הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

19/06/19 11:28:07         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
51229 97.4 97.4 -0.20% 97.4 2 גא ןרב
86.8 5גא 365 ריבשמה
77 17גא תרושקת ללח
1 100.3 100.3 100.3 ו חגא רעמ םוקטאס
105 7גא ןוזנדירפ
102.9 ב השיכר חגא אית
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
12500 102.4 103.1 +0.68% 103.1 13גא הרואא
100.6 1גא ץינוד
110.7 7גא בהל
63.4 9גא הצובק ןוזול
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
106.8 ס6-גא טיברוא
2000 99 99 +0.51% 99 1גא תוישעת רטניא
99.1 3גא לקידמ טיבלא
239 ס4-גא היגרנא טיילנא
101.7 1גא תוקזחה ןוקפא
106.8 ס1-גא זיטנוו
83.4 1גא ימוטמ
1 100.9 100.9 100.9 2גא לגרק וטסלפ
99.5 2גא לבר
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
156885 100.7 100.8 100.7 32גא הצובק קלד
177300 100.3 100.5 +0.10% 100.4 33גא הצובק קלד
105.5 ס6-גא תועקשה רדיל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
126.7 ס-ח גא וקרא