הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

26/04/19 00:16:12         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
11969 91.9 91.9 91.9 2 גא ןרב
54000 89.4 89.4 89.4 5גא 365 ריבשמה
20000 76.8 76.8 76.8 17גא תרושקת ללח
105.6 ו חגא רעמ םוקטאס
103.8 7גא ןוזנדירפ
200000 102.7 102.8 +0.10% 102.8 ב השיכר חגא אית
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
101.5 13גא הרואא
99.6 1גא ץינוד
34057 105 105 -0.47% 105 7גא בהל
30305 58.4 58.6 +1.56% 58.6 9גא הצובק ןוזול
102.5 ס3-גא ורג לאנתנ
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
105.3 ס6-גא טיברוא
33500 100 100 100 1גא תוישעת רטניא
130000 99 100 +1.21% 100 3גא לקידמ טיבלא
350.8 ס4-גא היגרנא טיילנא
68000 103.7 104.7 -0.19% 104.1 1גא תוקזחה ןוקפא
106.8 ס1-גא זיטנוו
61187 88.4 89.9 -0.44% 89.5 1גא ימוטמ
96.5 2גא לגרק וטסלפ
102.2 12הגא קרווטנ ןוירפ
98 2גא לבר
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
2168112 100.6 100.6 +0.10% 100.6 32גא הצובק קלד
138600 99.7 99.9 -0.10% 99.8 33גא הצובק קלד
105 ס6-גא תועקשה רדיל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
125.8 ס-ח גא וקרא