הפסוהל ןאכ ץחל

 
יוניש רעש םש
+5.10% 7380 לטיוקא
+4.49% 193.3 דנייקנמ
+3.86% 1989 לארה
+3.60% 144 ןזב
+3.08% 3210 ץח ינולא

 
יוניש רעש םש
-3.37% 29280 םיסכנ
ןינב
-3.32% 37000 סרשי
-2.91% 4133 רוזמ
הקיטובור
-2.77% 10900 לילג אתלד
-2.70% 10100 1 רורק
 bull  ver. 2.00b

 

תוינרצנוק ח"גא
הנידמ ח"גא ח"גא רחסמ ינותנ
דדמ 100% דומצ   לילג
ח"טמ 100% דומצ   ריפכ/עבג/איגש/לילג
דדמ/רלוד דומצ   איגש
דדמ/לס דומצ   מ"קמ
תונוש תודמצה ח"גא   רחש
    ןוליג
    עובלג