הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/11/18 17:21:04         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
6.7 3פא סנאלב לפוא
95 88 88 88 8פא תרושקת ללח
1065 211.9 211.9 +1.39% 211.9 1פא תועקשה רומ
50 8.8 8.8 7.2 2פא תוכרעמ םוקטאס
5000 1.5 1.5 +25.00% 1.5 2פא תרושקת ינאס
4.9 3פא תרושקת ינאס
475 1פא םוקלס
570.6 2פא םוקלס
100 3.4 3.4 3.1 5פא ןוריצ
8000 72 72 +1.98% 72 1פא סנזיב םהוש
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
4300 115.5 115.5 115.5 9פא תומא
11 102 102 +0.11% 89.7 6פא אפלא הרשכה
88133 4.3 5.5 +16.28% 5 1פא סקוב ייוו
999 6.6 6.6 -1.39% 7.1 4פא הצובק ןוזול
105700 1.6 3.9 -52.38% 2 1פא דנלרימ
6181 4.5 11 +6.52% 4.9 2פא דנלרימ
8.9 2פא טיר םיבינמ
24.9 2פא םיטקיורפ ברנמ
43 1פא םיצ ינר
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
211.4 3פא ידלאיא
50568 434.1 465 +3.11% 447.1 3 פא רויקרטניא
142 1פא רמיפניא
153.9 4פא רמתיא
2248 1 1.8 -23.08% 1 7פא לקידמ םוילא
1718 2פא ןואירטקלא
1261 8.5 8.5 +7.59% 8.5 2פא היגרנא טיילנא
65 2פא ולופא
30.2 3פא ולופא
67.5 1פא רלימנרב
19.2 1 פא זייטנוו
7772 145.1 182 +5.68% 145.2 5פא רדגוט
1332 190 224.9 -4.08% 195 6פא רדגוט
19.2 2פא ס'רצנו סלפונכט
1573 2210 2499 +8.77% 2282 4פא יוידמ
27 889.9 975 +15.60% 807.5 5פא יוידמ
1258 11.9 11.9 +3.70% 11.2 21פא קידמורקימ
110.2 5 פא ןירגלוס
2 250 250 +1.64% 86.6 1פא גנירפס
70 2פא גנירפס
78505 37 52 -11.37% 37.4 1פא יזטנפ
2272 21.6 21.8 +30.91% 21.6 2 פא םטסהמידק
22.5 3 פא םטסהמידק
23.9 6פא הינסק
12 1פא פורגובור
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
150 180 180 -5.26% 180 8פא ןיילוסניא
171.5 9פא ןיילוסניא
7.8 3פא םאידוג
1760 380.8 389 -0.62% 385.9 6פא תועקשה טנוקסיד
132 700 700 -3.11% 718.9 2פא תוקזחא ןוה
134 5פא סקמ ליבומ
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
15 6פא ש-רבילוג
10.6 13פא פסקא בולג
15.8 14פא פסקא בולג
32 15פא פסקא בולג
501 2פא ורטפ סטיוואנ
42235 4.5 5.3 +6.52% 4.9 ש8- פא סקטורטפ
81716 5.8 7.3 7 ש9- פא סקטורטפ
34191382 9.1 9.7 +2.20% 9.3 18פא ויצר
7113 79.9 85 -0.97% 81.7 1פא םוילורטפ ויצר
25890 98 103.8 -2.83% 99.6 2פא םוילורטפ ויצר