הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/07/19 00:38:15         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
49571 25.4 26.8 +0.39% 25.6 3פא סנאלב לפוא
47736 222 231 -0.65% 227.9 9פא תרושקת ללח
205.4 1פא תועקשה רומ
22050 4 5 -18.37% 4 2פא תוכרעמ םוקטאס
1 3פא תרושקת ינאס
55616 38.4 40.9 +1.56% 39 2פא הלוסנינפ
25098 32.4 34.9 -2.58% 34 3פא הלוסנינפ
9.5 5פא ןוריצ
3 1500 1500 -0.29% 1694 2פא ןוזנק
185 1פא סנזיב םהוש
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
730 487.9 489 +3.81% 487.9 9פא תומא
244 2649 2724 +6.87% 2723 5 פא גיב
101.2 6פא שחתה הרשכה
2650 10 12 +7.29% 10.3 2פא סקוב יוו
10 2.7 2.7 2 1פא סקוב ייוו
2000 1.5 1.7 -12.00% 2.2 4פא הצובק ןוזול
200 1.8 1.8 1 2פא דנלרימ
2500 3.7 3.7 3.7 2פא טיר םיבינמ
500 19.4 19.4 +6.59% 19.4 2פא םיטקיורפ ברנמ
57.9 1פא םיצ ינר
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
195 1פא רמיפניא
19950 2.5 2.5 -16.67% 2.5 8פא לקידמ םוילא
8695 11.1 11.1 +4.72% 11.1 9פא לקידמ םוילא
36 7102 7990 -3.15% 7278 2פא ןואירטקלא
154589 60.2 66.9 +8.80% 65.5 3פא סקי'גרנא
49 2פא ולופא
11110 27 30 -2.73% 28.5 3פא ולופא
67.2 1פא רלימנרב
19 1 פא זייטנוו
550 7.5 7.8 +108.33% 7.5 6פא רדגוט
5468 35 36 -5.53% 35.9 8פא רדגוט
23.7 9פא רדגוט
28 2פא ס'רצנו סלפונכט
60178 12.5 13.5 +6.61% 12.9 22פא קידמורקימ
100 20.6 20.6 +0.63% 15.9 1פא טנורקימ
580 4 4 -2.04% 4.8 3פא היבחרמ
10 43.9 43.9 43.9 1פא גנירפס
3 10 10 -0.60% 33.3 2פא גנירפס
49.2 7פא לגרק וטסלפ
12.8 2פא רושאנק
25.2 3פא רושאנק
656 432.5 480 -9.13% 456.8 2 פא טיבנק
22 6פא הינסק
55 1פא פורגובור
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
3271 3.7 4 +5.41% 3.9 1פא לטיפק ןשיירנ'ג
122 20 20 18.4 ש3-פא םא.יד.וג
134 ש5-פא סקמ ליבומ
6686 777 849 +2.15% 811 8פא םיסנניפ ךרע
5031 850 1248 +0.19% 1051 9פא םיסנניפ ךרע
110980 20.1 25.1 -25.75% 22.2 2פא קרווטנ יזטנפ
40358 17 18.8 -11.46% 17 3פא קרווטנ יזטנפ
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
24.1 6פא שהי תונמדזה
18186 55 72 -1.95% 65.3 7פא שהי תונמדזה
13111 60 64.8 -4.63% 61.8 8פא שהי תונמדזה
100 2פא ורטפ סטיוואנ
1 467.5 467.5 467.5 4פא ורטפ סטיוואנ
70755 1.8 2.3 2.3 8פא סקטורטפ
14669 4.6 4.6 +2.22% 4.6 9פא סקטורטפ
25400 3.3 5.5 +2.27% 4.5 1פא היגרנא םתור
10 2פא היגרנא םתור
12 3פא היגרנא םתור
2132527 7.5 7.8 +1.32% 7.7 18פא ויצר
13891 275 288.8 -0.18% 275.3 2פא םוילורטפ ויצר