הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

15/11/19 09:07:10         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
26473 230.8 279 -10.34% 236.7 9פא תרושקת ללח
100 226 226 +0.72% 222.3 1פא תועקשה רומ
6.3 2פא תוכרעמ םוקטאס
1 3פא תרושקת ינאס
1123 88 88 +10.41% 88 2פא הלוסנינפ
16140 55.3 70.1 +9.72% 66.6 3פא הלוסנינפ
75959 10.4 11 +0.96% 10.5 5פא ןוריצ
36770 357.2 370 -2.73% 359.9 1פא סנזיב םהוש
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
550 566.1 566.1 +4.23% 566.1 9פא תומא
313 8330 8400 +6.96% 8348 5 פא גיב
601758 7.8 11.4 +18.42% 9 2פא לטיפק אמקד
40.5 6פא שחתה הרשכה
35 2פא סקוב יוו
20 12.2 12.2 12.2 1פא סקוב ייוו
3.9 4פא הצובק ןוזול
1.1 2פא דנלרימ
45960 42.9 50 +16.71% 46.8 2פא םיטקיורפ ברנמ
55 1פא םיצ ינר
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
2211 13.7 13.7 +5.60% 13.2 9פא לקידמ םוילא
23 8056 8056 -4.07% 8056 2פא ןואירטקלא
1920 154.9 158 +6.11% 156.4 3פא סקי'גרנא
66.9 2פא ולופא
50.6 1פא רלימנרב
19 1 פא זייטנוו
6718 25 34.9 -2.11% 27.9 6פא רדגוט
8913 23 38.5 -15.79% 24 8פא רדגוט
20417 8 11.9 -6.82% 8.2 9פא רדגוט
152776 8.2 13.9 +7.08% 12.1 2פא ס'רצנו סלפונכט
6362 11 13.8 +2.38% 12.9 22פא קידמורקימ
36363 11 11 11 23פא קידמורקימ
12.5 1פא טנורקימ
93724 5.1 5.8 +9.62% 5.7 3פא היבחרמ
500 6פא ןירגלוס
5 48 48 +3.10% 13.3 1פא גנירפס
25.4 2פא גנירפס
45.5 7פא לגרק וטסלפ
25523 6.8 8 +13.24% 7.7 3פא רושאנק
7301 367.9 377 -1.97% 373.3 2 פא טיבנק
22 6פא הינסק
49 1פא פורגובור
3711429 14.2 19 +11.59% 18.3 1פא לקידמ חיש
136563 1 1.3 -16.67% 1 2פא לקידמ חיש
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
134 ש5-פא סקמ ליבומ
1757 203 203 +0.50% 203 8פא םיסנניפ ךרע
711.1 9פא םיסנניפ ךרע
15 46.4 46.4 +0.54% 37.3 2פא קרווטנ יזטנפ
30 22 22 +1.18% 17.2 3פא קרווטנ יזטנפ
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
13.9 7פא שהי תונמדזה
15.4 8פא שהי תונמדזה
421 4פא ורטפ סטיוואנ
1 8פא סקטורטפ
55500 3.7 3.9 -5.13% 3.7 9פא סקטורטפ
9850 22 28.7 +16.99% 24.1 1פא היגרנא םתור
50 25.5 25.5 25.5 2פא היגרנא םתור
3818 12.2 25 -34.29% 18.4 3פא היגרנא םתור
1957123 4.3 4.7 +4.65% 4.5 18פא ויצר
22972 215 229 -3.00% 223.1 2פא םוילורטפ ויצר