הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

20/09/18 07:02:58         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
3פא סנאלב לפוא
7פא תרושקת ללח
8פא תרושקת ללח
1פא תועקשה רומ
2פא תוכרעמ םוקטאס
2פא תרושקת ינאס
3פא תרושקת ינאס
1פא םוקלס
2פא םוקלס
9 5פא ןוריצ
1פא סנזיב םהוש
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
9פא תומא
6פא אפלא הרשכה
1פא סקוב ייוו
4פא הצובק ןוזול
1פא דנלרימ
2פא דנלרימ
2פא טיר םיבינמ
2פא םיטקיורפ ברנמ
1פא םיצ ינר
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
3פא ידלאיא
3 פא רויקרטניא
1פא רמיפניא
4פא רמתיא
7פא לקידמ םוילא
2פא ןואירטקלא
2פא היגרנא טיילנא
2פא ולופא
3פא ולופא
1פא רלימנרב
3פא םאידוג
1 פא זייטנוו
4פא רדגוט
5פא רדגוט
6פא רדגוט
2פא ס'רצנו סלפונכט
4פא יוידמ
5פא יוידמ
21פא קידמורקימ
5 פא ןירגלוס
1פא גנירפס
2פא גנירפס
1פא יזטנפ
2 פא םטסהמידק
3 פא םטסהמידק
4 פא םטסהמידק
11 פא טנלפלוק
9 פא טנלפלוק
6פא הינסק
1פא פורגובור
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
8פא ןיילוסניא
9פא ןיילוסניא
6פא תועקשה טנוקסיד
5פא סקמ ליבומ
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
6פא ש-רבילוג
2פא ורטפ סטיוואנ
ש8- פא סקטורטפ
ש9- פא סקטורטפ
17פא ויצר
18פא ויצר
1פא םוילורטפ ויצר
2פא םוילורטפ ויצר