הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

27/05/17 20:28:27         תויצפוא יבתכ
          םיתורשו רחסמ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
301 125 125 -3.77% 125 1פא זיסרבוא
1000 204 204 +4.24% 204 2פא סנאלב לפוא
74642 40.1 42.4 +5.25% 42.1 3פא סנאלב לפוא
113299 270 333 +21.49% 292.3 4 פא ןרב
890 785 887 +2.70% 809.2 1פא ירוטקיו
1500 27.9 27.9 27.9 1פא תוכרעמ םוקטאס
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
6343 126 131.6 -6.96% 127 5פא הרואא
500 153.9 154 +1.72% 154 15פא ץח ינולא
2319 4פא גיב
4431 1625 2400 -10.03% 1937 1פא יו ןא קארב
118.8 6 פא אפלא הרשכה
32910 22 22 +12.24% 22 1פא ן"לדנ סקוב ייוו
244.8 4פא הדנק לארשי
30426 501 600 +9.31% 548.2 15פא סרשי
1026 450 450 450 9 פא םי תילכלכ
2400 2פא רוא הגמ
6269 31.9 31.9 31.9 4 פא סאדימ
2 45 45 40 1פא םיטקיורפ ברנמ
502 61.7 62.2 +0.65% 61.7 2פא םיטקיורפ ברנמ
28750 85.5 86 +0.58% 86 3פא ן"לדנ עלס
76 2פא ןיילייקס
          הישעת-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
3.1 5פא תורבא
761 199 209 +4.15% 200.7 3פא ידלאיא
7 2פא רויקרטניא
117000 1.6 1.6 +6.67% 1.6 7פא ןיילוסניא
111 4פא רמתיא
19.9 7פא לקידמ םוילא
3.7 5 פא דמידנא
21.4 5פא סקוודנויב
59996 10 10 10 3פא םאידוג
55.5 1 פא זייטנוו
32830 6445 6574 +2.62% 6569 9פא ראואט
4 18 20.9 15 3פא רדגוט
1 10פא טייפ ןכ
1 11פא טייפ ןכ
15.9 12פא טייפ ןכ
3 9פא סוגידמ
24.8 2פא יוידמ
26.7 20פא קידמורקימ
75 5 פא ןירגלוס
54348 20 20.1 -20.00% 20 1פא וטומוס
11173 250 270 -1.10% 252.3 2פא פורג יט-פייס
3575 55.5 56 -0.18% 55.5 1פא ויב טקלס
102.1 1פא גנירפס
150 2פא גנירפס
3 6רא קש וטסלפ
24.4 1פא יזטנפ
7.6 2 פא םטסהמידק
7 3 פא םטסהמידק
6.4 11 פא טנלפלוק
69.4 7 פא טנלפלוק
70 8 פא טנלפלוק
6.3 9 פא טנלפלוק
9400 9 9.5 +6.98% 9.2 12פא טנלפלוק
3600 14.8 14.8 +49.49% 14.8 4פא הינסק
1 5פא הינסק
          תוקזחהו העקשה-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
57 940 1008 -0.99% 956.4 5פא תועקשה טנוקסיד
3167 914 951.9 -0.57% 919.7 6פא תועקשה טנוקסיד
134.4 5פא סקמ ליבומ
10 1 פא אדמת
          טפנ ישופיח-ףצרב תויצפוא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
66.1 12פא ןשיירולפסקא בולג
300 12.8 12.8 12.5 8 פא חרז
917 109 109 +0.18% 109 15פא ןיעידומ
1 14פא ויצר
4975221 7 7.5 +1.37% 7.4 17פא ויצר
5690870 6.2 6.5 6.5 18פא ויצר
2400 23.4 23.4 +6.36% 23.4 1פא םוילורטפ ויצר
14492 27.6 27.6 27.6 2פא םוילורטפ ויצר