הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/01/18 22:12:25         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
746 38 39 -2.28% 38.5 1פא זיסרבוא
104.3 2פא סנאלב לפוא
6 15.4 15.4 15 3פא סנאלב לפוא
25 4 פא ןרב
79 842 866 -0.80% 852 1פא ירוטקיו
425 247 247 +4.62% 247 1פא תועקשה רומ
20.1 1פא תוכרעמ םוקטאס
15 2פא תרושקת ינאס
925 5.8 5.8 +20.83% 5.8 3פא תרושקת ינאס
26 5פא ןוריצ
100 38 38 37.8 1פא סנזיב םהוש
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
100 165 165 165 5פא הרואא
584 4פא גיב
85.9 6פא אפלא הרשכה
24.2 1פא ן"לדנ סקוב ייוו
480.9 9פא םי תילכלכ
15904 17 17 17 4פא הצובק ןוזול
18 4 פא סאדימ
100 18.4 18.4 18.2 1פא דנלרימ
40 32.4 32.4 +0.32% 31.1 2פא דנלרימ
440 6.5 6.5 +4.84% 6.5 1פא םיטקיורפ ברנמ
905 39 40 +1.03% 39.4 2פא םיטקיורפ ברנמ
4620 111.1 116 +7.37% 113.7 3פא ן"לדנ עלס
23264 5 5.1 5 2פא ןיילייקס
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
43071 1.1 1.4 +9.09% 1.2 5פא תורבא
2 370.3 370.3 +0.53% 189.7 3פא ידלאיא
8 3 פא רויקרטניא
6.7 2פא רויקרטניא
3000 1195 1450 +17.15% 1400 7פא ןיילוסניא
337.7 1פא רמיפניא
3010 55 97 +13.78% 80.9 4פא רמתיא
48195 16.7 18.5 +1.70% 17.9 7פא לקידמ םוילא
1 5 פא דמידנא
28148 65 69.9 -2.09% 65.6 2פא ולופא
259921 17 25 -15.24% 17.8 3פא םאידוג
15584 19.8 40 +8.59% 21.5 1 פא זייטנוו
494000 1 1 1 9פא סוגידמ
24043 17.7 33 17.8 1פא היבחרמ
95 5 פא ןירגלוס
11427 27.1 59.9 -23.41% 37.3 2פא פורג יט-פייס
100.2 1פא גנירפס
102.7 2פא גנירפס
46113 131 147 -11.03% 136.3 1פא יזטנפ
17.5 2 פא םטסהמידק
6.3 3 פא םטסהמידק
7 11 פא טנלפלוק
69.4 7 פא טנלפלוק
70 8 פא טנלפלוק
6.2 9 פא טנלפלוק
9.1 4פא הינסק
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
151 756 767.8 +0.09% 767.7 6פא תועקשה טנוקסיד
134.4 5פא סקמ ליבומ
17 1 פא אדמת
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
22000 17.5 17.5 +4.17% 17.5 ש8- פא סקטורטפ
6171312 3.4 3.7 -5.41% 3.5 17פא ויצר
2206730 4.7 4.9 -4.08% 4.7 18פא ויצר
24 1פא םוילורטפ ויצר
26564 35 38.1 -7.75% 35.7 2פא םוילורטפ ויצר