הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

19/06/18 17:48:49         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
100 5 5 +60.00% 2.4 1פא זיסרבוא
9 3פא סנאלב לפוא
2040 800 800 -10.09% 800 1פא ירוטקיו
21553 28 38 -34.12% 28 6פא תרושקת ללח
1270 85 105.5 -12.64% 96.1 7פא תרושקת ללח
820 123.4 125 +0.49% 124 8פא תרושקת ללח
722 132 160 -6.54% 138.7 1פא תועקשה רומ
5.7 1פא תוכרעמ םוקטאס
10.6 2פא תוכרעמ םוקטאס
10.2 2פא תרושקת ינאס
5.8 3פא תרושקת ינאס
16.5 5פא ןוריצ
33.4 1פא סנזיב םהוש
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
65860 2 25 -94.98% 3.1 4פא גיב
8 79.8 79.8 76.3 6פא אפלא הרשכה
20 1פא ן"לדנ סקוב ייוו
136 12.7 12.7 11.6 4פא הצובק ןוזול
5.5 1פא דנלרימ
13733 11 12.9 -6.92% 12.1 2פא דנלרימ
29.8 2פא םיטקיורפ ברנמ
100 14.8 14.8 +1.50% 13.5 1פא םיצ ינר
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
1 5פא תורבא
209.8 3פא ידלאיא
11.3 3 פא רויקרטניא
142 1פא רמיפניא
99.9 4פא רמתיא
22724 12 13.5 -7.14% 13 7פא לקידמ םוילא
631 843 926.9 +2.81% 925.4 2פא ןואירטקלא
201811 14.2 16.4 -10.37% 14.7 2פא היגרנא טיילנא
990 59.9 61.2 +13.54% 61.2 2פא ולופא
174 1פא רלימנרב
100 15.9 15.9 13.4 3פא םאידוג
7860 27 30.3 -7.33% 27.8 1 פא זייטנוו
13704 6.2 12 -20.37% 8.6 2פא זייטנוו
621 24.9 25 +2.53% 24.3 2פא ס'רצנו סלפונכט
1 9פא סוגידמ
144 2800 3260 -6.76% 2938 4פא יוידמ
1 1955 1955 +0.63% 1610 5פא יוידמ
18204 15.1 17.7 17.4 21פא קידמורקימ
104.8 5 פא ןירגלוס
101 1פא גנירפס
58 2פא גנירפס
4037 109 109 109 1פא יזטנפ
30.1 2 פא םטסהמידק
19.4 3 פא םטסהמידק
25.9 4 פא םטסהמידק
1.6 11 פא טנלפלוק
69.4 7 פא טנלפלוק
70 8 פא טנלפלוק
2.7 9 פא טנלפלוק
25.8 1פא פורגובור
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
363.4 8פא ןיילוסניא
303.2 9פא ןיילוסניא
1710 365 377.7 -0.51% 371.8 6פא תועקשה טנוקסיד
134.4 5פא סקמ ליבומ
50703 15.1 15.1 -24.50% 15.1 1 פא אדמת
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
12000 50 50 -24.24% 50 6פא ש-רבילוג
15302 4.6 6.9 +3.08% 6.7 ש8- פא סקטורטפ
14400 12.1 12.9 -0.78% 12.7 ש9- פא סקטורטפ
17700967 1.8 2.1 -13.64% 1.9 17פא ויצר
1572757 5.9 6.2 +1.67% 6.1 18פא ויצר
72001 45 49.5 -8.60% 45.7 1פא םוילורטפ ויצר
27000 57 59 -3.82% 57.9 2פא םוילורטפ ויצר