הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

17/07/18 00:19:25         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
36844 96.5 96.7 96.5 2 גא ןרב
93.7 5גא 365 ריבשמה
73379 76.5 77 +1.18% 76.9 17גא תרושקת ללח
105.3 ו חגא רעמ םוקטאס
109.5 7גא ןוזנדירפ
50000 102.5 102.5 -0.29% 102.5 ב השיכר חגא אית
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
54000 103.7 103.7 +0.10% 103.7 13גא הרואא
32000 100.9 101.6 +0.20% 101.1 1גא ץינוד
23211 108 109.9 +0.09% 108.4 7גא בהל
73.1 9גא הצובק ןוזול
102.5 3הגא פורג לאנתנ
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
109.5 6גא טיברוא
100 3גא לקידמ טיבלא
2383 260.8 260.8 +2.35% 260.8 4גא היגרנא טיילנא
118.3 1גא זיטנוו
96000 96.8 96.8 +0.41% 96.8 1גא ימוטמ
99.9 2גא הלומרופ
103.1 2גא לגרק וטסלפ
94678 104.2 104.4 -0.19% 104.2 12הגא קרווטנ ןוירפ
98 2גא לבר
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
3417833 100.2 100.3 +0.10% 100.3 32גא הצובק קלד
9443765 98.8 99.7 +0.71% 99.7 33גא הצובק קלד
3122 106.9 106.9 106.9 6הגא תועקשה רדיל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
166 8גא וקרא