הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

23/07/17 01:38:37         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
21200 99.6 99.8 +0.20% 99.7 2 גא ןרב
64075 98.4 98.5 +0.10% 98.5 5גא 365 ריבשמה
186944 91 91.8 +0.55% 91.5 זי גא שקת ללח
216408 106.8 107 +0.09% 107 ו חגא רעמ םוקטאס
116.6 7גא ןוזנדירפ
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
120.5 13גא הרואא
414702 109.9 111.5 +0.27% 110 7גא בהל
105.2 3הגא פורג לאנתנ
122.1 10גא יתפרצ
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
42332 106.3 106.3 106.3 6גא טיברוא
108 12הגא רמתיא
31825 132.3 133.7 +1.60% 133.2 4הגא היגרנא טיילנא
1 ב חגא סר'צנו ןיעמ
100.5 2גא הלומרופ
42855 105.8 106.6 -0.56% 106.4 2גא לגרק וטסלפ
81052 101.7 102 -0.10% 101.9 12הגא קרווטנ ןוירפ
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
203 8גא וקרא
492832 100.4 100.5 100.4 32גא הצובק קלד
3982554 100.1 100.6 100.3 33גא הצובק קלד
104 6הגא תועקשה רדיל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
96517 105.5 105.7 -0.38% 105.7 7הגא אטפנ