הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

23/07/17 01:38:50         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
12357 66 100 -2.02% 87.3 1פא זיסרבוא
6341 177 188.9 +0.28% 177.5 2פא סנאלב לפוא
17190 30.1 35.9 -5.82% 34 3פא סנאלב לפוא
240 146 146 -22.55% 146 4 פא ןרב
788 1פא ירוטקיו
27.9 1פא תוכרעמ םוקטאס
41737 34.9 36.5 -3.03% 35.2 2פא תרושקת ינאס
63000 16.6 17.2 -4.00% 16.8 3פא תרושקת ינאס
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
23421 125.4 137.9 -0.29% 137 5פא הרואא
158.8 15פא ץח ינולא
2388 4פא גיב
11282 561 850 -2.61% 570.1 1פא יו ןא קארב
117.6 6 פא אפלא הרשכה
2100 18.3 18.9 +5.59% 18.9 1פא ן"לדנ סקוב ייוו
238.9 4פא הדנק לארשי
160.1 15פא סרשי
435.3 9 פא םי תילכלכ
52017 29.9 29.9 +6.79% 29.9 4 פא סאדימ
12001 30 32.7 -0.66% 30 1פא דנלרימ
1502 35 36.7 +3.55% 35 2פא דנלרימ
19339 30 30.2 -13.26% 30.1 1פא םיטקיורפ ברנמ
500 54 54 +0.56% 54 2פא םיטקיורפ ברנמ
34111 81 85 -3.57% 81 3פא ן"לדנ עלס
67.3 2פא ןיילייקס
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
2.4 5פא תורבא
337.2 3פא ידלאיא
9.8 2פא רויקרטניא
133021 119 159.8 -2.78% 140 7פא ןיילוסניא
105.3 4פא רמתיא
9962 16.1 16.1 16.1 7פא לקידמ םוילא
736396 1 1 -9.09% 1 5 פא דמידנא
295178 13 33 -72.32% 13.7 5פא סקוודנויב
31 3פא םאידוג
41.9 1 פא זייטנוו
28225 16.5 19.7 +7.69% 16.8 3פא רדגוט
1 10פא טייפ ןכ
1 11פא טייפ ןכ
14.3 12פא טייפ ןכ
16152 2.6 2.6 2.5 9פא סוגידמ
21.8 2פא יוידמ
46400 3 5 -18.00% 4.1 20פא קידמורקימ
706 11 11.1 +21.43% 5.1 1פא היבחרמ
87 5 פא ןירגלוס
4002 5 5 +66.67% 5 1פא וטומוס
1 158 158 150 2פא פורג יט-פייס
1503 25.5 39 -27.14% 25.5 1פא ויב טקלס
115.2 1פא גנירפס
1 220 220 +0.13% 150.7 2פא גנירפס
3.1 6רא לגרק וטסלפ
45 1פא יזטנפ
47.3 2 פא םטסהמידק
25 3 פא םטסהמידק
41001 3.1 5.9 5.9 11 פא טנלפלוק
69.4 7 פא טנלפלוק
70 8 פא טנלפלוק
6.5 9 פא טנלפלוק
4 4פא הינסק
1 5פא הינסק
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
180 783 783 -4.51% 783 5פא תועקשה טנוקסיד
3361 756 765 +0.53% 760.8 6פא תועקשה טנוקסיד
134.4 5פא סקמ ליבומ
10 1 פא אדמת
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
52.4 12פא ןשיירולפסקא בולג
1103 13.2 13.2 13.2 8 פא חרז
1704 47 47 +5.38% 47 15פא ןיעידומ
1 14פא ויצר
13470103 5.3 5.9 +7.41% 5.8 17פא ויצר
6924167 5.5 5.7 +3.64% 5.7 18פא ויצר
190181 17.5 19.5 -6.19% 18.2 1פא םוילורטפ ויצר
6300 28.5 31.2 +3.78% 30.2 2פא םוילורטפ ויצר