הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

18/02/19 04:33:18         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
53800 87 87.4 -0.11% 87.1 2 גא ןרב
77.9 5גא 365 ריבשמה
490922 59.2 62 -4.19% 59.4 17גא תרושקת ללח
104.9 ו חגא רעמ םוקטאס
97819 103.9 104.1 103.9 7גא ןוזנדירפ
102.3 ב השיכר חגא אית
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
102.9 13גא הרואא
5755 99.6 99.6 -0.10% 99.6 1גא ץינוד
11264 103.2 103.2 -0.39% 103.2 7גא בהל
49.4 9גא הצובק ןוזול
101 3הגא פורג לאנתנ
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
108.6 ס6-גא טיברוא
43500 96.2 96.5 +0.21% 96.4 1גא תוישעת רטניא
240000 99.8 100 +1.01% 100 3גא לקידמ טיבלא
350.8 ס4-גא היגרנא טיילנא
106.8 ס1-גא זיטנוו
10000 73.9 73.9 +0.41% 73.9 1גא ימוטמ
3500 102.2 102.2 -0.29% 102.2 2גא הלומרופ
2000 98.5 98.5 -0.20% 98.5 2גא לגרק וטסלפ
102.7 12הגא קרווטנ ןוירפ
22000 98.1 98.3 +0.20% 98.2 2גא לבר
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
30457 100.2 100.2 -0.10% 100.2 32גא הצובק קלד
6910304 98 98.5 -0.10% 98.2 33גא הצובק קלד
105.3 6הגא תועקשה רדיל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
150.3 8גא וקרא