הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

21/03/18 12:32:44         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
22 20 20 +34.23% 20 1פא זיסרבוא
85 2פא סנאלב לפוא
100 13.5 13.5 +2.27% 13.5 3פא סנאלב לפוא
18.4 4 פא ןרב
200 725 725 -1.09% 725 1פא ירוטקיו
147.2 1פא תועקשה רומ
17.4 1פא תוכרעמ םוקטאס
100 18.7 18.7 +36.50% 18.7 2פא תוכרעמ םוקטאס
200 13.9 13.9 +6.92% 13.9 2פא תרושקת ינאס
100 7.2 7.2 7.2 3פא תרושקת ינאס
100 42.9 42.9 +94.12% 42.9 5פא ןוריצ
56.5 1פא סנזיב םהוש
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
115.4 5פא הרואא
718 4פא גיב
83.9 6פא אפלא הרשכה
14.7 1פא ן"לדנ סקוב ייוו
14.9 4פא הצובק ןוזול
8.1 4 פא סאדימ
100 17 17 +60.38% 17 1פא דנלרימ
32.5 2פא דנלרימ
34.2 2פא םיטקיורפ ברנמ
186400 60.4 64.1 +4.57% 64.1 3פא ן"לדנ עלס
370250 13 30 +2080.00% 21.8 1 פא םיצ ינר
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1.1 5פא תורבא
2 260 260 +26.89% 260 3פא ידלאיא
8343 18 18 +12.50% 18 3 פא רויקרטניא
2פא רויקרטניא
1946 678 720 +7.77% 720 8פא ןיילוסניא
245 430 439 +16.22% 430 9פא ןיילוסניא
142 1פא רמיפניא
88.9 4פא רמתיא
78658 20 27 +33.66% 27 7פא לקידמ םוילא
1501 2פא ןואירטקלא
30 56 56 +12.22% 56 2פא ולופא
211.8 1פא רלימנרב
200 17 17 +14.09% 17 3פא םאידוג
32737 90 137 -11.58% 110 1 פא זייטנוו
41 2פא ס'רצנו סלפונכט
1 9פא סוגידמ
18640 2275 2410 +17.53% 2400 4 פא יוידמ
6 1פא היבחרמ
82.2 5 פא ןירגלוס
100.6 1פא גנירפס
60 2פא גנירפס
93311 125 149 +9.39% 148 1פא יזטנפ
28.8 2 פא םטסהמידק
19.4 3 פא םטסהמידק
4.9 11 פא טנלפלוק
69.4 7 פא טנלפלוק
70 8 פא טנלפלוק
6 9 פא טנלפלוק
7.4 4פא הינסק
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
653 520 550 -5.78% 520 6פא תועקשה טנוקסיד
134.4 5פא סקמ ליבומ
16.3 1 פא אדמת
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
35000 16 16 +3.23% 16 ש8- פא סקטורטפ
5720321 5.3 5.6 -1.85% 5.3 17פא ויצר
576496 6.8 6.9 6.8 18פא ויצר
37 1פא םוילורטפ ויצר
58593 51.2 51.2 51.2 2פא םוילורטפ ויצר