הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

19/05/19 20:41:06         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
50 14.1 14.1 +0.78% 13 3פא סנאלב לפוא
209.9 1פא תועקשה רומ
6.2 2פא תוכרעמ םוקטאס
1000 1 1 1 3פא תרושקת ינאס
50 15.4 15.4 +16.82% 12.5 2פא םוקלס
3.9 5פא ןוריצ
140 1פא סנזיב םהוש
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
380 9פא תומא
101.2 6פא שחתה הרשכה
14.3 2פא סקוב יוו
2.6 1פא סקוב ייוו
4.5 4פא הצובק ןוזול
2 1פא דנלרימ
100 2.8 2.8 1.8 2פא דנלרימ
300000 6 8 -15.00% 6.8 2פא טיר םיבינמ
25.9 2פא םיטקיורפ ברנמ
64.2 1פא םיצ ינר
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
5 140 140 +0.08% 130.6 3פא ידלאיא
25792 666.8 712 +4.40% 690.2 3 פא רויקרטניא
195 1פא רמיפניא
50 7 7 5.7 8פא לקידמ םוילא
18 9פא לקידמ םוילא
203 9006 9790 +2.80% 9258 2פא ןואירטקלא
1847940 18.1 19.9 +20.73% 19.8 2פא היגרנא טיילנא
55.5 2פא ולופא
27786 34.9 36 +3.15% 36 3פא ולופא
66.2 1פא רלימנרב
20 22 22 19 1 פא זייטנוו
57705 7 23.9 +83.59% 23.5 5פא רדגוט
18204 35 41.9 +13.18% 35.2 6פא רדגוט
50 2פא ס'רצנו סלפונכט
344714 6.7 10.7 +37.04% 7.4 21פא קידמורקימ
27149 30.1 41.4 +7.06% 36.4 22פא קידמורקימ
19.1 1פא טנורקימ
138601 4.2 5 -2.33% 4.2 3פא היבחרמ
15 49.9 49.9 +0.44% 45.9 1פא גנירפס
5 63.9 63.9 +1.23% 32.8 2פא גנירפס
25011 29 97.2 +100.32% 61.9 7פא לגרק וטסלפ
7199 46 46.9 +2.44% 46.2 2פא קרווטנ יזטנפ
34.9 3פא קרווטנ יזטנפ
13.5 2 פא םטסהמידק
20 3 פא םטסהמידק
1 1פא רושאנק
281465 30.1 34 +9.40% 32.6 2פא רושאנק
14417 49.8 53 +4.82% 52.2 3פא רושאנק
1105 1088 1208 +1.49% 1089 2 פא טיבנק
22 6פא הינסק
24 1פא פורגובור
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
232.6 8פא ןיילוסניא
261 9פא ןיילוסניא
125975 5.7 6.3 +5.26% 6 1פא לטיפק ןשיירנ'ג
86 34 34 +0.35% 28.4 ש3-פא םא.יד.וג
134 ש5-פא סקמ ליבומ
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
13609 52.1 64 +5.53% 59.2 6פא שהי תונמדזה
9635 79 82.9 -0.61% 81.1 7פא שהי תונמדזה
2300 74 79.4 +10.78% 77.1 8פא שהי תונמדזה
468 2פא ורטפ סטיוואנ
482.6 4פא ורטפ סטיוואנ
3.7 8פא סקטורטפ
83000 4.3 4.5 -2.22% 4.4 9פא סקטורטפ
21257 8.4 8.4 +9.09% 8.4 1פא היגרנא םתור
10000 7.5 7.5 -23.47% 7.5 2פא היגרנא םתור
19.7 3פא היגרנא םתור
1256568 8.2 8.4 -1.19% 8.3 18פא ויצר
238979 333 368.9 +6.30% 354.2 1פא םוילורטפ ויצר
184581 344.5 374.9 +8.56% 363.8 2פא םוילורטפ ויצר