הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

19/10/19 19:47:26         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
16306 98.8 99 +1.23% 98.8 2 גא ןרב
83.1 5גא 365 ריבשמה
15006 80.5 80.5 +0.75% 80.5 17גא תרושקת ללח
101.4 ו חגא רעמ םוקטאס
1900 106.4 106.4 -0.09% 106.4 7גא ןוזנדירפ
103.8 ב השיכר חגא אית
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
8100 103.8 105.2 +0.10% 104.1 13גא הרואא
200000 105.6 105.6 -0.28% 105.6 1גא ץינוד
7900 109.6 110.9 +0.73% 110.4 7גא בהל
58.8 9גא הצובק ןוזול
2100 97.5 97.5 +0.62% 97.5 1גא טירוגמ
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
102 ס6-גא טיברוא
30122 97.6 97.7 97.6 1גא תוישעת רטניא
43000 101.8 102.3 102.3 3גא לקידמ טיבלא
55000 101.8 102 +0.10% 101.9 1גא תוקזחה ןוקפא
65.7 ס1-גא זיטנוו
6000 64 65 -0.46% 64.5 1גא ימוטמ
8000 98.3 98.5 +0.51% 98.4 2גא לגרק וטסלפ
100.6 2גא לבר
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
192400 93.8 94.2 +0.21% 94.1 33גא הצובק קלד
104.5 ס6-גא תועקשה רדיל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
110.5 ס-ח גא וקרא