2583.4   2588.39   +0.20%   2586.71 Barclays US Intermed Credit לס תוגספ
  3074   10527   10528   +0.20%   10528 ממ %BUYBAC‏ 20 לוח %80 לארשי גא לס תוגספ
          10353 ממ %10 ביד לוח %90 ילארשי גא לס תוגספ
          428.53 %10 + ח"גא לס תוגספ
  2605   12857   12857   +0.06%   12857 AlphaBeta יללכ ח"גא לס תוגספ
  169123   1170.31   1175   +0.09%   1172.15 לרטונמ IBOXX רלוד 0-5 צנוק חגא לס תוגספ
  30073   324.64   325   +0.25%   324.76 1דס 20 דנוב לס תוגספ
  500   3066.32   3066.32   +0.05%   3066.32 1דס 40 דנוב לס תוגספ
  15591   3162.5   3165.99   +0.11%   3165.44 1דס 60 דנוב לס תוגספ
  672   8861.01   8890   -0.14%   8889.14 ימלוע דנוב לס תוגספ
  1367   2477   2477.01   -0.21%   2477 ילקש ימלוע דנוב לס תוגספ
  346991   354.58   355.5   +0.10%   354.8 1דס ילקש דנוב לס תוגספ
  41813   270.36   270.48   +0.01%   270.46 1דס םינוליג לס תוגספ
  1013   271.84   271.84   +0.01%   271.84 2דס םינוליג לס תוגספ
          2810.64 3דס םינוליג לס תוגספ
          336.8 1דס 5-10 לילג לס תוגספ
  55060   334.87   334.87   +0.06%   334.87 2דס 5-10 לילג לס תוגספ
  88052   334.86   335.26     335.01 3דס 5-10 לילג לס תוגספ
          349.62 4דס 5-10 לילג לס תוגספ
          230.15 1דס 0-2 לילג לס תוגספ
          230.3 2דס 0-2 לילג לס תוגספ
          230.13 3דס 0-2 לילג לס תוגספ
  85548   262.7   262.8   +0.00%   262.77 1דס 2-5 לילג לס תוגספ
  204898   262.76   262.88   +0.02%   262.8 2דס 2-5 לילג לס תוגספ
  2000   262.79   262.79   +0.02%   262.79 3דס 2-5 לילג לס תוגספ
  2519   2717.91   2718.87   +0.01%   2718.87 4דס 2-5 לילג לס תוגספ
  8177   3328.5   3329   +0.03%   3328.64 םילילג לס תוגספ
          193.5 2-5 465 לילג רסח לס תוגספ
          119.75 40 435 דנוב לת רסח לס תוגספ
  241437   136.63   136.67   -0.50%   136.67 500 ילקש דנובלת רסח לס תוגספ
  18134   391.32   391.32   +0.13%   391.32 ילקש יתלשממ לס תוגספ
          4042.77 2דס ילקש יתלשממ לס תוגספ
  10500   277.41   277.41   -0.01%   277.41 1דס מ"קמ לס תוגספ
          277.45 2דס מ"קמ לס תוגספ
          571.6 %20+ ח"גא תבלושמ לס תוגספ
          275.04 יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          460.18 %10 + יתלשממ תבלושמ לס תוגספ
          10159 ונמ 33 לוח 66 ארשי צנוק תבלושמ לס תוגספ
  6300   398.24   398.24   +0.29%   398.24 %50 יתלשממ %50 ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  499   10074   10074   +0.04%   10074 לרטונמ %10+ לוח ינרצנוק תבלושמ לס תוגספ
  105350   1069.5   1071.3   +0.07%   1070 2דס AM ןודנול בהז הרוחס לס תוגספ
  1884   642.7   642.7   +1.17%   642.7 תורוחס לס תוגספ
  567597   5226.66   5226.67   +0.00%   5226.67 ןודקיפ לס תוגספ
  1804   35765   35829   -0.29%   35814 1דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          35916 2דס רלוד ןודקיפ לס תוגספ
          35942 ינועבר רלוד ןודקיפ לס תוגספ
  59   40247   40247   +0.16%   40247 3דס ורוי ןודקיפ לס תוגספ
  2244   35780   35848   -0.33%   35820 3דס רלוד ןודקפ לס תוגספ
  880   219.51   219.51   -0.54%   219.51 60 546 דנוב לת טרוש לס תוגספ
