הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

07/12/19 03:56:05         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
5000 100 100 +0.10% 100 2 גא ןרב
9667 86 86 -0.12% 86 5גא 365 ריבשמה
79891 82.1 84 83.7 17גא תרושקת ללח
99.3 ו חגא רעמ םוקטאס
27429 101.8 103.4 +0.10% 103.1 7גא ןוזנדירפ
106.9 ב השיכר חגא אית
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
106.4 13גא הרואא
725110 106.4 107.2 -0.19% 106.8 1גא ץינוד
26355 125.7 128 -0.08% 128 7גא בהל
59.6 9גא הצובק ןוזול
21561 97.4 97.5 97.4 1גא טירוגמ
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
102 ס6-גא טיברוא
99.6 1גא תוישעת רטניא
5000 104.9 104.9 104.9 3גא לקידמ טיבלא
151045 101.9 102.1 102 1גא תוקזחה ןוקפא
65.7 ס1-גא זיטנוו
217125 96 97 +0.62% 96.9 1גא ימוטמ
101.2 2גא לגרק וטסלפ
106 2גא לבר
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
126.3 ס-ח גא וקרא
1776029 93.9 95.4 +0.11% 94.8 33גא הצובק קלד