הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+8.18% 1970 ן'גובא
+4.10% 5478 ןוסרפבייל
+3.85% 770.7 ןוכיש
יוניבו
+3.24% 353.3 לוגבא
+3.10% 9704 ראטסרונ
תוקזחה

 
יוניש רעש םש
-2.97% 5320 טולא
תרושקת
-2.27% 2157 סקילטורפ
-1.91% 5892 ןוויג
-1.91% 11810 ןואסלפ
תוישעת
-1.63% 2056 רנטרפ
 bull  ver. 2.00b

 

21/08/19 22:40:26         הרמהל חגא
          םיתורשו רחסמ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
13492 97.2 97.3 97.3 2 גא ןרב
92300 75.3 75.5 -0.53% 75.4 5גא 365 ריבשמה
79.4 17גא תרושקת ללח
96.8 ו חגא רעמ םוקטאס
105 7גא ןוזנדירפ
504774 103.2 103.6 +0.39% 103.5 ב השיכר חגא אית
          תואלקח\יוניב\ןלדנ-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
15379 105.8 107.3 -0.47% 106.8 13גא הרואא
138501 104.6 105.9 -0.57% 104.6 1גא ץינוד
65000 109.4 109.4 109.4 7גא בהל
6279 63.7 63.7 -0.47% 63.7 9גא הצובק ןוזול
50000 96.7 96.7 +0.52% 96.7 1גא טירוגמ
          הישעת-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
105.9 ס6-גא טיברוא
12500 97 97 97 1גא תוישעת רטניא
5627 96.1 96.2 -0.21% 96.2 3גא לקידמ טיבלא
2000 243.5 243.5 243.5 ס4-גא היגרנא טיילנא
77500 102 102.7 102.5 1גא תוקזחה ןוקפא
65.7 ס1-גא זיטנוו
2200 50 50 +0.61% 49.8 1גא ימוטמ
28393 95.1 95.3 +0.11% 95.2 2גא לגרק וטסלפ
155000 98.4 98.8 -0.40% 98.4 2גא לבר
          תוקזחהו העקשה-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
4901543 91.3 93.4 -0.43% 92.2 33גא הצובק קלד
106.5 ס6-גא תועקשה רדיל
          טפנ ישופיח-ףצרב הרמהל ח"גא
נ"עב רוזחמ ךומנ הובג יוניש ןורחא רעש םש
126.7 ס-ח גא וקרא