  10639   6070.1   6075.26   +0.23%   6073.88 4דס 5+ רחש לס תוגספ
  576   3124.39   3124.39   +0.01%   3124.39 1דס 0-2 רחש לס תוגספ
          313.54 2דס 0-2 רחש לס תוגספ
  800   5845   5845   +0.22%   5845 1דס +5 רחש לס תוגספ
          587.99 2דס +5 רחש לס תוגספ
  4450   585.8   586.66   +0.22%   586.47 3דס +5 רחש לס תוגספ
  8091   4297.26   4298.72   +0.03%   4298.49 4-דס 2-5 רחש לס תוגספ
  20983   4136.48   4140.46   +0.04%   4140.19 1דס 2-5 רחש לס תוגספ
  11924   417.48   417.51   -0.01%   417.49 2דס 2-5 רחש לס תוגספ
  11381   414.95   415.05   +0.05%   414.99 3דס 2-5 רחש לס תוגספ
  2519   4582   4583.1   +0.09%   4582.77 םירחש לס תוגספ
  3874   11127   11127   +0.19%   11127 ברועמ ח"גא קית לס תוגספ
  7165   3341.01   3349.13   +0.16%   3347.7 3-דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  16066   326.42   326.68   +0.15%   326.52 2דס 20 דנוב לת לס תוגספ
  32055   3163.6   3165   +0.15%   3163.6 3-דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  932573   310   310.27   +0.06%   310.1 2דס 40 דנוב לת לס תוגספ
  43806   3261.12   3265.79   +0.10%   3264.99 3-דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  45553   319.58   320   +0.12%   320 2דס 60 דנוב לת לס תוגספ
  1911   3142.77   3142.78   +0.02%   3142.77 םיקנב דומצ דנוב לת לס תוגספ
  2096   3277.8   3278.86   +0.03%   3278.24 הנתשמ תיביר דנוב לת לס תוגספ
  98915   3627.96   3636   +0.11%   3635.34 3-דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  18348   353.85   354.15   +0.10%   354.15 2דס ילקש דנוב לת לס תוגספ
  31029   3455.09   3459.59   +0.06%   3458.43 תואושת דנוב לת לס תוגספ
  30829   3524.34   3528.07   +0.06%   3527.74 ילקש תואושת דנוב לת לס תוגספ
  8035   3342.1   3345.7   +0.09%   3345 רגאמ דנוב לת תוגספ
          14925 90/10 םסק
          14000 80/20 םסק
  5902   9035   9061.29   -0.02%   9059.15 30 IBOXX $ LIQUID TOP םסק
          10182 עבטמ תלרטונמ רצק רחש30IBOXX םסק
  185   10893   10893   +0.14%   10893 ילקש ל"וח 20/80 םסק
          10995 עבטמ תלרטונמ לוח-לארשי נמ %85 גא םסק
  49252   3378   3382.47   +0.09%   3381.73 יללכ יתלשממ ח"גא םסק
  3318   12940   12960   +0.02%   12959 רטונמ רלוד 1-3 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  2861   5847   5870   -0.25%   5858.53 (3-7 (da‏0 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  1770   16090   16130   +0.26%   16125 רטונמ רלוד 3-7 תוליזנ ינרצנוק חגא םסק
  1029   2563   2563   +0.08%   2563 30Iboxx תוליזנ ינרצנוק ב"הרא םסק
          5009.38 ב ובמ'ג םסק
  32050   300.84   302.6   +0.59%   302.6 יעבט זג םסק
  4995   2737.61   2738.44   +0.01%   2737.8 םינוליג םסק
  44586   3360.1   3363.55   +0.04%   3360.1 5-10 לילג םסק
  17174   3512.34   3515.2   +0.14%   3515.16 ח"גא 5-10 לילג םסק
          2320.54 0-2 לילג םסק
  32448   2636.92   2638.16   -0.02%   2637.09 2-5 לילג םסק
  6118   3261.59   3263.6   +0.02%   3262.61 יללכ לילג םסק
  6790   864   869   -0.48%   866.8 דנוב ייה םסק
  11283   3947   3979   +0.02%   3970.07 בהז םסק
  32269   1179   1182   +0.41%   1179.5 TR ילקש בהז םסק
