הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

28/02/17 07:39:41         תויצפוא יבתכ
          םירחסמ םיקנב-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
5594 350.1 355.4 -0.14% 354.5 1פא טנוקסיד
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1פא זיסרבוא
2 פא סנאלב לפוא
4 פא ןרב
1462 744 744 -0.32% 744 1פא ירוטקיו
1פא תוכרעמ םוקטאס
6פא המניס
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
5פא הרואא
4פא גיב
1פא יו ןא קארב
6 פא אפלא הרשכה
4פא הדנק לארשי
9 פא םי תילכלכ
4פא יול
2פא רוא הגמ
4 פא סאדימ
3פא ן"לדנ עלס
2פא ןיילייקס
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
5פא תורבא
3פא ידלאיא
2פא רויקרטניא
7פא ןיילוסניא
4פא רמתיא
7פא לקידמ םוילא
9פא סינמא
5 פא דמידנא
2פא סקי'גרנא
4פא סקוודנויב
5פא סקוודנויב
3פא םאידוג
1 פא זייטנוו
9פא ראואט
3פא רדגוט
10פא טייפ ןכ
11פא טייפ ןכ
12פא טייפ ןכ
9פא סוגידמ
2פא יוידמ
20פא קידמורקימ
5 פא ןירגלוס
1פא וטומוס
1פא פורג יט-פייס
2פא פורג יט-פייס
1פא ויב טקלס
1פא גנירפס
2פא גנירפס
6רא קש וטסלפ
1 פא יזטנפ
2 פא םטסהמידק
3 פא םטסהמידק
11 פא טנלפלוק
7 פא טנלפלוק
8 פא טנלפלוק
9 פא טנלפלוק
12פא טנלפלוק
4פא הינסק
5פא הינסק
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
5פא תועקשה טנוקסיד
6פא תועקשה טנוקסיד
5פא סקמ ליבומ
2פא הקינורטקלא ינאס
1 פא אדמת
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
5פא י'גרנא רבילוג
8 פא חרז
15פא ןיעידומ
14פא ויצר
17פא ויצר
18פא ויצר
1פא םוילורטפ ויצר
2פא םוילורטפ ויצר