הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

21/03/19 20:17:55         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
3פא סנאלב לפוא
8פא תרושקת ללח
1פא תועקשה רומ
2פא תוכרעמ םוקטאס
3פא תרושקת ינאס
2פא םוקלס
5פא ןוריצ
1פא סנזיב םהוש
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
9פא תומא
6פא שחתה הרשכה
2פא סקוב יוו
1פא סקוב ייוו
4פא הצובק ןוזול
1פא דנלרימ
2פא דנלרימ
2פא טיר םיבינמ
2פא םיטקיורפ ברנמ
1פא םיצ ינר
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
3פא ידלאיא
3 פא רויקרטניא
1פא רמיפניא
4פא רמתיא
8פא לקידמ םוילא
9פא לקידמ םוילא
2פא ןואירטקלא
2פא היגרנא טיילנא
2פא ולופא
3פא ולופא
1פא רלימנרב
1 פא זייטנוו
5פא רדגוט
6פא רדגוט
2פא ס'רצנו סלפונכט
21פא קידמורקימ
22פא קידמורקימ
1פא טנורקימ
2פא היבחרמ
3פא היבחרמ
5 פא ןירגלוס
1פא גנירפס
2פא גנירפס
2פא קרווטנ יזטנפ
3פא קרווטנ יזטנפ
2 פא םטסהמידק
3 פא םטסהמידק
1פא רושאנק
2פא רושאנק
3פא רושאנק
ש2- פא טיבנק
6פא הינסק
1פא פורגובור
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
422 8פא ןיילוסניא
319.1 9פא ןיילוסניא
ש3-פא םא.יד.וג
ש5-פא סקמ ליבומ
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
15פא פסקא בולג
2פא ורטפ סטיוואנ
4פא ורטפ סטיוואנ
8פא סקטורטפ
9פא סקטורטפ
1פא היגרנא םתור
2פא היגרנא םתור
3פא היגרנא םתור
18פא ויצר
1פא םוילורטפ ויצר
2פא םוילורטפ ויצר