הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

25/09/17 06:09:46         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
5 100 100 +0.52% 77.5 1פא זיסרבוא
112.1 2פא סנאלב לפוא
3000 17.4 17.4 -0.57% 17.4 3פא סנאלב לפוא
1590 160 198 -15.11% 165.7 4 פא ןרב
918 634.1 724 -0.41% 653 1פא ירוטקיו
10975 92 105 -15.86% 93.4 1פא תועקשה רומ
27.9 1פא תוכרעמ םוקטאס
5397 19.1 20 -1.00% 19.8 2פא תרושקת ינאס
11.6 3פא תרושקת ינאס
49.8 1פא סנזיב םהוש
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
9835 136.9 142.8 +1.47% 137.6 5פא הרואא
114092 220 276 +1.22% 265 15פא ץח ינולא
1582 4פא גיב
86.4 6 פא אפלא הרשכה
12 1פא ן"לדנ סקוב ייוו
9770 390 409.9 -3.54% 400.2 9 פא םי תילכלכ
29.9 4 פא סאדימ
19.8 1פא דנלרימ
34.5 2פא דנלרימ
1657 23 25 +2.63% 23.4 1פא םיטקיורפ ברנמ
420 64 64 +3.39% 64 2פא םיטקיורפ ברנמ
81.8 3פא ן"לדנ עלס
52 2פא ןיילייקס
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1.9 5פא תורבא
390.1 3פא ידלאיא
20 2פא רויקרטניא
15945 386 542 -2.19% 508.6 7פא ןיילוסניא
105.3 4פא רמתיא
18001 18.1 18.5 -2.16% 18.1 7פא לקידמ םוילא
1.5 5 פא דמידנא
1.4 5פא סקוודנויב
25.5 3פא םאידוג
27.7 1 פא זייטנוו
13.5 3פא רדגוט
1 10פא טייפ ןכ
1 11פא טייפ ןכ
14.3 12פא טייפ ןכ
2 9פא סוגידמ
21.8 2פא יוידמ
13 1פא היבחרמ
65 5 פא ןירגלוס
52.3 2פא פורג יט-פייס
100 1פא גנירפס
152.1 2פא גנירפס
45 1פא יזטנפ
14.9 2 פא םטסהמידק
25 3 פא םטסהמידק
3702075 7 8.7 +22.39% 8.2 11 פא טנלפלוק
69.4 7 פא טנלפלוק
70 8 פא טנלפלוק
6.7 9 פא טנלפלוק
12 4פא הינסק
1 5פא הינסק
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1741 779 834.9 +4.83% 794.8 5פא תועקשה טנוקסיד
12040 726.1 810 -3.43% 726.5 6פא תועקשה טנוקסיד
134.4 5פא סקמ ליבומ
3 1 פא אדמת
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
37.1 12פא ןשיירולפסקא בולג
1400 9 13.3 +3.09% 10 ש8- פא סקטורטפ
1 14פא ויצר
164582 4.4 4.4 4.4 17פא ויצר
630000 4.4 4.4 4.4 18פא ויצר
3000 20 20 +7.53% 20 1פא םוילורטפ ויצר
500 27.7 27.7 +0.36% 27.5 2פא םוילורטפ ויצר