הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

26/03/17 03:33:15         תויצפוא יבתכ
          םירחסמ םיקנב-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
9000 352 361.9 -1.20% 353.7 1פא טנוקסיד
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
2700 112 118 +7.54% 112.7 1פא זיסרבוא
37494 141.2 150.1 -3.23% 150 2 פא סנאלב לפוא
350 249.5 249.5 +6.62% 249.5 4 פא ןרב
6835 730.1 750 -2.65% 730.1 1פא ירוטקיו
20.8 1פא תוכרעמ םוקטאס
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
49090 110 120 +0.45% 110.5 5פא הרואא
44 1989 1989 +3.27% 1989 4פא גיב
2423 840 878.9 -3.84% 846.1 1פא יו ןא קארב
117.7 6 פא אפלא הרשכה
20.5 1פא ן"לדנ סקוב ייוו
6744 225.5 234.5 -4.81% 233.3 4פא הדנק לארשי
422.5 9 פא םי תילכלכ
7.5 4פא יול
2450 2פא רוא הגמ
21.6 4 פא סאדימ
465158 54.5 59 +3.13% 56.1 1פא םיטקיורפ ברנמ
236632 45.1 92 -3.56% 86.8 2פא םיטקיורפ ברנמ
57346 63.2 68 -0.61% 65.4 3פא ן"לדנ עלס
49.8 2פא ןיילייקס
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
35000 3.3 3.5 +22.22% 3.3 5פא תורבא
8007 290 330 -10.30% 290 3פא ידלאיא
2 9 9 3.9 2פא רויקרטניא
2 5.5 5.5 4 7פא ןיילוסניא
111 4פא רמתיא
24.5 7פא לקידמ םוילא
31.1 9פא סינמא
4.5 5 פא דמידנא
4.2 2פא סקי'גרנא
4.9 5פא סקוודנויב
26.8 3פא םאידוג
2 38 38 35.5 1 פא זייטנוו
3258 5571 5767 -0.63% 5660 9פא ראואט
1502 37.9 42 +16.26% 37.9 3פא רדגוט
513871 1 1 1 10פא טייפ ןכ
432260 1 1.1 -16.67% 1 11פא טייפ ןכ
48 12פא טייפ ןכ
100 4.3 4.5 5.2 9פא סוגידמ
24.8 2פא יוידמ
4167 29 29 +25.00% 29 20פא קידמורקימ
2 80 80 +0.17% 60 5 פא ןירגלוס
20700 50 68.8 +24.69% 50 1פא וטומוס
7483 130 147.1 +2.89% 142.5 1פא פורג יט-פייס
2 115 115 112.9 2פא פורג יט-פייס
2140 19.8 19.9 +46.67% 19.8 1פא ויב טקלס
1 328 328 +1.70% 59.9 1פא גנירפס
73.6 2פא גנירפס
2 5.9 5.9 3 6רא קש וטסלפ
17000 33 33.3 +0.30% 33.1 1פא יזטנפ
17.8 2 פא םטסהמידק
46.6 3 פא םטסהמידק
5.7 11 פא טנלפלוק
69.4 7 פא טנלפלוק
70 8 פא טנלפלוק
4.8 9 פא טנלפלוק
280197 6.1 8 6.1 12פא טנלפלוק
11.5 4פא הינסק
1 5פא הינסק
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
135182 882.7 922 -0.64% 887.2 5פא תועקשה טנוקסיד
241440 813.3 850 +1.73% 822.5 6פא תועקשה טנוקסיד
134.4 5פא סקמ ליבומ
10000 10 10 +3.09% 10 1 פא אדמת
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
500 12.4 12.4 12.3 8 פא חרז
119.9 15פא ןיעידומ
1 14פא ויצר
2224199 8.5 8.8 -1.16% 8.5 17פא ויצר
3858074 6.9 7.1 7 18פא ויצר
2000 21.8 21.8 +1.40% 21.8 1פא םוילורטפ ויצר
100 23.2 23.2 23.4 2פא םוילורטפ ויצר