הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

22/01/18 00:07:31        
םיירחסמ םיקנב
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
          85 ןדא
  8692   1884   1933   -1.56%   1898 היגרנא יס יפ וא
  215   4940   4940     4940 זג ןולא
  359329   195   199.6   -1.51%   195.8 תוקזחה וקרא
  3044175   159.8   160.9   +0.06%   160.2 ןזב
          1 שהי תועבג
  914   547   547   -0.16%   547 י'גרנא רבילוג
  1400   126.5   126.5   +3.69%   126.5 ןשיירולפסקא בולג
  3787   4965   5119   +1.98%   5094 ןולא רוד
  46   142400   144000   +0.42%   143100 היגרנא קלד
  339777   946   956   -0.69%   946.4 םיחודק קלד
  86301   128.6   133   -2.03%   130.5 תילארשי תונמדזה
  7255086   42.9   43.5   -0.23%   43 וקמארשי
  983   7090   7153   -0.17%   7099 חותפ ןהכ
  1959   141.1   148   +2.46%   145.5 ץלח תודיפל
  33057   695   717   +3.21%   711.3 ןיעידומ
  296984   817.9   868   +3.56%   841.3 שהי רטפ סטיוואנ
  25182   2185   2275   +2.65%   2247 אטפנ
  4298   57570   58860   -0.96%   57820 טפנ זפ
  3200   149   149   -0.33%   149 ש-שהי סקטורטפ
  5553   451   454   -0.46%   452 םיימיכורטפ
  509883   225.7   228.5   -0.13%   226.5 שהי ויצר
  41577   88.1   91.7   +1.91%   90.6 שהי םוילורטפ ויצר
  7048   2018   2027   -0.15%   2023 םוילורטפ רמת