          2173.14 2-5 לילג רסח םסק
          1371.96 ילקש דנוב לת רסח םסק
  15961   3136.5   3143.94   -0.14%   3136.66 662 תואושת דנוב לת רסח םסק
  26800   319.8   319.8   -0.47%   319.8 20 דנוב לת רסחב תפנוממ םסק
          2772.53 מ"קמ םסק
  202359   931   959   -1.06%   942.55 טפנ םסק
  677545   401.6   414   -0.73%   408.15 TR ילקש טפנ םסק
          593.88 FIX ףסכ הרוחס םסק
  1067   709   714   -0.64%   711.19 תורוחס םסק
  22563   167.2   167.8   -0.32%   167.43 גרבמולב תויאלקח תורוחס םסק
  1256   13252   13252   -0.10%   13252 יללכ ח"גא לס םסק
  2345   12952   12970   +0.29%   12952 10+יללכ ח"גא לס םסק
          12048 20+יללכ ח"גא לס םסק
  897   12376   12376   +0.41%   12376 5+יללכ ח"גא לס םסק
          10851 םיררועתמ םיקווש+רצק לס םסק
          11050 ביד לת+רצק לס םסק
  397   40220   40250   +0.02%   40220 וריא ןודקיפ םסק
  2391   35775   35875   -0.40%   35806 רלוד ןודקיפ םסק
  10314   6234.62   6234.62   +0.00%   6234.62 1דס ןודקיפ םסק
  12005   5359.26   5359.26     5359.26 3דס ןודקיפ םסק
          10266 (a‏00) ילקש 3-7 IBOXX ינרצנוק םסק
  24   8499   8499   -0.53%   8499 IBOXX EUR LIQUID ינרצנוק םסק
  1098   2142.89   2142.89   -0.00%   2142.89 60 דנוב לת טרוש םסק
          2763 602 רתי תודומצ דנוב לת טרוש םסק
          1545.55 40 דנובלת טרוש םסק
          3159.69 0-2 רחש םסק
  4509   5887.62   5893.59   +0.21%   5891.66 +5 רחש םסק
  3303   4168.65   4172   +0.07%   4171.76 2-5 רחש םסק
  482   5387.93   5399.6   -0.63%   5390.88 5+ 1147 רסח רחש םסק
  4502   4509.57   4512.96   +0.09%   4510.99 יללכ רחש םסק
  1743   3248.38   3251.23   +0.14%   3250.7 20 דנוב לת םסק
  55000   3077.3   3077.3   +0.04%   3077.3 40 דנוב לת םסק
  18457   3174   3177.94   +0.07%   3175.83 60 דנוב לת םסק
          3380.23 תודומצ אל דנוב לת םסק
  1134   3334.67   3334.67   -0.01%   3334.67 רגאמ דנוב לת םסק
  2084   3256.86   3258.7   +0.15%   3258.7 דומצ דנוב לת םסק
  4887   3136   3137.27   +0.06%   3136.98 םיקנב דומצ דנוב לת םסק
  12480   3293.99   3297.72   +0.04%   3296.11 רתי דומצ דנוב לת םסק
  2043   3269.54   3269.88   -0.01%   3269.87 הנתשמ תיביר דנוב לת םסק
  137321   3552.74   3557.62   +0.07%   3556.38 ילקש דנוב לת םסק
  16371   3453.92   3459.65   +0.07%   3458.72 תואושת דנוב לת םסק
  1   14557   14557     14557 ינוניב 90/10 תילכת
          11071 רצק יתלשממ 1090 תילכת
  72   14100   14100   +0.12%   14100 ינוניב 80/20 תילכת
  2072   14623   14641   +0.10%   14638 ל"וח 80/20 תילכת
          10948 רצק יתלשממ 595 תילכת
          12886 סולפ יללכ יתלשממ ח"גא תילכת
          12292 בלושמ ח"גא תילכת
  680   9183   9200   -0.18%   9198.2 30IBOXX ליזנ ינרצנוק בהרא תילכת
  8863   3278   3285.65   +0.15%   3284.29 2-דס 20 דנוב תילכת
          2724.62 1-דס םינוליג תילכת
  5107   272.24   272.26   +0.01%   272.26 2-דס םינוליג תילכת
          3513.62 1-דס 5-10 לילג תילכת
  3291   3351.18   3351.47   -0.00%   3351.18 2-דס 5-10 לילג תילכת
          334.4 3-דס 5-10 לילג תילכת
  29316   349.4   349.4   -0.03%   349.4 4-דס 5-10 לילג תילכת
          2304.28 1-דס 0-2 לילג תילכת
  6655   2644.43   2644.72   -0.01%   2644.51 1-דס 2-5 לילג תילכת
  288948   263.29   263.42     263.33 2-דס 2-5 לילג תילכת
  10640   4131   4144.01   -0.08%   4133.87 בהז תילכת
          2110 2-5 480 לילג רסח תילכת
          2294.6 2-5 658 רחש רסח תילכת
          1186.69 40 435 דנוב לת רסח תילכת
          1384 60 465 דנוב לת רסח תילכת
          1454 509 ילקש דנוב לת רסח תילכת
  2328   3969   3977   +0.48%   3972.05 ףסכ תילכת
  11794   46250   46500   -0.45%   46278 גנילרטש הריל תילכת
  347   10786   10786   +0.07%   10786 דומצ הטומ יתלשממ תילכת
  1221   11061   11065   +0.04%   11062 ילקש הטומ יתלשממ תילכת
          10860 רצק יתלשממ תילכת
  29929   389.43   389.47   +0.11%   389.43 ילקש יתלשממ תילכת
  501   10960   10970   +0.10%   10965 םוימירפ 15/85 מ"קמ תילכת
  155   2774.63   2774.63   -0.00%   2774.63 1-דס מקמ תילכת
  93312   940   968.4   -1.21%   952.98 טפנ תילכת
  1212647   5377.17   5377.18   +0.00%   5377.18 ןודקיפ תילכת
  2514   40055   40099   -0.24%   40058 וריא ןודקיפ תילכת
  2860   35794   35824   -0.43%   35794 1-דס רלוד ןודקיפ תילכת
  8344   36616   36703   -0.43%   36638 2 RE-דס רלוד ןודקיפ תילכת
          3136.39 0-2 רחש תילכת
  1219   5887   5901   +0.22%   5892.22 1-דס +5 רחש תילכת
  14305   590.87   591.23   +0.33%   591.11 2-דס +5 רחש תילכת
  8413   4182.3   4182.98   +0.03%   4182.89 1-דס 2-5 רחש תילכת
  95581   418.05   418.22   +0.05%   418.2 2-דס 2-5 רחש תילכת
  1344   4500.7   4500.7   +0.12%   4500.7 1-דס םירחש תילכת
  1000   447.47   447.47   +0.23%   447.47 2-דס םירחש תילכת
          12479 ינוניב ח"גא קית תילכת
  3610   12554   12560   +0.18%   12560 12 + ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12624 תוינמ אלל ןזואמ ח"גא קית תילכת
          12385 15 + ינוניב-רצק ח"גא קית תילכת
          11593 20+ רצק יתלשממ קית תילכת
          11230 5+ רצק יתלשממ קית תילכת
          12830 10+רצק יתלשממ קית תילכת
          11345 תוינמ אללרצק יתלשממ קית תילכת
  2816314   162.87   163.23   +0.14%   163.16 1-דס 20 דנוב לת תילכת
  18427   325.22   325.83   +0.08%   325.63 3-דס 20 דנוב לת תילכת
  1609   3097.8   3097.8   +0.07%   3097.8 1-דס 40 דנוב לת תילכת
  170113   308.72   308.8   +0.10%   308.8 2-דס 40 דנוב לת תילכת
  27770   3180   3196.39   +0.09%   3195.71 1-דס 60 דנוב לת תילכת
  77285   317   318.77   +0.09%   318.58 2-דס 60 דנוב לת תילכת
  2080   3390.6   3390.6   +0.05%   3390.6 תודומצ אל דנוב לת תילכת
  8111   3342.05   3344.05   +0.07%   3343.73 רגאמ דנוב לת תילכת
  35633   3143.08   3144.1   +0.06%   3144.09 םיקנב תודומצ דנוב לת תילכת
  11342   3297.86   3299   -0.01%   3298.36 רתי תודומצ דנוב לת תילכת
          3276.22 הנתשמ תיביר דנוב לת תילכת
  17470   3545.38   3552.5   +0.10%   3549.38 1-דס ילקש דנוב לת תילכת
  2810208   356.66   357.2   +0.11%   357.06 2-דס ילקש דנוב לת תילכת
  17469   3457.98   3461.27   +0.03%   3459.43 תואושת דנוב לת תילכת
  41719   3527.01   3543.25   +0.11%   3533.27 ילקש תואושת דנוב לת תילכת